Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Μαΐου
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7366
Τιμή : 1.00ε
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Ένεση
Φορολογικές δηλσειs:
Μειστε τον φόρο με
10 βήματα
ρευστότηταs
για 100.000
επιχειρήσειs
' Sory, were )
CLOSE |
Ως αποτέλεσμα είναι
οι φορολογούμενοι να
πρέπει να δσουν με νάλη προσοχή στα
εξής σημεία:
Η διαδικασία υποβο Θέμα ημερν είναι η
ενεργοποίηση
πλατφόρμας για την
υποβολή των φορολογικν δηλσεων και
πρόγραμμα ήδη εκατομμύρια φο/ to COVID-19
ΣΕΙΡΑ:
ύψους 130 εκατ.
ευρ αναμένεται να
τρέξει το τέλος της αλλά και τις αλλαγές
εβδομάδας , μόλις
ανάψει το πράσινο
φως τη Ευρωπαϊκή
Επιτροπή , και αφορά
περίπου 100.000 που
παρέμειναν κλειστές ρίξει οι φορολογούμε.
τον Απρίλιο με κρα τική εντολή ή για ένα
συνέχεια στην 11
ρολογούμενοι αναζη- λής των φορολογικν
τούν τις "παγίδες, δηλσεων θα ολοκληΣΥΝΟΛΟ
ρωθεί στις 27 Αυγού
στου. Όσοι έως τότε
δεν οριστικοποιήσουν
ΡΕΣΤΑ
που έχει η νέα δήλωση
προκειμένου να μην
επιβαρυνθούν με επι- τη δήλωση τους , θα
πλέον φόρους .
Στη μελέτη το χουν
ΣΕΙΡΑ Τηει 00433777
00780.
βρεθούν αντιμέτωπο
με τα προβλεπόμενα
πρόστιμα .
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για
νοι που μαζί με τους
λογιστές τους ψά.
χνουν να βρουν και
την παραμικρή λεπτομέρεια που θα κάνει τη
διαφορά στις φορολογικές δηλσεις
Η λογική και των φετινν δηλσεων είναι
ίδια όπως και τα προ ηγούμενα
ωστόσο η πανδημία
έφερε ανατροπές και
σε αυτό τον τομέα .
συνολικά 8 δόσεις . Αντίθετα όσοι υποβάλ.
λουν τις φορολογικές
τους δηλσεις μέχρι
σεων έως και τις 27
Αυγούστου . Ωστόσο,
όσοι επιλέξουν να υποβάλλουν τη δήλωση
τους τελευταία στιγμή
θα πρέπει να γνωρί . βρουάριο.
ζουν, ότι μέχρι το
τέλος Αυγούστου θα
πρέπει να καταβάλουν
μαζί την πρτη και τη
δεύτερη δόση από τις
να εξοφλήσουν το εκκαθαριστικό τους έως
και το τέλος Ιουλίου.
Το σύστημα επιβολής
και το τέλος Ιουλίου φόρου με βάση τα τεκ
μήρια διαβίωσης δεν
έχει καταργηθεί , άρα
θα πρέπει οι φορολογούμενοι να προσέ .
ξουν ιδιαίτερα κατά τη
συμπλήρωση των δηκέρδος 3% στους φο-λσεων τους προκει μένου να καλύψουν τα
συνέχεια στην 10
Επίδομα
θα αποπληρσουν τον
Φόρο κανονικά σε 8
δόσεις έως και το Φεσε εργαζόμενοusτου
Η εφάπαξ καταβολή
του φόρου θα έχει
χρόνια,
Δημοσίου
ρολογούμενους
οποίοι όμως θα πρέπει
Μπλόκο
Βοήθημα επιβράβευ σης 1000 ευρ θα λά βον.
εργαζόμενοι
ΕΚΑΒ ως
βευση για τις υπηρε σίες τους στο ΕΣΥ την
περίοδο της rανδημίας
'Η πρόβλεψη για το
επίδομα έχει γίνει με
στιs Πωλήσειs
ακινήτων για
όσουs χρωστάνε ΙΑ
ΕΝΦΙΑ
επιβρά συνέχεια στην 2
Σελίδα 9