Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
Ιδιοκτήτης . εκδότης Δημήτρης Α. Κασμιρnής . Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 22 Μαίου 2021
Aρ. φύλnου 4277
ε 100
| Χριστόδουλος Στεφανάδης:
Έναρξη τουριστικής περιόδου
Βέλγοι και Ολλανδοί
οι Πρτοι τουρίστες
Η αΠοκατάσταση
των καταστροφν συνεχίζεται
Εφτοoαν με τις 2 nρτες πτήσες charer στο Σάμο Βthrοr και ΟAλανδοί τουpe
44εχνε ntμrn 20 Μαϊpu ς oυρστις npόδου εν to nuροβόο
Η κυβeρνnσn ano nv ηpτη στημή τoυ κατοστροφικού σομού στη 1ομο, uonoί με γpήroρους ρυμούς tς εvτoλές του npuounoυργού aνοφρο δouhεutής
Το nput της ntμπης 20 Maiou , στις 10:25 rpooroerκε στο arpoδρόμιο της
Εόμου , pίστoρκος ο Εάμος , , η nρutη ππήon chorter . Ήταν της ετορείος Tυ
στες Προσγεent στις 11.00. Το nρato -ιστακτικό . ξεκνημα γιο τη φετmή
τουpιστκή κίνηon έγνε και ελnoυμε . στην εnen avτμετnonς της novonuoc
νο opoεη εnόνoδος του τουριστκού ρεύματος npος το νnoί μος μετό την κατο .
Σωματείο Εστίασης , Καφέ
και Διασκέδασης Πυθαγορείου
Πέργκολες και αποκατάσταση
λιμένα κυρίαρχα θέματα
δε nponyoύμενη σνάρτηon μου nopέθεσα aνολυτικά το οοονομικά στοοεία , nou Σε ότι οφορά το nεpφερεοκή και nono tpyα Σάμου onμενει τα εξής Μμεν.
Με ανακοίνω toυ to Eματείο κατοστημοτων και EnaγrεΑματιων Εστιασης ateroνα οε 121 εκατομμμοα ευρ έως otμρο Εκόtερα αετκό με την κό κατοφύγο Κουορίου και Νμάνι Εάμου Εγνt δι8 ntppop0ς η κατοθεση των
oponn νη τοu Duθaορείου .
ΕEEnη του npopoμματος τουεio ono Ynoupyεb Υnoδoμν Σύμφωνο με το npoopορων , ononpoorε n onμonράτησn κο η σνόθεon. Η ουμβοοοnoinon os
ν tωw μελν το, En nεhtνon Tne ευς onμερο στουεia, τα τήpa nou έnouν χορακτηpο0εί uς tnκiνδυνα γιο xpnon mνει εντός των nμερν . Εργο νo tο εnaροακό όδικό δύτυο Το έργο είνο 4ημο.
nopoxns των unnpεοων του α ουν | κοι μετο ene toν εποvttyo κοι ουνορτνται με ΠAΕK ενoι στο ουνολ0 touς ηpaτημενα και Βα nροκωρήoε η oυμβοοοnonon γα να ξεκνηoοuν οι ερροίς .
δυοομό με την κonοο0nola κο με τmν 284, Εξ αυτν έχoυν onorirpuθεί οι δοδικοοίες των νωμοδατnoεuν anό το Συ .
npooup6 Aμο με μέλη τυ έoouν | και txouν 0στικς εε0e 1ου ΠΑEEK ο εpεμυν 15 ΕΚ ν εουν ο ακτικtς teγpoίες δε 00 Yνουν ουνoλικό για enοφυn καθυστερnoεν , eha
pe o to 0μο του nμονου κο0 oo τmv Ympeoa Νeuτέρων Μημείων Enουν διοββο00εί στους Δήμους ουνολ - Ynoυpνείou Οκονομκν κ . x . Τριοντonouoυ. Χωp tw κο0οστn τήρξη του
και με μέλη του Δοδομοτικού Λμεν
του μεζονος npophματος na τw
Στεφανόης
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
oxnnon ono τη δημοτική αpεή και ξε
Sono επτυς μο0οpοnεuo Η νέα σειρά κρασιν
πρooος νς μτους noεruς από το Συνεταιρισμό της Σάμου
της εστίοsnς noγορείου , κάτι nou
tnpens vο yνeι onό τον nεροομένο | A0κτο ornou , Auτη rνo η tα σεpo υσικν κροσων nou μόλις κυκλοφόρnoε ono rov ονοnonεκό
Στάχτη . .
Το Eυματείο κατορήν εποημοίνε οu uνουστο onμενεi στην σοκοίνση | Συνετοιρισμό της Σόμου,
ρων του Αtnoupioυ και των υnόhonωv nεροκν
nou βρίσκονται κοντά στα ούνορα της Αττιής με την
κορνo , κο0ς η φωτύ μείνετα σνελεyτn
, του ΕOL τoου ενοοκνουν την τρεκ εκδαές κtι oε nepopoμενες nou
Ανησυχούν οι γονείς
σε Ηραίον και Παγνδα
σγκάθ, συς npoondeεες των nuροoβεστικν δυνο .
noioς μοακότο tόμου tη onoia napaγοντα ano κontpγιος στο 1.100 μ uψόμετρο στην καουφή
του ορους Καpβούνη
Την ανηouχία τους για τες συνθκες nou εnpoτούν μετά το ceισμό της 50ής | επλεγμένο στοφυo
μέοα οε ουνδυοομό με τς ουξημένες εnήτες δυνά
npoonoειες tuv nυροoβεστν εnκεvτpνοντα στw
στόμα , με φρουτδη
οφμστα νύξες υμης
ovολoyικν ουον
κo pap νμό.
ελιάnτερα της nupoβεστικής κοδς & 1 ελικότεpο
ουντονζι ο ορχγός του nupοoεστικού Ιματος
δηλoεις στην ΕPT. έκovε Λoο να nonΛΟ μέτωno eε
t | εnopononons κα
των nεpοότερων κτιρίων στη Σόμο κα
δη των noλαότερων εξ ουτν , κειμε
νων cυvn0ς στο κορo του νnοού . βeί μα δοδρομη nepi tο 400 μέτpα noniou Συνεταφομού της Σύμου , με αnτερο
Το αυτό συνtβη και στο κωρό του ns
ννδa με onoτέλεoμα το nεpooτερα
oκήμoto του κpού νο ενo, εitε υno κτο , Rpotipως κα, άνευ ουδεμίος του εoοηματος των ομπehoupγν μελν του . Η tiνο, έvα κpοoί oomvεuκό , δoίtεpο οpuμoτικά
κατόρρευοn είtε tτοιμόρρona t εnμέλειος και σnoυδής στηργμένα με 1όμος είνοι noyoopς νωστή γο το γnuκά pο0ό με νότες ono rpoμtνων εonpιooδν και στοφ
τοu nayνδα Αnό το σημείο tείo
ε και μέχρι tη oxonή μονάδα μεοολο | ανοδιορeρωoης tnς npoiovτκης γκόμος του Ονο εντελς σηφορn , κοθ 6ο το μήκος | στάο τη δστηpnon και ονόπτun tς ομπeλo της onoίoς βρίσκοντο ετομόρρona κahtpγεoς του νnoou και φυοκά tnν σύδηon μπελa του uρoύ nαγν δος σε υφόμετρο 450 μ
εστοζουμε και onες οιnpoonoεες των nupoσβεστν
επεντρνονται στην nεporn Χάν.
το nopanάνω ρenoptό cno το ngr, εν thα tημε .
ρoει η nopooκευή της 21ης Μaou , 0α μηοοοα .
οnελνα βonoyής γεωoγίος στη θ4on non .
σπό nupκανό στο νηoi μος Αφερνουμε ττο κύpo
και σετκ συρnς σομκής δρουτη
. στmw Enose Ωστο00 0ε μια σεpo nεpομeτικν sδοtς ωοιδείς δεξομενές και όοως όno o Αθκτοι
νο το δέοντα Στmv ως όνω oκλή pάτπtος έxouν orμεnεi τσες υni .
μονόδ φοπούν nepi tους 62 μοθn . κν anό το nepβ6λnoντο η διοδρομή τους onςδύγρυς tου Eυνεταρσμου , δοφονεται κα δς npoοbήn θεoδου Τopoaι με γεύσες
npoonoeeν nou trmνον το τεAευταίο xpoνο eno
iouho του 2000 στη Σάμο . Οδο μαυ να μην εrτρέ.
οιοσμό του Ηραίου Eni σεpά ετν , ο
Σύηnoγος στην ανακονωση του .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα