Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) Η
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
18Μαΐου 2021
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοδυτικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 30β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και δυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 28β.
Αριθμ. φύλ. 41959
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Πέτρου, Διονυσίου, Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνης
Σελήνη 7 ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 6.12-Δύσις 8.31
ΠΡΟΠΜΠΟΣ ΠΟΛΙΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΕΕΩΝ Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
-ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΛΟΤΟ ΘΕΡΟΣ
ΝΔ: Παίζει τό
<χαρτίν τν έκλογν
μέ άσσο τόν Παππά καί τά άλλα παιδιά>
Βαρειές κατηγορίες άπό τόν έργολάβο καί στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Καλογρίτσα
έναντίον του πρην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ
Αχμές καί γιά άλλα παιδιάν μέ άποδέκτη τόν Τσίπρα-Άπειλές μέ sms καίe-mail
για τόν διαγωνισμό τν τηλεοπτικν άδειν .
μερικά άλλα παιδιάν . Ένδεχομένως έχει δεκάδες mail και sms άπό έπικοι
να έννοούσε τόν άρχηγό της άξιωμα- νωνίες του μέ τόν Παππά (καί τά άλλα
τικής Αντιπολιτεύσεως Άλέξη Τσίπρα παιδιάν τά όποία θά καταθέσει στήν
και νά διαπραγματεύεται δι' αύτου το
τρόπου μέ τήν Κυβέρνηση την μή πα - άνοπρην Υπουργός δέν πεί όλα όσα
ραπομπή του (ς φυσικού αύτουργού συνέβησαν.
του άδικήματος.)Ότι τό τηλεοπτικό
κανάλι πού έπρόκειτο νά λάβει τήν
άδεια στό όνομά του θά έχρησιμοποιείτο κάπό ύπη ρεσίες. Έννοείται ξέ- σθη πολύ χολωμένος άπό την στάση
νων χωρν, έννοείται μυστικές . Ότι
φίλος της Άριστερας-είχε έκδσει
τό 1989 γιά την ύποστήριξη του ένιαίου τότε Συνασπισμούν τήν έφημερίΤΟ ΠΡΩΤΟ έπεισόδιο-θά άκολουθήσουν καί άλλα-πού όδηγεί μετά
βεβαιότητος στήν πρόκληση ίσχυρής
πολιτικής θυέλλης έν μέσω θέρους δα Πρτην- ένεφανίσθη χθές στήν
στό έσωτερικό της άξιωματικής Άντι πολιτεύσεως και δή στό περιβάλλον ταγγείλει ότι στόν διαγωνισμό για
του Προέδρου της έγράφη κατά τήν τίς τηλεοπτικές άδειες του 2016 ήταν
χθεσινή συνεδρίαση τής προανακρι- μπροστινός τοϋ ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι
τικής έπιτροπής της Βουλής για την έλάμβανε κόδηγίες άπό τόν πρην
ύπόθεση Καλογρίτσα . Ο γνωστός Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά.
έργολάβος και παλαίμαχος πολιτικός "Ότι μαζί στό έγχείρημα μετείχαν και
προανακριτική έπιτροπή της Βουλής
συνεδρίαση της έπιτροπής για να καΌ έργολάβος και παλαίμαχος πολιτικός φίλος τής Άριστερος ένεφανί
Χρήστος Καλογρίτσας
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αύξήσεις φόρων
φέρνουν οί νέες
άντικειμενικές
Πρός τίς κάλπες μέσω Καράκας
Έπίθεσις Τσιάρα σέ
Γιαννάκου - Κεφαλογιάννη
Για τήν συνεπιμέλειαΤίς κατηγόρησε
για <προσωπικά βιματαν
Ι ΣΧΕΣΗ μπορεί νά έχουν άραγε ό Covid-19 και ο όπως μου έλεγε ο ίδιος παράγων φοβούνται τίς με
πρην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Νικος Παππάς; Το ταλλάξεις και άπαιτοϋν καραντίνα 14 ήμερν για
check in καί ο Καλογρίτσας; Το all inclusive και ή Βε νεζουέλα; Το double dot καί το Μάτι; Ζητ συγγν- . Σαντορίνη θά δουν μέ τάκυάλια φέτος, κατά τά φαι
μη προκαταβολικς γιά τήν έκτεταμένη χρήση τν νόμενα, τούς συμπαθέστατους σχιστομάτηδες. Καί
ξενόφερτων όρων στούς όποίους προσφεύγουν νάήθελαν οί Κινέζοι άλλως τε δέν έχουν λόγους. Ή
εύρέως οί δραστηριοποιούμενοι στόν ξενοδοχεια - πρέσβης τους στήν Αθήνα άνακλήθηκε στό Πεκίνο
κόκλάδο άλλά (για νά συνεννοούμεθα) τό θέμα μου λόγω της έχθρικής συμπεριφοράς της Πολιτείας σέ
είναι άκριβς αυτό: Τί σχέση έχει ό τουρισμός μέ τίς μία σειρά αίτημάτων τους, του 5G προεξάρχοντος .
πρόωρες έκλογές! Οί ναυλωμένες πτήσεις τσάρτερ
μέ τά Είδικά Δικαστήρια! Ο Παπαγγελόπουλος μέ
την ψήφο των Αποδήμων! Έν άρχή τά δεδομένα. Οι είτε ως πραγματικό λόγο είτε ς πρόσχημα για τήν
πρτες έκτιμή σεις γιά τό ποσοστό του τζίρου και αρνηση ξένων κυβερνήσεων νά δοθεϊ γραμμή γιά
των φορολογικν έσόδων που θά είσφέρουν φέτος
για δεύτερη συνεχή χρονιά ό τουρισμός στό ΑΕΠ πτική εσωτερική άντιπαράθεση. ΟΆγγλος δημοσι και στά ταμεία του κράτους άπέχουν πολύ άπό αύτό ογραφος πού γλέντησε τόν Χάρη Θεοχάρη στό
που προσδοκά ή Κυβέρνηση. Η φιλοδοξία είναι νά
αύξήσουμε τόποσοστό των έπισκεπτν άπό τό 24%
του συνολικου άριθμου του 2019 στό 50% της κίνησης του 2019. Τά πρτα σημάδια όμως δέν είναι σματων . Καί έπειδή άκούω τακτικς τήν τομεάρχη
ένθαρρυντικά. Οι ΗΠΑ μάς έχουν στην κατηγορια άκολουθείgrosso modo τήν ίδια τακτική-του ΣΥΡΙΖΑ
μήν ταξιδέψετε" , οίΆγγλοι μας έχουν στήν πορ
τοκαλίζνη (ανά πάτε άλλά άμα γυρίσετε θά μείνε - επί των ήμερν του όποίου αύξήθηκε ό ΦΠΑ στήν
τε 14 μέρες καραντίναν ), οι Ρωσσοι, όπως μου έλε- εστίαση άπό 13% στό 23% , καταργήθηκε το είδικό
γεένας κορυφαίος τού τουρισμου, δέν έχουν άνοί- καθεστς ΦΠΑ γιά τά νησιά του Αίγαίου και έπιβλή ξειτίς άεροπορικές συνδέσεις (έκτελείται μόνο μία θηκε το είδικό τέλος διαμονής , μήν ξεχνιόμαστεπτήση τήν ήμέρα-καί γιατί νά τό κάνουν άλλως τε
όπως τούς φερθήκαμε μέ το έμβόλιο; ) , οί Κινέζοι
ΕΝΤΟΣ του καλοκαιριού άναμένεται
νa άνακοινωθούν οί άναπροσαρμογς
όποιον έπιστρέφει άπό τήν Ελλάδα Κρουαζιέρα και
Οι αναπροσαρμογς
στίς άντικειμενικές άξίες τν άκινήτων
πού θά έπηρεάσουν όχι μόνο τόν ΕΝΦΙΑ
άλλά και δεκάδες άλλους φόρους άπό τό
2022. Συμφνως πρός άρμόδια κυβερνητική πηγή , οί τιμές θά όριστικοποιηθοϋν
άμεσα καθς πρέπει νά δοθεί τό περιθ ριο σέ όσους θέλουν νά κάνουν μεταβίβαση άκινήτου, νά έπιλέξουν άν θά τό πράξουν έπομένη έντός τού 2021 μέ τις ύφι
στάμενες άντικειμενικές άξίες ή άν θάτό
άναβάλει γιά την έπόμενη χρονιά, προσδοκντας ένδεχομένως κάποια μείωση .
Ταυτοχρόνως πρέπει νά προετοιμασθεί
ή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΜΑINEΤΑΙ ή άντιπαράθεσις μεταξύ του
ύπουργού Δικαιοσύνης Κστα Τσιάρα και
των βουλευτν τής ΝΔ Μαριέττας Γιαννάκου καιΌλγας Κεφαλογιάννη μέ άφορμή τό νομοσχέδιο γιά τήν συνεπιμέλεια και
Συνέχεια στήν σελ.3
Πλέον αυτν συμβαίνει καί τό έξής: όσα άκοϋε
διακοπές στήν Ελλάδα άντανακλούν καί στήν βλαDeja vue
BBC άξιοποίησε το έπιχείρημα της έγχριας πολι
τικής κόντρας, ότι τό περυσινό βιαστικό άνοιγμα
του τουρισμού όδήγησε σέ έκτόξευση των κρουτου Κστα Κόλμερ
Η ΧΩΡΑ μας είναι γνωστή για τήν φιλοξενία της καί δέν θά κάνει έξαίρεση
στήν έπίσκεψη του ούρκου ύπουργου Εξωτερικν Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Θά έλθη, θά συναντηθή μέ
τόν "Ελληνα όμόλογό του Νίκο Δένδια, και θά έπαναλάβη τίς αίτιάσεις
του κατά τής Ελλάδος, ότι έξοπλίζει
τά νησιά του βορειανατολικού Αίγαί
ου πού γεινιάζουν μέ τήν Τουρκία ,
ότι καταπιέζει τήν Τουρκική μειονότητα τής δυτικής Θράκης και ότι
υπάρχουν 27 νησίδες που δέν άνήκουν στήν Έλλάδα, γκριζάροντας
την γαλάζια Έλληνική θάλασσα . Από
τήν άλλη, θά έπαναλάβει τήν αίτία
πολέμουν είς πρίπτωσιν που ή Ελλάς
έπεκτείνει τά χωρικά της ύδατα στά
12 μίλια καί ότι ή Ασπρη θάλασσαν (τό Αίγαίον Τουρκιστί) είναι περίκλειστη καί συνεπς δέν ίσχύει τό δ εθνές δίκαιο της θαλάσσης του Mοντέγκο Μπέη.
Τουρισμου του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου νά
Κούρεμαν κεφαλαίου
σέ όσους μπούν στό Γέφυρα 2
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
καλό είναι νά προσέχουμε γενικς . Ο,τι λέμε μέσα ,
Συνέχεια στήν σελ. 8
Το Ζάππειο
άπαντά στήν <Εστία>
Λεπτομέρειες στήν σελ. 6
ΠΕΝΝΙΕΣ
Άνοίγει
μέτους
Παλαιστινίους
έπιδικει
ή Ιουρκία α. η
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
της Εύρπης,
στήν Σπάοτη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Αναστάτωσις προεκλήθη στόν σταθμό λεωφορείων ΚΤΕΛ Του Κηφισσού όταν ένα φίδι τρύπω
σε σέ αύτοκίνητο . Το έρπετό είχε μπεί στό μοτέρ
του αύτοκινήτου , ό ίδιοκτήτης τού όποίου έκάλεσε
τήν Άστυνομία . Στό σημείο έφθασαν άστυνομικοί
οι όποίοι κατάφεραν νά βγάλουν τό φίδι καί νά τό
βάλουν σέ ένα χαρτόκουτο. Το π βρέθηκε τό φίδι
μέσα στό μοτέρ του αύτοκινήτου παραμένει άγνωστο . Το έρπετό έστάλη σέ φιλοζωική.
Βεβαίως , καί οί Ελληνικές θέσεις
είναι άμετακίνητες: ή ένεργός άμυνα
των νήσων είναι κυριαρχικό δικαίωμα
( καί ύποχρέωση) της Ελλάδος, ή με .
ονότητα τής Θράκης είναι Μουσουλμανική έδ καί 99 έτη, άπό τήν έποχή
της Συνθήκης τής Λωζάννης καί ότι τά
Λεπτομέρειες
στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου.
Συνέχεια στήν σελ. 3
<Μηδέν άγαν , ή πρόταση γιά τό περιβάλλον
. Οίεύρωβουλευτές θέλουν νά σταματήσει ή παράνομη μετάδοσις άθλητικν έκδηλσεων προκειμένου νά διασφαλισθεί ή προστασία τν δικαιωμάτων πνευματικής ίδιοκτησίας τν διοργα
νωτν . Στό σχέδιο πού θά τεθεϊ σέ Ψηφοφορία
αύριο στήν όλομέλεια Τού Εύρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζεται ότι ή υφιστάμενη νομοθεσία είναι
άνεπαρκής καί χρειάζεται έπικαιροποίηση στε νά
λαμβάνετα ύπ' όψιν ή σύντομης διάρκειας οίκονομική άξία τν ζωντανν μεταδόσεων άθλητικν
έκδηλσεων καί νά έπιτρέπεται ή άπόσυρσις τν
παράνομων ζωντανν άθλητικν μεταδόσεων σέ
πραγματικό χρόνο . Ο άθλητισμός δέν ύπόκειται
έπί του παρόντος στήν προστασία δικαιωμάτων
πνευματικής ίδιοκτησίας.
Πρότεινε, λοιπόν , νά όνομασθεί ή Εύρωπακή Πράσινη Συμφωνία Μηδέν Άγαν
αs, είδικός στά θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος καί
μαικήνος τής σύγχρονης τ χνης Αθανάσιος Πολυχρονό - (Τίποτε περιττό).
πουλος , ίδρυτής και Διευθ νων Σύμβουλος τής έταιρεί - και 2.500 χρόνια περίπου
aς Ρolygreen Μία πρόταση περικλείει όλη τήν φιλοσομέ πυξίδα τήν άρχαία έλλη - φία γύρω άπό τήν "πράσΔέν είμεθα άπό τους φάν τές, οί όποίοι-μέ τόν τρότν Φόρουμ, γενικς .Έχουμε άρχίσει νά κουμπωνόμα- αίγίδα διαφόρων φορέων
στε γιά πολλές άπό τίς με πο τους-ξασφαλίζουν τήν
του δημοσίου, τό όποίοτρα
Εχουμε φωνή!
γάλες διοργανσεις , πού συνήθως-δέν είσπράττει δε
τίς περισσότερες φορές άφή- κάρα Τσακιστή.
νουν πίσω τους πολλά λόγια , άλλά έλάχιστη ούσία .
Άφήνουν, βεβαίως , άρκετά κέρδη στούς διοργανω- όδιακεριμένος έπιχειρηματί
Μάς άρεσε, όμως , ή πρόταση πού ύπέβαλε στό Οίκονομικό Φόρουμ τν Δελφν νική σοφία και τόν λόγο τν
Ανανευεμένη νη, ακόμη πιφ όνατη)
νη συμφωνία" Τής ΕΕ.
Dpontos
προγόνων μας.
Συνέχεια στήν σελ .4
18-5-2021