Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Συμβούλους για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αναζητά το Υπερταμείο
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 0
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5979 Παρασκευή 21.05.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Epsilon Net:
Έγκοιση
του σχεδίου
διάσπασης
Ο Υπουργος Τουρισμος
Στη Γαλλία για την προθηση
του τουρισμού ο Χάρης Θεοχάρης
Γ. Ρέτσος:
>>> ελ.
>>> ελ
Παρακινδυν ευμένη κάθε
πρόβλεψη για τον τουρισμό
της Pylon
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΡSIION ΝΕΙ γνω
Τέταρτη η Ελλάδα
στοποιεί στο επενδυτικό
χοινό τα ακόλουθα:
Με την από 2702/2021
απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας,
αποφασίστηκαν τα ακόλο
1. Η απόσχιση του κλάδου
της Εταιρίας, των εμπορικολογιστικν εφορμογν για
επιχειρήσεις και ΕRP που
έχουν αναπτυχθεί με τη
χρήση της πλατφόρμας
PYLON και πιο συγκεκριμέ
τα προϊόντα Pylon
Commercial , Pylon ERP
Pylon CRM, Pylon Shop,
Pylon Auto Service , Pylon
Auto & Moto Cube, Pylon
Retail , Pylon Enty ( εφεξής
ο Κλάδος>) και η εισφορά
στην Επωφελούμενη
Εταιρία,
SingularLogic
Εταιρία Πληροφορικήςν με
το διακριτικό τίτλο , σύμφω
να με τις διατάξεις του Ν.
4601/2019 (dρθρο 57 παρ.2) ,
του Ν. 4548/2018 και των
διατάξεων του Ν. 4172/2013 ,
έναντι απόκτησης από την
Εισφέρουσα Εταιρία εταιρι
κής συμμετοχής στην Επωφ
ελούμενη Εταιρία.Η δρα
στηριοποίηση στον τομέα
αυτόν βασίζεται σε σημαντ
κά πλεονεκτήματα που δια έτει η εταιρεία σε προίόντα ,
σε επίπεδο παρεχόμενων λευσης των μετόχων της
υπηρεσιν και στην τεχνογ
νωσία
Premia Properties:
Στόχος για πεντατλασιασμό
χαρτοφυλακίου ος το 2026
Epsilon
Αννυμη
Στην τοίτη αύξηση μετοχ
κού κεφαλαίου ποοχωρά
άμεσα η Premia Properties στόχος της Premia είναι να
(πρην Ρasal ) με εισφορά ολοκληρσει το 2021 με
ακινήτων αλλά και μετρητά , ενισχύοντας έτσι τόσο
το χαρτοφυλάκιο ακινή- ευρ (από 114 εκατ. ευρ
των αλλά και την κεφαλαι -περίπου που είναι σήμε- κατάταξή της κατά δύο θέσεις σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με τη
ακή της βάση.
δόθηκαν λεπτομέρειες για
το ύψος της νέας ΑΜK,
την εύλογη αξία των ακ νήτων της στα 200 εκατ.
Την 4η υψηλότερη φορολόγηση εργαζομένων με παιδιά ανάμεσα
στις 36 χρες του ΟΟΣΑ είχε η Ελλάδα το 2019, βελτινοντας την
συγκριτική έκθεση φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας που
δημοσίευσε το Foundati on και παρουσιάζει στη χρα μας το
ΚΕΦΜ.
ρα).Πέραν
βασικός μέτοχος της εται ρείας, κ. κ. Ηλίας Γεωρ
γιάδης, έκανε λόγο και για
τον μαροπρόθεσμο στόχο
της Premia Properties, η
οποία σκοπεύει να διαθέ τει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της τάξης
των 400 εκατ. ευρ στην
τούτου,
Στο περιθριο της έχτακτης χθεσινής γενικής συνέ εισηγμένης, τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας K. Μαρκάζος,
όσο και ο πρόεδρος της
εταιρείας Ηλίας Γεωρ
γιάδης
στους βραχυπρόθεσμους αγγίξει το 1 δισ. ευρ την
Οι φόροι εισοδήματος, οι ασφ - μέρος των φορολογικν εσόαλιστικές εισφορές και οι
φόροι κατανάλωσης ότως ο
ΦΠΑ, αποτελούν μεγάλο δας.
δων σε πολλές χρες , συμπερ λαμβανομένης και της Ελλά
ανθρπινου
δυναμικού τηςΣυγκριτικό
πλεονέχτημα των προιόντων
του αποσχισθέντος κλάδου
είναι , ανάμεσα στα άλλα χαι
η σύνδεση με προϊόντα και
υπηρεσίες των άλλων κλά
αναφέρθηκαν προσεχή τριετία , χαι να
μεσοπρόθεσμους προσεχή πενταετία.
στόχους τους. Αν και δεν
της ΕPSILON NET
Created by Universal Document Converter