Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

22oC, 21:00

17oC - Υγρασία 57%-100% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:27 - Δύση ηλίου: 20:46

€0.80

Äåí ôçí óêéÜæåé öïâÝñá êáìéá

Αυτό που εξακολουθεί να συμβαίνει με τα σκουπίδια, είναι αδιανόητο.
Μετά τις εμμονές Καπετάνιου επί ΣΥΡΙΖΑ ήλθαν οι επινοήσεις Γραφάκου να σκορπίσουν ξανά τη γκρίνια και την σύγκρουση ανάμεσα στους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης. Δεν ήθελε και πολύ να ξεκινήσει ένας ακόμα γύρος αντιπαραθέσεων, που σε κάθε περίπτωση αδυνατίζει τις προϋποθέσεις επίλυσης του προβλήματος. Και
τούτο παρά την αναπάντεχη προσφορά χρόνου, που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα είχαμε, ελέω κορονοϊού και περιοριστικών μέτρων. Αλλά μπα; Αυτή η υπόθεση φαίνεται πως είναι μοιραία. Και τίποτα δεν αντιστέκεται σ’ αυτή τη μοίρα! 3»

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5353

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΟΡΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΡΑΤΣΑ

ÐÅÄÉÍ êáôáäéêÜæåé ÖÏÄÓÁ

Ìáñáèþíéá êáé
åêñçêôéêÞ ç ÷èåóéíÞ
óõíåäñßáóç

¸ñ÷åôáé ôïí Éïýíéï ôï ðëùôü áóèåíïöüñï

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην συνεδρίαση
του δ.σ. της ΠΕΔΙΝ μεταφέρθηκε η σύγκρουση που σοβεί
ανάμεσα σε Δήμους και την
Περιφέρεια όσον αφορά στη
διαχείριση του θέματος των
σκουπιδιών.
Λάδι στη φωτιά έριξε η ανακοίνωση της διοίκησης του
ΦΟΔΣΑ που προηγήθηκε.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

25 íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá,
ôçí ÐÝìðôç62 óôá ÃéÜííåíá 6»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τον Ιούνιο αναμένεται να βρίσκεται στην Κέρκυρα το πολυπόθητο πλωτό ασθενοφόρο, το πρώτο στα Ιόνια Νησιά,
το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες διακομιδών που έχει το νησί αποτελώντας ουσιαστικά την πολύτιμη γέφυρα μεταφοράς που
σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διάσωση ανθρωπίνων ζωών. Η ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ 5»

Ïé ðñïôÜóåéò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ãéá ôç
äçìéïõñãßá ôïõ mega åìâïëéáóôéêïý êÝíôñïõ 6»

Ç äñÜóç
ÆoomIntoIonio
áðü ôï Éüíéï
ÐáíåðéóôÞìéï ãéá
ìáèçôÝò Ëõêåßïõ
ôá åñ÷üìåíá äýï
Óáââáôïêýñéáêá 4»

Êõðñéáêü ÐåíôáìåñÞ Êïñïúäßá

Óôéò 31 ÌáÀïõ
ç ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ
ÓõíÝëåõóç ôçò ÅÐÓÊ 14»»

Ο

ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ• ΣΕΛΙΔΑ 8»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα