Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανμίδου 1. Στιιανή
ΔΡΑΜΑ, Σ ΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.358
0,50 ε
Σύμφωνα με το πληροφοριακό
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
Στις 590 οι προσλήψεις
στη Δράμα τον Απρίλιο
και 469 απολύσεις
Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Δράμας
Με επιτυία ολοκληρθηκε
η 1η Εβδομάδα Αλληλεγγύης
από το Δήμο Δράμας
Δόξα Δράμας
Η αλήθεια για την Πατρίδα
-η αγάπη προς την Πατρίδα
είναι πράξη ΕλευθερίαςΕπιτροπή από μετόχους
θα αξιολογεί
τις όποιες προτάσεις
για την ομάδα
Του Γεργιου Εμ. Δημητράκη *
Στον "Π.Τ> ο πρόεδρος του ΤΕΕ Α.Μ. και ο πρόεδρος του Ν.Τ. TΕΕ Δράμας
Έργα του Δ. Δράμας αναζητούν χρηματοδότηση από το Αντ. Τρίτσης
Επιτάχυνση και απλοποίηση
με προέγκριση στην έκδοση
Η ανακατασκευή του Δημοτικού
Σταδίου Δράμας και η ανάπλαση
του περιφερειακού Κορυλόβου
οικοδομικν αδειν
Παυλίδης: Αλλάζουν πλέον τα δε δομένα για τις άδειες
> Παράσχου: Οι συνταξιοδοτήσεις των μηχανικν στις
υπηρεσίες βγάζουν προ βλήματα τρα
> Το πρόγραμμα της έξυπνης κινητικότητας στην πόλη της Δράμας
Αναπλάσεις κοινόχρηστων χρων κοινοτήτων - οδική ασφάλεια και δημιουργία κυκλικν κόμβων στην πόλη της Δράμας
Του Θανάση Πολυμένη
4 ΠΟΛΥ σημαν| Τκή εξέλιξη στο
Ιήτημα της έκδοσης των οκοδομικν
αδειν , είχαμε Χθες.
Συγκεκρμένα , με από
φαση του υφυπουργού
Περβάλλοντος και Ενέργειας κ . N. Ταγαρά , το
σύστημα eΆδειες- αναβαθμίζεται προ
Του Θανάση Πολυμένη
Ι ΔΗ στο χeεσνό μας
φύλλο, αναφερθήκαμε
Ιστην προτεραιοποίηση
1 των έργων που έκανε ο Δήμος
Δράμας , γα τα έργα που επιθυμεί
να εντάξει και να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Αντ.
1 Τρίασης- του Υπ. Εσωτερικν .
Όπως είναι ήδη γνωστό , το
πλαφόν για τη χρηματοδότηση
έργων που έχει ο Δήμος Δράμας
! από το πρόγραμμα, αγγζει τα 22
εκατομμύρια ευρ .
Στη συνεδρίαση της Οκονομ κής Επιτροπής (Ο.Ε. ) πoυ έγινε
Ι στις 18 Μalοu , πάρθηκαν οριστ κές αποφάσεις τότε με την προ τεραιοποίηση των έργων αυτν , όσο και με ορισμένα
1 από αυτά τα έργα , τα οπία αναφέρονται πιο αναλυτικά . Δραμνό εφοπλιστή κ. Αρη Θεοδωρίδη
Ορισμένα από αυτά παρουσιάζουμε σήμερα εδ.
! Δημοτικό Στόδιο και περιφερειακός Κορυλόβου
Αρχικά , τοπρτο σε προτερ αότητα έργο για το Δήμο Κορυλόβου και έχει ίτλο Διαμόρφωση περιμετρικής
Δράμας , είναι αυτό που έχει κεντρικό τλο: Αναβάθ - δημοτικής οδού Κορυλόβου το οποίο θα υλοποιηθεί
μιση-εκσυγχρονισμός υποδομν Δήμου Δράμας- . Με στην περμετρκή δημοτική οδό πλησίον του περιαστικού
τη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18 Μαου , ψηφίστηκε ομό - Δάσους του Κορυλόβου . Το έργο αυτό θα περιλαμβάνει
φωνα η αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και υπο - την προτενόμενη διαμόρφωση, η αποία αφορά τη δημι
1 βολή πρότασης χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό ουργία χρων κίνησης και στάσης για τους πεζούς.
πρόγραμμα -Αντ. Τρίτσης- Το έργο εντάσσεται στον
άξονα προτεραιότητας : Παότητα ζωής και εύρυθμη δρόμος, Jogging Tral , χροι στάθμευσης οχημάπων και
λεπουργία των πόλει
με τίτλο: Αστική Αναζωογόνηση και έχει συνολικό προ - υuνάσιο Δράμας και μικρότεροι χροι στάσης σε σηυπολογισμό 10374361,99 ευρ με ΦΠΑ
Στο έργο εντάσσονται δύο υποέργα. Το πρτο από άλσος . Ο συνολικός προύπολογισμός του υποέργου
αυτά έχει τίτλο: "Κατασκευή κερκάδων και αίθουσας ανέρχεται σε 4.472.000 ευρ με Φ.Π.Α.
προθέρμανσης του Δημοτικού Σταδίου -Αλέκος Φρού σιος- (πρην Εθνικό) Δράμας" .
Η κατασκευή του έργου περλαμβάνει την κατασκευή Αποστολίδη ως δωρεά στο Δήμο Δράμας.
κτρακν εγκαταστάσεων κερκάδων , χρους αποδυτηρίων , με πρόβλεψη στα
αποδυτήρια για ΑΜΕΑ,
βαηθητικούς χρους ( α τρείο , φυσιοθεραπευτήριο , χρος ελέγχου
Doping , χρους δημοσιογραφικν θεωρείων
και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό
για τη λειτουργία τους .
Επίσης περιλαμβάνεται
δια μόρφωση του περ βάλλοντος χρου , κυρίως προς την οδό
Λούρου απ ' όπου και θα
υπάρχουν οι κύρες είσοδοι των εγκαταστάσεων ,
καθς και η καθαίρεση
των υφιστάμενων κερκ .
δων . Ο συνολικός προ υπολογισμός
υποέργου ανέρχεται σε
5871.400 ευρ με
Φ.Π.Α.
Η μελέτη του έργου
κειμένου
διαδικασία έ δοσης οικοδομικν αδεκν
να προσαρμοστεί στις δατά .
ξεις του Ν.
4759/2020
Τι σημαίνει
αυτό πρακτ
κά: Στόχος εί
ναι οι οκοδομικές άδειες να εκδίδονται πιο γρήγορα
και πο απλά, χωρίς ταλαιπωρία για πολί . μησης και αναγνωρίζοντας τον ρόλο των
τες, μηχανκούς και επενδυτές Για αυ - μηχανικν στον άρτιο τεχνικό σχεδιασμό
τούς τους λόγους ενοποείται και των κατασκευν σε επίπεδο μελέτης και
απλοποείται η διαδικασία έκδοσής τους επίβλεψης κάθε έργου .
με καλύτερο διαχωρισμό των σταδίων ευ.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
θύνης αναδεικνύοντας τον εππελικό
ρόλο των Υπηρεσ ν Δόμησης ( ΥΔΟ
M) στον έλεγχο των
όρων , προύποθέσε
ων και μεγεθν δ έγιε από pοσφορά και δωρεά προς το Δήμο , από τον
Το δεύτερο υποέργο της συνολικής πρότασης , αφορά
την ανάπλααση της περιοχής του περιφερεακού δρόμου
Οκ Πουλδης
| σελ 4η
Πο αναλυτικά , προτείνονται πεζόδρομοι, ποδηλατοτης υπαίθρου και τωνοικισμν , ποδηλάτων , διαμόρpωση πλατείας μπροστά από το 6ο
μεία με ενδιαφέρουσες θεάσεις προς την πόλη και το
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μοσμανίδης
Η μελέτη έγνε από συνεργάτες του Δραμινού επιχει ρηματία της εταιρείας RAYCAP και δόθηκε από τον κ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521ι0-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
ηρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙΟΝΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17-30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιστρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Nοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη ' ΜENN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Κoθημερνiς; 1000.13:00 και 1800 2000 (εκτός Τετάρτης)
Η εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ -ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Εγγυάται υψηλού επαγγιλματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
διαδικασίας σύνδεσης του πιλάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
(Παραλαβή παράδοση κατ' oίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας.. .
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Εφί5pων ωματικν 124 , Δρόμα, Τ.Κ. 66100
Κύκνος
5643 791 / 2521 10 4562
ΠΡΩΝΟΣ
ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα