Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
14 Μαΐου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί δυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 28β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και άσθενείς άνεμοι . Θερμοκρασία έως 266
Αριθμ. φύλ .41956
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ισιδρου μάρτ, του έν Χίω. Θεράποντος ίερομ.
Σελήνη 3 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.16-Δύσις 828
ΣΑΛΟΣ ΑΠΟΤΗΝΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΟΙΤΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΕΙΝΩΡΙΣΕ <ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣΩΜΑΤΕΙΟ
Απαράδεχτη άνάμειξις Ζάεφ
στά έσωτερικά
του Κοινο βουλίου μας
Προανήγγειλε ψήφιση έξπρές για τά μνημόνια άμυντικής συνεργασίας μέ τά Σκότια
Ή Κυβέρνησις τό παρέπεμψε στις καλένδες
δεσε την ψήφισή τους μέ τήν ένίσχυση μαρα, έχουν ταχθεί κατά των συμφωτν διμερν σχέσεων , ίδιαίτερα δέ της
οίκονομικής συνεργασίας, και τήν προ- τ
θηση της εύρωπαϊκής προοπτικής τν
Δυτικν Βαλκανίων.
ΩΜΗ παρέμβαση στά έσωτερικά της τήν στήριξη τής έλληνικής Κυβερνήσεχρας μας, και δή στόν τρόπο πού λειτουργεί τό έλληνικό Κοινοβούλιο , έκανεό Πρωθυπουργός τν Σκοπίων Ζόραν μικής κρίσεως. Ομως και τότε οί δηλΖάεφ. Χωρίς κάν νά κρατήσει τα προσχήματα , μέ τό πού πάτησε τό πόδι του
στήν Αθήνα, έσπευσε νά δηλσει στήν νν δτι καμμία χρα στήν Εύρπη δέν
ΚΑύγήν ότιή Βουλή τν Ελλήνων είναι
έτοιμη νά ψηφίσει τά τρία μνημόνια συ- ως τν άποφάσεων μιάς άλλης χρας
νεργασίας , πού έπί της ούσίας άποτελουν τήν ούράν τής Συμφωνίας τν
Πρεσπν . Πρόκειται γιά μία άπαράδεκτη δήλωση έκμέρους ένός ήγέτου, πού τητα έξέφρασε τήν βεβαιότητα, ότι τά
θέλει ή χρα του νά ένταχθεί τό συντομτερο δυνατόν στήν ΕE και χρειάζεται ρωθουν συντόμως άπό την Βουλή. Συνέ ως Τέτοιες δηλσεις είχαμε συνηθίσει
νά άκούμε τά πρτα χρόνια της οίκονο νιν και έχουν δηλσει πς θά τίς καταψηφίσουν , δταν και όποτε έλθουν
στήν Βουλή.
σεις αυτές διετυπνοντο μέ διπλωματι
κή γλσσα, καθς είναι άπαράβατος καχθές ό Πρωθυπουργός Κυριάκος
Η Κυβέρνη σις θορυβημένη άπό Μητσοτάκης συνηντήθη μέ τόν Σκοτήν προσπάθεια τν Σκοπιανν νά
έμπλακούν στήν κοινοβουλευτική δια
δικασία παραπέμπει στίς καλένδες τήν τα την μή παρέμβαση του Ζάεφ. Οκ.
ψήφιση τν μνημονίων. Δέν ύπάρχει Μητσοτάκης όμίλησε σέ αύστηρό ύφος
βίαν είπαν χαρακτηριστικά κοινοβουλευτικές πηγές στήν Εστία . Είναι
γνωστό έξ άλλου ότι πολλοί βουλευ - τονίας και ή πλήρης, συνεπής και καλή
τές της ΝΔ, μέ πρτον τόν Αντνη Σαπιανό δμόλογό του στό Μέγαρο Μαξίμου όπου ήταν έκδηλη ή άμηχανία με
μπορεί νά άναμειχθεί στόν τρόπο λήψετης ΕΕ.
ΟΖόραν Ζάεφ άντιθέτως μέ θρασύγιά το γεγονός δτι είναι ζωτικής σημασί.
ας δ σεβασμός τν σχέσεων καλής γειτρία μνημόνια πού έκκρεμούν θά έπικυΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Παρέμβασις
Αρείου Πάγου
για το έγκλημα
στά Γλυκά Νερά
Ερημος χραν ή Μακεδονία μας
Ράπισμα Σταίητ
Ντηπάρτμεντ
για την Αγία Σοφία
ΤΡΙΑ σχεδόν χρόνια μετά τήν ύπογραφή της ούτε κάν οι Αμερικανοί πού έχουν τό πάνω χέρι
Συμφωνίας των Πρεσπν Πρέπει νά έχουμε τό
θάρρος νάπουμε ότι ή έλληνική έξωτερική πολιτική τήν υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπν καθς
άπηλλάγη μετά τήν έκχρηση του όνόματος όμογενοποίησαν στρατιωτικά και ένεργειακά τά
της Μακεδονίας μας άπό τήν ύποχρέωσή της Βαλκάνια έναντι των Ρσσων .
να καταναλνει διπλωματικό κεφάλαιο και νά
δίδει μάχες ταυτόχρονα σέ δύο μέτωπα. Καί
στά Άνατολικά (έλληνοτουρκικά-Κυπριακό) και
στά Βαλκανικά (Σκοπιανό) . Αύτήν την στιγμη άνεργία και λόγω του δημογραφικού άδειάζειν,
στά Βαλκάνια και είναι οί μεγάλοι κερδισμένοι άπό
ΤΟ ΕΙΔEΧΘΕΣ έγκλημα πού έγινε
στά Γλυκά Νερά μέ τήν δολοφονία μιας
20χρονης μητέρας μπροστά στό παιδί
της προεκάλεσε μέχρι και τήν παρέμ
βαση του Είσαγγελέως τού Αρείου Πάγο Βασίλη Πλιτα. Σπανίως ή ήγεσία το
Άνωτάτου Δικαστηρίου άντιδρα μέ άμεσο
τρόπο γιά ληστεία μετά φόνου, καταδεικνύοντας τό πόσο έχει συγκλονίσει τήν
έλληνική κοινωνία τό δράμα πού συνε τελέσθη στήν οίκία τού νεαρού ζευγαριου. Οκ. Πλιτας παρήγγειλε στόν Προίστάμενο τής ΕίσαγγελίαςΕφετν Γιάννη Μωραϊτάκη και τήν Προϊσταμένη τής
Τρέχει άραγε ο ίστορικός χρόνος ύπέρ ήμων;
Είδικς όταν ή Δυτική Μακεδονία μετά την
βιαστική άπολιγνιτοποίηση ρημάζει άπό τήν
μοιάζει μέ έρημο χρα; Άμφιβάλλουμε . Άν
του Ερντογάν. Τρία χρόνια μετά όφείλουμε έπίσης
νά άναγνωρίσουμε ότι σαφς και προτιμούμε να βαλουμε κάτω τήν συμφωνία και έξετάσουμε
έχουμε στά βόρεια σύνορά μας αύτό το ακράτοςμαξιλάρι . Είναι προτιμητέο άπό μία Μεγάλη υποτίθεται ότι περιείχε μηχανισμός της ς μέσον
Άλβανία ή άπό μία Μεγάλη Βουλγαρία . Και οί δύο
(σελ 4)
τούς ύποτιθέμενους αύτοματισμούς πού
έξαναγκασμού έφαρμογής της άπό τους γείτονες ,
θά διαπιστσουμε μέ άπογοήτευση τά έξής άπλά:
ΕΝΦΙΑ:
και έπιθυμίες στήν περιοχή . Ωστόσο, ό πολιτικός Στα κεφάλαια πού μάς άφορά έχει ήδη άτονίσει
καί μερικές φορές παραβιάζεται κιόλας . Χωρίς
να διαμαρτυρόμαστε μή τυχόν και θεωροϋμε
ύπεύθυνοι πς χαλάμε τήν καλή άτμόσφαιρα της
συμμαχίας. Τά σχολικά τους βιβλία παραμένουν
άλυτρωτικά. Η ΝΔ δυστυχς έκανε ένα σοβαρό
λάθος. Απομάκρυνε τήν όμάδα πανεπιστημιακν
πού είχε όριστεί άρχικς να τά διορθσει καιί
γνριζε άριστα τήν γλσσα των Σκοπίων και την
άντικατέστησε μέ πρόσωπα καταξιωμένα μέν άλλά
μέ γνωση της σερβικής δέ . Ή άπομάκρυνση του
Συνέχεια στήν σελ 3
Θά γράφω
γι' αυτόν μέχρι
ν άσπρίσει
ό κόρακας . .
χρόνος καί τά ένδεχόμενη κέρδηπού άποκομίζει
κανείς κατά την διάρκεια αύτου είναι μέγεθος
ριζικά διαφορετικό άπό τόν ίστορικό χρόνο . Ό
ίστορικός χρόνος άν και διαφέρει σέ ταχύτητα
Συνέχεια στήν σελ.3
άπό τόν πολιτικό-είναι πιό άργός- δέν δουλεύει
για έμας. Διότι τό μέγα πρόβλημα της περιοχής,
όπως είχε προειδοποιήσει ο μεγάλος Μακεδόνας
Κωνσταντινος Καραμανλής , δέν είναι ή άντιδικία
για το όνομα άπλως άλλά ποιός συνδυασμός
δυνάμεων θά προκύψει στό μέλλον στήν περιοχήν.
Αύτό δέν μπορεί νά το διαβάσει κανείς σήμεα.
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
ΜΕΡΟΣ Β'
ΑΣΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ στίς έπίκτητες γόνιμες γαϊες , κτηθείσες άπό τά άτσαλένια χέρια και τούς μυνες των
έλεύθερων προγόνων μας . Ή άνάπτυξη τνάναβαθμν (πεζουλιν ),
μέ άπόλυτη συμμόρφωση πρός τίς
κλίσεις καί τά έπίπεδα των πρανν,
Ενα βίντεο μέ έναν σκύλο που κούβεται και τρομάζει έπίτηδες Τήν ίδιοκτήτριά του άνηρτήθη στό
Instagram καί συνεκντρωσε έκατομμύρια θεάσεις Τό
βίντεο δείχνει ένα μικρό σκύλο που κρύβεται στό πλά
Του τοίχου, καί τήν ρα πού άνεβαίνει τά σκαλιά ή
ίδιοκτήτριά του έείνoς πετάγετα και τής γαβγίζ
μέ διάθεση νά παίξει κουνντος Τήν ούρά του, Ερει
δτι Τρομάζω εύκολο , είναι τό σχόλιο που συνοδεία
τό βίντεο καί που άνηρτήθη στό διαδίκτυο.
. Τά όργανα στό Vοyager 1y Τής Αμερικανικής
Διαστημικής Υπηρεσίας NASA ) , Τό όποιο, πρίν
άπό περίπου έννέα χρόνια (2012 ), βγήκε άπό τήν
περιφέρεια του ήλιακού μας συστήματο, άνίχνευσαν για πρτη φορά και έστειλαν στή Γή τόνάχνό
μονότονο καί άπόκοσμο βόμβο του μεσοαστρικού
διαστήματος Ο άνεπαίσθητος ήχος προκαλείται
άπό τις συνεχείς δονήσεις Τν άερίων στόν μεσοα
στρικό χρο Στήν ούσία πρόκειτα για τόν θόρυβούποβάθρου στις άχανείς έκτάσεις άνάμεσα στά
άστρα Αύτές οί δονήσεις που άποκαλούνται μόνιμα κύματα πλάσματο, έντοπίσθηκαν στις ραδιοσυχνότητες καί είναι πολύ άδύναμες ιά νά άκου
σθούν άπό το άνθρπινο
.ΌΤέφ Μπέζος ξόδεψε τά πολλά λεφτά του για
νά άγοράσει μεταξύ άλλων ένα ρολόι που
μία φορά τόν χρόνο, ένα άπό τά γρηγορότερα Τζέτ
στόν κόσμο καί άλυσίδα καταστημάτων Τροφίμων . Πρόσφατα προσέθεσε στήν περιουσία του ένα
σούπερ γιτ άξίας 500 έκατομμυρίων δολλαρίων .
Τό σκάφος, μήκους περίπου 127 μέτρων, Βά διαθέτει
πολλά καταστρματα καί τρες Τεράστιους ίστούς
έν θά άκολουθείται άπό γιτ στηρίξεως , έξοπλισμένο μέ έλικοδρόμιο . Πέραν τν συγκεκριμένων
πληροφοριν, ένα πέπλο μυστικότητος καλύπτει
τό σκάφο, Τό όποιο παρηγγέλθη πρίν άπό τήν
πανδημία καί άναμένεται νά είναι έτοιμο σύντομα
Ίστορικά ντοκουμέντα
Πρόστιμο 100 έκατ. έπέβαλε
ή Τταλία στήν Google
Γενναϊοι Σπετσιτες θαλασσινοί
στά προεπαναστατικά χρόνια
του Ελευθερίου
ΤΣΟΥΧΤΕΡΟ πρόστιμο άνω τν 100.000.000 εύρ
για κατάχρηση δεσποζούσης θέσεως έπέβαλε στήν
Google ή έπιτροπή προστασίας του άνταγωνισμού
στήν Ιταλία-στέλνοντας ούσιαστικά μήνυμα στούς
μεγάλους διαδικτυακούς κολοσσούς πού δέν συμμορφνονται μέ τούς κανόνες.Όπως διευκρινίσθηκε μάλιστα σχετικά στήν άνακοίνωση τής έπιτροπής, τό
πρόστιμο τν 102.084.000 εύρ έπιβάλλεται έπειδή
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΟΙκολοσσιαίες περιου
σίες που έσχηματίσθη
σαν κυρίως άπό Υδραί
ους, Σπετσιτες και Ψαριανούς θαλασσινούς
και διετέθησαν για τήν
έπιτυχία τής μεγάλης
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΟΣΣΗΣ>
Ποοφορικής καί γραπής
Συνέχεια στήν σελ.4
Παρά θν ,άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Κάλλιο άργά παρά ποτέ , άλλά θέλει κι άλλο. .
ΕΚΔΟΣΗ
τού συναλλάγματος . Oί δρόμοι του Πειραιά γέμιζαν τά
πρωινά και τά άπογεύματα
άπό σπουδαστές τν Ίδιωτικν Σχολν Εμπορικού
Ναυτικού , μέ τίς καλοσιδεΤό ΠΑΣΟΚ έκλεισε τίς
ίδιωτικές Σχολές μέ τρόπο
βάρβαρο καί παρέδωσε τις
Δημόσιες Σχολές στό πρά
ν σινο συνδικαλιστικό κύμα,
που σήμανε την άρχή του
Τέλους.
Η Ελληνική έμπορική
ναυτιλία άποτελούσε έναν
στίς πόλεις άλλά καί συνοκισμοί στά νησιά δημιουρ
γήθηκαν άπό τόν κόπο τν
χτυπά
άπό τούς κυριότερους στόχους τν νέων , που έβλε- Έλλήνων ναυτικν καί τήν
παν τήν θάλασσα ς ίδαν κή προοπτική γιά τό έπαγγελματικό καί τό οίκονομικό
τους μέλλον.
σωστή διαχείριση τν χρημάτων τους άπό τις ήρωίδες Ν
γυναϊκες τους , που έμεναν ρωμένες και καθαρές στολές,
πίσω και άξιοποιούσαν τά
καλά του Θεούν, που έρχονταν μέ τά ρόζ χαρτάκια
Άκολούθησε δ συνδικαλισμός τν σπουδαστν ,
Στίς δεκαετίες 50, '60
και '70 όλόκληρες συνοικίες
γιά τίς όποίες καμάρωναν οί
νέοι, που έτοιμάζονταν νά
κατοκτήσουν τόν κόσμο .
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
14-5-2021 .