Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Μαΐου
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ. 7369
Τιμή : 1.00ε
Κοδημερνή οικονομική ειδική εgημρίδο Διατηρύξων Διμοτρστν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Δίχτυ
ασφαλείαs
για 588.000
εργαζομένοus
έωs τIs 31 /8
Πάγιεs δαπάνεs:
Πότε ενεργοποιείται
το πρόγραμμα επιδότησηns
Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι
Στην τελική ευθεία
έχει μπει η ενεργοποί .
ηση του κάλυψης πα.
γιων δαπανν , το
οποίο αναμένεται να
το συνολικό πακέτο
των ενισχύσεων. Δηλαδή , το Δημόσιο θα
καλύψει τη ζημιά ου
προκλήθηκε στις επιΕξαιρετικά κρίσιμο
είναι το διάστημα που
διανύουμε για το μέλλον της απασχόλησης τεθεί σε εφαρμογή χειρή σεις από τους πε στην Ελλάδα, καθς εντός του Ιουνίου .
μπορεί τα μέτρα που
έχει λάβει μέχρι σή μερα η κυβέρνηση να
έχουν απλσει ένα
προστατευτικό δίχτυ
για περίπου 600.000
εργαζομένους στον
ιδιωτικό τομέα, όμως
συνέχεια στην 11
ριορισμούς.
Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να υποβάλ
λουν αίτηση για την
Το μέτρο που έχει νομοθετηθεί από τον π ρασμένο Φεβρουάριο
προβλέπει την κλιμα- ένταξη της ειχείρηκωτή επιδότηση με
ακουπόνι. των nαγίων
δαπανν
σεων . Με τα πιστωτικά
σημειματα το δημόσιο θα καλύψει με συμΨηφισμό μελλοντικές
φορολογικές
ασφαλιστικές υποχρε.
σεις .
Αυτό θα γίνει καλύπτοντας τη διαφορά θα είναι επλέξιμες θα
των παγίων δαπανν
των επιχειρήσεων του
2020, με τις ενισχύσεις
που έχουν λάβει από
σης τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ,
amyBusiness Supporn.
Το τελικό ποσό της επ
δότησης θα γίνει με
βάση τις πάγιες δαπά
νες που έχουν δηλω
θεί στη φορολογική γαζόμενο με εξαρτη.
δήλωση για το 2020.
οι προυπο θέσεις
Οι επιχειρήσεις ου
επιχειρή
ούνται.
Να παρουσιάζουν
ζημιά προ φόρων του .
λάχιστον 30% είτε σε
σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε
σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το
δους.
. Να απασχολούν
τουλάχιστον έναν ερ Δασικοί
χάρτες:
μένη σχέση εργασίας
πλήρους απασχόλη.
Παράταση
προθεσμίas
6 μηνν για
την υποβολή
αντιρρήσεων
πρέπει να πληρούν σω
ρευτικά τα εξής:
- Να ανήκουν σε
πληττόμενους
σης .
-Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές 2020.
δηλσεις ΦΠΑ και τις
δηλσεις Ε3 για την
περίοδο που υποχρε-Να παρουσιάζουν
πτση τζίρου τουλάχι
συνέχεια στην 10
κλά73
Φορολοταρία:,.
>Πς θα γίνονται
οι πληρωμές
Τι αλλάζι
Για έξι μήνες παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής , αντιρρήσεων κατά του περιε
χομένου των δασικν
χαρτν με νέα τροπο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9