Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Μαΐου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7372
Τιμή : 1.00ε
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Ανατροπή με
τα ενοίκια
στην εφορία:
ΥΠΟχρεωτικά
nλεκιρονικά
η ηληρωμή τοus
Φορολογικές
δηλσειs 2021
-Όλοι οι νέοι κωδικοί στο έντυπο Ε3
-Πρτο ραντεβού με την Εφορία για τοUs 18αρηδε
Την τρέχου σα εβδομάδα-προς το τέλος στο 2020.
της-ή στις αρχές Ιου νίου ανοίγει το Taxisnet
ματα πoυ πήραν μέσα
Η δήλωση θα γίνει σε
νέο πίνακα στο Ε3.
Στο νέο έντυπο E3
υπάρχουν αρκετές αλ λαγές . Έχουν προστε
θεί νέοι κωδικοί στους
οποίους οι φορολοΑποκλειστικά
για τις φορολογικές
δηλσεις 2021 , εν οι
ελεύθεροι επαγγελμα
ηλεκτρονική συναλ
λαγή θα πρέπει να
εξοφλούνται τα ενοί .
κια προκειμένου η
φορολογική αρχή να
αναγνωρίσει το ποσό
ως δαπάνη προς έκπτωση , σύμφωνα με
απόφαση του διοι
συνέχεια στην 11
τίες θα πρέπει να καταγράψουν
δηλσουν αναλυτικά
γούμενοι θα πρέπει να
αναγράψουν όλες οι
αφορολόγητες ενιοχύ σεις που έλαβαν το
2020 μέσω του κρατικού Πακέτο στήριξης
τις οικονομικές ενισχύσεις και τα επιδόματα που πήραν μέσα
στο 2020.
Την τρέχουσα εβδο.
μάδα-προς το τέλος συμπεριλαμβανομέ .
της-ή στις αρχές Ιουνίου ανοίγει το Taxisnet
για τις φορολογικές γούμενος μέσα από
δηλσεις 2021, εν οι
ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να καταγράψουν
δηλσουν αναλυτικά
τις οικονομικές ενισχύσεις και τα επιδόγική δήλωση που θα
υποβάλουν φέτος οι
φορολογούμενοι
έχουν προστεθείοι
εξής κωδικοί και ίνα
Νέος κωδικός 081 για
τις αγροτικές ενισχύ
σεις στο πλαίσιο αντιμετπισης του Covid
νων χρημάτων rou
έλαβε ο κάθε φορολο Κωδικοί 150-250-350450-550 για προσαυξη.
έκπτωση
διαφημιστικής δαπά νης ( άρθρα 22A, 22Β
V.4172/2013).
Κωδικοί 151-251-351451-551 για τη μείωση
του ποσού επένδυσης
συνέχεια στην 10
αντικειμενικές
αξίεs :
την επιστρεπτέα προκαταβολή
Τ περιλαμβάνει το
νέο έντυπο
- Γκαζνουν
συγκεκριμένα
στο νέο έντυπο E3 που
συνοδεύει τη φορολοο αγορanωλησίεs
ακινήτων
e- Αποδείξειs:
Πήρε ΦΕΚ
η απόφαση
τns AAΔΕ
"Γκάζι- στις μεταβι .
βάσεις και στις γονικές
ακινήτων
παροχές
έχουν βάλει οι αλλαγές
αντικειμενικές
αξίες των ακινήτων
που ετοιμάζει και θα
ανακοινσει εντός του
καλοκαιριού το υποuρ .
γείο Οικονομικν . Τα
στοιχεία του Μητρου
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9