Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Γλυκερίας μάρτ . Σεργίου όμολογητου
Σελήνη 2 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.17-Δύσις 8.27
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και νότιοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 28β.
ΘΕΣΣΑΛΟNΝΙΚΗ Καλοκαιρία και άσθενείς άνεμοι. Θερμοκρασία έως 25β.
Άριθμ. φύλ. 41955
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Πέμπτη 13 Μαΐου 2021
ΣΥΓΓΝΩΜΗ> ΑΠΑΤΕΙ ΑΠΟΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥΟΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΤΑΧΡΗΜΑΤΑΟΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ
Διεφθαρμένο τό ΠΑΣΟΚ του κ. Σημίτη
Κτου κ.
καί μέ την βούλα της έλληνικής δικαιοσύνης
Αποτελούσε τόν τελικό άποδέκτη χρηματΙκού ποσού άπό τά ταμεία της Siemens στό πλαίσιο
παράνομης χρηματοδότησηςν άναφέρει ή άπόφασις-κόλαφος του Τομελος
Εφετείου Κακουργημάτων-Ίδού ποιός εύθύνεται γιά τήν οίκονομική καί ήθική χρεωκοπία
ΚΟΜΜΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, στά ταμεία του
όποίου διοχετεύοντο συστηματικς μίζες ην 'Υπουργό Μεταφορν Αναστάσιο Ματης Siemens , είναι πλέον και μέ τήν βούλα ντέλη , για τόν πρην Υπουργό Οίκονοτης δικαιοσύνης τό ΠΑΣΟΚ, τήν έπωνυμία μικν Γιργο Παπακωνσταντίνου (νόθευτου όποίου όνειρεύονται () νά άναστήσουν
αυτήν την έποχή πρην 'Υπουργοί τού κυρίου Σημίτη προκειμένου νά διεκδικήσουν Υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου για τίς
την άρχηγία του . Το περιεχόμενο τής άποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων , ή δποία έρχεται νά προστεθεί κή ταφόπλακα γιά ένα όλόκληρο δήθεν ίδε
στίς καταδικαστικές άποφάσεις της Δικαιοσύνης για τόν πρην Υπουργό Εθνικής στήν πατρίδα μας πλασσάρεται ς .προΑμύνηςΆκη Τσοχατζόπουλο, για τόν προδευτικό. Συνιστά μία άκόμη κηλίδα γιά τό
κόμμα πού παρέλαβε άπό τόν Ανδρέα Παπανδρέου και παρέδωσε στόν Γιργο Πα πανδρέου ό παρένθετος κύριος Σημίτης , τά
έτη 1996 καί 2004, άντιστοίχως.
της παράνομης χρηματοδότησης πού ύλοποιούσε ή Siemens , σταθερά, συστηματικά και διαχρονικά καί άφορούσε τά πολιτικά κόμματα έξουσίας στήν Ελλάδα, τέτοια
δέχαρακτηριστικά είχεκαι τό ΠΑΣΟΚ, τό
όποίο δέσποζε στήν πολιτική ζωή του τόπου ς κυβερνητικό κόμμα για σχεδόν δυόμισι δεκαετίες, άπό τις αρχές της δεκαετίας
του 1980 μέχρι τά μέσα περίπου της δεκαετίας του 2000, σημαίνον στέλεχος τού όποίου ΠΑΣΟΚ) ήταν ό τεσσαρακοστός τρίτος
σις έγγράφου γιά τήν λίστα Λαγκάρντ) καί
στίς ποινικές έκκρεμότητες του πρην
Η καθαρογραμμένη άπόφασις άριθμεί
3.997 σελίδες και άποτελεί ούσιαστικά ένα
άφήγημα διαφθοράς της μεταπολιτευτικής
πολιτικής ίστορίας, μέ τόδικαστήριο νά πε
ριγράφει ξεκάθαρα πς ...πείθεται ότι τό
ΠΑΣΟΚ άποτελούσε τόν τελικό άποδέκτη
του χρηματικού αυτου ποσού, στό πλαίσιο
άγορές έξοπλισμν και τό πόθεν έσχες του ,
άποτελεί στήν πραγματικότητα την θεσμιολογικό ρεύμα , τό έκσυγχρονιστικό , πού
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ατομικές συμβάσεις
αύξησις ραρίου
μέ άντάλλαγμα
ρεπό καί άδειες
<Ο δρόμος του Κέντρου
καί του έκσυγχρονισμούν
Αύστηροποιούνται
οί ποινές γιά τούς ίσοβίτες
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ άλλά φθηνότερες
όπερωρίες, κυρίως για τήν βιομηχανία ,
αύξησις της έργασίας άκόμα και στίς 10
ρες χωρίς έπί πλέον άμοιβή , είναι oί
άνατροπές πού φέρνει τό νέο έργασιακό
νομοσχέδιο τό όποιο παρουσίασε χθές ή
ήγεσία του .Ύπουργείου Εργασίας . Ταυτοχρόνως καταργείται ή έπαναπρόσληνις τού έργαζομένου στήν περίπτωση πού
έχει κριθεί δικαστικς ς άκυρη ή άπόλυσίς του , ένω άναλόγως προσαρμόζεται
και ή άποζημίωσις άπολύσεως άφου καταβολή ήμερομισθίων ύπερημερίας χω
ρίς όριο μετατρέπεται σέ προσαύξηση
ΜΕΤΑ τήν τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικου ση της οίκονομίας όπως τήν άντιλαμβάνεται ένας
Συμβουλίου ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο- κλασσικός φιλελεύθερος πολιτικός (μεισεις φ τάκης έδωσε έντολή νά δοθεί στήν δημοσιότητα ρων έπιχειρήσεων-ίδιωτικοποιήσεις) , σέ συνδυατο κείμενο της παρουσίασης πού έκανε ένπιον σμό μέ τήν ταυτόχρονη μείωση των δημοσίων δα αυτου για την πορεία της έλληνικής οίκονομίας , πανν όπως αυτή περιγράφεται στό πόρισμα Πισ έκτός ήμερησίας διατάξεως, ο ,Υπουργός Οίκο- σαρίδη. Οί πληροφορίες πού κυκλοφορουν άλλως
νομικν Χρήστος Σταϊκούρας . Έπειδή το κείμενο τε καί μας έρχονται άπό Βερολίνο -Βρυξέλλες
πλήν της πληθρας στατιστικν στοιχείων περιείχε είναι άπολύτως συγκεκριμένες: οί θεσμοί ζητουν
καί ποσοτικοποιημένους στόχους διετίας-έως το τήν περιστολή των προνοιακν έπιδομάτων χιλιά2023 να έχουμε κάνέβειν έπενδυτική βαθμίδα, έως δων Ελλήνων καθς θεωρούν ότι τά είσπράττουν
τό 2022 νά έχει καταστεί μόνιμη ή μείωση των φο - φορολογούμενοι πού δέν τά δικαιουνται. Οί Γερρων όπως ή πλήρης κατάργηση της είσφοράς άλλη- μανοί πιέζουν τήν Κυβέρνηση παρασκηνιακς να
λεγγύης κ.ά- ή έντολή Μητσοτάκη είχε προφανή
πολιτική στόχευση: νά πείσει ότι πρόκειται νά έξα ντλήσει τήν τετραετία. Πιθανόν . Δέν άποκλείεται.
Όστόσο τά δεδομένα της παρουσιάσεως σέ συνδυ- λαγμα τήν έπιτάχυνση τής έκταμίευσης των κονδυασμό μέ τίς προκλήσεις που καλείται νά άντιμετω - λίων μαμούθ του Ταμείου Άνάκαμψης!
πίσει ή έλληνική οίκονομία στό άμέσως προσεχές
μέλλον, ίσως και νά όδηγουν στό άντίθετο συμπέρασμα: οί πίνακες μέ τούς άριθμούς του Υπουρ - ως εννοια στο κυβερνητικό λεξιλόγιο λοιπόν, κατ '
γείου Οίκονομικν νά μας λένε ότι άπό τρα έως
το βαθύ φθινόπωρο είναι το ίδανικό πολιτικό μομέντουμ γιά έναν έκλογικό αίφνιδιασμό . Καί τοϋτο,
διότι όσα μαθαίνουμε άπ έξων, σέ συνδυασμό μέ
όσα σχεδιάζονται μέσα. , κατατείνουν στό έξής
σχήμα: Ο Πρωθυπουργός μελετά τήν άπελευθέρω
Κστας Ισάοας
(σελ. 4)
άκουμπήσειν καί πάλι τίς συντάξεις-ήδη δημιουργειται άτμόσφαιρα άπό έλληνικά πρωτοσέλιδα προπομπούς μαζί μέ τις δηλσεις Τόμσεν-μέ άντάλ
Κάν το όπως
ό Μπόρις
Συνέχεια στήν σελ. 2
Η αδημοσιονομική προσαρμογήν έπανέρχεται
του Δημήτρη Θωμα*
Έλεύθερη ή κυκλοφορία
μέχρι τις 12.30 τό βράδυν
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ της Βρεταννίας Μπόρις Τζόνσον συνεχίζει τήν
σαρωτική πολιτική του πορεία στήν
Άγγλία , γράφουν οί Financial Times,
καθς οί Βρεταννοί Συντηρητικοί
άποκόμισαν μεγάλα κέρδη στις τοπι
κές και περιφερειακές έκλογές του
Ηνωμένου Βασιλείου, τήν ρα πού
οί Εργατικοί βυθίζονται σε βαθιάπολιτική κρίση. Οί Συντηρητικοί θούμενοι και άπό την έπιτυχημένη πορεία του έμβολιαστικού προγράμμα
τος κατάφεραν νά διεισδύσουν στήν
έκλογική βάση των Έργατικν καί
να κερδίσουν παραδοσιακά τους κάστρα, όπως τό Χάρτλπουλ.
άρχάς μέ τήν κατάργηση των άναστολν και των
προγραμμάτων έπιδότησης της ίδιωτικής οίκονομίας. Σέ δεύτερο έπίπεδο θά έπανέλθει ς αίτημα
μείωσης του κοινωνικου κράτους που άποτελεί την
sine qua non προϋπόθεση για νά άνακτήσει ή Έλλάς
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ . 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Αναίρεσις άπό τόν Αρειο Πάγο
για το Νοor 1>
Ανοίγει ή Εθνική Πινακοθήη
μαζί μέ τά Μουσεία
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
( σελ. 7)
. Στό κρατίδιο Γκουτζαράτ Τής δυτικής Ίνδίας κάποιοι τηγαίνουν μία φορά τήν έβδομάδα σέ χρους όπου βρίσκονται άγελάδες γιά νά καλύψουν
τό σμα τους μέ τήν κοπριά και τά ούρα τν ζων, μέ την έλπίδα ότι έτσι θά ένισχύσουν τήν άνοσία τους άπέναντι στόν κορωνοϊό ή θά ίαθούν άπό
τήν covid . Ό νδουισμός θεωρεί Τήν άγελάδα i ρό σύμβολοο της ζωής καί Της Γής καί έπί αίνες oi
ίνδουιστές χρησιμοποιούσαν τήν κοπριά Τν ζων γιά νά καθαρίσουν τά σπίτια Τους και γιά τό
τελετουργικό της προσευχής τους , θεωρντας ότι
έχει θεραπεντικές και άντισηπτικέ ίδιότητες. Μετά
διερωτμεθα γιατί θερίζει ή πανδημία στήν "νδία
ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ του κατηγορουμένου θά καθίσουν
ξανά οι πρωταγωνιστές της πολύκροτης ύποθέσεως του Νοor 1, τό όποίο μετέφερε 2,1 τόνους ήρωίνης. Και αύτό θά συμβεί μετά τήν άπόφαση βόμβα
της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Άναστασί
ας Δημητριάδου , ή όποία προχρησε στήν άναίρεση τής άποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραις . Συμφνως πρός τήν έν λόγω άπόφαση, είχαν άπαλλαγεΐ ό πρην συνεργάτης
Συνέχεια στήν σελ. 3
οι έπαναληπτικές έκλογές ήταν ή
πρτη έκλογική δοκιμασία του Πρω
θυπουργου Τζόνσον μετά τή μεγάλη νίκη του στίς βουλευτικές έκλογές του 2019. Οί πανηγυρισμοί στή
Ντάουνινγκ Στρήτ μετριάστηκαν λόγω της νίκης του Εθνικου Κόμματος
στή Σκωτία που θέτει θέμα άνεξαρτησίας , τό όποιο όμως δέν κατάφερε νά
κερδίσει τήν άπόλυτη πλειοψηφία στό
τοπικό Κοινοβούλίο στό Χόλιρουντ
που διαθέτει 129 συνολικά τοπικούς
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Τό σκάφoς OSIRIS-REx Τής Αμερικανικής Δ
αστημικής Υπηρεσίας (NASA) ξεκίνησε τό μακρύ
Ταξίδι έπιστροφής τουστήν Γή , έχοντας συλλέξει πολύτιμα δείγματα άπό Τόν άστεροειδή Μπε
νού . Το σκάφος-ή πρτη άμερικανική άποστολή συλλογής ύλικν άπό άστεροειδή-θά διανύσει
μία άπόσταση 320 έκατομμυρίων χιλιομέτρων μ
χρι Τήν έπιστροφή τυ, Τόν Σεπτέμβριο του 2023
Ο Μπενού, μέ διάμετρο 500 μέτρων , δημιουργήθηκε στις άπαρχές τού ήλιακού μας συστήματος
και ή άνάλυσις δειγμάτων άπό τό έδαφός του θά
βοηθήσει τούς έπιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα Τήν έξέλιξη άκόμη καί της ίδιας Της Γής Τό
OSIRIS-Rex , κόστους πρίπου 800 έκατ. δολλαρίων, έκτοξεύθηκε τό 2016 και είχε φθάσει στόν άστε
ροειδή τό 2018.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Τό Μικρολίμανο καί ή σκοτεινή πλευρά της σελήνης
Μένουμε κοντά στό Mικρολίμανο . Είνα ό καθημερ νός μας περίπατος . Εδ και
άρκετό καιρό τό Μικρολίμα
τα , είπαν περί τά μέσα Μα tοu , άργότερα τέλος Μar - σότεροι άπό δέκα σέ όλο τό
ου, κτέλος Τουνίου και τ ρα λέγεται τέλος Τουλίου. .
καν . Χθές δέν θά ήταν περισάλλο. Στίς δύο τρύπε του
κάτω διαζματος, πού γεμί ζουν συνεχς νερό , άπασχολέται σχεδόν τό σύνολο τν
νο έίναι ένα χωλαίνον έργο- Η αίνια κοροϊδία μέ τά δη- άπομεινάρι άρχαίου λιμενο - έργαζομένων και μία άρχαιοβραχίονα σέ κάποιο σημείο λόγο. Ο δρόμος, λίγο πρίν
άπό τό σημείο της όδού Μ
νως, έχει έγκαταλειφθεί of
έπιχειρηματίες (Εκτός άπό
λιμάνι! Τρα βρήκαμε καί τά
άπαραίτητα άρχαίο. Ενα
έχουμέ φωνή!
τάξιο.
μόσια έργα.
και κάποιες κροκάλες , τοποθετημένες στήν σειρά , προΕργα Βά έχουν όλοκληρωθε ρετωδ . Μέρα μέ την ήμέ φανς κάποιος παλαιός μι ρα, οί έργαζόμενοι μειθη- κρός λιμενοβραχίων , σέ ένα
Περιφέρεια , Δήμος καιί
έργολάβος Ελεγαν ότι τά
Στήν άρχή είδαμε κάποια
συνεργεία νά έργάζοντα πυΑνανεωμένη κη.σκομη πιο δυνατη!
τρίν άπό τό Πάσχα . ΈπεΣυνόχεια στήν σελ. 4
P pontostCw5
13-5-2021