Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4963 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Μειοδότης η ΤΕΡΝΑ
• Η ΤΕΡΝΑ μειοδότησε στο έργο
των 143 εκατ. ευρώ για τις ζημιές
του ΙΑΝΟΥ στη Θεσσαλία
• Με fast-track διαδικασίες τρέχει
ο διαγωνισμός του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών για την
αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που προκάλεσε η καταιγίδα
ΙΑΝΟΣ το περασμένο Φθινόπωρο
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Έργα
Ξεκινούν οι μελέτες για νέες γέφυρες στη Φυλακτή
και το ρέμα Καριτσιώτη

s

Óåë. 14

Πολιτισμός
Δημιουργία Υπαίθριου Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης
«Χωρο-χρόνου
άγραφον»

s

Óåë. 12

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

s

Óåë. 5