Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
70 νεκροί
707 διασωληνωμένοι
2489 νέα χρούσματα
νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
Αναλυτικα
24 στην Ε Καβάλες
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
15 στην ΠΕ Ξάνθης
28 στην ΠΕ Εβρου
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη:
Επισημάνσεις
Οι προοπτικές για
ανάπτυξη
του Ιατρικού
Συλλόγου
Ξάνθης
και ευημερία
Στη θράχη
η Πρόέδρος της Δημοχρατίας
Για τις προοπτι . Περιφερειάρχης Ανατο
κές ανάπτυξης και λικής Μακεδονίας και Πως τροχοπέδη της ζοντας ότι ήταν μία
ευημερίας στην Θράκης . Μέτιος ανα - ανάπτυξης στο δήμο πωτοπόρα ιδtα καθς
ανατολική Μακε. φεροηκε στις δημοσιες του είναι η γήpανση του όnως είπε "unήρχαν μο δονία συζήτησαν και δωτικές επενδυσεις πληθυομού , τα πολύ με λις δύο τέτοιες πλωτές
σε πάνελ στο Οι. "pογpαμμτovται Yλa nοστα ανεργίας δεξαμενές σε όλο τον
κονομικο Φορουμ pοδράμια της Καβάλας δομων Στόχος είνaι η
των Δελφων ο π .
ριφερειαρχης Ανα. λnς , στο οδκό αλλά και Yασίας αλλά και η βελ θέσης της Θράκης κατολικής Μακεδο. στο οιδηροδρομικό δί τίωση των συνθηκν θς όπως τόνισε ο κ.
Vίας και Θρακης κ.
Χρήστος Μέτιος , ο
Δήμαρχος Μαρω. Αλεξανδρούπολη για δομν του δήμου .
νείας.Σαπν
Κωνσταντίνος Χα
Anό την άλη τόνισε Αλεξανδρούπολη τονή υλοποιούνται στα αs αλλά καη ελλεψη υπο - κόσμο.
να Σαχελλαροπούλου
πραγματοποιεί επίΗ επένδυση αυτή
και της Αλεξανδρούπο. δημιουργία θέσεων. εp Προχρησε λάγω της
κτυο με την αναβάθμ- διαβίωσης του ηληθυ- Σιφναίος "γειτνiά ζει με
ση του δικτύου από σμού αλλά και των υno - τις χρες των Βαλκ
νiων και χρες της νοκές ταδηλστις για.
την απελευθέρωση
Ανέφερε όπως είπε τιο ανατολικής Ευρπης | κύτερα
Ορμένιο .
Παράλληλα , τόνισε τα καλά στοιχεία του και γίνεται ευκολότερη
ότι με πορους του δήμου του nου είναι η μεταφορα του φυσυ Eολογία χyοστειούντος του Σεβαυμτεou Μη
Την Παρασμετή, στις 10:30 Βα παρασεί στη Δοριτοπουλος, ο Δι. ΕΣΠΑ θα δημεηρατηθεί πpόσφορα, για επενδύ . κού αεpίου , Τελος ανα ευουνων Συμμου. το πρτο Τμήμα Καβά . σεις ο ουρισμός, η φεροενnς σε άλλ ττοτη ΛΕΕανορουπoεoς , 10aίcvoυπόλευς
λος του οργανi- λα Δράμα , ενω έχει Yεωργία , η κτηνατρο . γα dnως ο αγωος ΤΑP
σμου Λιμένα Αλε . unoγpαφeί σύμβοση για φία , η βιοτεχνία και η και το λιμάνι της Αλεξανδρουπολης κ. την ένωση του napaλια - βιομηχανία, ο ολιτι- ξαννδρούπολης ετε nως
Κωνσταντίνος Χα - κού μετπου Ροδόπης σμος είναι τομείς στους άλες αυτές οι επενδύ- mολης Ιαrίνη Ζαυμπούκη τι τπροσότους τιν τοιτζηκωνσταντίνου
και ο Αντιπρόε. δυσεις πραγματοποιού - υπaρξουν επενδύσεις , . Το λιμάνι της Αλεξαν.
δρος & Projoct Di. νaι οπως είπε με την τονσε.
τector της Gas. εnεκταση του δικτύου
trade κ. Κωστής "ικου αεριου σε 5 της Αλεξανδρούπολης δεν υπάρχουμ , ria τον
Σιφναίος, με συ.
ντονιστή τον κ . Ιωάννη Κιρκινέζη, και στις δωτικές επεν
Business Develop- δύσεις στην περιοχή Σιφναίος αναφέρθηκε με τις υποδομές που
ment Director της όnως η napαγωγή ενέp στην μεγάλη επένδυση δημιουργούνται επεκτεί-.
Hill International.
κα Σεpοpάνης κι. Άνθμου. σις 1:15 θα καιωΈβρου . Μεγάλες επεν- onoiouς μπορούν να σεις είναι " αδερφάκια".
Το Σάββατο Βα μεταβεί στην Ορεσιάδα, όπου
δρούπολης είναι το δεξί oτις 10.30 θα έγει ουνάντιμη με ων Λήμαχο Εas Σιφναίος: Το λιμάνι μας χέρι και χωρίς αυτό | λη Μαrρί, Ση συνeχι θu επωεφθεί το Λίδ.
μότεγρο. όπον στς 12:15 θα συναντμει τον Μητροπρωτεύουσες αλλά και είναι το δεξί μας χέρι ΤAP ανεφερε nως ονει nολίτη Διδυμτiov , Οeσιάδος κα Σουφίίoυ .
τα έργα στη γεωθερμία
και χωρίς αυτό δεν πρόσβαση και στα δυτ
Δαμασκηνό και στις 1255 τον Δήμαρχο Ρωμλο
Τέλος αναφέρθηκε υπάρχουμε
Με τη σαpa του aκ
θα μεταβεί στο Σουφ. όπου σης 1700 θα συνανηθεί με τον Δήμοργο Παναγτη Καλυκίκο και
Yειας μέσω του φυσικού της πλωτής δεξαμενής νει τον ορίζοντα δράσης | τοπικούς φορτς, νo στη συνέχια θα επσκεφθτί
αερίου από τους ομί - φυσικού αερίου στην του .
λους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και
Κοτελούζου, εν σοβαχίρους ποίυιπουκού ενδιαφέραντας,.
Οι επενδύσεις
που τρέχουν
Το ΖΑΧΑΡΟΠΛACTeο
ρές επενδύσεις γίνονται
Οκ Χατζηκωνσταντ σε αιολικά πάρκα και
νου anοκάλυψε ότι οι ανεμογεννήτρες
διαδικασίες για την
ιδιωτικοποίηση του Λ
μανού της Αλεξανδραυ
noλης τρέχουν" και ήη αλλά και οι προοπτικές
έχουν εκδηλσει ενδιαφέρον τέσσερα οκονο - νείας κ . Χαρτόηouλος
μικά unde εν τόνισε αναφερθηκε στις μεγά .
πως μέχρι το τέλος του Λες ευκαιρίες που π .
χρόνου η διαδικασία 6α ρουσιάζονται στο δήμο
έχει ολοκληρωθεί . Στό - λόγω συγκεκριμένων
χος είναι , onως είπε το χαρακτηριστικων όπως
λμαν της Αλεξανδρού . η πολυnολΤισμικότητα.
πολης να γίνει ένα κέ nou όπως ανέφερε
" ΚΑΤΙ ΑΛΟ"
Το προβλήματα
στο δήμο Μαρωνείας
ΕΥΧΕΤΑΙ
Ο δήμαρχος Μαρυ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝ ΜΠΑΙΡΑΜ
ΥΓΕΙΑ-ΓΑΛΗΝΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ -ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ-ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ντων που μέσω αυτού κτημα, η μεγάλη nap εμπορεύματα θα ταξ, λιακή ζνη , οι noλλοί
οικισμοί της Περιοχής
αλλά και ο μεγ λος no
Απιστικός Πλούτος.
tokatiallo.gr, τηλ:2541072513
δεύουν έως το Ελοίνκι.
Με την σειρά του ο
ΞΑΝΘΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα