Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

H ∂¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς

24

ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

Τ ε τ α ρ τ η 1 9 Μ α ο υ 2 0 2 1

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3842 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - E-mail: [email protected]

ÊáôáôÝèçêå ï íÝïò åêëïãéêüò íüìïò ãéá ôçí Áõôïäéïßêçóç

ÔÝëïò ç áðëÞ áíáëïãéêÞ
ÄÞìáñ÷ïò ìå 43%+1

Ó Å Ë . 10

3 åêáô. åõñþ áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá
Èåóóáëßáò ãéá ôçí ïäéêÞ
áóöÜëåéá óôçí Ð.Å. Êáñäßôóáò

ÓõíÜíôçóç
ÄçìÜñ÷ïõ Ìïõæáêßïõ ìå ôïí
Õðïõñãü Äéêáéïóýíçò

ÌÝ÷ñé 4000 åõñþ åíßó÷õóç óå
Ðïëéôéóôéêïýò Óõëëüãïõò êáé Óùìáôåßá
ìÝóù ÅðéóôñåðôÝáò ÐñïêáôáâïëÞò
-Åíçìåñþíåé ï ÂïõëåõôÞò ôçò Í.Ä.
ôïõ Íïìïý Êáñäßôóáò ê. Ãéþñãïò Êùôóüò

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ

Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.

ÐñïóöïñÝò óôá
êñåïðùëåßá ÊÁÑÅËÁÓ
Ìïó÷áñÜêé øá÷íü.................................... 6,99 € ôï êéëü
×ïéñéíü øá÷íü.......................................... 3,89 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ëáéìïý ÷ïéñéíÝò....................... 3,89 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò êüíôñá ÷ïéñéíÝò...................... 3,79 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü............................................ 2,59 € ôï êéëü
×ïéñéíü ìå ëßãï êüêêáëï........................... 3,19 € ôï êéëü
Áñíß........................................................... 6,49 € ôï êéëü
Êáôóßêé...................................................... 3,99 € ôï êéëü
Æõãïýñé..................................................... 3,39 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò...................................... 4,99 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï ÷ùñéÜôéêï............................... 2,99 € ôï êéëü
Ãßäá.......................................................... 2,99 € ôï êéëü
ÊåöÜëéá ìïó÷áñßóéá.............................. 10 åõñþ ôåìÜ÷éï
ÔÅÔÁÑÔÇ ÊÁÉ ÐÅÌÐÔÇ ÓÔÁ ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ ÊÁÑÅËÁÓ
ÈÁ ÄÏÈÏÕÍ ÊÅÖÁËÁÊÉÁ ÁÑÍÉÓÉÁ ÄÙÑÅÁÍ
ÐñïóöïñÝò èá âñåßôå & óôá øçôÜ ìáò :
ÊåìðÜð áñíßóéï........................................ 9,99 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ÷ïéñéíü........................................ 8,99 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü.......................................... 3 åõñþ ôåìά÷éï
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï.............................. 5 åõñþ ôåìÜ÷éï
ÊïêïñÝôóé................................................. 9,99 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï............................................. 8,99 € ôï êéëü

ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí

ÓÅ Ë . 7

ãéá ÔåôÜñôç 19/05
êáé ÐÝìðôç 20/05/2021

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”

ÓÅ Ë . 7

Óðýñïò ËÜððáò

Í/Ó ãéá ôï
Ïéêïãåíåéáêü Äßêáéï:
«ÐçãÞ áöüñçôçò
áäéêßáò êáé äõóôõ÷ßáò»

ÓÅ Ë . 6

Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

ÅíåñãåéáêÞ áíáâÜèìéóç
óôï ó÷ïëéêü êôßñéï
ôïõ 3ïõ & 13ïõ Äçì. Ó÷ïëåßïõ
-Â. ÔóéÜêïò: Ç ó÷ïëéêÞ êïéíüôçôá áðïêôÜ
Ýíá áêüìç óýã÷ñïíï äéäáêôÞñéï

Ó ÅË . 8

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Ó Å Ë . 13

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Κουµουνδούρου 13 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

Åðéóêåöèåß ôå ôé ò éóôïóåëß äåò ìáò êáèçìåñéíÜ óôï www. epikairoti tane ws.gr & óô ï www.e pikairotita.in fo



Τελευταία νέα από την εφημερίδα