Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27791
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210- 3215692- 688 FAX 210-3215877Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Μειωμένο στα 2,7 δισ.
ευρ το έλλει μμα
τρεχουσν
συναλλαγν το α'
τρίμηνο
Παράταση κανάσαν για
βεβαιωμένες οφειλές
Ισχύει για πλητόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους
Μειωμένο κατά 826 εκατ . ευρ ήταν
στα έσοδα ενεργού κατά
την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας , όπως αυτά προκ
πτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018,
τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν
στον κύριο ΚΑΔ στις 203-2020.
το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσν
Συναλλαγν της χρας στο πρτο τρί.
μηνο του έτους και διαμορφθηκε στα 2,7 δισ. ευρ . ΣΕΑ 2
ΕΕ : Τρεις τύποι του
Ψηφιακού
Πιστοποιητικού
διαθέσιμοι την 1η
Ιουλίου
Η δόση Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταΤρεις είναι οι τύποι του ψηφιακού π στοποιητικού, ανέφερε ο Επίτροπος Δ
καιοσύνης της ΕΕ , Ντιντιέ Ρέιντερς, σε
συνέντευξη Τύπου που παραχρησε,
διευκρινίζοντας ότι ο κάθε πολίτης θα
μπορεί να έχει πιστοποιητικό εμβολια
σμού ή πιστο ποιητικό για αρνητικό τεστ
ή πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται
ότι έχει αναρρσει από τον Τνα
βολή .
Ειδικότερη στην πρτη απόφαση (
Α.1109/2021) προβλέπεται:
1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσε ων
και διευκολύνσεων τμη ματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλν στις Δ.Ο. Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις πληττόμενες επι
χειρήσεις με βάση τους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί (από 20-3-2020) ή ακαθάρι
2. Από την απόφαση εξαιρούνται: α) οι φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, ότως ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν . 4270/
2014 , β ) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου (N.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομ
κά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.ΙΔ. )
που ανήκουν στο χράτος , ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης
Την παράτα ση της προθεσμίας καταΑλλαγές στις
τηλεπικοινωνίες: Ποια
τα δικαιματα των
συνδρομητν και οι
υποχρεσεις των
εταιρειν
βολής της δόσης Μαΐου 2021 ρυθμίσεων
και διευχολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλν στις Δ.Ο.Υ.,/E λεγκτικά Κέντρα για πληττόμενες επιχει
ρήσεις και εργαζομένους προβλέπουν δύο
αποφάσεις του υπουργείου Οικονο μικν
που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ.
χρατικού ή δημοσίου ή αυΜητσοτάκης: Λιγότερες μετανα στευτι κές ροές
κατά 80% λόγω FRONTEX>
Νέους όρους και υποχρεσεις στους
παρόχους ηλεκτρονικν επικοινωνιν , με
στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων
των συνδρομητν υπηρεσιν τηλεφωνίας και Διαδικτύου θέτει η Εθνική Επι τροπή Τηλεπικοινωνιν
και Ταχυδρομείων.
Ανακαλύφθηκε ακορονοϊόςν των
σκύλων - Πιθανς να μεταδίδεται και
σε ανθρπους
Είναι αδιανόητο μετανάστες και
πρόσφυγες να χρησιμοποιούνται ως γεωπολιτικά απιόνιαν στε να ασκηθεί πίε
ση στην Ευρωπαϊκή Ενωση ως σύνολον,
τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , στη συνάντηση που είχε στο
Μέγαρο Μαξίμου με τον εχτελεστικό
διευθυντή της FRONΤEX, Φαμπρίτσε
Λετζέρι .
Στη συνάντη ση έλαβαν μέρος, από ελληνικής πλευράς , ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ο αρχη
γός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλρος , ο αρ χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας , αντι
στράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο αοχηγός του Λιμενικού Σματος-Ελληνική Α
κτοφυλακή , αντιναύαρχος Θεόδωρος
Κλιάρης και η διευθύντρια του Διπλωμα
τικού Γραφείου του Πρωθυ πουργού , πρέ
σβης Ελένη Σουρανή ,
<Είναι μια ευκαιρία να.
σας ευχαριστήσω προσωπι- A3
Απόσυρση του Internet
Explorer τον Ιούνιο
του 2022
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν νέο κορονοϊό των σκύλων σε μερικά παιδιά που
είχαν νοσηλευθεί με πνευμονία στη Μαλαισία το 2018. Εάν επιβεβαιωθεί ότι ο ός ή ταν η αιτία για τη νόσο τους , τότε θα πρόχειται για τον όγδοο κορονοϊό που ανακα λύπτεται και τον πρτο κορονοϊό των σκύλων που μεταδίδεται στους ανθρπους και
τους αρρωσταίνει.
Προς το παρόν, σύμφωνα με τους < Τάιμς της Νέας Υόρκης και το 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα