Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μαΐου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7370
Τιμή : 1.00ε
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Πληση
χιλιάδεs
κόκκιναν
ακίνητα αξίαs
Παγνειν η δόση Μαϊου
στην εφορία γα
Cωsτοoτis πληττόμενεs επιχειρήσειs
έωs 100.000
Παράταση στην προθεσμία καταβολής και
της δόσης Μαΐου 2021
ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής 20-32020 ΚΑΔ δευτε .
καταβολής βεβαιωμέ - ρεύουσας δραστηριόνων οφειλν στις
Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα για πληττόμενες αρχική δήλωση φόρου
επιχειρήσεις και εργαζομένους προβλέπουν
δύο αποφάσεις του
έχουν
( από 20-3-2020 ) ή ακα
θάριστα έσοδα ενερ
ανακοινωθεί
ΕΒΡΟΡ
τητας , όπως αυτά
προκύπτουν από την
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα
οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάρ Ετοιμα
ενεργό
διαχείριση
των δεκάδων χιλιά - υπουργείου Οικονομι δων ακινήτων χαμηλότερης
90.000-100.000 ευρ ,
που έχουν συσσωρευθεί μέσω της διαδικα
συνέχεια στην 11
κν που δημοσιεύτη.
καν στο ΦΕΚ.
έσοδα
αντιστοιχον
κύριο ΚΑΔ στις 20-32020.
Η δόση Μαρτίου κα
ταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του επόμενου μήνα
της τελευταίας δόσης (Ν.Π.Δ.Δ. ) ,
Ειδικότερη
Πρτη απόφαση
A.1109/2021) προβλέ
ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 ,
β ) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
κητικού σκοπού , εποππείας , διορισμού και
ελέγχου της πλειοψη.
φίας της Διοίκησής
τους.ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις , από κρατικούς
πόρους κατά πενήντα
τοις εκατό τουλάχιστον του ετήσιου προυπολογισμού τους ,
δ) οι εκτός αυτής δη μόσιες επχειρήσεις
συνέχεια στην 10
πετα.
1. Παρατείνεται , η
προθεσμία καταβολής
της δόσης Μαρτίου
2021 ρυθμίσεων και δι - του προγράμματος της
ευκολύνσεων τμηματι κής
βεβαιωμένων οφειλν
Δικαίου
ΕΦΚΑ:
Χαμηλέs
πτήσειs για
τα έσοδα από στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
ρυθμίσειs
οφειλν
') τα Νομικά Πρό .
σωπα Ιδιωτικού Δκαίου ( Ν. Π. Ι.Δ. ) που
ανήκουν στο κράτος, ή
σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. .
κατά την έννοια της
υφιστάμενης ρύθμισης
καταβολής τμηματικής καταβοΚέντρα για τις πληττόμενες επιχειρήσεις με
βάση τους ΚΑΔ που
2. Από την απόφαση
εξαιρούνται:
d) οι φορείς της Γενι - επίτευξης κρατικού ή
κής Κυβέρνησης, ότως δημοσίου ή αυτοδιοι Πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού:
Στιs 300.000
Χαμηλές πτήσεις καταγράφουν τα έσοδα
του ΕΦΚΑ από ρυθμ .
σεις ληξιπρόθεσμων
οφειλν , καθς οι συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού αλλά
και η συνεχιζόμενη φι
λολογία περίνέας γεν.
ναίας ρύθμισης , η
οποία ενδέχεται να πε
συνέχεια στην 2συνέοι δικαιούχοι D)
φέτ0s
Σελίδα 9