Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
| Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
Πέμπτη
20 Μαΐου 2021
Θαλλελαίου μάρτ . Λυδίας της Φιλιπτησίας . Νικήτα
Ίωάννου και " Ιωσήφ όσ .
Σελήνη 9ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 6.11,-Δύσις ήλίου 8.33
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Καλοκαιρία και δυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 26β.
Άριθμ. φύλ. 41961
Ετος 145ον
Τιμή 1,5E
Χρυσοχοΐδης: Τό όργανωμένο έγκλημα
υπονομεύει
την Δημοκρατία
.Οίμπράβον έγιναν έπιχειρηματίες-Καύσιμα, τοιγάρα, πορνεία,
προϊόντα άπομιμήσεως , έλεγχος νησιν , το άντικείμενό τους
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ όνόματα πού έμπλέκο- ρούν έλεύθεροι γιατί γνωρίζουν τά παραθυνται σέ όλες τίς έκφάνσεις του όργανωμέ - ράκια του Ποινικού Κδικος πού τούς έπι
νου έγκλήματος τήν τελευταία δεκαετία
στήν χρα, περιλαμβάνονται στόν φάκε-νόμου . Χαρακτηριστικό παράδειγμα ή δολο τού παρέδωσε ό ύπουργός Προστασίας λοφονία τήν περασμένη έβδομάδα στήν
του Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στόν Μεταμόρφωση ένός μπράβου , ό όποίος
Είσαγγελέα του Αρείου Πάγου. Γιά πρτη φορά ένας ύπουργός έχει συγκεντρσει
τήν αάφρόκρεμαν τν έγκληματικν όργανσεων πού διαπράτουν σωρεία κακουργημάτων και δυστυχς, όπως άποκαλύπτεται , μπραβιλίκν έχει έξελιχθεί σέ έπιχει
ούδέποτε τούς έχει άσκηθεί ποινική δίωξις. Παρά τό γεγονός ότι πολλά όνόματα
πού περιλαμβάνονται στόν φάκελο έχουν ύπουργός ζήτησε άπό τόν Είσαγγελέα του
άπασχολήσει τήν άστυνομία κατά και και ρούς και έχουν προφυλακισθεί , κάποιοι διερευνήσει άμεσα και είς βάθος τήν ύπόέχουν δικασθεί, όμως όλοι τους κυκλοφο -θεση, στε νά μπορέσουν νά άσκηθούν ποι
νικές διξεις στούς έγκληματίες και έπί τέ
λους νά περάσουν τήν πόρτα της φυλακής. γείου πού άρχισε πρίν άπό έναν μήνα και
Πρόκειται για πολύ σοβαρές καταγγελίες όχι μόνο περιλαμβάνει τά 500 πρόσωπα της
και για τόνλόγο αύτό δ κ. Πλιτας έντός νύκτας άλλά καί σέ ποιόν τομέα δραστηριρν θά παραγγείλει τήν διεξαγωγή έρεύνης την όποία θά άναθέσει σε άντιεισαγγελέα του Άρείου Πάγου. Συμφνως πρός
πληροφορίες, ό ύπουργός Προστασίας του
Πολίτου συζήτησε μέ τόν Είσαγγελέα του
Α.Π. να ύπάρξει μεγαλύτερη εύελιξία και
πιό άμεση συνεργασία είσαγγελικν και
άστυνομικν Άρχν είς ό,τι άφορά τήν διαχείριση ύποθέσεων όργανωμένου έγκλή - χουν στοιχεία άπό τήν δικαστική έξέλιματος. Αύτό πού έπιδικει τό Υπουργείο
είναι νά ύπάρξει συσχέτισις τν ύποθέσε
ων προκειμένου οι έγκέφαλοι να μήν μπο- στήν Άθήνα άλλά άφορά δλη τήν Ελλάδα .
ρούν νά γλιτσουν τήν καταδίκη.
Πρόκειται για μία έρευνα του Υπουρτρέπει νά γλιστρούν άπό την δαγκάνα του
άν και είχε έμπλακεί σέ διάφορες ύποθέσεις τής νύκτας δέν είχε έκτίσει ποινή.
Όκ. Χρυσοχοΐδης φέρεται να έχει δηλσει σέ στενούς συνεργάτες του ότι τό
οποιούνται. Σέ αύτόν ύπάρχουν τά συμβόλαια θανάτου, οί δολοφονίες, οί άπόπειρες,
oι έκβιασμοί, ύποθέσεις πορνείας , διακινήσεως ναρκωτικν καί καυσίμων , λαθρε μπόριο προϊόντων άπομιμή σεως , Υπάρ
χουν όνόματα και διευθύνσεις άνά κατηγορία έγκλημάτων πού διεπράχθησαν άπό τό
2008 και μετά. Σέ άλλες περιπτσεις ύπάρ
ρηματικότητα και πλέον τό όργανωμένο έγκλημα ύπονομεύει τό πολίτευμα! Ό
ξη και την άστυνομική έρευνα . Η δράσις
τν (μπράβων δέν περιορίζεται μόνο
Ανωτάτου Δικαστηρίου Βασίλη Πλιτα νά
* Όύπουργός Προστασίας του Πολίτου
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΕΚΤ: Κίνδυνος
χρεωκοπιν μετά
την πανδημία
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Είμαστε μειοψη φία στόν τόπο
Η Χαρούλα
στην Έπίδαυρο
ΚΑΛΑ έκανε ό Βορίδης καί κατήργησε τήν άπλή άνα- κή του τύπου "σε θέλω , μέ θέλεις, γιατί νά το σκελογική στούς Δήμους. Γιά τίς αύτοδιοικητικές έκλο- φτόμαστε . Ή πολιτική δέν είναι άριθμητική άλλά
γές. Καί θά έκανε άκόμη καλύτερα άν μπορούσε νά όσμωση .
τήν καταργήσει και στήν έπικράτεια . Γιά τίς έθν κές έκλογές . Ό μεταπολιτευτικός κύκλος των αυξ έκλονές του 2012 τό μεγαλύτερο τμήμα τής παμένων ρυθμν οίκονομικής άνάπτυξης έδραιθηκε χάρη στήν πολιτική σταθερότητα της ένισχυμέ - Λαιας εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ τό όποιο άλλως
νης άναλογικής. Τήν μία και μοναδική φορά πού
έφαρμόστηκε ή άπλή άναλογική στήν πατρίδα μας
το 1989 (σύν ένα) ή Έλλάς έφθασε στά πρόθυρα
του ΔΝΤ. (Τό Καστελλόριζο διαφέρει , ήταν έσκεμμένη έπιλογή , ύπήρχε τρόπος νά τήν άποφύγου με ) Η άπλή άναλογική ήταν τά προηγούμενα χρόνια ή στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ γιά νάπαραμείνει στό
παιχνίδι τής έξουσίας μετά τήν ήττα που ήξερε ότι
έρχόταν. Ό στόχος του ήταν διπλός: μέ την άναλογική στίς τοπικές έκλογές έπεδίωκε να έπιβάλλει ΣΥΡΙΖΑ έπιχείρησε νά τήν καλύψει μέ τόν ήγεμογιάπό κάτωπρός τά πάνω την συνεργασία Αριστεράς
- ΠΑΣΟΚ και έν τέλει τήν συγχνευση τν δύο κομμάτων σέ ένα σέ έθνικό έπίπεδο. Μέ τήν άναλονική
στίς έθνικές έκλογές σκόπευε να άποστερήσει άπό
τήν ΝΔ τήν αύτοδυναμία και νά έπιχειρήσει στήν
πράξη τό πορτογαλικό μοντέλο: τήν συγκυβέρνηση
με συνεργασία μεταξύ δεύτερου και τρίτου κόμμα - τωρα το στοίχημα των προσεχν έθνικν έκλογν .
τος .Όνειρα άπατηλά, καί τό ένα καί τό άλλο .Όπως Στίς αύτοδιοικητικές έκλογές άπέτυχε, διότι οί άναέχωσημεισει και άλλη φορά, άλλη ή μηχανική της τροπές στήν πολιτική δέν γίνονται μέ τούς κανόέξουσίας μέ το έτσι θέλων καί άλλο ή αύθεντική
συμμαχία συγγενν πολιτικν δυνάμεων μέ λογιHΥΞΗΜΕΝΟΥΣ καί άνισους χρηματοοικονομικούς κινδύνους αντιμετωπίζει
ή Εύρωζνη, προειδοποίησε ή Εύρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πού θά μπορούσαν νά χρειασθούν πιό στοχευμένα
κίνητρα καθς ή ΕΕ άνακάμπτει άπό τήν
κρίση κορωνοϊου.
Στήν πράξη ή Άριστερά ένσωμάτωσε άπό τίς
Η πανδημία κτύπησε διαφόρους
οίκονομικούς τομείς μέ διαφορετικούς
βαθμούς σοβαρότητος καί ταχύτητος , μέ
τόν τουρισμό και την φιλοξενία νά έπηρεάζονται περισσότερο. Συμφνως πρός
τό CNBC, στήν τελευταία έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητος, ή ΕΚΤ
προειδοποιεϊ ότι αυτό τό άνισο σόκ έχει
τε άντικατέστησε στόν νέο δικομματισμό . Δέν κατάφερε όμως νά τό άλσει και να κυριαρχήσει πλήρως στόν χρο . Τά ίδρυτικά μέλη του Κινήματος
που ίδρυσε ό Άνδρέας Παπανδρέου παρέμειναν
συσπειρωμένα γύρω άπό το ίστορικό όνομα Γεννηματάν στίς έκλογές του 2019, ένω ένα τμήμα της
άστικοποιημένης σημτικής βάσης του μετακινήθηκε άπό τίς έκλογές τού 2012 πρός τήν αεύρωπαϊκή>
ΝΔ, όπου και παραμένει . Αύτή του τήν άδυναμία ό
( σελ. 7)
Τής δικαιοσύνης
ήλιε ..
σμό της έξουσίας-μετεγγραφές τύπου Μωραϊτη,
Μπίστη, Τόλκα-και μέ τήν άναλογική ς μέσον πειθαναγκασμοϋ συνεργασίας για τήν διεκδίκηση της
έξουσίας. Τό πείραμα-άρχισε το 2016 μέ τήν νομοθέτηση της άπλης άναλογικής σέ έθνικό έπίπεδοάπέτυχε στίς δημοτικές έκλογές του 2019. Απομένει
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Α. Π. Δημόπουλου *
Υπουργός παρακοιμμενος
έργολάβουμέτοχος καναλιού
αΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ήλιε νοητέν, γιά
την ποιητική άκρίβεια . Μόνο , φυσικά,
που στήν πραγματική ζωή ό ήλιος της
δικαιοσύνης άνατέλλει συχνά μή (κατα)νοητός. Βλέπετε , ό όρος δικαιοσύνη> είναι διαβόητα άνθεκτικός σέ
όριοθέτηση. Όπως είναι εύλογο νά
πείς ότι είναι δίκαιο νά μεταχειριζόμαστε όλους το ίδιο, άλλο τόσο είναι
εύλογο νά πείς ότι είναι δίκαιο νά τούς
μεταχειριζόμαστε όλους διαφορετκά- άνάλογα μέ τίς διαφορές τους!
Όπότε, το ένα άναιρεί τό άλλο καί ή
συζήτηση έξελίσσεται ad nauseam. Καί
αύτός είναι ό λόγος, πού γενικά, δόταν
άκούω νά έπικαλούνται τί είναι δίκαιο
( καί εύρύτερα, τί είναι ήθικό) , κουμπνομαι- ίδίως στόν χρο της πολιτικής. "Ετσι, μέ τον κόσμο να βρίσκεται άντιμέτωπος για δεύτερο ήδη χρόνο μέ τήν άσύμμετρη άπειλή της πανδημίας πού άκόμα δέν έχει τελεισει
καί μέ την έπιστήμη νά έχει έπιτύχει νά δημιουργήσει έμβόλια, σέ τοσο σύντομο χρόνο, τό τελευταϊο, τό
όποιο μας χρειάζεται, είναι ένα κυμα
βερμπαλισμοϋ περί διανεμητικής δικαιοσύνης. Και όμως αυτό άκριβς
συμβαίνει. Σέ αυτή τήν υστατη στιγμή
Λεπτομέρειες στήν σελ.
νες. Οι άνατροπές είναι άποτέλεσμα κοινωνικν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Έξενεύρισε τόν Ερντογάν
ή Πρόεδρ0ς
τής Δημοκρατίας
Μετωπική Εύρπης
μέ Τουρκία για Γxρίζους
Λύκους-ένταξιακές
. Κατά τήν κρίση τού κορωνοίού, Τό λουκάνικο μέ
κάρρυ (cury Wurst) έχασε τήν πρωτοκαθεδρία του
ς Τό πιό δημοφιλές πρόχειρο φαγητό στις καντίκες
έδ καί δεκατίς στήν Γρμανία. Κατά τό πανδημικό
έτος 2020, τό κλασσικό σπαγγέτι μπολονέζ τό άντικατέστησε στήν πρτη θέση, όπως άνεκοίνωσε ό πάροχος ύπηρεσιν Τροφοδοσίας Appetito. Τό λουκά
νικο μέ κάρρυ ήταν τό ανούμερο έναν στήν κατάταξη
γιά 28 όλόκληρα χρόνια Ήπανδημία Του κορωνoου δένέγινε όμως αίσθητή γιά τήν έταρεία Appetito,
άφου ό τομεύς Τής Τροφοδοσίας ήλικιωμένων μέ γεύ
ματα στό σπίτι ηύξήθη θεαματικς στήν Γερμανία
(κατά 23%)
ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ τν Τούρκων δέν έχει όρια. Τήν ήμέρα
μνήμης της γενοκτονίας τν Ποντίων, μία άπό τις πολ
λές ήμέρες κατά τίς δποιες ή Τουρκία θά έπρεπε νάντρέ
πεται για τήν έγκλήματα πού έχει διαπράξει κατά της
άνθρωπότητος, τό 'Υπουργείο Εξωτερικν της Αγκύ
ρας, διερμηνεύοντας τόν έκνευρισμό τοϋ Ταγίπ Ερντογάν , έκβάλλει χολήν κατάτής Ελλάδος τήν όποία κατηΤΗΝ ΕΙΠΣΗΜΗ άναστολή τν ένταξιακν διαπραγματεύσεων ζητεϊ ή Εύρωβουλή. Οι εύρωβουλευτές δηλνουν ότι έάν δέν άντιστραφεί έπειγόντως ή ύφιστα
μένη άρνητική τάσις, ή Επιτροπή θά πρέπει νά προτεί νει τήν άναστολή τν διαπραγματεύσεων. Επί πλέον,
προτείνουν νά κηρυχθούν οί Γκρίζοι Λύκουν τρομοκρατική όργάνωση .
Συνέχεια στήν σελ.4
Λεπτομέρειες στήν σελ3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ούρανοξύστης ύψους σχεδόν 300 μέτρων στήν
Κίνα έκκενθηκε, άφού άρχισε νάτρέμειν γιά άγνωστο, μέχρι στιγμής , λόγο, μέ άποτέλεσμα νά προκληθεί πανικός . Το SEG Plaza , ή κατασκευή του
όποίου όλοκληρηκε τό 2000, είναι ένα άπό τά πιό
έμβληματικά κτίρια στήν πόλη Σντζέν. Τό κτίριο ,
τό όποιο δεσπόζει λόγω του ύψους Του τν 291
μέτρων στήν έπιχειρηματική συνοικία τής πόλεως
στεγάζει μεταξύ άλλων μία τεράστια άγορά έξαρτημάτων καί ήλεκτρικν προϊόντων . Τόγραφείο δι
αχειρίσεως καταστάσεων έτάκτου άνάγκης Τής Σε
ντζέν άνέφερε στό κοινωνικό δίκτνο Weibo ότι θά
κέξακριβσει τά αίτια τν κραδασμνν στόν ούρανοξύστη, έπισημαίνοντας πς κδέν έσημειθη καμ
μία σεισμική δόνησις στήν περιοχή .
Συνέχεια στήν σελ. 3
Οί ΕΜΑΚ τά έμβόλια καί τό κακό μας τόχάλι. ..
<Νά μέ συμπαθάς , άλλά
κάπου δέν καταλαβαίνω μ
ρικά άπό δσα συμβαίνουν
στήν μικρή μας χραν μού μερές δοκι μασίε , έργαζόμε- ασφάλιση τής όσο τό δυναείπε δ φίλος μου ό Αντνης,
άπτόστρατος, άπό καιρό ..
μάζεται, Ψυχές χάνονται καθημερινά , οί οίκονομίες δλων
τν χωρν ύφίσταντα τροτν ΕΜΑΚ και διατάσσει
Αποδεδειγμένα , δπως
σέ κάθε παρόμοια περίπτω- τόν ύποχρεωτικό έμβολιση, δ έμβολιασμός και ή δισμό όλων όσοι είναι ένταγμένοι σέ αυτές . Και τί σημαίνει EMΑK); Σημαίνει
κΕίδικές Μονάδες Άντιμετω πίσεως Καταστροφν . Δη
λαδή Τις όμάδες έκείνων τν
άνθρπων οί όποίοι έχουν
τόν εύρύτερης άνοσίας άποτελεί τήν μοναδική και προ
σφορότερη λύση.
έχουμέ φωνή!
νοι έχουν χάσει τήν έργασία
τους, έπιχειρήσεις έχουν διΒρισκόμαστε έν μέσω ακόψει ή άναστείλει την λεμιάς ύπουλης , θανατηφό- τουργία τους και κόσμος
όλος βρίσκεται σέ κατάσταση έκτάκτου άνάγκης.
Ανανεωμένη και ακόμη nιo δυνατή!
Μέσα, λοιπόν , σέ αύτό
τό κλίμα έκτάκτου άνάγκης έρχεται ό έπί κεφαλής
ω, ων Dρακιον,
ρου και έλλοχεύουσας πανδημίας . Ο κόσμος όλος δοκ P Ρontosnews
Συνέχεια στήν σελ. 4
20-5-2021