Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρικής-Νίκόλαος Καραθάνος 19514974*δωκτήτρια -Ειό ός μια Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αp. φύλλου 6880-12.357
050 ε
Σε σειρά προτεραιότητας
εννέα μεγάλα έργα του Δ. Δράμας
για το πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης| Στην πρτη θέση το Δημοπικό Στά διο και
| η ανάπλαση του περιφερειακού Κορυλό Προσοχή- Τηλεφωνικές
απάτες στη Δράμα
με πρόσχημα τροχαίο
ατύχημα συγγενή
- Τι συμβουλεύει η ΕΛ.ΑΣ.-.
Επαφές δημάρχου Παρανεστίου στην Αθήνα
Προσπάθειες στε
το Τμήμα Μεταγωγν
να λειτουργήσει
στο Νικηφόρο Δράμας
Κοινή επιχείρηση ΕΛ.ΑΣ με Europol
και Interpol για παράνομη
διακίνηση πολιτιστικν αγαθν
Μεταξύ των υποθέσεων και μια από τη
Δράμα με 64χρονο Δραμινό
σελ. θη
Διάκριση Δραμινής μαθήτριας σε πανελλήνιο διαγωνισμό Πλήθος κυνηγν το απόγευμα της Τετάρτης στον Κυνηγετικό Σύλλογο Δράμας
Αριστείο Διάκρισης για τη μαθήτρια
Δ. Αντωνιάδου στο 10 Διαδικτυακό
Μαθηματικό Μαθητικό Φεστιβάλ
Έντονη διαμαρτυρία κυνηγν
στην ανάπλαση στη Δράμα κατά
της στείρωσης των σκυλιν τους
Του Θανάση Πολυμένη
ΙΑ μαθήτρια από
τη Δράμα και
Ισυγκεκριμένα
της Β' τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας , η
Δέσπονα Αντωνάδου, τ
μήθηκε με Αρστείο Διάκρσης , για τις επιδόσεις
της στα Μαθηματικά.
Η Δέσποκα Αντωνάδου , συμμετείχε στο 1ο
Διαδετυακό Μαθηματικό
Μαθητικό Φεστιβάλ το
οπαίο διοργανθηκε στις
7 και 8 Απρλίου 2021,
από τον Συντονστή Εκπαιδευτικού σει στον Πρωινό Τύπο
Έργου Κων . Μπουραζάνα σε συνεργασία
με την Περιφερεια κή Διεύθυνση Εoταί- είχαμε να απαντήσουμε στους μαθηματι.
δευσης Θεσσαλίας , Δευθύνσεις Δευτε - κούς γρίφους ήταν περίπου μία ρα , εν
ροβάθμας
εκπαιδευτικούς από όλη τη χρα.
Μεταξύ των εισηγητν ήταν ο Κωννος Ερωτμενη για το πς αποφάσισε να
Δασκαλάκης , καθηγητής του ΜIT και ο
Αναστάσιος Φυκάς , καθηγητής του πα - Αντωνάδου μας λέει ότι έχει διαλέξει Θε
νεπιστημίου του Cambidge.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ρουν τα μαθηματικά , αν και στην Γ
έδωσε στη δημοσιότητα το Πανελλήνιο Λυκείου θα επιλέξω τον τομέα Υγείας
Σχολικό Δέτυο , στο 1ο Διαδικτυακό Μa - καθς ευελπιστ να περάσω στην Ιαθηματικό Μαθητικό Φεστιβάλ, συμμετεί- τρικήχαν πάνω από 230.00ο μαθητές απ' όλη Ερωτμενη αν έχει σκέψη για συμμε
την Ελλάδα, εν οι 20.049 μαθητές συμμετείχαν στην επίλυση των γρίφων . Από σμούς , δηλνει πως το έχει στο μυαλό
την Α' Γυμνασίου συμμετείχαν 6.122 μα - της , προς το παρόν όμως δεν το έχει
θητές , από τη Β ' Γυμνασίου 41 12, από ψάξει διαίτερ .
την Γ. Γυμνασίου 3.237, από την Α' υκείου 2.954 από την
Β Λυκείου 2.535 και
από την Γ. Λυκείου
1.089. Σύνολο 20.049
μαθητές στην επλυση
των γρίpων .
Αριστείο Διάκρισης
για τη Δ. Αντωνιάδου
Όπως αναφέραμε
και παραπάνω , η μαθήτρια της Β' τάξης
του 3ου ΕΛ Δράμας ,
Δέσποινα Αντωνάδου .
τμήθηκε με Αριστείο
Διάκρισης και ευγενς δέχθηκε να μιλήΔηλσεις πρην προέδρων στον αΠ.Τ.> αλλά και του αντιπεριφερειάρχη Δράμας
Τα προβλήματα είναι ίδια και για τους κτηνοτρόφους που έχουν σκυλιά φύλακες
για τα κοπάδια τους
Του Θανά ση Πολυμένη
ΛΗΘΟΣ κυνηγν,
ισυγκεντρθηκε
απόγευμα της
Τετάρτης 19 Matou, έξω
από τα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Δρά.
μας στην περιοχή της
1 ανάπλασης, προκεμένου
να διαμαρτυρηθεί για το
Ι νέο νομοσχέδιο για τα
1 ζα συντροφάς ,
Συγκεκρψένα , οι εν1 στάσες που έχουν οι
κυνηγα σε όλη τη χρα
είναι η διάτπαξη του νέου
1 νόμου , που ζητάει την
υποχρεωτυκή στείρωση
όλων των σκυλων , είτε
πράκεπαι για ζα συντροφιάς , είτε για κυνηγετικά σκυλιά , είτε εναι
σκιλιά στην υπηρεσία
κτηνοτρόφων , σκυλά
φύλαξης κτλ
Αυτή ακρβς η διάταξη είναι που έχει πραγματικά τικού Συμβούλιου του Συλλόγου της Δράμας
εξοργίσει τους κυνηγούς σε όλη τη χρα , α οποίοι ήδη
προχρησαν σε συγκεντρσεις δαμαρτυρίας . Ταυτό - ότι έχει στην κατοχή τουαρκετά σκυλιά νηλάτες και
1 χρονα με τους κυνηγούς, τις έντονες αντιδράσεις τους αυτό nou πάει να γνει για τους συντρόφους μας στο κυ
εκφράζουν επίσης και οικτηίατρο, μέσω του Πανελλη- νήγι, τους twνηλάτες μας, θεωρ ότ εναι παντελς σε
ίου Συλλόγου τους με είσημες ανακονσεις κατά της λάθος κατεύθυνση. Θεωρ ότι πρέπει να αναθεωρήσει
υποχρεωτικής στείρωσης των σκύλων. Σε ανακοίνωσή η κιβέρνηση, για μια καθολική και οριζόντια στείρωση
τους , επισημαίνουν τους κινδύνους που εγκυμονεί το σε άλα τα δεσποζόμενα ζα Δεν μπορεί να απαιτούμε
νέο v/σ για την υγεία των ζων και κατηγορούν την κυ- σήμερα από όλους τους φίλους κυνηγούς, κτηνοτρόβέρνηση πως παζει υπόγεια παιχνίδια για λόγους μκρο - φους και όσοι έχουν στην κατοχή τους ένα τετράποδο
πολιτικούς.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κυνολογκός Ομλος Ελ ριάσουν. Εναι κάτι που δε ενδείκνυτα, είναι ασυμββαλάδος, ο οποίος επισημαίνει ότι , πουθενά στον κόσμο στο με τη φύση του ζου, αλλά κιμ ' εμάς που το έχουμε
δεν έχει εφαρμοστεί οριζόντια στείρωση, εκτός από ως συντροφά και όχι μόνο- .
δύο χρες που έχουν θέσει σε εφαρμογή την γενική
στείρωση η Ρουμανία
και η Κροατία , με εξαί.
ρεση όμως τα ζα που
διαθέτουν γενεαλονκό
χάρτη και των αυτόχθονων φιλν . Εδ έχουμε
φυλές, κάποες εκ των
οποίων έχουν ιστορία
4.000 χρόνων.
Γ. Παπαδόπουλος: Σε
λάθος κατεύθυνση η
στείρωση
Το απόγευμα της Τε.
τάρτης στη Δράμα , έξω
από τα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου
Δράμας , συγκεντρθηκε
πλήθος κυνηγν μαζί με
τα σκυλιά τους και δια μαρτυρήθηκαν κατά του
νομοσχεδίου και κατά
της στείρωσης Μεταξύ
αυτν μάλιστα ,
παρν έδωσε και ο αντΌπως μας είτε η ίδια, ο χρόνος ποu
Εκπαίδευσης
και από τα 20.000 άτομα διακρίθηκαν περί
που 2.000 άτομαν .
ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΑΣ
rN ΣΤΕΙΡΟΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΜΑΣ
συμμετάσχεε στο διαγωνσμό, η Δέσπονα
τική κατεύθυνση " και φυσικά με ενδιαφέπεριφερειάρχης Δράμας κ . Γργος Παπαδόπουλος, ο
οποίος δηλνει κυνηγός από την ηλικία των 18 ετν ,
εν κατά περιόδους έχει υπάρξει και μέλος του Διοικη
τοχή σε άλλους παρόμοους διαγωνΜλντας στον n.Τ,οκ. Παπαδάπουλος, επσημαίνει
σελ.4η |
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
και είναι πάνω από ένα έτος , στην ουσία να το ακρωτη
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
σελ 4η|
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 252ι 0-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙOΝΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8.30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσο:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κiν: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Καθημερινές: 1000 1300 και 18:002000 ( κτός Τετόρτης!
Σαββατοκύριακα κλειστά
Η εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Eγγνάται υψηλού επαγγτλματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με υpη παρακολούθηση όλης της
διαδικασίας συνδεσης του πελάτη μας! Δπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
, Δωρεάν εγυη μένη φύλαξη
( Παραλαβή παράδοση κατ ' oίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας. .
ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΑΚΗΣ.AΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εφ5pων Αξωpατικν 12 , Δρόμα , Τ.Κ. 66100
Τ 2521 032 269 1ariasthrstis Oιοail. cou] www.oranthmis.gr
ΠΡΩΝΟΣ
31385 643791/321 104962
Πλντήρο Χαν Κόeνος Δράμα
(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΟΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα