Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήτρια - Εκδύτρια Σταιρίδου 1. Στιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)
Αρ. φύλλου 6880-12.353
0,50 ε
Από Τις 21 έως Τις 23 Μαΐου
Στο Δήμο Δοξάτου
Δόξα Δρά μας
Η Δράμα στην κρίσιμη
δεκαετία του 2020-2030
Το 70 Επιστημονικό
Συμπόσιο Η Δράμα
ενάντια στον καρκίνον δημότες και ευπαθείς ομάδες
Μείωση δημοτικν τελν
για οικονομικά αδύναμους
Δεν υπάρχει
άλλο αποτέλεσμα
εκτός από τη νίκη
Γράφει ο Αθανάσιος Κάππας
Πολλά ταοφέλη από τη μεταβίβαση
Αναμένεται τροπολογία για το άνοιγμα των λαϊκν αγορν
Σε αναμον ή εξελίξεων για το θέμα
δύο λαϊκν αγορν στη Δράμα ή
την οριστική μεταφορά της στην Χελμού
του Διοικητη ρίου Δράμας
στην Περιφέρεια ΑΜΘ
Δηλσεις του κ . Γ. Παπα δόπουλου στον n.Τ: Στόχος η ενεργειακή
αναβάθμιση του κτιρίου και η εγκατάστα ση φυσικού αερίου για θέρμανση
Δήλωση του αρμόδιου αντιδημάρχου Δράμας στον "Π.Τ.
Ζητείται η κατάργηση του μέτρου 50%-50% στις λαϊκές αγορές
Του Θανόση Πολυμένη
ΝΑ ΑΠΟ τα ζητήματα που ξεκίνησε
Του Θανόση Πολυμένη
Ν ΑΝ άνοξε το λιανεμπόρο κι
πρτη ρα που ανέλαβε
ο αντατεριφερειάρχης
Δράμας κ . Γ. Παπαδ6 πουλος τον Σεπτέμβριο
2019 , ήταν το ζήτημα
της μεταβίβασης του κτρίου του Διοικητηρίου
Δράμας , για 50 χρόνια,
στην ιδιοκτησία της nεριφέρειας Αν . Μακεδονiας -Θράκης και
συγκεκρμένα στην Π.Ε.
Δράμας .
Πρόκεπαι για ένα ενδιαφέρον ζήτημα, οκόπεδο παραχωρήθηκε στο ελληνικό
καθς μέσα από τη μεταβίβαση της ιδιο - δημόσο το 1960, με συμβόλαο δωρεάς
κτησίας στην Περιpέρεια ΑΜΘ, θα υπάρ - από το Δήμο Δράμας , προκειμένου να
ξουν σημαντικά οφέλη . Πράγμα που κατα σκευα στεί το Διοκητήρο με δαπάσημαίνει ότι , θα μπορέσουν να εκτελε - νες του ελληνικού δημοσίου Το συμβόστούν έργα , όπως ενεργειακή αναβάθ - λαιο αυτό υπογράφηκε από τον τότε
μιση του κτιρίου , νομιματοίηση του δήμαρχο Δράμας , Ηλία Ηλιάδη . Η εκτι .
αυθαίρετου στεγάστρου της κεντρικής μμενη αξία του οικοπέδου , όπως προ - Αλλά φαίεται όι εντάσσεται μέσα στο καινούριο νομο- πρέπει να αποφασιστεί από το ίδιο το κράτος η κνηση
εισόδου του κτρίου και άλλα πολλά.
Το συγκεκρμένο ακνητο δημόσιο κτ - εκτιμήσεως ήταν 900.000 δραχμές
ρο , σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Οικο - Αξζει να σημειωθεί ότι από τον Δήμο
νομικν και έχει συνολικό εμβαδό 5.528 Δράμος παραχωρήθηκε δωρεάν στο Δη - μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει μέχρι τρα Τα ερωτήματα λύψουμε , το πρωτόκολλο και μετά παίρνουμε την ανά τμ. Οπως είναι γιωστό , το Διοικητήριο μόσιο οικόπεδο έκτασης 3.600 τμ, το
Δράμας είχε θεμελιωθεί από ον Στυ - οποίο ήταν ένα μέρος του χρου όπου
λιανό Παπακό στα χρόνα της δικτατο - θα ανεγείρονταν το Διακητήρο .
ρίας και κατασκευάστηκε το 1970.
έχουν καταργηθεί και τα SMS και τα
1 cick awey και όλα αυτά ; Οι λαϊκές
αγορές σε όλη τη χρα , αλλά φυσικά κι
στη Δράμα , παραμένουν ακόμα υπό καθε
1στς των υγειονομικν μέτρων της πανδημίας , με τις αποστάσεις των πάγκων
μεταξύ τους , αλλά και με το μέτρο του
50%50% ανά ημέρα λαϊκής.
Μέχρι στιγμής , τουλάχστον μέχρι την
ρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές το
απόγευμα της Παρασκευής , δεν υπήρχε
καμιά σχετκή μεταβολή για τα μέτρα κατά
1της πανδημμας , στα οποία υπόκεινται οι
1 λαίκές αγορές .
Μλντας χθες στον Πρωνό Τύπο , ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικν του
1 Δήμου Δράμας κ . Γιάννης Εφραμίδης, ση1 μεχνει ότι αυτή την ρα περμένουμε
1 ουσαστικά κάποια τροποποίηση , στη λεπουργία των
1 λαϊκν αλλά και των υπαίθριων αγορν γενικότερ .
ατο ΑΡΧΕΟΥ Π.Τ.
Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, το
αΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
λεπουργία της συνολικά . Δεν μπορ να το αποφασίσω
αυτό μόνος μου .
Τονίζει ακόμα διαίτερα ο κ . Εφραιμίδης, ότι μα φορά
έκυψε από τη σχετική εππροπή σχέδο που θέλει να ψηφίσει η κυβέρνηση, για το υπαί- της διαδικασίας. Να δούμε με τι έχουμε να κάνουμε
1 θρο εμπόριο . Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει μια κι έξω , ποιο θα είνα το καθεστς λεπουργίας , παα είναια νέα
Όπως διευκρινeι πάντως ο ίδος, "κάτι διαφορετικό νάμο, τα υγειονομικά δεδομένα , τα οποία πρέπει να κα1 που τίθενται είναι αν θα έχουμε δύο λαϊκές , αν θα κρα - λογη απόφαση.
Ι τήσουμε τα μέτρα κατά της πανδημίας , αν παραμείνουν Να υπενθυμσουμε ότι , το θέμα της μεταφοράς της
1 τα 2,5 ή τα 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων , λαίκής αγοράς συζητούνταν επίχρόνια στη Δράμα , παρ
1 Μέχρι στιγμής τίποτα . Λογικά περμένουμε ότι από εβδο - όλα αυτά , άνοιξε από την πρτη εμφάνιση της πανδημάδα τουλάχιστον , θα υπάρξει κάποια σχετική ανακοί - μίας του Covid -19 , τον Μάρτιο του 2020 και τις εντολές
της πολιτείας να αυξηθούν τα μέτρα μεταξύ των πάγνωση
Συνεχίζοντας ο κ. Εφραμίδης, επισημαίνει ότι -ακόμα κων .
και στις διαμαρτυρίες των μικροπωλητν και παραγωγν που μετέχουν στη λαϊκή αγορά της Δράμας σχετικά Δράμα που ξεκίνησε στην οδό Χελμού , ήταν τον Μάιο
με το νέο νομοσχέδιο , ούτε και εκεί έχουμε κάποια εξέ- του 2020, όταν άνοξαν οι αγορές μετά την πρτη κα λιξη . Το νομοσχέδιο δεν έχει καταλήξει ακόμα κάπου.
Μεταφορά της λαίκής αγοράς Δράμας
Ερωτμενος σχετικά με το ζήτημα της ολικής ή μερ -μάλιστα έγναν και συναντήσεις και διαμαρτυρίες .
κής μεταφοράς της λαϊκής αγοράς Δράμας , από την
οδό της 19ης Μαΐου στην
οδό χελμού στην ανάπλαση , ο κ. Εφραιμδης
σημεινει ότι αν μας
δσει την σχετική εντολή
το κράτος με μια νομοθετική ρύθμση να εναι
όλοι μαζ σε μια λαίκή,
σαφς και θα το κάνουμε . Οσο για το πou
θα καταλήξει (σ.σ. εννοούμε τον χρο ) , θα το
συζητήσουμε με την υφιστάμενη δομή και όπως
εναι τα πράγματα και με
τη λογική όι έχουν ξεκ νήσει και τα έργα στην
19ης Μαΐου, σίγουρα δεν
θα μπορέσει να πάει
στην παλιά λαϊκή , αλλά
στην καινούρια . Τουλάχστον κατά την γνμη
μου . Αλλά αυτό είναι κάτι
το οποίο θα συζητηθεί
γιατί πρέπει να δούμε τη
Η πρτη λεπουργία μέρους της λαϊής αγοράς στη
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ραντίνα του Μαρτίου και Απριλίου πέρυσι . Από τότε είχε
ξεκνήσει μια έντονη συζήτηση για τη μεταφορά της, και
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
σελ.4η|
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙOΝΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός anόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη lατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ . ΑΧΕΠΑ
στη Β ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194- Κιv: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Κοθημερνές : 1000 1300 και 18 00 2000 (εκτός Τετάρης)
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
εγγνάτα υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
Δωρεάνεγγυημένη φύλαξη.
( Παραλαβή παράδοση κατ' oίκον
φυσικού αιρίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!!
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εφί5pων Αξωματικν 124, Δράμα, Τ.Κ. 66100
ΠΡΩΝΟΣ
3es 043791 / 2521 104562
ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα