Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
24 Ματου 2021
Συμεν όσ του έν το Θαυμαστ όρει
Σελήνη 13ήμερων ! Άνατολή ήλίου 6.08 Δύσις ήλίου 8.36
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 32β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 31β.
Άριθμ. φύλ .41964
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
KΝΗΤΟΠΟΗΣΙΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗΜΕ ΕΠΚΕΦΑΛΗΣΤΟΝΨΕΥΤΟΜΟΥΦΤΗΜΕΤΑ ΑΠΟΧΡΟΝΙΑ
Οί Τούρκοι άνάβουν φωτιές
οι ανό
σέ Θράκη καί Κρήτη
Καταργούν de facto τήν ΑΟΖ μέ άλιεία
έως τίς άκτές των νησιν μας
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ήμέρες ένας 2020 πάλιο καιρός έφερε τό τουρκιόλόκληρος στόλος τουρκικν άλι ευτικν περιεκύκλωσε τήν Κρή- ύφαλοκρηπίδος. Πάλιό καιρός . Πά
τη. Πήγαν έκει νά κπροστατευθούν
ύποτίθεται άπό τόν καιρόν και έξι
άπό αύτά μετά άπό περιπλάνηση τικά είναι έπαναλαμβανόμενα δέν
στήν Γαυδο κατέληξαν στό λιμάνι μπορούμε νά τά θεωρήσουμε μεμοτής Σούδας. Κάποιοι άφελείς μπορεί να άρκεσθουν στήν τουρκική βαίνουν στίς περιοχές έκείνες για
έκδοχή"Ότι τά άλιευτικά ταξίδευαν τίς όποιες οί Τούρκοι έγείρουν άξιπρός την Μάλτα και κέξ συμπτσε- σεις μέ τό παράνομο τουρκολιβυωg τά έφεραν οί άνεμοι στήν Κρή- κό μνημόνιο. Τότε στό Καστελλότη. Κάποιοι άλλοι μπορούν να μας ριζο και τρα νοτίως της Κρήτης, Α |
πουν ότι πρόκειται γιά <μεμονωμένο περιστατικόν , Νά θυμίσου- στήν Γαυδο άμφισβητεί ή Άγκυρα.
δτι στίς άρχές Φεβρουαρίου του
νά δεχθούμε έκεί τουρκικά πλοία , έλληνικά άλιευτικά ή άλλα πλοϊα νά
άκόμη και άν μετέχουν σέ συμμαχι- εύρουν καταφύγιο στήν Μαρμαρίδα
κούς σχηματισμούς. Δένθέλουμε νά
μπαίνουν καί νά χαρτογραφούν την
βάση στήν όποία έλλιμενίζονται και
Άμερικανοί και έφαρμόζονται ίδιαίτερα μέτρα άσφαλείας . Και τρα δεχθήκαμε έξι άλιευτικά . Η άπόστασις άνάμεσα στό έμπορικό λιμά νι και την ναυτική βάση είναι άμελητέα . Το σημεινουμε αύτό γιά σουλμάνων είσβολέων στόν Έβρο,
τήν περίπτωση πού κάποιοι θά πιαστουν άπό τίς λεπτομέρειες και θά
θελήσουν νά άμφισβητήσουν τήν θης και της Ροδόπης. Δέν είναι κάτι
ούσία τν όσων έπισημαίνουμε .
Θά έπέτρεπαν άραγε οί Τουρκοι σέ
κό έρευνητικό έντός της έλληνικής
(Αξάζ δπως τήν όνομάζουν ) άνάντι
μετπιζαν προβλήματα
λιτό περιστατικό ήταν μεμονωμένο .
Από την στιγμή πού τά περισταOι κινήσεις όμως δέν περιορί .
ζονται στήν Κρήτη. Oί Τουρκοι μας
περικυκλνουν. Κινούνται και στήν
Θράκη . Αύτό πού άπέτυχαν νά κάνουν έξαπολύοντας χιλιάδες μουΡΙΑΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΑHROLSUNE
νωμένα . Πόσω μάλλον όταν
συμτό έπιχειρούν δημιουργντας άναταραχή στήν μειονότητα της Ξάνδπου άκόμη και την κυριαρχία μας
νέο , άλλά κάθε φορά έμφανίζονται
με Όσο για την Σούδα, άποφεύγουμε
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ατόπημα
Λασκαρίδη
είς βάρος τής
έλληνικής ναυτιλίας
Άπένταροι καί διαπλεκόμενοι
Τά άρθρα των .
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ είναι οί μεγάλοι θεσμικοί σταθμοί στήν τα σέ Υπουργό μέ τήν προσφνηση αλεβέντη μου ,
λειτουργία των ήλεκτρονικν μέσων ένημέρωσης καμάριμουν ό έπιχειρηματίας πού όμολογεί ότι δέν
στήν πατρίδα μας : ή νομοθέτηση καί λειτουργία είχε "μίαν για σταθμό, άλλά έδωσε στό κόμμα του τό
της ίδιωτικής τηλεόρασης τό καλοκαίρι του 1989, ό όνομάν του ς όνοματοδότης", ό καναλάρχης
πρτος . Η συνταγματική ρύθμιση γιά τό άσυμβίβα-όποιος ίσχυρίζεται ότι κοίμιζε τόν Υπουργό ΜE
στο ίδιοκτήτη ΜΜΕ και προμηθευτή του δημοσίου στό σπίτι του καί πς διακρατούσε τίς μετοχές του .
Καστήρα Στήν Θεσσαλονίκη
τόν Μάιο τού 1821 (σελ. 3)
ΑΙΣΘΗΣΗ έχει προκαλέσει δ άπαξιωτικός τρόπος μέ τόν όποίο όμίλησε γενικτερα γιά τόν Πρωθυπουργό και τήν
Κυβέρνηση ό γνωστός έφοπλιστής Πά
νος Λασκαρίδης . Οι δηλσεις του έγιναν ένπιον ξένων δημοσιογράφων , οί
όποιοι παρουσίασαν τό έπίμαχο βίντεο
στόν έμβρόντητο ύπουργό Ναυτιλίας
Γιάννη Πλακιωτάκη . Πορτογάλοι δημοσιογράφοι, στό πλαίσιο έρεύνης διεθνούς
όργανισμού γιά τις παραβιάσεις τν πε
ριβαλλοντικν όρων λειτουργίας , έλαβαν συνέντευξη και άπό τόν κ . Λασκαρίδη, δ όποίος χωρίς νά κρυφθεί πίσω άπό
Δημ Θωμά ΗΓάζα διχάζα τούς
Δημοχρατικούς στήν Αμερκήψ (σελ. 5)
μέ τήν προσθήκη πού έγινε στό άρθρο 14 άπό τόν
Στήν περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν λάθος τρία
Εύάγγελο Βενιζέλο στήν άναθερηση του Συνταγ- πράγματα: πρτον, ότι ή Αριστερά νομοθέτησε παματος το 2001 , ο δεύτερος . Ο έκτελεστικός νόμος ρά τό Σύνταγμα καί χωρίς νά λάβει ύπ' όψιν του την
της ρύθμισης αύτής πού ψηφίστηκε έπί κυβερνη- θεσμικς κατοχυρωμένη άνεξαρτησία του έθνι
κου ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου. Αν είχε άκούσει τίς προειδοποιήσεις και είχε άναθέσει στό ΕΣΡ
συμπληρθηκε μετά τίς κοινοτικές έξελίξεις άπό τήν άδειοδότηση, τά πράγματα δέν θά είχαν έξε τόν νόμο γιά την συγκέντρωση . Και, τέλος, ή νομο-λιχθεί τόσο άσχημα γ' αύτήν . Το πιθανότερο είναι
θετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ - νόμος Παππά-ότι θά κατέληγε διά της νομίμου όδου στό ίδιο άπογιά τήν διαγωνιστική διαδικασία της προκήρυξης τέλεσμα πάνω κάτω . Αντί για τέσσερεις άδειες , θά
καί ό κλειστός άριθμός τν τηλεοπτικν άδειν , είχαν δοθεί έξι και μετά βεβαιότητος τό τοπίο θά
ό όποιος κατέπεσε στό Συμβούλιο Επικρατείας το ήταν περισσότερο πλουραλιστικό του σημερινού
Δεύτερον , ήταν λάθος ότι ο Υπουργός δέν θέσπισε άπλς τούς κανόνες άλλά έπιχείρησε να τούς
Μαρίας Κορνάρου κΤό τέλος
τής πολιτικής(σελ.8 )
σεως Κστα Καραμανλή τά Χριστούγεννα του 2004
(βασικός μέτοχος ) , ο τρίτος. Πρωτοβουλία ή όποία
Ανιχνεύοντας τό