Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
CRETΕ
HOMES
ΜΑΪΟΥ 2021
ΜΕΛΕΤΗ . ΠΩΛΗΣΗ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
www.crete-homes.com
Ετος ιδρύσεως 1932
www.peponis.gr
Τ: 28410 28804
ΑΠΟ ΤΟ 1990
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής. ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.071
Σελίδο 9
Σελίδα 25
Εέρει να αποφεύγει Τς κακοτοπιές
Φυλάκιση με αναστολή στους αγρότες ΟΑΟΑΝ καιtaει για τελικό
Θέριεψε η ανεργία στην Κρήτη
στην εποχή του κορωνοΐού
.Όλοι
οι εργαζόμενοι και οι
αυτοαπασχολούμενοι
θα πρέπει
να υποβάλλονται
Εργατικά Κέντρα: Πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο
σε self tests
ριο , βιοτεχνία και γενικά ασαν στο περιφερειακό
Στην Κρήτη συγκρίνο - στην μικρομεσαία επι - συμβούλιο
ντας τα στοιχεία της a - χειρηματικότητα , λόγω
ΜIΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Σελίδα 3
Στο πλαίσιο αυτό ζήΤην δυσμενέστερη ει - νεργίας των τελευταίων φυσικά των επάλληλων τησαν αλλαγή του Παρa .
κόνα έχει η Κρήτη στη ετν 2011-2020 κατά το Ιockdowη.
χρα σε ότι αφορά την μήνα Δεκέμβριο , βλέανεργία εξαιτίας της
γωγικού μοντέλου της οιΤέλος τα στοιχεία δεί . κονομίας με την ενίσχυση
πουμε την ραγδαία αύ - χνουν ότι οι περισσότε - και άλλων κλάδων εκτός
ροι άνεργοι είτε εποχικοί του κλάδο του τουρισμού
τν Που έφερε την Πε . είτε πλήρους aπασχόλη - (όπως ο Πρωτογενής τοσης , δεν τυγχάνουν κα - μέας , η μεταποίηση , οι ε.Έγινε η προανάρτηση πανδημίας του κορωνο- ηση των τελευταίων
Τού, όπως φάνηκε απnό τα
επίσημα στοιχεία του Ο.
ΑΕΔ στην Κρήτη και Ελ- πρτη θέση ανεργίας μιας βοήθειας από την ξαγωγές , η ενέργεια κ.α).
λάδα , noυ αφορούν την στην χρα , μετά αnό 27 Πολιτεία , έχοντας αφε - Εντατικοποίηση των ερανεργία που παρουσία . ολόκληρα χρόνια σε ποσαν χθες οι εκπρόσωποι σοστό ανέργων σε σχέση καθημερινότητα για κά.
των Εργατικν Κέντρων με το εργατικό δυναμικό , λυψη ακόμη και των βασι . Καστέλι , αφού σύμφωνα
της Κρήτης στο μονο - σύμφωνα με τα στοιχεία
Βεματικό περιφερειακό που έχουν συλλέξει τα
συμβούλιο Κρήτης που έ - Εργατικά Κέντρα του νη γινε με τηλεδιάσκεψη και
Είχε στο επίκεντρο το
Βέμα της εργασίας
Τα στοιχεία επιβεβαι . σικά οι επιπτσεις της αλλαγης του παραγωγ .
θηκαν επιστημονικά κι πανδημίας του covid 19.
από την έρευνα του Παρατηρητηρίου Εργασίας πυρήνας της απασχόλη - κός είναι ο ρόλος της Πε nροσφέρει πολλές θέσεις
nou διαθέτει-σε συνερ - σης στο νησί μας, αυτός ριφέρειας Κρήτης.
γασία με το Πανεπιστή- του Επισιτισμού- Τoυρ.
μιο Κρήτης- η Περιφέ - σμού και η onοία Παρoυ- ρητης εκτος των Υενι σης , ζητείται η εντοπιόρεια Κρήτης , με τον κα - σιάζεται από α τέλη του κων τοoθετήσεων ano - τητα στην απασχόληση
Βηγητή πολιτικν επιστη- 2019 δηλ . στις αρχές της φασισαν να καταθέσουν Ένα μεγάλο έργο ποu έ.
μν Νίκο Παπαδάκη να υγειονομικής κρίση .
προχωρεί σε αναλυτική
αποτύπωση των εξαιρε . χικν εργαζομένων ταυ τικά σοβαρν δεδομένων τίζεται με την ανοδική
που κατέγραψε η μελέτη πορεία της συνολικής ατης ομάδας του Πανεπι . νεργίας , γεγονός nou a στημίου Κρήτης Στοιχεία ποδεικνύει , ότι ο πυρήνας
Πou επαληθεύουν τις θέ - της απασχόλησης είναι
σεις των φορέων για την ο Τουρισμός φτάνοντας
ανεργία και την επιδό - στους 62701 οι εποχικοί.
τηση των ανέργων .
του Κτηματολογίο
ριφέρεια Κρήτης στην
Οι πολίτες πρέπει
θεί έρμαιο στην σκληρή γασιν της κατασκευής
του Αεροδρομίου στο
να ελέγξουν
τις δηλσεις τους
με τους υπολογισμούς θα
απασχολήσει περισσότε
ρους από 1500 εργαζόμε νους. Ζήτησαν επίσης
-Αμεση εκκίνηση εργαΥπάρχει άμεση ανάγκη σιν για την κατασκευή
του νέου ΒΟΑΚ , που θα
αποτελέσει αναπτυξιακό
μας και σε αυτό σημαντι - έργο για το νησί και θα
κν τους αναγκν .
Πρέπει να αλλάξει
το Παραγωγικό
μοντέλο
Αιτία αυτής της ρα.
Υδαίας αύξησης είναι φυΣελίδα 28
κού μοντέλου στο νησί
με τις οποίες πλήγηκε ο
εργασίας στον τόπο μας
Τα Εργατικά Κέντρα Ένα έργο. στο οποίo επί .
Το PΑΔΙΟΤΑΕΙ Δήμου Αγίου Νικολάου
είναι δίπλα σας εδ και 40 χρόνια
διευκολύνοντας την καθημερινότητα σας,
μέσω της άμεσης και ακέραιης παροχής
υπηρεσιν μεταφορά
και της ανθρπινης αντιμετπισης
συγκεκριμένες προτάσεις χει να κάνει και με την aενίσχυσης της απασχό - σφάλεια των Κρητικν .
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδ
Η ανεργία των επο .
και τις παρουσί.
ΚΑΦΕΝ ΕΔΑΚΙ
Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολυετή
εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει
και εγγυόμαστε να συνεχίσουμε
να βρισκόμαστε δίπλα σας,
με συνέπειο και υπευθυνότητα.
ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ ΕΜM.
άνεργοι στα τέλη του
202 .
Πρτη η Κρήτη
στην ανεργία
Σύμφωνα με τα στοχεία αυτά η ανεργία έχει
ανέλθει στο τέλος της
χρονιάς (μήνας Δεκέμ
βρης ) στους 1133.432 εκ
των onoίων παίρνουν κά - εμφανίζεται στα τέλη του
ποιο βοήθημα οι 202504 , 2020 και στους υπόλοι .
δηλαδή επιδοτείται μόλις πους κλάδους πλέον του
το 17.87 % (ένας στους τουριστικού , όπως εμπό Επλήγησαν συνολικά
οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Δυσμενές στοιχείο εί ναι και η ραγδαία α ξηση της ανεργίας που
Τηλέφωνα
Deliνey
28410 24000
28410 24100
από Τις 6Π.μ.
28410 41151
ΤΗΛ. 284 10 27458
( έναντι Νοσοκομείου)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα