Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ÈÝëïõìå ëßãá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

976 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 23 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

s

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

ΣΟΚ από δορυφόρο...
• Εικόνες - σοκ από τη φωτιά στην Κορινθία, αποτύπωσε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος
που φανερώνει το μέγεθος
της καταστροφής.

s

Έργα
Σκάφος ασθενοφόρο, αποκτούν οι
Σποράδες…

s
Οι πυρκαγιές και η ευθύνη των πολιτών…

Óåë. 6-7

• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

Óåë. 12