Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τετάρη
19Ματου 2021
Πατρικίου ίερομ. έπισκ. Προύσης και των σύν αυτο
Σελήνης Πρτο Τέταρο
Ανατολή ήλίου 6,12 Δύσις ήλίου 8.321
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί άσθενείς άνεμοι Θερμοκρασία έως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Καλοκαιρία και νοτιοανατολικοί άνεμοι , Θερμ έως 29β.
Αριθμ. φύλ. 41960
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Στήν Έλλάδα τά νέα
σύνορα τής Δύσεως
Διέβη τόν Ρουβίκωνα ό Ερντογάνέπιτιθέμενος στόν Πρόεδρο Μτάιντεν ότι βαψε τάχέρια του
μέ αμα στήν Παλαιστίνην- Προβάδισμα τν άντιπάλων του στίς δημοσκοπήσεις
ΟΤΑΝ ό Πρόεδρος τν ΗΠΑ Τό βηξε τά πράγματα στά άκρα γιαΜπάιντεν άνεγνρισε την γενοκτονία τν Άρμενίων , Τούρκος
Πρόεδρος Ερντογάν άντέδρασε έλληνικό Υπουργείο Εξωτερικν
μέν, άλλά γιά τά δεδομένα του παρέμεινε ψύχραιμος. Στίς δηλσεις
πού ήκολούθησαν έξέφρασε την τήν έπίσκεψη του Νίκου Δένδια
διαφωνία του μέ την άπόφαση των
ΗΠΑ, άλλά ύπενθύμισε δτι μέ τόν
Άμερικανό όμόλογό του δέν είμα- ότι ό ήγέτης της Τουρκίας όρίζεται
στε ξένοw. Και τουτο διότι όπως
έξήγησε δ Μπάιντεν ς άντιπρόεδρος τής κυβερνήσεωςΟμπάμα τόν
είχε έπισκεφθεί στό σπίτι του όταν
πέρασε περιπέτεια μέ την ύγεία γεωπολιτικής, έργαλοποιεί τήν γετου . Οι πάντες θερησαν τότε ότι
δ Πρόεδρος Έρντογάν δέν κτρά - Ο έλληνικές έκτιμήσεις δέν άργηντεν κέβαψε τάχέρια μέ αίμα στήν
σαν να δικαιωθούν. Η έπίθεσις
του Ισραήλ στούς Παλαιστινί-Παλαιστίνην και έπί τής ούσίας διους ήρκεσε για νά διαφανεί πλή- έβη τόν Ρουβίκωνα . Άν και δ Πρό
ρως ή στρατηγική άπαγκιστρ-εδρος τν ΗΠΑ έπιφυλάσσει γιά
σεως του Έρντογάν άπό την Δύση. Γιά νά φανεί ή φιλοδοξία του
να ήγηθεί του μουσουλμανικού κό-ρισμν στούς όμολόγους του (πασμου . Αρχικς δ Ερντογάν έπετέθη μέδριμύτητα στό Ισραήλ- μέ τό
όποίο προσπαθούσε νά άποκαταστήσει σχέσεις-χαρακτηρίζοντάς χου τουμέ στόχο τόν ίδιο. Στήν
το ακράτος-τρομοκράτην. Μετά διεκήρυξε τήν συμμαχία του μέ τήν επιθέσεις του στό Σταίητ ΝτηπάρΧαμάς. Στό τέλος κλιμάκωσε και
έναντίον τού Προέδρου των ΗΠΑ
προσωπικά μέ βαρείς χαρακτηρισμούς. Είπε ότι ό Πρόεδρος Μπάιτί ήλπιζε δτι μπορεί νά βρεί έναν
κοινό τόπο μέ την υπερδύναμη . Το
δέν είχε τήν ίδια γνμη. Αποψις
τν άναλωτν του είδικς μετά και
τόν έαυτό του τό ίδιο προνόμιο, τήν
έκτόξευση προσωπικν χαρακτηστήν Άγκυρα και την συνάντησή
του μέ τόν Πρόεδρο Ερντογάν ήταν
ράδειγμα ή έπίθεσίς του στόν Πρόεδρο Πούτιν ) , είναι λίαν άμφίβολο
άν έπιτρέπει κάτι τέτοιο σέσυμμάάπό τό Ίσλάμ, τό όποιο παίζει και
ριο ρόλο στήν διαμόρφωση τής γεωπολιτικής άπόψες του. Δέν έργαλοποιεί τό Ίσλάμ πρός όφελος τής
πραγματικότητα ό Ερντογάν μέ τις
τμεντ γιά τήν έκθεση τον θρησκευτικν έλευθεριν, μέ τήν λειτουργία της Άγίας Σοφίας ς τεμένους ,
Συνέχεια στήν σελ. 3
ωπολιτική πρός όφελος του Ισλάμ.
Η Τζό Μπάιντεν
Η Ταγίτ Ερντογάν
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ίσχυρή άνάκαμψις
στήν άγορά
άκινήτων
Ή περιορέουσα άτμόσφαιρα
"Ενας στούς δύο Γάλλους
συμφωνεί μέ τίς έπιστολές
τν στρατιωτικν
Βεβαίως δέν διέλαθε της προσοχής των ΒουΣΥΝΕΒΗ λίαν προσφάτως: όμάς παλαιν και νέων
Βουλευτν της ΝΔ δειπνοϋσε μυστικς μακριά άπό λευτων και ή έσωκομματική κινητικότητα στίς πεάδιάκριτα βλέμματα στήν οίκία ένός έξαυτν στό ριφέρειές τους . Πρός τό τέλος τής βραδιάς κατέκέντρο τν Αθηνν καί σχολίαζε μέ προβληματισμό ληξαν στό συμπέρασμα, ότι ή μεγάλη μάχη γιά τήν
τις έξελίξεις. Στό στόχαστρό τους ήταν οί δηλσεις έπανεκλογή τους ή τήν έξαφάνισή τους άπό τόν ποτων νεοείσακτων κεντροαριστερν, των όποίων ο λίτικό χάρτη θά δοθεϊ στόν πρτο γύρο τν έθνικν
πολιτικός έμβολιασμός έγινε μέν ταχύτατα, άλλά έκλογν μέ άπλή άναλογική . Τότε θά έπιχειρηθεϊ
ή παράταξη δέν έχει τόσα άντισματα για νά τούς ή έξόντωσήν τους και ή άντικατάστασή τους άπό
άνθέξει . Άλλη ή άνοσία της πανδημίας και άλλη ή Βουλευτές άπολύτως πιστούς στήν ήγεσία . Είναι
άνοσία της πολιτικής. Ή πρτη έπιτυγχάνεται εύκο- κοινό μυστικό άλλως τε ότι ό Πρωθυπουργός και
λότερα . Μεταξύ τυροϋ, άχλαδίου και άλκοόλ λοι- έντη δημοσκοπική παντοδυναμία του δέν διαθέτει
πόν οι έθνοπατέρες άνακάλεσαν στήν μνήμη τους
τίς δηλσεις Γεραπετρίτη (άρχισαν άπό τήν παιδευ- Όμάδα. Τό ποσοστό πού θά λάβει ή ΝΔ στίς έκλογές
τική σημασία των sms για νά καταλήξουν στά 6 μί - μέ άπλή άναλογική και ή σύνθεση της Κοινοβουλευλια), τίς δηλσεις Πατέλη (κατά συνταξιούχων που τικής Όμάδος θεωρούνται κλειδιά γιά τήν έπιβολή
στεροϋν τό μέλλον άπό τήν νέα γενιά, κατά των τεμπέληδων νέων διδακτορικν φοιτητν-σύν τά πε- γική . Περασμένα μεσάνυχτα, μετά άπό ρες συζηρί ΛΟΑΤΚΙ) , τίς παλαιές δηλσεις Σκέρτσου έναντί - τήσεων άπό τίς όποιες δέν έλειψαν τά έθνικά θέ ον της είσαγγελέως στήν δίκη Τοπαλούδη (πρωτό-ματα και είδικς ή ψηφοφορία για τό όνομα Βόγνωρα πράγματα για τήν ΝΔ) , τίς δηλσεις Χρυσο- ρειος Μακεδονία", οι Βουλευτές άποφάσισαν νά
χοίδη για τόν έθνικισμό των 12 μιλίων, τίς παλαιές έπιστρέψουν στίς οίκίες τους. Είς όμως είχε κατα άναρτήσεις Πελνη κατά κορυφαίων στελεχν τής ναλσει όλίγο περισσότερο άλκοόλ του κανονικού
ΝΔ, τίς γκάφες Θεοχάρη, την διαχείριση της ύπόθε - άπό τους ύπολοίπους και φουντωμένος άπό τήν ζω
σης Λιγνάδη και της ύπόθεσης μπετόν στήν Άκρό - ηρή συζήτηση έκανε κάτι άδιανόητο μόλις γύρισε
πολη άπό την Λίνα Μενδνη, τίς παλαιές δηλσεις στήν έστία του . Ανήρτησε σε λογαριασμό του στά
του τέως ΕΛΙΑΜΕΠ Συμβούλου Έθνικής Άσφαλεί- διαδίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ένα άρνητικό σχόας Ντόκου γιά τά έθνικά θέματα, άρχείον κανονικόν.
Μέχρι και Φουρθιτη γιά έπιδόρπιο είχε τό μενού .
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ, ότι ή υναμική άνάκαμΨις που καταγράφεται στήν άγορά άκινήτων θά συμβάλλει στήν ταχύτερη άνοδο του ΑΕΠ, έκφράζουν στό οίκονομικό
έπιτελείο. Συμφνως πρός τίς έκτιμήσεις
τους, θά ύπάρξει δυναμική έπάνοδος τν
βραχυχρονίων μισθσεων τύπου Airbnb
έν έντονη κινητικότης καταγράφεται
και στό μέτωπο τν άνακαινίσεων , όπου
ύπάρχει μεγάλο περιθριο είδικς στην
εύρύτερη περιοχή της πρωτευούσης.
τά έρείσματα που θά ήθελε στήν Κοινοβουλευτική
(σελ. 5)
Παράγοντες τής άγοράς άκινήτων
προσθέτουν ότι θηση στήν ζήτηση
προβλέπεται νά δσει και ή αύξανομέ
νη ζήτησις άπό άλλοδαπούς έπενδυτές ,
οί όποίοι έπιθυμούν νά έκμεταλλευθουν
101 χρόνια μετά
την άπελευθέρωση
τής Θράκης:
ό έπεχτατισμός
της Τουρκίας καί
ή άδιάφορη Έλλάς
της έπαναληπτικής έκλογής μέ ένισχυμένη άναλοΣυνέχεια στήν σελ.2
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
λιογιά κάποιον άπό τούς νεοείσακτους άριστερούς
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
Μετά ένα χρόνο , κατά τόν όποιο κιριάρχησαν
οί γάμοι μέσω Ζoom καί ή άναβολή τν πάρτυ
καί τν δεξισεων, ή παγκόσμια πλατφόρμα μόδας Lyst προβλέπει ότι ζευγάρια και παρευρισκόμενοι βά προχωρήσουν σέ γαμήλιες γιορτς μέφυσική
παρουσία. Σύμφωνα μέ τά δεδομένα πού συνελέγη
σαν άπό τήν πλατφόρμα, τάζεγάρια άρχίζουν νά
έπενδύουν σέ φολόγια άρραβνων, μία έναλλακτική λύσις στά παραδοσιακά δακτυλίδια άρραβνων.
Καθ' όλη Τήν διάρκεια τού προηγούμενου έτους, oί
άναζητήσεις ρολογιν μαζί μέ τους όρους oγάμος
αζευγάρν καί κδέσμευσην αίξήθηκαν κατά 42%. Οi
καταναλωτς άναζητούν όλο καί περισσότερο γά
ντια γιά να ταιριάζουν μέ τά ένδύματα του γάμου
τους: οί άναζητήσεις για τό άξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων Τν όρων ανυφικόν και μετάξι, έχου
σχεδόν διπλασιασθεί τους τελευταίοuς τρείς μήνες
ΑΦΟΥ είχε προηγηθεί ή Γενοκτονία
του Θρακικού Ποντιακού και του Mικρασιατικού Ελληνισμο , ή ύπογραφήτό 1920 της συνθήκης των Σεβρν ,
έδωσε στήν Έλλάδα την Άνατολική καί Δυτική Θράκη μέχρι τήν Τσατάλτζα, σέ άπόσταση 20 χιλιομέτρων
άπό την Κωνσταντινούπολη καί την
χερσόνησο της Καλλίπολης . Ή Θράκη άπελευθερωνόταν τόν Μάιο του
1920 μετά έξακόσια χρόνια σκλαβιάς.
Επίσης ή Έλλάδα πήρε τήν "Ιμβρο καί
τήν Τένεδο, τή Σμύρνη μέ τήν περιοχή της, έν παράλληλα σημειθηε
ή άπελευθέρωση της δυτικής (Θράκης ) . Σέ λιγότερο άπό δύο χρόνια, οί
ραγδαίες έξελίξεις στό μικρασιατικό
μέτωπο, ή άλλαγή τν προσανατο- .
λισμν καί της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων έναντι τν Κεμαλικν ,
είχαν σάν άποτέλεσμα νά ύπογραφεϊ
ή συνθήκη άνακωχής τν Μουδανιν ,.
Έχθεσις γιά τόν
Αμερικανικό
Φιλελληνισμό
στην Γεννάδειο
βιβλιοθήκη
Τέλος ή άπλή άναλογική
στίς αύτοδιοικητικές
ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ της κυβερνησιμότητος στούς
Δήμους και τις περιφέρειες και τήν κατάργηση τής
άπλής άναλογικής πού έφήρμοσε δ ΣΥΡΙΖΑ στίς τελευταίες αυτοδιοικητικές έκλογές φέρνει τό νομοσχέδιο του "Υπουργείου Έσωτερικν πού κατετέθη χθές
στήν Βουλή . Στίς έκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 θά
ίσχύσει τό δριο έκλογής δημάρχων και περιφερειαρχν άπό τόν πρτο γύρο στό 43%σύν μία ψήφο . Για
Συνέχεια στήν σελ.4
Λεττομέρειες
στήν σελ. 7
Αν έχετε βρεθεί στήν Κίνα ή σέ άλλη χρα της
Άπω Ανατολής μπορε νά μπήκατε στόν πειρασμό
νά δοκιμάσετε έξωτικά . ντομα πού προσφέροντα
ς σνάκς άκόμη καί υπαιθρίωs, Σκορπιοί, άράχνες
καί άλλα είδη προσφέροντα συνήθως περασμένα σέ
λεπτό καλαμάκι καί άφού ηιβαπτισθούν γιά λίγο σί
άναβράζον σπορέλαιο. Τρα μπορείτε νά δοκιμάσε
πάνάλογες λιχουδιέν καί τήν Εύρπη. Ή Μόνιμη
Έπιτροπή Φυτν , Ζων, Τροφν καί Ζωοτροφν
6coPAFF) έδωσε τό πράσινο φςφ γιά τήν έμπορευματοποίηση έντόμου, ς νέου Τροφίμου, στήν
άγορά τής Εύρωπαϊκής Ένσεως Τάάποξηραμένα
κίτρινα σκουλήκια άποτελούν τό πρτο βρσιμο
έντομο, πού λαβε εύνοική γνωμάτευση σέμία άπό
φαση πού λήφθη μετά άπό μία θετική έκτίμηση κινδύνου τν κίτρινων σκουληκιν-πού άναφέρεται
στίς προνίμφες του σκαθαριού Tenebnio molitorπού έξέδωσε ή Εύρωπαϊkή Άρχή για τήν Ασφάλεια
τν Τροφίμων
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 5
Τό Χά Λάφφ καί ή στραβή κι άνάποδη κάνάπτυξηΡ..
ραις , άλλά και ό πρτος τό Δημαρχείο, που στεγάζ
ται μέχρι και σήμερα σέ ένα
Τό 1982 , όταν έξελέγη
δήμαρχος Πειραις ό άειμνηστος Γιάννης Παπασπ ρου, σέ κάποιους Πειραιτες τείας Κοραή έπιβλητικό άκιείχε γίνει γνωστό ότι ή ίδι - νητό της
οκτήτρια του κτιρίου Χά
Λάιφν (Ετσι τό άποκαλούν
άκόμη οί Πειραιτε), κλη- στεγασθεί κατά καιρούς τά ξύ έκείνων πού πίεζαν τόν
ρονόμος τής μεγάλης οίκογε Έκπαιδευτήρια Παπακ- δήμαρχο να άγοράσει τό
νείας Παπακστα και σύζυγoS του μεγάλου μας μουσικού Κστα Καπνίση, ήθελε κόμιλνν κινηματογράφος
νά πουλήσει τό έπί τής πλα
τής πόλεως, τό ίστορικό κτίριο-κουτί.
Χάι Λάιφ , που έδωσε ( μα4 μέ τό όμνυμο ούζερ) τό
όνομά του στό κτίριο.
Τότε , δ Δήμος Πειραις
διέθετε κονδύλια () γιά τήν
άγορά, άλλά κάποιος κσφύριξεν τά περί τής πωλήσεως
καί τελικς τόκτίριο κατέληξε στό ΚΚ!
εχουμε φωνή!
Στό έν λόγω , νεοκλασσικού ύφους, άκίνητο είχαν
Συγκαταλεγόμεθα μεταΑνανεωμενη κοη κομη nio δυνατή!
P PontOSW5
στα, το Πρωτοδικείο Πειάκίνητο γιάνά στεγάσει έκi
Συνόχεια στήν σελ. 4
19-5-2021