Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
17Μαΐου 2021
Αριθμ. φύλ. 41958
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ανδρονίκου και Ίουνίας των άποστ. Νικολάου νεομ. του έκ Μετσόβου
ΑΤΤΙΚΗ Αθριος καιρός μέ μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως 28β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός μέμετρίους άνέμους, Θερμοκρασία έως 26β.
Σελήνη 6 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 613-Δύσις 8.30
ΠΥΠΟΚΡΥΠΤΕΙΗΠΡΟΤΑΣΙΣ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜΔΕΛΦΩΝ
ΠΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΩΣΤΟΥΡΚΙΑΣ- E ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΓΗ
Ατμόσφαιρα έθνικν συμβιβασμν
μέ Τουρκία-Σκόπια για Αίγαίο-Μακεδονία
Σκόπια γιά Αίγαιο
- Μαχεδονία
Μέ άποκλεισμό άπό τά ψηφοδέλτια τής ΝΔ άπειλούνται όσοι Βουλευτές καταψηφίσουν τό όνομα
<Βόρεια Μακεδονίαν- Τό χαλί γιά Ελσίνκι 2στρνει πρός τήν Κυβέρνηση ό Άλέξης Τσίτρας
ΜΕ ΒΑΣΗ δύο όρόσημα κινείται ή έλλη- τήν ύπογραφή νέας συμφωνίας άμυντικής όχι μόνον άπό την προετοιμασία της συ-ναντήσεως Ερντογάν- Μητσοτάκη μέσω
τν 'Υπουργείων Εξωτερικν άλλά και
Ό άρχηγός της άξιωματικής Αντι κατάστασή της άπό τήν πράσινη άνάπτυπολιτεύσεως Άλέξης Τσίπρας μιλντας ξη. Γεγονός που άποφόρτισε τήν συζήτηση γιά τήν έκμετάλλευση τν ένεργειακν πόρων στό Αίγαίο και την Μεσόγειο.
νική έξωτερική πολιτική μετά τό τέλος συνεργασίας. Ήδη ο Πρόεδρος του Κοιτν περιοριστικν μέτρων για τήν πανδη- νοβουλίου Κωνσταντίνος Τασούλας συμία. Το πρτο είναι οι συναντήσεις Μπάι - νηντήθη στό Μαξίμου γιά τόν προγραμμαντεν-Ερντογάν και Μπάιντεν-Μητσοτά- τισμό του νομοθετικού έργου μέ τόν Πρωκη στήν Σύνοδο του ΝΑΤΟ στίς 14Ιουνί
ου στό Βερολίνο. Από την έκβασή τουςείδικς τής πρτης-θά κριθεί τό μέλλον μέ τον διευθυντή του γραφείου του Πρωθυ
της περιοχής. Το δεύτερο είναι ή κύρωσις πουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Αύτό που
στό Φόρουμ τν Δελφν , γνωστής γεωάπό μία σειρά έξελίξεων στίς όποίες μετέ - πολιτικής ταυτότητος, πρότεινε νά συνδεθεί ή τελωνειακή ένωσις Τουρκίας-ΕΕ
χειύποστηρικτικς και ή άξιωματική άντιθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έν προ- πολίτευσις! Είναι χαρακτηριστικό ότι :
- Υπάρχουν διεργασίες σέ έξέλιξη ,
μέ την προσφυγή στήν Χάγη για ύφαλο- στό έπίπεδο διακομματικής έπιτροπής
κρητίδα -ΑΟΖ. Διατύπωσις, πού παραπέ-γιά την Θράκη, καθς βουλευτές της ΝΔ
μπει στόν μηχανισμό έπιλύσεως διαφορν είναι σέ άνοικτή γραμμή μέ βουλευτές
άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου νά ίκα
νοποιήσουν τό αίτημα τής Αγκύρας γιά
ηγήθηκε καί συνάντησίς του στήν Βουλή
-Το Σαββατοκύριακο είδε τό φς της
δημοσιότητος έρευνατής μή κυβερνητν μνημονίων στρατιωτικής συνεργασίας λέγεται για τά μνημόνια είναι τς δέν βια - τικής όργανσεως ιδιαΝΕ Ο σιςν, πού πι στοποιεί δτι οί δύο λαοί , έλληνικός και
του Ελσίνκι.
Έλλάδος-Σκοπίων άπό τό κοινοβούλιο μέ - ζόμαστεν Όσον άφορά τά έλληνο- τουρκισα στό καλοκαίρι, πρίνάπό την όλοκλήρωση τν διαπραγματεύσεων μέ τις ΗΠΑ για σφαιρα συμβιβασμού ή όποία προκύπτει
- Η έλληνική έξωτερική πολιτική δικά διαμορφνεται σταδιακς μία άτμό- τουρκικός, δέν έπιθυμουν την ένταση και εκήρυξε τήν έγκατάλειψη τν έρευνν
ύδρογονανθράκων στό Αίγαϊο και την άντι
έκλογή Μουφτή .
κατ' ούσίαν έπιθυμούν τόν συμβιβασμό.
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τέσσερεις εύνοϊκές
ρυθμίσεις γιά τους
ίδιοκτήτες άκινήτων
Ποοσπάθησε άλλά δένήμπόρεσε
Memorium
Κάλλας στό
Μονακό
Η ΜΕΛΕΤΗ τν χθεσινν κυριακάτικων τίτλων καί
ίδίως τν λαϊκν άναγνωσμάτων περί μεγάλης ρη και μετά ή έπιχειρηματολογία του . Η φράντζα
στροφής και μετασχηματισμου της ΝΔ προκά- έπεσε στό λιπαρό μέτωπό του και παρέμεινε έκετ
λεσε μίαν ίσχυράν έπιθυμία στόν γράφοντα-χρησ -aίωρούμενη για ρα-συμβαίνει και σε άλλο άξιωμοποι τόν παλαιό δηκτικό τύπο τής γλσσας μας ματούχο της ΝΔ όταν τόν άποσταθεροποιούν- ένω
γιατί πράγματι μέ κατέλαβε φιλοπαίγμων διάθεση: ή γλσσα του σματός του-άμυντική-παρέπεμπε
νά μελετήσω αύτόν τόν μετασχηματισμό στήν πρά-σέ συμβασιούχο ύπάλληλο μέ σχέση έξαρτημένης
ξη.Όπου παρατηρείται. Πολιτικά καί τεχνοκρατικά . έργασίας όρισμένου χρόνου παρά σέ Υπουργό κυΠρτα κατέρρευσε ή είκόνα του κυρίου ΘεοχάΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ρυθμίσεις για τήν φορολόγηση τν είσοδημάτων άπό άκίνητα
τό 2020 δίδουν σημαντική άνάσα στούς
ίδιοκτήτες πού έχουν πληγεί άπό την
πανδημία . Χιλιάδες ίδιοκτήτες άκινήτων άπαλλάσσονται άπό τά τεκμήρια δι αβισεως τής έφορίας , τό τάγωμαν τής
είσφοράς άλληλεγγύης, τά άνείσπρακτα
ένοίκια έν έχουν σημαντική φοροέκπτωση σέ περίπτωση πού έχουν προβεί σέ έργασίες άνακαινίσεως . Ο ίδι .
οκτήτες άκινήτων θά άπαλλαγούν πλήρως άπό τά τεκμήρια διαβισεως γιά
τά μειωμένα ένοίκια πού είσέπραξαν
λόγω τής πανδημίας, φ όσον ύπέβαλαν έστω καί μία έγκεκριμένη δήλωση
Πρτη έπιλογή μου ήταν νά παρακολουθήσω ριρχηςανεξαρτητης χρας. Υποτίθεται ότιό κύρ έκ νέου τό βίντεο της συνεντεύξεως του προερ- ξίδεψε μέχρι τό Λονδίνο για να πείσει . Στήν πραγχομένου άπό το Ποτάμι Υπουργού Τουρισμου της ματικότητα ήταν άπροετοίμαστος και άνέτοιμος νά
ΝΔ, του κυρίου Χάρη Θεοχάρη . Διότι άπό τήν με- έκπροσωπήσει τήν χρα στό έξωτερικό . Όταν διλέτη της φαίνεται μέ ποιά ψυχή έκπροσωπεί την εσθη σκανδαλωδς στόν περυσινό άνασχηματιΈλλάδα στό έξωτερικό κάποιος πού δέν έχει ψυχι- σμό πρός τά έξω διέρρευσε πς για χάρη Θεοχάρη
κή σχέση μέ την δεξιά παράταξη. Μαθημένος άπό
τίς άνευ άντιλόγου συνεντεύξεις περίπατον στά φεία. Δέν ξέρω άν αυτό είναι άλήθεια . Δέν ξέρω κάν
έλληνικά κανάλια της διαπλοκής όπου ο Υπουργός άν συγκροτοϋνται ή άνασχηματίζονται έτσι κυβερθεωρείται κίερό τέρας και ή διακοή του γιά έρω- νήσεις! Ξέρω όμως καλά κάτι άλλο: όταν δέν δύτήσεις ίεροσυλία , ό κύριος Θεοχάρης θερησε νασαιν και σοϋ χαρίζονται κορυφές πού δέν άξίζεις;
πς πάει νά κάνει σχολική έκδρομή στό ΒBC άπέναντι στόν δημοσιογράφο Στήβεν Σουκούρ. Πολύ σ
γρήγορα κατάλαβε όμως ότι άλλο Σκάιν και άλλο κατέβει στήν Γή, δέ σέ σζει. Μιά μέρα πού άποδει
BBC. ΟΆγγλος τόν πυροβολουσε άπό τά πρτα λε - κνύεται πς προσπάθησες άλλά δένήμπόρεσες
πτά χωρίς έλεος και χωρίς σεβασμόν διακόπτοντας καί διατυπνοντας έρωτήσεις που στήν Ελλάδα τίθενται άπό την . άξιωματική άντιπολίτευση καί Θεοχάρη όμως έν προκειμένω- γιά χάρη του όποίου
θεωρούνται άναξιόπιστες.
ος Θεοχάρης ήταν ψύχραιμος. Υποτίθεται πς τα Τό κόστος
τής κανονικότητας
έβαλε βέτο ή TUI και άλλα μεγάλα ταξιδιωτικά γραΣυνέχεια στήν σελ. 2
του Γιργου Κουρή
τότε έρχεται μία μέρα πού έχεις νά κάνεις μέ τό δύτροπο ΒBC, καί τότε όχι ή TUI, καί ό Θεός όίδιος νά
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ του Covid-19 μάς έκανε
να καταλάβουμε ότι ή κανονικότητα
-δέν είναι ένα έλεύθερο άγαθό.Εχει.
κόστος καί μάλιστα πολύ μεγάλο. Τα
πολλαπλά άνθρπινα δράματα καί τήν
ψυχολογική πίεση, έχει άγγίξει όλους
τούς άνθρπους, και έπισκιάζουν τήν
πρωτοφανή πτση τν οίκονομιν το
2020. Σέ παγκόσμιο έπίπεδο ο έκτροχιασμός του ΑΕΠ τό 2020 ίσοδυναμεί
μέ άπλεια σχεδόν 4 τρίς εύρ. Στήν
ΕΕ ή πτση του ΑΕΠ τό 2020 ήταν
6,6% ή όποία μαζί μέ την άπλεια άπό
τήν άνοδική τάση πού προϋπήρχε έως
τό 2019 δημιουργεί συσσωρευμένες
ζημιές της τάξης του 1,4 τρίς εύρ.
Τήν ίδια χρονική περίοδο ή οίκονομία της Έλλάδας έμφανίζει έκτιμμενες άπλειες της τάξης των 35 δισ .
οι τεράστιες αυτές άπλειες θά
άνακτηθουν σταδιακά σε ένα βαθμό, άλλά σίγουρα άφήνουν πληγές
που άνάλογα μέ τή χρα άπαιτείται
χρόνος γιά τήν έπούλωσή τους . Στήν
Συνεργασία
πολιτιστικν φορέων
Τό βασικό πρόβλημα του μεταρρυθμιστή κυρίου
Λεπτομέρειες στήν σελ .7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Απρεπής έπίθεσις
στήν ΠτΔ γιά τόν φράκτη
Άμείωτος ή έντασις
στό Ισραήλ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Η ΕΠΘΕΩΡΗΣΙΣ του φράκτου στόν Εβροάπό την
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας βύθισεν σέ βαθειά θλίΨη τόν ΣΥΡΙΖΑ, ο όποίος άδραξε την εύκαιρία να
την έπικρίνει για τόν λόγο, δτι έπεσκέφθη ένα έργο
<μισανθρωπίας. Ο φράκτης πού σταμάτησε πέρυσι τούς δεκάδες χιλιάδες μετανάστες πού έστειλε .
Ερντογάν στά χερσαϊα έλληνοτουρκικά σύνορα για
νά είσέλθουν στήν χρα μας, έξόργισε ίδιαίτερα τον
Τέλ Άβίβ-Εσυνεχίσθη και χθές ή κλιμάλωσις τν
ίσραηλινν άντιποίνων έναντίον τηής Χαμάς, ή όποία
έχει έκτοξεύσει συνολικς περισσότερες άπό 3.000
ρουκέττες κατά ίσραηλινν άμάχων. Έτσι ή αίματοχυσία στά παλαιστινιακά έδάφη συνεχίζεται μέ την
κυβέρνηση Νετανυάχου νά δέχεται πληθρα έπικρίσεων άπό τήν διεθνή κοινότητα . Τούλάχιστον 40 Παλαιστίνιοι σκοτθηκαν μόνον χθές σέ άεροπορικά
Ήχρήσις άντλιν έκτοξεύσεως ύγρν είναι συνήθης γιά τήν καταστολή διαδηλσεων . Στις περισσότερες περιπτσεις χρησιμοποιείται άπλς
νερό. Στήν Νότιο Άφρική , ύπό τό καθεστς Τού
ΑπαρτχάινΤ οί άντλίες έξετόξευαν άνεξίτηλο
χρμα. Έτσι ή άστυνομία είχε Τήν άνεση νά άνα
ζητεί και νά συλλαμβάνει τους διαδηλωτές ήμέρες
μετά Στό Ίσραήλ κάνουν κάτι διαφορετικό καί ίδιαίτερα άηδιαστικό. Έκτοξεύουν ένα σκεύασμα χημικν ούσιν που παρεμποδίζει τήν κανονική
άναπνοή λόγω Της έντονης όσμής του, που θυμίζε λύματα ή πτωμαίνη. Άνταποκριτής του ΒΒC
τό περιέγραψε ς άκολούθως: Σκέψου τό χειρό
Τερο πράγμα που θά μπορούσες νά είχες μυρίσει.
Μία δυνατή μείξη σαπισμένου κρέατος, βρμικων
καλτσν που έχουν νά πλυθούν άρκετές έβδομάδες
καί ύπονόμουν. Τό χειρότερο είναι ότι κολλάει στά
ρούχα καί στό δέρμα καί ή όσμή παραμένει έντονη
γιά ήμέρες Έχει άναφερθεί ότι μόνον νδοί μπόρε
σαν να τόάντέξουν .
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 5
λειες στά είσοδήματα που δημιουρ γήθηκαν δέν μπορεί νά καλυφθουν
τό 2021. Παραμένει το έρτημα τί
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 2
Τσαρούγης, διαχρονικός διηπειρωτικό, ύπέροχος .
Ανήκουμε στούς θαυμα - Γαλάνη στήν ίστοσελίδα
στές του έργου του Γιάννη
( όπως τότε) τά τεκταινόμενα στόν χρο του Πολιτι
δρο του έν Άήναις ΤδρύματOς Γιάννη Τσαρούχη , έπ Τσαρούχη. Ο καλλιτέχνης, Εξαιρετική συνάδελφος , έπί σμού . Όπως μάς πληροφο - μελούντα τήν μεγάλη άναρεί, λοιπόν , ή Ελένη Γαλά- δρομική έκθεση "Dancing
νη, ό Άνταμ Σίμτσικ, πρ - inReal Life", ή όποία παην καλλιτεχνικός διευθυντής ρουσιάζετα αύτόν τόν καιρό
στό Σικάγο, στό νέο μουσείο
της (www. anyteart.com).
.2 φοβικός περιγράφεται άπό τύς βιογράφους
του ό σκηνοθέτης Τουτρόμου Αλφρεντ Χίτσκοκ.
Ό διάσημος σκηνοθέτης φοβόταν τούς άστυνομ-.
κού, Τους άγνστου, τήν όδήγηση, τά πλήθη
και τά ύψη. Τό μόνο που δέν φοβόταν ήταν τό
φαγητό Δέν έχω ξαναδεί άνθρωπο νά άπολαμβάνει τόσο πολύ ένα γεύμαν είχε πεί για αυτόν ή
Γραίnς Κέλλυ.
πού γεννήθηκε καιί μεγάλωσε σειρά έτν έπί κεφαλής του
στόν Πειραιά , άποτύπωσε
τήν πόλη μας σέ ύπέροχους μερινή , διετέλεσε ύπεύθυνη
πίνακές του . Τον Τσαρούχη Τύπου στόΊδρυμα Ελληνι- τής " Documenta 14" στήν
τον βρήκαμε μπροστά μας
Εχουμε φωνή!
Πολιτιστικούν στήν Καθη
Ανανεωμένη και ακομη διο δυνατή!
κού Πολιτισμού (1992-2011 ) Αθήνα καί τό Κάσελ (2013-"Wrightwood 659. Σχεχθές, διαβάζοντας ένα έξαι- και σήμερα παρακολουθεί 2017), σέ συνεργασία μέ τήν διασμένο άπό τον στπουδαίο
Συνέχεια στήν σελ. 4
ρετικό κείμενο τής Ελένης Επιμελς και σχολαστικά Ανδρονίκη Γρυπάρη, πρόεP pontoswS
17-5-2021 .