Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 22-Κυριακή 3
Μαΐου 2021
ΑΓΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμ. έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και νοτιοανατολικοί άνεμοι , Θερμ έως 26β.
Αριθμ. φύλ. 41963
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Απόδοσις της έορτής των μυροφόρων
Σελήνη 11 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.10-Δύσις ήλίου 8.35
ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΧΩΡΙΣΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΝΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΥΝΑΙΝΕΣΙΣ
Πολιτικό θρίλλεο μέ την ψήφο
τν Αποδήμων Ελλήνων
Μία ψήφος χωρίζει την Κυβέρνηση άπό την ηύξημένη πλειοψηφία των 200 ψήφων
άντό ΜΕΡΑ25 τό ψηφίσει-Πρός διεύουνσιν του έκλογικού σματος
νέα άλλαγή στό καθεστς τής ψ πτύσσεται στό έσωτερικό τν κομ
μάτων αυτήν την έποχή δείχνει ότι φου τν Άποδήμων . Κάτι πού κατέ
ύπό προϋποθέσεις όλα είναι δυνατά .
Καί διότι τά περισσότερα κόμματα νεδριάσεως της άρμοδίας έπιτροπής
πλήν ΣΥΡΙΖΑ έχουν να προσδοκούν τής Βουλής όπου τό νομοσχέδιο Boσέ αύξηση τν ποσοστν τους λόγω ρίδη συνεκέντρωσε κατ ' άρχάς την
τής έπιρροής τους σέ συγκεκριμενες συναίνεση τής ΝΔ , του KΙΝΑΛ και
χρες του πλανήτου (τό έχουν άνά
γκη σέ συνθήκες άπλής άναλογικής )
άλλά και διότι άκόμη καί έντός έκεί
νων πού διαφωνούν (ΣΥΡΙΖΑ) ύπάρ
χουν δυνάμεις πού συμφωνούν μέ τήν
δρου Λιβάνιου (πού τήν άνέγνωσε
και είσηγήθηκε στόν ΠρωθυπουρΑΚΟΜΗ και το τυχαίο στήν πολιτική μπορεί νά όδηγήσει σέ μείζονες άνατροπές : Μία συνέντευξις γό Κυριάκο Μητσοτάκη τήν άνάλητης τομεάρχου Αποδήμου του ΣΥ
PΙΖΑ Θεοδρας Τζάκρη στήν όμο-προσδίδει νέα δυναμική στό έπίμαχο
γενειακή έφημερίδα Κήρυκας της αίτημα . Το Σύνταγμα ύψνει μέν με
Νέας Υόρκης ( όπου διΕτύπωσε γάλο τήχυ για την άλλαγή του νόμου
την θέση, ότι κτό κόμμα της τάσσε - γιά τούς Αποδή μους Ελληνες (είναι
ται ύπέρ τής ψήφου τν Άποδήμων έκτελεστικός , καί για νά έφαρμοχωρίς δρους και προϋποθέσεις) σε σθεί άπό τίς προσεχείς έκλογές άπαισυνδυασμό μέ την άμεση άντίδραση
του ύφυπουργού Επικρατείας Θεοστη σαφές κατά την διάρκεια της ΣυΨηνέας νομοθετικής πρωτοβουλίας),
της Ελληνικής Λύσης. Το σύνολον
190 ψήφους σέ έπίπεδο Όλομελείας
( 158+22+10)Όποιος όμως διαβάσει
Συνέχεια στήν σελ4
τείται νά ψηφισθεί άπό 200 Βουλευ τές ) , στόσο ή δυναμική πού άνα του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κουτσούμπας:
Αθωνονται
Τσιριμπίμ τσιριμπόμν, τέλος!
τά ναρχωτικά
μέ τό νομοσχέδιο
για την κάνναβ !
σέ νέες προκλήσεις , ότι τό χρέος αύξάνεται (καί
ΚΑΙΡΟ τρα έπισημαίνουμε άπό αυτές έδ τίς ταπεινές στηλες ότι τό κλιμα αίσιοδοξίας στήν Έλλά - άς είπε κάποιος έκει Ψηλά ότι τό ύψος του δέν μέ
δα καί στήν Εύρπη έχει ήμερομηνία λήξεως . Πς άπαοχολεί ) , ότι ή πίεση για αύξημένα πρωτογενή
τό καλοκαίρι πού μας έρχεται , τό γερμανικό οίκο - πλεονάσματα θά έπανέλθει, ότι ή άνεργία μοιραϊα
νομικό κατεστημένο θά άποφασίσει άν ή πολιτική θά αύξηθεϊ (λόγω των λουκέτων) , ότι οί άγορές θά
της χαλάρωσης του Συμφνου Σταθερότητας και πάψουν νά δανείζουν φθηνά καί ότι βεβαίως πρίν
της Συνθήκης του Μάαστριχτ θά συνεχιστεί και τό και πάνω όλα (αύτό καίει τόν έλληνικό λαό νά άπο2022 ή όχι. Και άναλόγως θά δσει τίς κατευθύν- φύγει ), άργά ή γρήγορα, θά τεθεϊ ζήτημα λήψης νέ σεις στούς Πράσινους,
τους Χριστιανοδημοκράτες για τόν τόνο που πρέπει
νά υίοθετήσουν στήν προεκλογική έκστρατεια (ετσι του Μαξίμου όπως αυτή που έγινε τό 2020 άπό τόν
γίνονται αύτές οί δουλειές έκει) Καιρό τρα ύπογραμμίζουμε ότι οι έπερχόμενες πολιτικές μετα5ο λον άπό τήν νέα γενιά δέν έγιναν για να γίνουν.
λές στήν Γερμανία , τήν Γαλλία (σως ) , την ισπανια, Ενιναν νια νά μείνουν . Καί ότι σύντομα θά κριθεί
τήν Ίταλία, τήν Σουηδία και άλλαχου όπου η ευρω - όν θά έπιστρέψει ή λιτότητα στήν Εύρπη και άν
παϊκή συστημική δεξιά πιέζεται άπό την αντισυστη- θά τεθεί στό τραπέζι και πάλι τό ένδεχόμενο λήψης
Στήν δημοσιότητα τόπρωτότυπα
χειρόγραφοτής β μέλοτοήσεαε
του <Υμνου είς την Ελευθερίαν
ΤΗΝ πλήρη
άντίθεσή του
στό νομοσχέδιο
του Υπουργείου Αναπτύξεως
για τά προϊόντα
της φαρμακευτικής καννβεως έξέφρασε
δ ΓΓ του ΚΚΕ
Δημήτρης Κου
τσούμπας . Τό ΚΚΕ, δπως και τό ΜΕΡΑ25
και ή Ελληνική Λύση, κατεψήφισαν ό
νομοσχέδιο γιά διαφορετικούς τό κάθε
τούς Σοσιαλδημοκράτες και ων περιοριστικν μέτρων.
Λέγαμε καί κάτι άκόμη: ότι οί δηλσεις στελεχν
σελ 11 )
κύριο Πατέλη, ότι οί συνταξιούχοι στερούν τόμέλΓιά νά μήνχάσουμε
τό τραϊνο τής 4ης
Βιομηχανικής
Έπανάστασης
κές της Εύρπης δύο ταχυτήτων σε όλα: στό νόμι - περιοριστικων μέτρων. Καθς ή χρα έξέρχεται
σμα, τήν μετανάστευση, τήν έλεύθερη κυκλοφορία της πανδημίας καί οί Ελληνες άναζητουν μία πρόπροσπων έντός της Ένωσης (Σένγκεν), τήν κατάρ- σκαιρο αναπνοή για νά βάλουν τήν ζωή τους σέ τά
γηση τής όμοφωνίας στίς Συνόδους Κορυφής, τόν ξη έχουν αύξηθεϊ κατακόρυφα οί άγγελίες γάμων
Εύρωστρατό, την στάση άπέναντι στό Ίσλάμ , τήν αυτη την έποχή ) , στόν Τύπο διαβάζουμε πράγμαάναθερηση της σχέσης μέ τίς ΗΠΑ (παράδειγμα
ό διχασμός για τίς πατέντες ) , παντου . Ο νότος θά νοιθουμε μόνοι στήν άνάλυσή μας γιά τά πράγμαπιεστεί έκ νέου άπό τόν Βορρά καί τό Βίζεγκραντ .
ΗΗπειρος δέν είναι πλέον "Ενωση, άλλά παρέες της Κομμισσιόν -λέγε με Γερμανία-μέ τήν όποία
κρατν. Καιρό, τέλος , λέμε ότι ή Έλλάς δέν θά μεί - δημιουργείται και πάλι άτμόσφαιρα περικοπής των
νει έξω άπό την καταιγίδα, ότι θά βρεθεί μπροστά
Συνέχεια στήν σελ.4
τα πού μάς παρηγορούν- καί δέν μας κάνουν νά
Ή 2δή <Είς τόν Ιερόν Λόχον
του Ανδρέα Κάλβου
καί τό Άλσος τν Ιερολοχιτν
στήν πόλη τν Αθηνν
του Τάκη Αθανασόπουλου *
τα πλέον. Χθές δόθηκε στήν δημοσιότητα" Εκθεση
ΑΝ ή χρα μας καταφέρει νά άνέβει
και αυτή στό τραϊνο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που έχει πυροδοτήσει ή Τεχνητή Νοημοσύνη
(έφεξής ΤΝ) , θά έχει έπιτύχει νά δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις πλήρους άναβίωσης του έλληνικού με
γαλείου όπως άκριβς το είχαν όραματιστεί οί Έλληνες και οί φιλέλληνες πρίν άπό διακόσια χρόνια.
Καθίσταται, λοιπόν , έπιτακτική για
τήν περαιτέρω έξέλιξη της χρας ή
όσο τό δυνατό μεγαλύτερη άξιοποί ηση τν σημαντικν δυνατοτήτων
που προσφέρει ή TN που ξεπερνουν
τίς άνθρπινες δυνατότητες.
Συνέχεια στήν σελ. 4
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδά
Λεπτομέρειες στήν σελ .5
ΑΑΔΕ: Παροχή ΑΦΜ
μέσα σέ λίγα λεπτά
Ή Εστίαν χορηγός
σέ διαγωνισμό για τήν έλληνική
έπανάσταση στήν Βοσνία
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΑΡΙΘΜΟ Φορολογικού Μητρου ψηφιακά , σε λί .
γα λεπτά , μέσω τηλεδιασκέψεως θά έχουν πλέον την
δυνατότητα νά αποκτήσουν οί πολίτες, μέσω της ύπηρεσίας myA ADE Live, τής Άνεξάρτητης Άρχής Δημοσίων Εσόδων. Συμφνως πρός την ΑΑΔΕ δαδικασία περιλαμβάνει τά έξης βήματα: 1. Είσοδο
στήν ύπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
(myaadelive .gov.gr).
της Μύρνας Νικολαίδου ( σελ. 6)
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Ένα παγόβουνο στό με
γεθος της μισής
Κορσικής, τό
μεγαλύτερο παγκοσμίως, άποκολλήθηκε άπό
Τόν παγετνα
Ronne στήν
Ανταρκτική . Ή άποκόλλησις έπιβεβαιθηκε άπό
τις είκόνες πού κατέγραψε δορυφόρος του εύρωπαϊκού προγράμματος Κοπέρνικος, άνεκοίνωσε ή
Εύρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) . Το πα
γόβουνο , μέ τήν όνομασία Α-76, έχει μήκος περί.
που 170 χιλιόμετρα , πλάτος 25 χιλιόμετρα και συνολικό έμβαδόν 4.320 ττραγωνικν χιλιομέτρων
Αποκολλήθηκε στήν θάλασσα Ουέντελ. Αρχικά τό
παγόβουνο έντοπίστηκε άπό τήν British Antarctic
Survey (BAS), έναν βρεταννικό όργανισμό έρευνν
γιά Τις πολικές περιοχέ . Μέχρι πρό τινος τό μεγαλύτερο παγόβουνο ήταν τό Α-23A, τό όποίο είχε
μέγεθος 3.380 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιπλανιόταν έπίσης στήν θάλασσα Ούέντελ.
Ή συνειδητοποίηση αύτης τη
έξέλιξης δέν είναι κάτι που έχει προκύψει πρόσφατα . Είχεήδη προβλε φθεϊ άπό τή δεκαετία του 1950, άπό
τόν Alan Turing , τόν Άγγλο Μαθηματικό , Καθηγητή Λογικής και Κρυπτογραφίας . Η ραγδαία άνάπτυξή της
στίς έπτά δεκαετίες πού μεσολάβησαν άπό τότε όφείλεται στόν έκθετικό
βαθμό αύξησης τόσο της ταχύτητας
τν ήλεκτρονικν ύπολογιστν όσο
καί στήν δυνατότητά τους νά χειρίζονται τεράστιες ποσότητες πολύπλοκων δεδομένων.
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΕΌπρέσβυς x. Δημήτοης Παπανδρέου μέ τους βραβευθέντες
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Άλλος άνάβει την φωτιά κι άλλος τήν άνεμίζει
λιστα έκενοι που έβαλαν (άν
θά συμβουλεύαμε τήν
κυβέρνηση νά δσει ίδι - τής Αττικής , σημαίνει άπο - λοκαίρι . Τό γεγονός δτι οί έβαλαν ) τήν φωτιά , ύπολόαίτερη σημασία στό θέμα ψίλωση ένός μεγάλου μέρους πυρκαγιές άρχισαν άπό τά γιζαν άκόμη και τήν ταχύτν πυρκαϊν . Τό γεγονός μιας παραθεριστικής και δη- μέσα Μaΐοu είναι ίδιαιτέρως τητα και τήν φορά τν άνέ
δτι χάσαμε σαράντα χιλιά- μοφιλους περιοχής (Αλε
δες στρέμματα () παρθένου ποχρι)..
δάσους μεταξύ ΑΤτικής καί
Κορινθίας, σημαίνει πολλά
Σημαίνει άκόμη μεγαλύτερη Προστασίας , νά ένισχύει ροσβεστική άναφέρουν ότι
άτμοσφαιρική ρύπανση και
περιβαλλοντική έπιβάρυνση ξει άμυντικάν έφέτος τό κα
Η TΝ χαρακτηρίζεται ς βασική ,
θεμελιδης έπιστήμη όπως ή Φυσι
κή και ή Xημεία . Δέν θεωρείται προτόν ή τεχνολογία άλλά ς μία δύναμη πού καθιστά έφικτό ότιδήποτε κάνουμε. Οίτεράστιες δυνατότητες πού
προσφέρει τόσο σέ κοινωνικά όσο καί
σέ οίκονομικά και στρατιωτικά θέματα
άνησυχητικό . Και μπορεί
κάποιος ύπερήλιξ νά βαλε
μων! Μελετημένο σχέδιο , δη
λαδή , που μπορεί νά προέρχεται άπό ποικίλες τηγές .
Καλά θά κάνει ή κυβέρ- φωτιά νά κάψει κάτι χόρτ ,
νηση , μέσω της Πολιτικής
As θυμηθούμε γιά λίγο τό πς άρχισαν και πς
άλλά πηγές άπό τήν Πυτην πρόληψη καί νά κπαίέίχαμε πολλές έστίες και μάΣυνέχεια στήν σελ. 9
Συνέχεια στήν σελ 7
Συνέχεια στήν σελ. 12
22-05-2021