Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήτρια - Εκδύτρια Σταιρίδου 1. Στιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2021
Περίοδος ' ( 1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12352
0,50 ε
Αλλη μια επιτυχία της Ασφάλειας Δράμας
Θέματα πολιτιστικν εκδηλσεων
του καλοκαιριού στο Δ.Σ. Δράμας
Πρόταση για ονοματοδοσία
αννυμης οδού
στο Δ. Δράμας
σε Ηρων Πυροσβεστν
Ένα self test
| Τον συνέλα βαν για παρα βάσεις
των νόμων περί ναρκωτικν
περί όπλων και περί
προστασίας των αρχαι οτήτων
| Προβληματισμός για τη δέσμευση
χρων από το Δήμο Δράμας για
δράσεις πολπισμού το καλοκαίρι
στα σχολεία
από τη Δευτέρα
Οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν
το πεστ κάθε Κυριακή
Καινοτόμο και βελτιωμένο
το νομοσχέδιο
για τα ζα συντροφιάς
Υπεγράφη μεταξύ ΥΠΑΑΤ και περιφερειάρχη ΑΜΘ
Άναψε το πράσινο φως, για
το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης
Η εθελόντρια και πρόεδρος Φίλων των Ζων Δράμας κα.
Μέγα μιλάει στον Π.Τ.>
Σημαντικό ζήτημα η υποχρεωτική στείρωση των ζων καθς
κόβονται έτσι τα χαρίσματαν και η ανταλλαγή ζων
- Το σχέδιο αφορά εκτάσεις 5.001.142,58 στρεμμάτων σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ
Δηλσεις του θεματικού αντιπεριφερειάρχη ΑΜΘ κ. Ζιμπίδης στον Π.ΤΡ
Δηλσεις των προέδρων Κτηνοτροφικν Συλλόγων κ.κ . Κιτσουκάκη και Ακριτίδη
Του Θανάση Πολυμένη
ΔΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
βρίσκεται αυτές
τις μέρες , το νέο
νομοσχέδιο για τα ζα
συντροφιάς , είτε αδ σποτα είτε δεσποζ μενα . Το νομοσχέδιο
που αναμένεται να ψηφστεί τις επόμενες ημέ
ρες , αναφέρει μεταξύ
άλλων ότι στη χρα μας
σχεδόν ένα στα δύο νο
κοκυριά έχουν τουλάχένα
στον Π.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
| ΕΤΑΞΥ του υπουργού Αγροτικής
| Ανάπτυξης και Τροφίμων κ . Λβα
Ι νού, και του περpερειάρχη ΑΜΘ
κ. Μέτιου, υπεγράφη την Τετάρτη, η πpογραμματική σύμβαση για την υλοποίηση
του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της
Περφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχe
ται στα 2.250.514,15 ευρ , συμπεριλαμ
βανομένου του ΦΠΑ και αφορά έκταση
5.001.142 58 στρεμμάτων στις περpερε
ακές ενότητες Εβρου , Pοδόπης, Ξάνθης,
Καβάλας και Δράμας Σκοπός της σύμβασης είναι η σύνταξη μελετν διαχείρισης των βοσκήσμων γαιν , α
οποίς θα έχουν ως αιδίωξη την αεpοpeή αξιοποίησή Με την Προγραμματυή Σύμβαση noυ υπογράψαμε
τους , προς όφελος της βσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περβάλλον- βανό, τακτοποιούμε το θέμα του καθορισμού των βοΦΩΤΟ Π.Τ.
Από σριστερό ο κ. Χρ. Μέτος και ο κ. Σπ. Λβανός
ρισή τους, υποχρενει όμως τον κάθε
συντροφιάς , εν παράλληλα έχε έναν Δήμο πάνω από 3.000 κατοέκους να έχει
από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς δεκό του καταφύγιο αδέσποτων ζων.
αδέσποτων ζων στον αστκό ιστό και Επίσης, ο κάθε Δήμος θα χρηματοδοτε στην περφέρεια
Χαρακτηριστικό στο νέο νομοσχέδο θα προβαίνει για την διαχείριση των αδέ είναι επίσης ότι , η ευθύνη για τα αδέ σποτων ζων.
σποτα και δεσποζόμενα ζα συντροφάς Δέσποινα Μέγα: Βελτιωμένο νομοσχέ
περνάει πλέον στο Υπουργείο Εσωτερικν , από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που εναι μέχρ σήμερα , εν οψηpία των εθελονττικν φλοζωκν οpαυξάνει ακόμα περισσότερο από κάθε γανσεων στην Ελλάδα , θεωρούν όι
άλλη φορά, τις ευθύνες που θα έχουν οι
Δήμοι για τη διαχείριση των αδέσπιστων . μένο νομοσχέδιο σε σχέση με το πρ
Για τους οποίους Δήμους , αυξάνει μεν ηγούμενο που σχύει αυτή την ρα
τους αναγκαίους πόρους για τη διαχείσου και στς 16 Απρύίου η Περιφέρεα Β. Αιγαίou
Σε δηλσεις του μέσω σχετικής ανακοίνωση , ο περφερειάρχης ΑΜΘ Μέτος τόνισε:
ται ανάλογα με τις δράσεις στις οποίες
με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων κ . Σπήλιο Λσκοτόπων στην Περιpέρειά μας . Ένα χρονίζον
Στόχος υπογραφής της σύμβασης είναι η πλήρης και πρόβλημα noυ απασχαλεί τους κτηνοτρόφους μας και
αντειμενεκή απογραφή της φυσιογνωμίας του καθε - συνολικά τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή μας.
σττος χρήσης κα του παραγωγκού δυναμικού των βοσκήσιμων γαν της Περpέρs ιας Ανατολικής θεί εξασφαλίζουμε την καταγραφή και την ακαβάθμιση
! Μακεδονας και Θράκης με σύγχρονες τεχναλογίες , των βοσκοτόπων μας , στε αυτα να αξιοποιηθούν με
προκεμένου να γνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι τρόπο ορθολογκό και βισιμο προς όφελος των κτηνοYνωστή η ακριβής επιφάνεά τους , η αξιόπιστη εκτίμηση τρόφων μας προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλτης βοσκοδκανότητάς τους , η λβαδική κατάσταση και να λον
καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδεκές μονάδες , Ζιμπίδης: Μεγάλο έργο που λύνει προβλήματα
οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνο - Μοντας στον-Πρωνό Τύπον , οθεματικός αντατεριτρόφους , ούτως στε να εξατομικευτεί η χρήση τους .
Όπως έχει ίieι επίσης γιωστό, οι πόροι χρηματοδό - Ζμπίδης , σημείωσε ότι πρόκειται για μα θετική εξέλιξη
τησης του έργου , προέρχονται από την είσπραξη των και εξήγησε ότι , θα γνει καταγραφή άλων των βοσκίστελν βόσκησης της (κάθε ) Περφέρεας και από πό - μων εκτάσεων στην Περιφέρεια ΑΜΘ και αυτό θα μπορους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Η διάρ- ρέσει να δσει στους κτηνοτρόφους τις εκτάσεις στς
κεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία οποίες θα βοσκούν, εν θα ξεκαθαρίσει και το τημα
υπογραφής της και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως των δικακομάτων.
τις 31.122021
Σημεκνεται ότι η Περφέρεια Αατολικής Μακεδονίας και Θράκης
είναι η ένατη περιφέρεια
που υπέγραψε Διαχειρ
στικά Σχέδια Βόσκησης
Την αρχή έχανε στις 31
Δεκεμβρίου 2020 η Περφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , ακολούθησε στις 5
Φεβρουαρίου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
και έξι μέρες μετά , στις
11 Φεβρουαρίου , η Περφέρεια Κρήτης. Τη σκυτάλη πήρε στις 24
Φεβρουαρίου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
στις 25 Φε βρουαρίου η
Περφέρεια Θεσσαλίας ,
την 1η Απρλίου σειρά
είχε η Περφέρεια Ηπεί .
ρου , στις 2 Απριλίου η
Περιφέρεια Πελοποννήδια
Κατά γενική αμολογία , η μεγάλη πλειΜετο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης που θα εκπονηπρόκεπαι για ένα καινοτάμο και βελτωφερεάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατροής κ .
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός anόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη lατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ . ΑΧΕΠΑ
στη Β ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194- Κιv: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Κοθημερνές : 1000 1300 και 18 00 2000 (εκτός Τετάρης)
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
εγγνάτα υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
Δωρεάνεγγυημένη φύλαξη
( Παραλαβή παράδοση κατ' oίκον
φυσικού αιρίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!!
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εφί5pων Αξωματικν 124, Δράμα, Τ.Κ. 66100
ΠΡΩΝΟΣ
3es 043791 / 2521 104562
ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα