Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
στο Γυμνάσιο Παπαδιανίκων για το Μουσικό Σχολείο
> σελ. 7 Σπάρτης > σελ 11
Αναβολή και στο ματς
με Επισκοπή για τον
Αστέρα Βλαχιτη > σελ. 15
Κρούσμα κορωνοϊού
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 |Ετος 25| Αριθμός 6116 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax : 2731081250-mailtinfo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Μέχρι
το ελαιόλαδο στη Λακωνία
Βγήκαν
τα αποτελέσματα
για ενίσχυση
πληγεισν
επιχειρήσεων
Ανακοινθηκαν τα αnοτελέ οματα της δράσης-Ενσχυση
Μικρν και Πολύ Μικρν
Επιχειρήσεων nou επλήγησαν από την Πανδημία CovidΠεριφέρεια
Πελοποννήσου , στο ηλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος -Πελοπόννησος
2014-2020,.
Στο σύνολο των Περιφερει ακν Ενοτήτων της Περιφέρειας
κατατέθηκαν Πάνω πό 8.209
αιτήσεις αηό μικρές και μι κρομεσαίες επιχειρήσεις
Anό αυτές εγκρίθηκαν ηρος
Η σταδιακή επάνοδος στην κανονικότητα αυξάνει τη ζήτηση
Πελοποννήσου
Ανοδος των τιμν του ελαι - χρα , οι τιμές Παραγωγού για διαμορφνεται στα 3,42 ευρ ενόψει της τουριστικής περιόολάδου καταγράφεται το τελευ - τα υψηλής noιότητας ελαι - το κλό .
ταίο διάστημα σε χρες του
εξωτερικού και η αγορά της Που κυμαίνονται Πάνω από 3 δου Προοδοκούν ανανέωση δοκάται και λόγω της επανα Ελλάδας δε θα μηορούσε να
αnοτελεί εξαίρεση , ακολου- τα 3,51 ευρ το κιλό τις τελευ- Προσεχείς ημέρες , όσο αποκα - εστίασης στις ηερισσότερες
θντας την αυξητική τάση . Την ταίες εβδομάδες , με τον μεγα - θίσταται σταδιακά η κανονικό - χρες της Ευρηης.
τρέχουσα χρονική Περίοδο στη λύτερο όγκο πράξεων να
δου. Περαιτέρω τόνωση της
Μάλιστα , Παράγοντες του κλά - ζήτησης του προϊόντος προσόλαδα διατηρούνται σε επίπεδα
ευρ το κιλό Αγιξαν , μάλιστο , του ενδιαφέροντος από τις λειτουργίας του κλάδου της
5.772 επιχειρήσεις έμειναν
εκτός Προγρόμματος λόγω
έλλειψης κονδυλίων.
Τέλος, 733 anό τις επιχειρήσεις nou κατέθεσαν φάκελο,
δεν ηληρούσαν τα κριτήρια
και τις προϋποθέσεις ένταξης
στο nαρanάνω Πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αναζητήσουν τα anoτελέσματα στην επίσημη ιστοσετης Περιφέρειας
Πελοnοννή σου
τητα στις χρες της Ευρηης
συνέχεια σελ 9
Πρόγραμμα αμαμούθ
για τον Κοινωνικό Τουρισμό
Αυξάνονται τα κονδύλια και οι δικαιούχοι
Έξτρα ενισχυμένο Πρόγραμμα
Kοινωνικού Τουρισμού σχεδιά ζεται και φέτος από τα Υnοup γεία
Τουρισμού για τη σεζόν 20212022 , με Βάση το μοντέλο nou
νωνικού Τουρισμού. Στο Πλαί σιο αυτό, στο τραπέζι βρίσκεται
ο πιθανός τριηλασιασμός του
κονδυλίου nou naρaδοσιακά
διαθέτει ο ΟΑΕΔ, όπως επίσης
και ο υπερδιπλασιασμός των
ωφελούμενων , οι οnοίοι θα
έχουν την ευκαιρία για φθηνές
διακοπές ακόμα και σε 5άστερα
ξενοδοχεία.
(https://www.ppel.gov.gr).
αναζητντας ανάρτηση με
θέμα, Εγκρίθηκαν οι nίνακες κατάταξης για τη συνδρομή με 40 εκ ευρ anό
την Περιφέρεια Πελοποννη σου μικρν και Πολύ μικρων
επιχειρήσεων .
Οικονομικν
ίσχυσε για ηρτη φορά Πέρσι.
Στόχος είναι η επανάληψη σε
γενικές γραμμές της περσινής
φόρμουλας . nou οδήγησε στην
έκδοση 370.000 νoucher Κοι Χρυσά κύπελλα
Βαφειού κα
Ψηφιδωτό Αρπαγής
της Ευρπης
Γράφει η Μαντ Μηελεγρή
> σελ. 3
συνέχεια οελ 9
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα