Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 ) ΗΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
21 Μαΐου 2021
Αριθμ. φύλ . 41962
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Κωνσταντίνου και Ελένης τν θεοστέπτων βασιλέων
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 25β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 24β.
Σελήνη 10ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.10-Δύσις ήλίου 8.34'
ΣΥΓΚΟΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΑ-ΤΟ ΑΝΟΙΠΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΔΕΙΑ
Σύννεφα στήν ΝΔ, κρίσις στό ΚIΝΑΛ
κοισις
Τό κόχν Σαμαρά σέ Μητσοτάκη
του άεροδρομίου Θεσσαλονίκης, τά 2 όχ Βουλευτν της ΝΔ
την συνεπιμέλεια καί ή άποχή του ΚΙΝΑΛ λόγω
να παραστεί στά έγκαίνια τής νέας πτέρυγος
στόν νόμο γιά άνταρσίας 4 Βουλευτν
ΙΣΙΣΧΥΡΕΣ διεργασίες πού συντελούνται αύτήν την
έποχή στό έσωτερικό τν κομμάτων άνέδειξε μετά πά
σης έπισημότητος ή χθεσινή ψηφοφορία στό νομοσχέ διο γιά τήν συνεπιμέλεια. Διεργασίες , οί όποίες όδήγησαν και σε μερικά μίνι έπεισόδια πρίν άπό τηνπραγματοποίηση τής ψηφοφορίας, καθς όπως έγινε γνωστό
πρό αυτής ό πρην Πρωθυπουργός Αντνης Σαμαράς
άπέρριψε πρόσκληση τού Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη νά παραστεί στά έγκαίνια της νέας πτέρνγος πού κατεσκεύασε ή Fraport στό άεροδρόμιο Μα
κεδονίων της Θεσσαλονίκης . Τήν άπέρριψε και άς είχε
ύπογραφεί ή σύμβασις παραχωρήσεως τν 14 άεροδρομίων έπί της πρωθυπουργίας του . Οί λόγοι τής άπουσί
ας Σαμαρά άπό τά έγκαίνια είναι παραπάνω άπό προφα
νείς. Ο πρην Πρωθυπουργός διαφωνεί σέ σειρά θεμάτων πού άφορούν την έξωτερική τολιτική τόσο στά
έλληνοτουρκικά δσο καί στό Σκοπιανό, Έχει άλλως τε
άφήσει να διαφανεί ότι θά άπουσιάσει στήν ψήφιση
τν μνημονίων άμυντικής συνεργασίας μέ τά Σκόπια
ιά να μήν άναγνωρίσει τό όνομα Βόρειος Μακεδονίω . Πέραν αύτν δμως ύπάρχει ένόχλησις άπό τό γεγονός ότι έχει ήδη άρχίσει άπό τρα σέ έπίπεδο κομματικού μηχανισμού νά γίνεται προσπάθεια μεισεως
τν ίσχυρν έρεισμάτων πού διατηρεί- περί τούς 30
Βουλευτές-στήν κοινοβουλευτική δμάδα ό Μεσσήνιος
πολιτικός. Η περίπτωση Τζαβάρα , τήν έδρα του όποί
ου φιλοδοξ εί νά καταλάβει ό άναπληρωτής Υπουργός Οίκονομικν Θεόδωρος Σκυλακάκης, είναι ή κο
ρυφή μόνο του παγόβουνου . Στό κλίμα αυτό άκόμη καί
μία γελοιογραφία του Χατζόπουλου στήν <Καθημερινήν πού έμφανίζει τόν Πρωθυπουργό-ύποθέτουμε
Άντνης Σαμαράς
Η Κυριάκος Μητσοτάκης
Άνδρέας Λοβέρδος
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Πύρινη κόλαση
στην Κορινθία
Μάιο μήνα
ΑΕΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μόνο στά όνειρα νικά ή δημοκρατία!
Καλοκαιρινές μουσικές
στόν Κήπο του Μεγάρου
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ που άρχισε δειλά-δειλά ς ψίθυρος με - λη , συμβόλαιο στά Βριλήσσια , συμβόλαιο στήν Φιτά την επιθεση μέ τό βιτριόλι, έντάθηκε έπειτα άπό λοθέη, συμβόλαιο έκει, συμβόλαισ έδω. Συμβόλαιο
τήν έν Ψυχρφ άπόπειρα δολοφονίας άστυνομικν παντού . Πολλή δουλειά έπεσε στά συμβολαιογρασέ Νέα Σμύρνη-Νέα Έρυθραία και έγινε βοή μετά φεία της μαφίας έσχάτως . Καί το άνησυχικτερο
τάσυμβόλαια θανάτου καί τίς μαφιόζικες δολοφονί - όλων: οί κακοποιοί διαπράττουν έγκλήματα στόν δηες μέρα μεσημέρι στούς δρόμους τν Αθηνν , κο - μόσιο χρο γιατί δέν φοβουνται ούτε τήν σύλληψη
ρυφνεται αυτόν τόν καιρό . Το έγκλημα στά Γλυκά οϋτε τήν φυλάκιση. Καί νά όδηγηθούν στόν ΚορυΝερά και ή έν ψυχρφ δολοφονία μιάς νεαρής μητέ - δαλλό, θά βγούν . Μέ τόν ένα ή μέ τόν άλλο τρόπο.
ρας δίπλα στό 11 μηνν άγγελούδι της άπό μαφιόζους κακοποιούς ήταν ο καταλύτης για να ξυπνη- άνθρωποι άπό αάδυναμίες . Ο νόμος πουθενά.
οι θεσμοί είναι γεμάτοι άπό τρϋπες καί οί
ΔΕΚΑΔΕΣ χιλιάδες στρέμματα πανέμορφου πευκοδάσους έχουν γίνει στάκτη στά Γεράνεια Όρη άπό
την φωτιά πού μαίνεται στήν περιοχή . Δυστυχς οί καταστροφές άρχισαν άπό πολύ νωρίς έφέτος-πρίν κάν
μπούμε στό καλοκαίρι . Σπίτια έκάησαν , κάτοικοι άπεμακρύνθησαν άπό
οίκισμούς και μοναστήρια έκινδύνευσαν να γίνουν παρανάλωμα του πυρός .
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
σουμε και νά το συνειδητοποιήσουμε : τό κακό έχει ανθρωποι άπό άδυναμίες. . Όνόμος πουθενά.
ριζσει πλέον για τά καλά στήν ζωή μας . Το κακό
είναι ή ρουτίνα , όχι ή έξαίρεση. Καθημερινότης, όχι
σπανιότης . Συμμορίες παρανόμων φέροντες βα ρύ όπλισμό έχουν καταλάβει και έχουν πλέον χωρί σει τήν Ελλάδα μας σε ζνες επιρροης, 1 "μπρατiς συμμορίες στήν δικαιοσύνη. Άλλά μεταξύ μας:
βιλίκιν άπό τήν κλασσική φύλαξη καί προστασία των
προηγουμένων δεκαετιν έχει έξελιχθεί σέ άναμφισβήτητο τομέα της παρα-οικονομίας μέ συγκεκριμένους κλάδους ξεπλύματος μαύρου χρήματος . Φαινόμενα πού ύπήρχαν στό παρελθόν . άλλά εκπαιδεύεται ανά κάθεται στά αύγά τουv. Πάλι μέ
δέν έλάμβαναν έκταση άνάλογη μέ την τωρινή-μα- την κυρίαρχη ίδεολογία , τόν φόβο. Τό κακό τό συ(ικές δολοφονίες κρίσιμων μαρτύρων σε δίκες δη - νανταμε παντού πλέον , και στόν ύπνιο μας καί στόν
μοσίου συμφέροντος-σήμερα συμβαίνουν κάθε ξυπνιο μας . Τόσο συχνά στε είναι λίαν άμφίβολο
μέρα . Η φράση συμβόλαιο θανάτουν είναι πλέον
αψωμοτύριν γιά τους άστυνομικούς και τούς δικα- ελαση του . Διερωτμαι τί μπορεί νά κάνει ένας δικαστικούς συντάκτες: Συμβόλαιο στήν Ζάκυνθο, συμ- στής -άκόμη καί ο σοβαρός είσαγγελέας του Αρείου
βόλαιο στήν Νέα Έρυθραία , συμβόλαιο στήν ΈκάΒρίσκω συγκλονιστική μετά ταυτα την φράση ου
Υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοίδη
ότι "τό όργανωμένο έγκλημα ύπονομεύει τήν Δημοκρατία. Βρίσκω έπίτης άρχης λίαν ένδιαφέρου
σα τήν πρωτοβουλία του νά στείλει τόν φάκελο μέ
σελ7)
δέν περιμένω καί πολλά! Δέν περιμένω, γιατί οί θεσμοί στήν πατρίδα μας λειτουργούν ύπό το κράτος
του φόβου. Δέν περιμένω και πολλά, διότι ό λαός
Ήμόδα, ό συρμός,
τά ύπόγεια
ρεύματα
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Μέρος Α.
Ή πρτη μήνυσις
για το AstraZeneca
άν υπάρχουν σοβαρές έστίες άντίστασης στήν προΜνηστήρας (φοβισμένος , πρός τόν
Όδυσσέα τοξοβόλο): Ποιό είναι τό
έγκλημά μας; Φροντίσαμε καί φερθήκαμε στή γυναίκα σου σάν Βασίλισσα. Ναί, ζούσαμε άπό τή γή σου, όμως
αύτό μπορεί νά διευθετηθεί Δέν σκοτσαμε κανέναν.
Όδυσσέας: Το έγκλημά σας είναι ότι
προσπαθήσατε νά κλέψετε τόν κόσμο
μου . Τόν κόσμο που έχτισα μέ τά ίδια
μου τάχέρια, μέ τόν ίδρτα μου και
μέ το αίμα μου . Τόν κόσμο πού μοι ράστηκα μέ τήν γυναίκα πού γέννησε
τόν γυιό μου. Καί κανένας ποτέ δέν
θά μου τόν στερήσει.
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
4η ή Ελλάς
στήν οίκογενειακή
φορολογική έπιβάρυνση
Μετά τίς συγκεντρσεις
άναλαμβάνει νέο
<οίσκον ό Τσίπρας
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Ολεγόμενος μπουγαδοκλέφτης έθεωρείτο τό
εύτελέστερο είδος κλέφτη και πολλοί θεωρούσαν
πς είχε έκλείει Ήλθε όμως ή έπικαιρότης νά τούς
διαψεύσει. Ό λέφτης πού είχε είσβάλει σέ σπίτι
στήν Πάτρα όταν διαπίστωσε πς είχε γίνει άντι ληπτός άπό τους ένοίκους έσπευσε νά φύγει καί μή
προλαβαίνοντας νά κλέψει τίποτε άλλο , άρπαξε τά
ρούχα άπό τήν άπλστρα και τράπηκε σέ φυγή.
Κουβαλντας όμως Τήν μπουγάδα δέν μπόρεσε νά
πάει μακρυά Οι άστυνομικοί τόν ένετόπισαν σέμικρή άπόσταση άπό τό στπίτι καί τόν συνέλαβαν
ΤΗΝ 4η ύψηλότερη φορολόγηση έργαζομένων μέπαιδιά άνάμεσα στις 36 χρες του 0ΟΣΑ είχε ή Ελλάς τό
2019, βελτινοντας την κατάταξή της κατά δύο θέσεις
συγκριτικς πρός τήν άμέσως προηγούμενη, ότως άναφέρει ή έκθεσις φορολογικής έπιβαρύνσεως τής έργασίας πού δημοσίευσε τό ΤTax Foundation και παρουσιάζει
ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ τείνει να έξελιχθεί ή παραβίασις
των μέτρων κατά του κορωνοϊου άπό τόν Πρόεδρο του
ΣΥΡΖΑ Άλέξη Τσίπρα .Ήταν αυτός πού είχε άναλά
βει τήν εύθύνη για τίς πορεϊες πέρυσι τόν χειμνα και
αυτός πού τρα δίδει έντολή στούς βουλευτές του κόμματός του νά έπιστρέψουν στήν Βουλή, παρά τά μέτρα
Όμήρου Όδύσσεια
Μνηστηροφονία>
ΚΑΠΟΤΕ , μόλις προχθές (1960 μ.Χ.) ,
θά μπορουσε ό καθένας νά προβάλλει
κάποια άντίσταση καί νά άποκρούσει
Τις έπιταγές της μόδας, καίνά πει:δέν
σέ άκολουθ. Προτιμ νά στέκω στί
γνωστές έκφάνσεις καί τρόπους του
παραδοσιακού κοινωνικου βίου. Από
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
Παρά θν' άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Οταν ή συζήτησις έρχεται στους έξωγήινους
ύπάρχουν πράγματα πού δέν μπορ νά τά π
στόν άέραν είπε γελντας ό Μπαράκ Όμπάμα
όταν του τέθηκε σχετική έρτησις σέ τηλεοπτική
έκπομπή . Σέχαλαρή διάθεση συνέχισε λέγοντας:
Μόλις άνέλαβα προεδρικά καθήκοντα σκέφτηκα
έάν ύπήρχε κάπου έργαστήριο κρυμμένο μέ έξωγήινους καί διαστημόπλοια . Στήν συνέχεια κάναμε έρευνα και διαπιστσαμε ότι δέν ύπάρχου .
Όμως δέν έμεινε στήν χιουμοριστική προσέγγιση
καί συνέχισε: Αύτό πού είναι άλήθεια-καί τρα σοβαρολογ-είναι ότι υπάρχουν πλάνα καί
άρχεία άντικειμένων στόν ούρανό πού δέν γνωρί
ζουμε άκριβς Τι είναι. Δέν μπορούμε νά έξηγήσουμε πς έκινούντο , Τήν τροχιά τους.. δέν έχουν ένα
εύκολα έξηγήσιμο μοτίβον .
Συνέχεια στήν σελ. 5
Ήχρουαζιέρα, όκόσμος καί ή (οκληρή) πραγματικότης
Άποψή μας-έντελς
έκ τν βασικν πυλνων
προσωπική , άλλά μέ βάση τής οίκονομίας μας , άλλάβρέ άδελφέ -έχουμε τόσες
Καί κάποια στιγμή , άς
ρουσε (καί πρέπει) νά άπευ- βλέπουμε τήν (σκληρή)
θυνθεί στόν ύψηλό και άκρι- πραγματικότητα Τάπράγματα στόν κόσμο μας άλλάΗ χρα μας θά μπομια πείρα περίπου 50 έτν
στόν χρο- είναι ότι κακς όμορφιέ , που είναι κρίμα βότουρισμό . Νά συνδέσει τις
έχουμε έπενδύσει όλες μας
τίς έλπίδες στόν Τουρισμό
να τίς χαίρονται oί διάφο- τοποθεσίες μέ τήν Ίστορία ζουν συνεχς, Οι διαφορές
και τόν Πολιτισμό της , να μεταξύ τν τάξεων μεγαλνουν και άν θές νά πιάσει
τόν (πλούσιο) τουρισμό
του μέλλοντος, έτοιμάσου
έχουμέτφωνή!
ροι <βραχιολάκηδες , πού
και μάλιστα τον άποκα- έρχονται (πολλοί ξ αύτν
προβάλλει σωστά Τις όμορΑνανεωμένη κήΑκομη πιο δυνατη!
λούμε βαρειά βιομηχανίω . γιά νά μήν πούμε δλοι ) στά φιές της κι όχι μόνο κζήσε
Μαιαίνιεν Τσι ση έμδήλ σή ας εμκακμο -ν
Καί βέβαια ό Τουρισμός νησιά γιά νά μεθύσουν και
τόν μυθο σουν και άλλες έλαφρότητε .
μπορεί και πρέπει νά είναι
cνά τά σπάσουν . .
Συνέχεια στήν σελ.4
Ppontosnews
21-5-2021