Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 202 1
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27784
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
Σημαντική μείωση
Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις
από το ΥΠΟΙΚ
μεταναστευτικν
ρον διαπίστωσε
ο Πρωθυπουργός
καταβολή φόρου που βεβαινεται με την πράξη
διοικητικού προσδιορι σμού φόρου εισοδήματος
του φορολογικού έτους
2020 και επόμενων.
β. Μειν εται, σε ογδόντα τοις εκατό (80%)
από εκτό τοις εκατό
( 100%) , που ισχύει , το
ποσοστό προκαταβολής
φόρου εισοδήματος νομιχν προσπων και νομι κν οντοτήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την
προκαταβολή φόρου που
βεβαινεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήμαΣτην πολιτική των έξι σημείων, όπως
χαρακτηριστικά σημείωσε, εστίασε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
στην παρέμβασή του κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης που πραγματοποίησε στο
υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
< Πιστεύω ότι η πολιτική αυτή κιν είται
ακοιβς στο σημείο που τέμνεται η εθνι
κή χυριαρχία και η διεθνής νομιμότητα
με τον ανθρωπισμό και με τα δικαιματα
των προσφύγων , ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Κυριάχος Μητσοτάκης.
ΣΕΑ 3
Αισιόδοξες
προβλέψεις της
Ε.Ε. για την
ανάπτυξη της
ελληνικής
οικονομίας
τος του φορολογικού έ .
τους 2021 και επόμενων.
γ. Ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70% ) , το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικν προσπων και νομικν οντοτήτων , ειδικά για
το φορολογικό έτος 2020.
2. Μεινεται, κατά 2% ( από 24% που
ισχύει , σε 22%), ο συντελε στής φορολογί
ας εισοδήματος των κατά ειδικότερα οριζόμενων νομικν προσπων και νομικν
οντοτήτων , για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.
3. Το ποσοστό 100% της προκαταβολής
για τις τραπεζικές ημεδαπές αννυμες εταιρείες και
Τη μείωση της προκαταβολής φόρου
Ρυθμούς ανάπτυξης 4,1% το 2021 και
6% το 2022, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επι τροπή για την Ελλάδα, αναθεωρντας
προς τα πάνω τις προβλέψεις της , σε σύγκριση με αυτές του Φεβρουαρίου.
Στις εαρινές οικονομικές προβλέψεις
που έδωσε στη δημοσιότητα , η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τονίζει ότι η πανδημία του κορονοϊού και τα απαραίτητα περιοριστικά
μέτρα , θησαν την ελληνική
οικονομία σε μια βαθιά ύφεση
εισοδήματος από 100% σε 55% για τους
ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομι
κές επιχειρήσεις και στο 70% για τις επιχειρήσεις εκτός των τραπεζν , προβλέπει
η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή
το υπουργείο Οικονομικν.
Για το 2022 η προκαταβολή φόρου για
με την ίδια τροπολογία μειν εται στο
22% από 24% ο φορολογικός συντελεστής
για τις επιχειρήσεις για τα κέρδη που θα
αποκτήσουν από φέτος .
Ειδικότερα η τροπολογία προβλέπει τα
εξής:
1.α. Μειν εται , σε πενήντα πέντε τοις
εκατό (55%) από εκατό τοις εκατό
(100% ) , που ισχύει , τοποσοστό προχαταβολής του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικν προ
σπων . Τα ανωτέρω ισχύουν για την προπαρατείνεται και η χατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του
ιδιωτικού τομέα . Για τις τράπεζες η προΑύξηση 10% των δανείων το 2020
Μείωσn της
α0ι ελληνικές τράπεζες έχουν μεισει
Μέτρα για περιορισμό της πανδημίας
zητά ο ΠΟΥ από τις Πλούσιες χρες
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τακτοποιούν τους ισολογισμούς τους , εν το
ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει πέσει αρχετά , ωστόσο υπάρχουν
ακόμα δάνεια που πρέπει να τακτοποιηθούν> τόνισε κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφν ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Μηχανισμού ( SSM) της ΕΚT, Αντρέα Ενρία .
Αναφερόμενος στα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, τόνισε πως πέρα από το πρόγραμ
μα <Ηρακλής, σε άλλες χρες έχουν λει-.
τουργήσει αποτελεσματικά οι εταιρίες
διαχείρισης διαθεσίμων . Κάλεσε δε τις
ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν τη
δουλειά και να ολοκληρσουν τις συμφωνίες για την περαιτέρω μείωση των ακόκ
κινων δανείων, διαβε βαινοντας ότι θα
έχουν τη στήριξη της ΕΚΤ. Εχουν επανέλθει οι ελληνικές τράπεζες στην αγορά , με εκδόσεις ι. ?
ανεργίας και
βελτίωση της
ανταγωνι στικότητας
με το νέο
εργασιακό Ν/Σ
Η πανδημία covid-19, εξαιτίας της οποίας έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους
περισσότεροι από 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι, δεκάδες εκατομμύρια άλλοι έχουν μολυνθεί και έχει πληγεί σφοδρά η παγκόσμια οικονομία, "θα μπορούσε να έχει αποφευΚθεί", σύμφωνα με επιτροπή ανεξάρτητων ειδικν.
Στην έκθεσή τους με τίτλο: "Covid-19: Ας είναι η τελευταία πανδημία" (COVID-19:
Make it the Last Pandemic) που δη μοσιεύθηκε σήμερα (σ. σ. Τετάρτη) , οι ειδικοί αυτοί
καταγγέλλουν ένα " πραγματικό Τσερνόμπιλ του 21ου αινα" και ζητούν να γίνουν ά
μεσα αλλαγές στα συστήματα προειδοποίησης και πρόληψης.
"Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, δήλωσε η Ελεν Τζόνσον Σίρλιφ , πρην πρόεδρος της Λιβερί - ΣΕΛΔΑ 2
Τις διατάξεις του νομοσχεδίου για
την Προστασία της Εργασίας παρουσίασε σήμερα (σ.σ. Τετάρτη) ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο διαδι κτυακής συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας
ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επι χειρήσεις ούτε και επιχειρήσεις με εργαζόμενους <στα κεραμίδια .
Με το εν λόγω νομοσχέGimoprasion

Τελευταία νέα από την εφημερίδα