Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέο ρεκόρ καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5973 Πέμππη 13.05.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : ΤηΑ :210-3304587 FAX :210-3304605
Η πληση του
Νέες χρεσεις
Άρση αναστολής
>>> ελ.
>>> ελ
ΔΕΔΔΗΕ θα
χοηματοδοτή σει
την επέκταση
στη ΝΑ Ευρτη
Τέσσερις κινήσεις για
την ανάπτυξη των 1ogistics
διαπραγμάτευσης των μετοχν
της Interwood
Επέχταση στη Νοτιοανατολι κή Ευρπη , μέσα από εξαγορές και συνεργασίες, σχεδιάζει η διοίκηση της ΔΕΗΔΕΗ
+1,83%. Ο στρατηγικός
ευτός στόχος , όπως ανα
κοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ
Γιργος Στάσσης, θα εξυπηρ-|
ετηθεί με κεφάλαια που θα
εντληθούν από την πληση
του 49% του ΔΕΛΔΗΕ και θα
αποτυπωθεί στο επικαιροποιημένο business plan της
Επιχείρησης που θα αναχοι νωθεί στατέλη του έτους.
Να κοιτάξουμε με θάρρος το
μέλλον της ΔΕΗ όχι μόνον
εδ, αλλά και στο εξωτερικόν , είπε ο χ Στάσσης ,
μιλντας σήμερα στο οικονομικό φόρουμ των Δελφν .
ΧΟέλουμε η ΔΕΗ να γίνει
ηγέτης στη Νοτιοανατολική
Ευρπη . Είναι σημαντικό να
αποχτήσει η ΔΕΗ παρουσία
και σε έλλες χρες, όχι μόνον
για να αναπτυχθεί , αλλά να
προστατευτεί από τους αντα γωνιστές της και να ανατπύξει ανταγωνισμό
FedHATΤΑ
Ρευστότητα αναζητούν
τα τουριστικά γραφεία
Χρηματοδότηση για τον
κλάδο των τουριστικν τονίζουν, σε ανακοίνωσή
γραφείων, που θα δσει
την αναγκαία ρευστότητα
για την εξυπηρέτηση του
τουρισμού, ζητά η Ομο- Όλες οι εργασίες ποοετοισπονδία Συνδέσμων Γρα - μασίας για την καινούρια
φείων Ταξιδίων & Τουρι
σμού, Fed HAT TA, με επιστολή της προς τα αρμόδια εξωστρέφειας που είναι
υπουργεία.
στην Ψηφιακή εποχή, όπως
Η πληση του ΔΕΔΛΗΕ,
ότως είπε ο ίδιος , έχει δύο
στόχους . Αφενός, να υπάρξει
στρατηγικός εταίρος για τις
σημαντικές επενδύσεις που
έχει ανάγκη ο ΔΕΔΛΗΕ και
εφετέρου για να απομειαθ εί
ο δανεισμός της ΔΕΗ και να
υλοποιηθεί το πλάνο επέκτασης της στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας.
Είμαστε σε φάση σταθεροποίησης για νέες δραστηριότ
ηπες και αγορές.
Το ποσό των 37 εκατ . ευρ θα διατεθεί συνολικά σε επενδυτικά
σχέδια αγροτν που θα έχουν ως <αντικείμενον την ορθολογικότερη αξιοποίηση του νερού Το κονδύλι αυτό , θα δοθεί στο
πλαίσιο της δράσης 4.1.2 <Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ
λουν στην εξοικονόμηση ύδατοςτου Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020. Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά κα
νομικά πρόσωπα, καθς και συλλογικά σχήματα αγροτν,
τους , οι τουριστικοί πράκ
τορες.
τουριστική περίοδο, οι
προκαταβολές, οι κυνήσεις
απαραίτητες για να προσελκύσουν τους υποψήφ
ιους επισκέπτες της χρας
μας, τα γραφεία marketing
του εξωτερικού κ.λπ. χρειάζονται ρευστότητα, την
οποία τα τουριστικά γραφΗ προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων, θα μείνει ανοικτή
έως τις 15 Ιουλίου 2021. Οι
αιτήσεις υποβάλλονται μέσω Διεύθυνση Αγροτικής Οικοτου Πληροφορικού Συστήμα-νομίας (ΔΑΟΚ).
τος Κρατικν Ενισχύσεων και
στη συνέχεια οι φυσικοί φάκε λοι κατατίθενται στην οικεία
Είναι απολύτως απαρ αίτητο να στηριχθούν τα
τουριστικά γραφεία με
κεφάλαιο κίνησης για τις
ανάγκες επανεκκίνησης
της τουριστικής δραστηρι - εία δεν διαθέτουν αυτήν
ότητας , αλλά και για τη
συνολική μετάβασή τους
Ως το 2023 το χαρτοφλάκιο
της ΔΕΗ Ανανεσιμες θα
περιλαμβάνει έργα ΑΕ 1,5
GW από ένα pipeline 7 MW
τη στιγμή, σύμφωνα με
τους ίδιους.
Created by Universal Document Converter