Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
Τρίτη
25Μαου 2021
ΗΥ εύρεσις της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστου Ιωάννου
Σελήνη 14ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 6.08-Δύσις 837
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι , Θερμοκρασία έως 33β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 29β.
Αριθμ. φύλ. 41965
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΗΘΑΡΡΑΛΕΑ ΟΜΠΛΙΑ ΤΟΥΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Α ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΝΑ
<0 δημόσιος βίος γοητεύει μόνο
τούς διακονιάρηδες της δημοσιότητος!>
διακονιάοη
Σπαγκόσμιο έπίπεδο-Ήάπογοήτευσις όδηγεί σέ άποστασιοποίηση τούς άξιόλογους άνθρπουςΉπολιτική είναι ο δρόμος μέ τις περισότερες ένέδρες
ΜΙΑ έξαιρετικά ένδιαφέρουσα PΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη καί τν
δμιλία και μάλιστα καθ όλοκλη - τοπικν άρχν, δ Πρόεδρος άξιορίαν άπό στήθους έξεφνησε το τοίησε τήν εύκαιρία τν έγκαινίπρωί τής Κυριακής στό Κυβερνείο
Αίγίνης δ Πρόεδρος της Βουλής της Αίγινας ύποδέχεται και πάλι
τν Ελλήνων Κωνσταντίνος Τα σούλας. Ενπιον της Προέδρου στριων πού διοργαννουν ή Βουλή,
της Εθνικής Επιτροπής 2021 Γιάννας Αγγελοπούλου, του ύφυπουρ- ό Δήμος Αίγίνης-Επιτροπή 2021
γου Ναυτιλίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, ό όποίος έκπροσπησε
τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μη τσοτάκη , του Γραμματέως του Μέ
πεδο . Η Εστίαν δημοσιεύει σή- Έτσι περιγράφει ό Καβάφης τή
μερα τό πλήρες περιεχόμενο της μέρα πού ή Κλεοπάτρα παρουσία
έξαιρετικά ένδιαφέρουσας παρεμβάσεως τού Προέδρου του Κοινοβουλίου. Έχει ς έξής :
σε στούς Αλεξανδρινούς τά παιδιά
της . Έτσι νιθω κι έγ σήμερα. Η
μέρα είναι λαμπρή και ποιητική, ό
ούρανός ένα γαλάζιο άνοιχτό και ή
Ψυχική τολυτέλεια όλων μας έκτακτη. Μιά ψυχική πολυτέλεια πού
ων της Εκθέσεως Τό Κυβερνείο
τόν κυβερνήτη Ίωάννη Καποδί Κυρίες και κύριο ,
τά Γενικά Άρχεία του Κράτους και
για νά στείλει εύρύτερα μηνύματα . Είδικς γιά το ποιοτικό έπίπεδο τν άνθρπων πού προσελκύει
όδημόσιος βίος σέ παγκόσμιο έπίΗ μέραν, λέει ό ποιητής,
κήτανε ζεστή καί ποιητική, δουρα- τή δίνει ή βεβαιότητα ότι δικαινός ένα γαλάζιο άνοιχτό, τό Άλεξανδρινό υμνάσιον ένα θριαμ
νουμε , 190 χρόνια μετά τή δολοφονία του , τόν πρτο Κυβερνήτη
Συνέχεια στήν σελ.3
Ε ΟΠρόεδοος τής Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας καί ή άναπαράστασις βικό κατόρθωμα της τέχνης, των
του γραφείου του Καποδίστρια στό Κυβερνείο
αύλικν ή πολυτέλεια έκτακτη.
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Απόπειρα
έπαναπροσεγγίσεως
μέ τήν Ρωσσία
Παραγνωριστήκατε, άγαπητοί
Άγγελόπουλος:
Τό τέλος μιάς έποχής
ΘΑΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ νά προσεγγίσω τό θέμα που άνέ- τους . Τούς ήθελε στήν Ελλάδα συμμάχους τής έξω κυψε μέ τίς άνοίκειες δηλσεις του έφοπλιστή Πά- τερικής πολιτικής της χρας . Αύτό όμως δέν σήνου Λασκαρίδη έναντίον του πρωθυπουργού της μαινε ότι έπαιζε και ...σφαλιάρες μαζί τους . Ο ΠαΈλλάδος άπό μία άλλη όπτική γωνία . Τήν γωνία της ναγιτης Λαμπρίας άποκαλύπτει μάλιστα σέ είδικό
πολιτικής . Θά σας διηγηθ μία ίστορία που άποκα- κεφάλαιο σε βιβλίο του ότι προδικτατορικς ό Καλύπτει στό τελευταϊο βιβλίο του δ δημοσιογράφος ραμανλής έπέστρεψε στόν Ωνάση μιά βαλίτσα μέ
Πάνος Λουκάκος το όποιο φέρει τόν τίτλο ΉΆθέ - λεφτά που δίδονταν ς προεκλογική χρηματοδόατη Όψη . Τύπος και Πολιτική στήν Μεταπολίτευ- τηση (μέ κουπόνια) στήν ΕΡΕ για τήν προεκλογική
ση. Κυκλοφορεί άπό τις έκδόσεις Βιβλιοπωλείο της της έκστρατεία . Καί τήν έπέστρεψε άμέσως έπειδή
Έστίας. Εκεϊ λοιπόν ό διακεκριμένος συνάδελφος μετά την άποστολή της ό Ωνάσης ζητουσε έπιμόάνακαλεί στήν μνήμη του ένα έπεισόδιο πού έγι- νως άπό 'Υπουργούς του να μεροληπτήσουν ένανε στά πρτα χρόνια της μεταπολίτευσης σέ παραθαλάσσια ταβέρνα της Μυκόνου, μέ πρωταγωνιστές τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή, έναν πασιγνω- καί του Πάνου Λυκάκου όμως , μόλις ό έφοπλιστής
στο έφοπλιστή και έναν ψαρά Υπήρξε αυτΟΠτης άντελήφθη τήν παρουσία του πρωθυπουργου Λιγα
μάρτυς του.Όταν ό Καραμανλής, έν ένεργεία πρωθυπουργός ν , έφθασε μέ τήν παρέα του στήν ταβέρνα για τό μεσημβρινό του γεϋμα διέκρινε μεταξύ των θαμνων και έναν διάσημο έφοπλιστή της ασμο του στό πρόσωπο και στό άξίωμά του: Σηκ έποχής . Ό Εθνάρχης συμπαθούσε γενικς τόν κό - θηκε από την θέση του , πλησίασε στό τραπέζι του
σμο τής ναυτιλίας σέ άντίθεση μέ τον κόσμο της βι - καραμανλή, του άπηύθυνε όρισμένους φιλόφρονες
ομηχανίας. Συνιστούσε σέ όλους νά στηρίζουν τήν λογους και στό τέλος . έσκυψε καί του φίλησε τό
ναυτιλία γιατί οι έφοπλιστές (σέ άντίθεση μέ τους χέρι! Πρός γενική έκπληξη ό Καραμανλής δέν έκαβιομηχάνους που έχουν ρίζες και μπορείς νά συγκρουστείς μαζί τους) έχουν φτερά καί μπορούν κε το χειροφίλημα μιλντας έγκαρδίως στόν έφονά πετάξουν, νά έγκαταλείψουν τήν χρα δηλαδή πλιστη. Λίγοάργότερα έδεσεν στόν μλο μπροάνά πάσα στιγμή . Γ' αυτό και στό Σύνταγμα του 75
νομοθέτησε τό γνωστό άρθρο για την φορολογία
ντίον του Νιάρχου.
( σελ. 2)
ΝΑ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ και νά άναβαθμισθούν οί σχέσεις μέ την Ρωσσία,
οι όποίες είχαν διαρραγε έπί ΣΥΡΙΖΑ,
έπιχειρεί ή έλληνική Κυβέρνησις. Χθές
δύπουργός Εξωτερικν Νίκος Δένδιας
συνηντήθη μέ τόν πανίσχυρο άνδρα τού
Για νά γυρίσουμε στήν ίστορία της Μυκόνου
μέτρα άπότό τραπέζι του , έκανε κάτι άδιανόητο τό
όποιο κατά βάθος ύποδήλωνε όμως τόν βαθύ σεΓαύδος
καί Γαυδοπούλα
Συνέχεια στήν σελ.3
του Κστα Κόλμερ
Νέες γεωτρήσεις
στήν Μεσόγειο
σχεδιάζει ή Τουρκία
ΕΥΤΥΧΩΣ πού ό Έρντογάν μας ύπενθυμίζει τις έσχατιές της Ελλάδος: τό
Καστελλόριζο, το Διδυμότειχο, τίς
Στροφάδες και προχθές , τήν Γαϋδο
όπου κατέφυγαν Τούρκικα ψαροκάικα κλόγω κακοκαιρίας"! Άν θέλουμε τό πιστεύουμε.
νε κάτι νά άποτρέψει αυτή τήν χειρονομία . Δέχθηστά άπό τήν ταβέρνα πού γευμάτιζαν ό Καραμανλής
Συνέχεια στήν σελ . 3
Λεπτομέρειες στήν σελ . 4
Δέν είναι πρτη φορά που οί
Τουρκοι θέτουν ζήτημα διεκδικήσεως της νήσου Γαύδου στό Λυβικό πέλαγος , 20 μίλια νοτίως των Σφακίων
στήν Κρήτη . Τήν είχαν ζητήσει άπ '
τό ΝΑΤΟ όπου έχρειάσθη πρό έτν
ή παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Τζρτζ Μπούς πατρός για νά
σταματήσει ή συζήτησις.
Φιλότουρκος δηλνει
ό Μπουτάρης
Δημοπρατούνται έπιστολές
του Μάρκου Μπότσαρη
ΠΕΝΝΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ για μία άκόμη φορά δ τέως δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, δηλνοντας
εύθαρσς ότι μέ τούς Τούρκους αίσθάνεται άδελφό ,
Υπερασπίσθηκε τό άνοιγμα πού έκανε στήν Τουρκία
για νά έλθουν χιλιάδες Τουρκοι νά δούν άπό κοντά τά
πατρικά σπίτια τους στήν Ανω Τούμπα καί τό σπίτι του
Κεμάλ. Αίσθάνομαι άδελφός μέ τον Τουρκο, ένω μέ
τον Εύρωπαίο αίσθάνομαι συνέταιροςφ και συνέχισε
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ έπιστολές και
άλλα έγγραφα του Μάρκου
Μπότσαρη και μελν τής οίκογενείας του πού σχετίζονται μέ
την Επανάσταση του 1821 ( τιμή έκτιμήσεως 30.000-40.000
εύρ ) πρόκειται να δημοπρατηθούν άπό τόν οίκο <Βέργος
Επανέλαβαν προχθές τήν άξίωσή
τους -έν τοϊς πράγμασιν-όχι τυχαίάλλά στό πλαίσιο δοκιμασίας τν
. Απίστευτο περιστατικό έκτυλίχθηκε στήν Ρόδο .
Ένας ύπαστυνόμος έμβόλισε μέ φορτηγό αύτοκίνητο ίδιοκτησίας του, τό έπιβατικό ίδιωτικό αύτοκι
νητο τουάστυνομικού Διευθυντού του νησιου και
σάν νά μήν έφτανε αυτό έξήλθε μέ μία βαριοπούλα
και τό κοπάνησε άρκετέ φορές Ακολούθως άνέβηκε
στό γραφείο του Άστυνομικού Διευθυντή έσπασε
τήν πόρτα καί τόν άπειλούσε μέχρις ότου τόν άκινητοποίησαν άλλοι άστυνομικοί Ο ύπαστυνόμος
που νπέβαλε τήν παραίτησή του εχε ένδούπηρε
σιακές διαφωνίες μέ τόν διευθυντή του
ανεύρων- της Ελληνικής κυβερνήσεως πού κινητοποίησε τό Πολεμικό
ναυτικό καί τό Λιμενικό για νά κατοχυρσει τήν Ελληνική κυριαρχία τής
Γαύδου καί της παρακειμένης έρημονήσου Γαυδοπούλας.
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 7
Παρά θίν άλός
Στάδύο αύτά νησιά τεραστίας γεω πολιτικής σημασίας άνήκει ή δεύτερη
Συνέχεια στήν σελ.5
του Δημήτρη Καπράνου
. Καταγόταν, όντω, ό Χριστόφορος Κολόμβος
άπό τή Γίνοβα; Ή μήπως ήταν άπό τήν 1σπανία
θαλασσοταραχή καίρήγματα χωρίς λόγο καί αίτία
τημα γιά τήν καταγωγή του διάσημου θαλασσοπόρου, πού άνεκάλυψε την Άμερική τό 1492 θά
έπιχειρήσουν νά δσουν 1σπανοί έρευνητές άναλύ
οντας τό DNA Του Από μέρους μας δέν ύπάρχει
καμμία άμφιβολία γιά τις ίταλικές του ρίζε, άλλά
μπορούμε νά παράσχουμε άντικειμενικά στοιχεία
που θά άπαντήσουν σέ μιά σειρά άπό ύφιστάμενες
θεωρίε είπεό Χοσέ Άντόνιο Λορέντε, έπί κεφαλής
τής όμάδος έρευνητν τού Πανεπιστημίου της Γρα
νάδα. Το Πανεπιστήμιο αυτό φιλοξένησε μιά συνά
ντηση ύποστηρικτν έναλλακτικν θεωριν γιά
την γενέτειρα του Κολόμβου!
Πάνου Λασκαρίδη . Ο γνωστός έφοπλιστής , μιλντας ση- διοίκηση) , πλήν όμως καί ή Ενωσις Ελλήνων Εpο σέ έναν κάνεξάρτητο δημο- δτρόπος μέ τόν όποίο έξέ<Τρικυμίαν έχουν προκαλέσει στόν έλληνικό ναυτλιακό χρο oί δηλσεις (ό
ίδιος Τις άποδίδει σέ κσυρ - σιογραφικό όργανισμό , έίπε
ραφήν ) τού μέχρι πρό τνoς προέδρου τής Ενσεως
Εύρωπαίων Πλοιοκτητν
και μέλους του Διοικητιάπό την έλληνική κυβέρνη- πολιτικής άντιπαραθέσεως
πλιστν παρενέβη χeέ , μέ
φρασε τις άπόες του ίσως δήλωση του προέδρου της
θά μπορούσε (δύσκολα) νά θεόδωρου Βενιάμη , ς άκοΤρα
έχουμε φΦωνή!
πράγματα που είναι γνωστά (δηλαδή ότι οί Έλλη - χρησιμοποιηθεί σέ μιά ίδι - λούθως : κΤίς τελευταίeς μένεs έφοπλιστές δραστηρι - ωτική συζήτηση, άλλά όχι
οποιούντα στό έξωτερικό
καί έλάχιστη σχέση , συνδιρες είδαν τό φς τής δημοσιότητας μή άποδεκτές δηλσεις τουκ. Π. Λασκαρίδη ,
Ανανεωμε νη κσαομη πιο δυνατη!
δημοσίως!
οι δηλσεις Λασκαρίδη
σεως Ελλήνων Εφοπλιστν αλλαγή και έξάρτηση έχουν έγιναν άμέσως άντικείμενο
Ppontos
Συνέχεια στήν σελ. 4
25-5-2021