Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

H ∂¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς

24

ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

Π ε µπ τ η 2 0 Μ α  ο υ 2 0 2 1

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3843 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - E-mail: [email protected]

Ôñßôç åõêáéñßá

ãéá üóïõò Ý÷áóáí
ôéò 120 äüóåéò

Ó ÅË . 7

¸ñãá 30 åêáô. åõñþ
áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá
Èåóóáëßáò ãéá
÷ñçìáôïäüôçóç
áðü ôï
ðñüãñáììá
«Áíôþíçò
Ôñßôóçò»
Ó ÅË . 5

Óôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí
ï ÄÞìáñ÷ïò Ìïõæáêßïõ
ãéá ôï óõíÝäñéï ôïõ ÊáñáúóêÜêç

Ìïó÷áñÜêé øá÷íü.................................... 6,99 € ôï êéëü
×ïéñéíü øá÷íü.......................................... 3,89 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ëáéìïý ÷ïéñéíÝò....................... 3,89 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò êüíôñá ÷ïéñéíÝò...................... 3,79 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü............................................ 2,59 € ôï êéëü
×ïéñéíü ìå ëßãï êüêêáëï........................... 3,19 € ôï êéëü
Áñíß........................................................... 6,49 € ôï êéëü
Êáôóßêé...................................................... 3,99 € ôï êéëü
Æõãïýñé..................................................... 3,39 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò...................................... 4,99 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï ÷ùñéÜôéêï............................... 2,99 € ôï êéëü
Ãßäá.......................................................... 2,99 € ôï êéëü
ÊåöÜëéá ìïó÷áñßóéá.............................. 10 åõñþ ôåìÜ÷éï
ÔÅÔÁÑÔÇ ÊÁÉ ÐÅÌÐÔÇ ÓÔÁ ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ ÊÁÑÅËÁÓ
ÈÁ ÄÏÈÏÕÍ ÊÅÖÁËÁÊÉÁ ÁÑÍÉÓÉÁ ÄÙÑÅÁÍ
ÐñïóöïñÝò èá âñåßôå & óôá øçôÜ ìáò :
ÊåìðÜð áñíßóéï........................................ 9,99 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ÷ïéñéíü........................................ 8,99 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü.......................................... 3 åõñþ ôåìά÷éï
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï.............................. 5 åõñþ ôåìÜ÷éï
ÊïêïñÝôóé................................................. 9,99 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï............................................. 8,99 € ôï êéëü

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.

ÐñïóöïñÝò óôá
êñåïðùëåßá ÊÁÑÅËÁÓ
ãéá ÐÝìðôç 20/05/2021

«ÔÁ ÉÓÔÏÑÉÊÁ ÁÃÑÁÖÁ»
êáé «ÂÉÏÓ ÊÁÔÓÁÍÔÙÍÇ»
äéáíåìÞèçêáí óôïõò ìáèçôÝò
Ëåïíôáñßïõ, ÁíÜâñáò & ÊÝäñïõ

ÓÅ Ë . 6

ÓÅ Ë . 7

14 êñïýóìáôá êïñùíïúïý
ôçí ÔåôÜñôç óôçí Êáñäßôóá.
2.293 óå üëç ôçí ÅëëÜäá

Äßðëùìá ïäÞãçóçò:
ÈåùñçôéêÝò åîåôÜóåéò áðü
ôá 17 êáé ÷ñÞóç êÜìåñáò

-93 êñïýóìáôá óôçí Ð.Å. ËÜñéóáò,
39 óôç Ìáãíçóßá êáé 15 óôá Ôñßêáëá

- ¼ëåò ïé áëëáãÝò
-Ïé äÝêá âáóéêïß Üîïíåò

ÓÅ Ë . 5

ÓÅ Ë . 1 0

ìå…íïý ãéá üëïõò

Èåñáðáéíßò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Κουµουνδούρου 13 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

Åðéóêåöèåß ôå ôé ò éóôïóåëß äåò ìáò êáèçìåñéíÜ óôï www. epikairoti tane ws.gr & óô ï www.e pikairotita.in fo



Τελευταία νέα από την εφημερίδα