Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
sel01_Layout 1 17/05/2021 3:19 µµ Page 1

Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4966 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Αποκαλύψεις Καλογρίτσα
• Σε αποκαλύψεις για τον
τρόπο με τον οποίο μπήκε
«μπροστινός» στο εγχείρημα
της απόκτησης τηλεοπτικού
σταθμού, μετά από σχετική
προτροπή της τότε κυβέρνησης και του υπουργού Νίκου
Παππά, προχώρησε ο Χρήστος Καλογρίτσας

s

Έργα
Στα Ολοκληρωμένα
Τοπικά Πολεοδομικά
Σχέδια εντάσσεται
κατά προτεραιότητα
ο Δήμος Λίμνης
Πλαστήρα

s

Óåë. 9

Αθλητισμός
«Να καταβληθεί
άμεσα σε όλα τα
σωματεία η
επιχορήγηση»

s

Óåë. 7

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

Óåë. 5