Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4969 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Εμβολιασμένοι VS αρνητές
• Χρυσόγονος και
Μανιτάκης συμφωνούν: “συνταγματικός
ο διαχωρισμός εμβολιασμένων – αρνητών, να μπει σαφής
όρος σε συμβάσεις
εργασίας”.

s

Koινωνια
«Τηλεδιάσκεψη του
Βουλευτή Γιώργου
Κωτσού
με τον πρόεδρο του
Ομίλου Κυνοφίλων
Ο.Κ.Α.Δ.Ε»

s

Óåë. 9

Πολιτισμος
Στη Βουλή των Ελλήνων ο Δήμαρχος
Μουζακίου για το
συνέδριο του Καραϊσκάκη

s

Óåë. 6

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

Óåë. 5