Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαΐου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7367
Τιμή : 1.00ε
Κημρινή οικονομική ειδική ερηερδο Διατηρύζυν Δημαρσιν
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Γέφυρα 2:
Κούρεμαν
και διαγραφές
οφειλν , όλα
τα μέτρα
Επιχορηγήσειs
Ακατάσχετεs
για τα πρτα έξοδαν
Αφορολόγητα , ακατάσχετα και ανεκχρητα
είναι τα ποσά που χορηγεί το κράτος σε
επαγγελματίες για να
γραμμα αΓέφυρα 2 καλύψουν το πρτα
για τις μικρομεσαίες τους έξοδαν κατά την
πανδημία τουριστικν
επιχειρήσεων φιλοξε νίας , υφιστάμενων επιχειρ ήσε ω ν
γυμναστηρίων , παιδότοπων και αυτοαπα σχολούμενων
δικηγόρων!
Ενισχύσεις
σχετες και στα χέρια
τρίτων
Η σχετική τροπολογία
που κατατέθηκε στην
Βουλή τονίζει ότι οι
επχορηγήσεις ασε πε
ρίπτωση διανομής ή
κεφαλαιοπoίησής της,
είναι ανεκχρητες και
ακατάσχετες
χέρια του Δήμοσίου ή
τρίτων , κατά παρέ κλιση κάθε άλλης αντί- τικά ιδρύματα και δεν
θετης γενικής ή
Με το νέο πρόεπιχειρήσεις , η κυεπανεκκίνηση
βέρνηση εξασφαλίζει δραστηριοτήτων τους:
Αυτό προβλέπει τροπουποστήριξη , καθς λογία που κατατέθηκε
στην Βουλή, εν οιδικαιούχοι δεν είναι υποακατάακόμα μεγαλύτερη
προσφέρει και σε ra .
λαιούς αλλά και σε
νέους δικαιούχους ,
περισσότερες επιλοχρεωμένοι
προσκομίσουν αποδει .
γές με πολλά μέτρα κτικό φορολογικής και
ασφαλιστιικής ενημερότητας για τη συμμετου παρόντος απαλλάσσονται από
καίου (ν. π.δ.δ. ) , τους
οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκη σης (Ο.Τ.Α.)
και τα νομικά πρόσωπά
τους , τα ασφαλιστικά ρολογικής
ταμεία και τα πιστωανακούφισης όπως
συνέχεια στην 11
υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φοτοχή
δράσεις και την εί.
σπραξη της ενίσχυσης!
Η τροπολογία που κα.
θιστά ακατάσχετες τις
ΟΠΕΚΕΠΕ:
Έρχονται
πληρωμέs για
τα βιολογικά
υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για
την καταβολή οποιοσδήποτε αροχής κοι
ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμε.
δράσεις και την εί.
σπραξη της ενίσχυσης..
Απαλλαγή και από
την ενημερότητα
επιχορηγήσεις , αφορά ειδικής διάταξης, δεν
στα χρήματα που θα
χορηγηθούν μέσα από
τα προγράμματα για
την ενίσχυση των
πληττόμενων από την
δεσμεύονται και δεν
συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς νωνικού ή προνοιακού
το Δημόσιο, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου διχαρακτήρα. Οι δικαιού .
χοι των ενισχύσεων
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
συνέχεια στην 10
ΟΡTAΝΙΣΜΟΣ ΠΝΗΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕ
Καττατos
Με διαδοχικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη διαύγεια,
εγκρίθηκαν οι πιστσεις συνολικού ύψους
52.081.644 ευρ για
την οικονομική εν σχυση των δικαιού .
χων του μέτρου για το
έτος εφαρμογής 2020.
Από το παραπάνω
ποσό τα 33.604.584 1
συνέχεια στην 2
μισθός
Αύξηση
από το 2023 και
βλέπουμε . .
Σελίδα 9