Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 15 - Κυριακή 16
Μαΐου 2021
Απόδοσις της έορτης του Θωμα Παχωμίου οσ του μεγάλου
Σελήνη 4 ήμερν 1Ανατολή ήλίου 6.15-Δύσις 8.29
ΑΓΤΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 22β.
Αριθμ. φύλ . 41957
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΙΔΟΥΠΑΤΙΔΕΝΠΡΕΠΕΙΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙΟΙΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΑΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΟΣ
Κατάληψη τής
Ιερουσαλήμ άπό το Ίσλάμ
απο τΟ
το Ισλάμ
ζητά ψευτομουφτής άπό την Θράκη
Πεύχεται μέ προκλητική άνάρτησή του στό twitter άπό τήν Ξάνθη δ κ Μετέ
Στόχος ή άπομάκουνσις τν Χριστιανν άπό τήν Τeρά Πόλη
σε την Αθήνα . Μέ στίχους όπως Ε φία . Τό μήνυμά του γραμμένο πρτα
Τερουσαλήμ, εί τό άρωμα τν Προ-στά τουρκικά και μετά στά έλληνικά
φητν, εί ή αύλή ή πιό κοντινή στούς έξέφραζε την έξής έλπίδα: Μακάρι
6 Άλλάχ νά κάνει τόν ίσλαμικό κόσμο
νάξυπνήσει καί νά ένωθεν, Καί ή φωτό πού συνόδευε τήν άνάρτηση δέν χωρούσε παρερμηνείες. Εμφάνιζε έναν
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ άπεφάσισε τήν νισμό , την Ορθοδοξία και τόν Ελληύποβάθμιση τής τελετής παραλαβής νισμό . Ή παρέμβασις τοϋ Προέδρου
και διανομής του Αγίου Φωτός άπό Ερντογάν στήν διαμάχη Ισραηλινν
την Ιερουσαλήμτό Μεγάλο Σάββατο. -Παλαιστινίων μέ αίτημα τήν κατάληΔείχνοντας να άγνοεί πόσο σημαντική
είναι ή έκεί παρουσία του Ελληνορθο-τούς Οθωμανούς ήταν τό πρτο μεγάδόξου Πατριάρχου Θεοφίλου και κα
τάσυνέπεια τό προνόμιό του νά μοιρά
ζει τό Άγιο Φός σε έκατομμύρια Χρι- λεδ Πρόεδρος Έρντογάν γιά την έπιστιανν . Ελπίζουμε πς μέ βάση δσα στροφή τής Τερουσαλήμ στούς Όθω
συνέβησαν τήν έβδομάδα πού πέρασε μανούς-τό άνέβασε στόν λογαριασμό
άλλά και δσα άποκαλύπτουμε σήμερα .
γίνεται πλέον άντιληπτό ποιά ή σημα
σία της Ιερουσαλήμ για τόν Χριστια-προσφάτως την Θράκη-ταρακούνη
ούρανούςν ξύπνησαν καίοί τελευταίοι
κΡεαλιστές.
Ahmet Meto
15 ωρ. .
Ψη τής Ιερουσαλήμ άπό τό 'Ισλάμ και
"Όπως άποκαλύπτει ή Εστία >
όμως ύπάρχει και συνέχεια . Η όποία
έρχεται άπό την άκριτική Θράκη . μουσουλμάνο μέ τήν σημαία του ΠροΕκεί ό ψευτομουφτής Εάνθης κύρι-φητη Μωάμεθ (Αχάμπα) νά έφορμά μέ
ος Μετέ φρόντισε να συνοδεύσει τις
εύχές του πρός τούς μουσουλμάνους
της περιοχής για χαρούμενο Ραμα- ρα1oλη. Τότέμενος αυτό συμβολίζει
ζάν Μπαϊράμ μέ ένα ύπαινικτικό μήνυμα και μία έμπρηστική φωτογραλο καμπανάκι πού ήχησε στήν Αθήνα .
Το νοσταλγικό ποίημα, πού άπήγγειRamazan Bayrammiz mdbarek olsun.Allah
Teala islam aleminin uyanmasin jbirfik
elmasina vesile kilsin ,
Χαρούμενο Pαμαζάνι Μπαίράμ, Μακάρι ο
Αλλάχ να κάνει τον ισλαμικό κόσμο να
ξυπνήσει και να ενωθεί.
Βούμολογήστε αυτή τη μετάφραση
ένα άλογο καί μέ δρμητήριο τό τέμενος Άλ-Ακσάνά καταλαμβάνει την Ιετου ο πιστός ύφυπουργός τουρκικν
μειονοτήτων Κινάρ πού έπεσκέφθη
άλλως τε τήν δίψα τν μουσουλμάνων
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Επανέρχονται
οί e-πλειστηριασμοί
έντός του μηνός
Φιλελεύθερη πολιτική κατ' όνομα
Γυναίκες διεκδικούν τά σκήπτρα
τής εύρωπαϊκής δεξιάς
ΟΛΗ ή φιλοσοφία της οίκονομικής πολιτικής κρίσης , όχι στόν προστατευμένο δημόσιο. Άδικο
Μητσοτάκη μέσα στήν κρίση άλλά και πρίν άπό νάπληρσει αυτός πάλι τό μάρμαρο.
αυτήν κατατείνει σε ένα στόχο: στήν μείωση τής
φορολογικής , μισθολογικής καί άσφαλιστικής
έπιβάρυνσης των ίδιωτικν έπιχειρήσεων. Ή μεί - νομοσχέδιο Χατζηδάκη που έρχεται πρός ψήφιση
ωση της φορολογίας των νομικν προσπων , ή στην Βουλή υπηρετεί αύτή την ίσορροπία . Διότι ό
μείωση τοϋ ΕΝΦΙΑ , ή μείωση τν άσφαλιστικν πυρηνας της φιλοσοφίας του είναι έργοδοτικός,
είσφορων , ή μείωση τν έμμεσων φόρων, η μειωση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου συνεχίζουν στην
του μισθολογικοϋ κόστους μέ το νέο έργασιακο ίδια ρότα της μείωσης των βαρν τν ίδιωτικν
νομοσχέδιο, και βεβαίως οί γενναίες κρατικές
έπιδοτήσεις της πανδημίας, πιστοποιουν ότι επιχειρησεων , οι όποίες θά έχουν τήν δυνατότητα
μεταξύ τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας καί του μετα την Ψήφισή του νά κάνουν δύο πράγματα: Τό
κόσμου τής μισθωτής έργασίας προτεραιότητα πρωτο: να μεισουν το προσωπικό τους κατά 15δίδεται στήν πρτη . Ώστε τά χρήματα πού
έξοικονομε άπό τήν μείωση των φόρων, των αριθμου των (μή άμειβόμενων πλέον) ύπερωριν
μισθν,' τν είσφορν νά τά έπανεπενδύει
στήν άγορά. Έπί της άρχής αυτή ή πολιτική δέν εργαζομένους. Και μάλιστα χωρίς νά άπειλουνται
είναι λάθος. Στόν καπιταλισμό, τόν πλοϋτο τόν
δημιουργεϊ τό κεφάλαιο, οι έπιχειρήσεις. Υπό κηρυσσουν μία άπόλυση άκυρη και καταχρηστική
δύο προϋποθέσεις όμως: ότι οί μεισεις αυτές (σέ καταργείται. Άν ο έργοδότης καταβάλλει σέ
συνδυασμό μέ πριβέ νομοθετικές ρυθμίσεις και βάθος χρόνου έπιπλέον άποζημίωση 3-12 μισθν
χαριστικές πολιτικές έπιδοτήσεων ) δέν όδηγουν
σέ μονοπλια και καρτέλ. Η πρτη. Και ότι μέ τήν σε ήδη άπολυθέντες τούς ξεφορτνεται και μέ τό
άναδιανομή έξασφαλίζεται στοιχειδης ίσορροπία νόμο.Η δικαστική άπόφαση δέν έχει ίσχύ. (Γενικόγια τόν κόσμο της μισθωτής έργασίας, ο όποϊος τερα όπως προκύπτει καί άπό το νομοσχέδιο γιά
σήκωσε τόν σταυρό των μνημονίων τήν τελευταία την συνεπιμέλεια, ή Πολιτεία σταδιακά υποκαθιστά
δωδεκαετία . Ή δεύτερη. Στόν ίδιωτικό τομέα το δικαστικό έργο μέ τούς έξωδικαστικούς
έγιναν χιλιάδες άπολύσεις στήν δεκαετία της
τής Μύρνας Νικολαΐδου σλ 7)
ΕΑΝΑΡΧΙΖΟΥΝ οί e-πλειστηριασμοί
μέ την λήξη τής περιόδου προστασίας
για τούς μή πληττομένους και άπό τά τέλη
του μηνός γιά τούς εύάλωτους πού έχουν
πληγεί άπό την πανδημία . Στήν πραγματικότητα, έκτιμάται ότι ή έναρξις τν μαζικν πλειστηριασμν πρόκειται νά γίνει άπό τά μέσα Σεπτεμβρίου όταν θά έπανεκκινήσει ή λειτουργία τν δικαστηρί
ων μετά τήν θερινή άνάπαυλα.Ωστόσο τό
κπάγωμον άφορά τούς πλειστηριασμούς
πού έχουν ματαιωθεί έως και τις 13 Μαΐ
ου 2021 ή 31 Μαΐου 2021, έν όλοι όσοι
έχουν προσδιορισθεί άπό 1η Ιουνίου και
μετά θά μπορούν έάν τό έπιτρέπουν οί
συνθήκες νά πραγματοποιηθουν κανονικά
Συνέχεια στήν σελ. 2
Δέν είμαι καθόλου βέβαιος ότι τό έργασιακό
έργατικός είναι μόνον κατ' όνομα . Οι ρυθμίσεις
η ζαμπέλ Ντίαζ
Αγιούζο
Μιλόνι
20.000 έργαζομένους καθς μέ τήν αύξηση τού
Ή πατριωτική
άποστολή τής
Έλληνίδας έρωμένης
του Μεγ. Ναπολέοντος,
Αδελαΐδας Θεολόγου
δύνανται νά παραγάγουν τό ίδιο έργο μέ λιγότερους
άπό τά δικαστήρια καθς ή δυνατότητα αύτν νά
νάνάλογα μέ τά οίκονομικά της έπιχείρησής τοU>
ΠΕΝΝΙΕΣ
του Τίτου Το. Αθανασιάδη
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΜΙΑ ΘΕΛΚΤΙΚΗ Ελληνίδα , ή Άδελαίς
Θεολόγου, ύπήρξε ή τελευταία έρωμένη του Μεγάλου Ναπολέοντος κατά τους 10 μήνες της έξορίας του στή
νήσο"Ελβα (Απρίλιος 1814-Φεβρουάριος 1815) .
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ 4
. Θά ένόμιζε
κανείς ότι είναι
χαλί. Καί κατά
κάποιον Τρόπο
είναι . Πρόκει ται
γιά τό χαλί πού
έχει δημιουργήσει ή φύσις, έκεΐ .
όπου οι Ολλα δοί καλλιεργούν
τό έθνικό προϊόν τους , τίς τουλίπες. Έτσι φαίνεται
άπό τόν άέρα τό έδαφος τν άγρν στους όποί
ους τά περίφημα όλλανδικά άνθη μεγαλνουνπροκειμένου άργότερα να γίνουν άνθοδέσμες ή νά τ
χουν κατεργασίας. Ή τουλίπα, πού ήλθε άπό τήν
κεντρική Άσία, καλλιεργείται στήν Όλλανδία άπό
τό 1600 και καθότι είναι ένα όμορφο άνθος που τότεήταν σπάνιο, μόνον οί πλούσιοι μπορούσαν νά
την άποκτήσουν . Έξ ού και θεωρήθηκε σύμβολο
είμάρεια Σήμερα εύδοκιμούν άκόμη καί μπαλκόνια.
ΌΕλληνας δημοσιογράφος, έκδότης και ίστορικός Κ . Άθάνατος (18961966) , ίσόβιο μέλος της Γαλλικής
Άκαδημίας Ίστορίας -κάτοχος του
Άριστείου Γραμμάτων καί Τεχνν της
Γαλλίας καί έκ τν άντιπροσπων της
Έλλάδας στή Διάσκεψη Είρήνης των
Παρισίων , του 1946, άπε κάλυψε μετά σχετική έρευνα τόν συναρπαστικό
αύτόν έρωτα, που παρουσιάσαμε στό
προηγούμενο φύλλο της Εστίας, σέ
συνδυασμό καί μέ τίς σχέσεις του Να πολέοντος μέ τούς"Ελληνες της προεπαναστατικής τοϋ '21 περιόδου.
Πιέζει ό Ζάεφ γιά ψήφιση
τν μνημονίων άπό την Βουλή
ΝΕΟ ΚΤΥΠΗΜΑ είχαμε χθές άπό τόν Πρωθυπουργό τν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, δ όποιος έπέμεινεότι τά τρία μνημόνια, άπόρροια της Συμφωνίας τν
Πρεσπν , θά ψηφισθούν άπό τό έλληνικό Κοινοβούλιο.Όπως δήλωσε , κατά την χθεσινή συνάντηση που
είχε μέ τόν Άλέξη Τσίπρα, τήν ύπόσχεση αύτή του
την έδωσε ό Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο Πρωθυ
πουργοί είχαν συναντηθεί ένα 24ωρο ένωρίτερα στό
Συνέχεια στήν σελ.4
Η Μόνικα
Μπελλούτσυ
στό, Ηρδειο
Λεπτομέρειες στην σελ. 1
Στό σημερινό μας σημείωμα θά έπιδιξουμε νά διερευνήσουμε τό γιατί μία τόσο ραία Ελληνίδα άριστο κράτισσα , μέλος της Φαναριτικης
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 9
. Ο Μάρκι
Ζούκερμπεργκ
άνήρτησε τήν
περ ασμένη
φωτογραφία
μέ τίς δύο καΤσίκες, πού διατηρεΐ ς κατοικίδια καί
Δέν είναι μόνο ήλιος καί θάλασσον, άς τό ψάξουμε
Μπαστούνιαν τά βρήκε πιστίας που παρουσιάζει ή άπό τά <χάδιαν τν έλληδημοσιογραφία διεθνς (δέν νικν ΜΜΕ πρός τήν έκάνά γνωρίζει κπού τηγαινεν γιά νά μήν φορτωθεί
στοτε (πλήν έλαχίστων κάμαρτίες άλλονν, πού
άλήθεια, έλάχιστοι βγαί- λόγω παραγωγή έχει έπιτ- έξαιρέσεων ) κυβέρνηση , ό Ελεγε και ή άξέχαστη Ρίτα
χει ύψηλά έπίπεδα δημοφιλί- ύπουργός μας κέπεσε σε ξ - Σακελλαρίου, φίλη του άει μνήστου Ανδρέα! Τέλος πά
ντων, τά είπε όπως (δέν) τά
είπε δ ύπουργός, ήταν καί ό
δημοσιογράφος τούρμπον
Συνέχεια στήν σελ. 8
δύπουργός Τουρισμού στό
Λονδίνο . Γιά νά λέμε τήν ξαιρείτα και τό BBC , ή έν
έχουμε φωνή!
νουν κάβρόχοις πόσιν άπό
τήν δημοσιογραφική έκπομπή "Hard Talk" (σέ έλεύθερη άπόδοση κσκληρές κουβέντεφ) του Στίβεν Σάκουρ.
as, καθς ό δημοσιογράφος
κδέν λυπάταν κανέναν άπό
μάλιστα τίς
σύστησε ς Bitcoinv και αMax, μέ άποτέλεσμα
νά πυροδοτήσει άναστάτωση στά μέσα κοινωνκής
δικτυσεως μέ χρήστες νά προσπαθούν νά έρμηνεύσουν γιατί έπέλεξε τά συγκεκριμένα όνόματα.
ρo, καθς έκλήθη νά άπολογηθεί γιά θέματα τά
δποία-όπως και νά τό κάνουμε- δέν είναι τής άρμοδι Παρά τήν μείωση τής άξιο- κοινή άποδοχή-συνηθίσει ότητός του! Επρεπε, δμως ,
Ανανεωμένη κα,ακομη πιο δυνατη!
τους συνομιλητές του.
"Εχοντας-κι αύτό είναι
P pontoseWS
Συνέχεια στήν σελ. 12
15-5-2021