Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 12.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 29ο - Αρ Φύλλου: 702
29 χρόνια
Το κρυφό χαρτί
Που γεμίζει τα ταμεία του κράτους
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Οι πωλήσεις
ανήλθαν σε 88, 72 εκατ.
Σαράντης:
Βλτιαμένα ο 1ο τρίμηνα
μεγεθη το
)Τριμηνο
για τα νάα
0 ομλος Σαράντη ξετίνησε τη χροιά παρουσάζοντας σημαντική αύξηση κερδοφορίας και
θετική δυναμική στις παλήσες, εξαιρετική απόδοση μόσα σε έια επιχειρηματικό περιβά.
λον Που παραμέει απαιτητικό και ασταθές σε ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή του
ομιλου. Οπως τνίζει η ΣαράντηςΣΑΡ Η105% στην ανακοίνωση της, Παρά τα συνεχζομε
να lockdowns, τα περοριστικά μέτρα και Τις συνεχίομε ες δυσμειείς επιπτσεις που προκάλεσε η Πανδημία του COVID-19
από τον ΣΕΒ
SAR ΝΤI S
στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλ
λον, ο Όμλος συνεχζα να επι δεικ νύα την ανθεκτικότητά του, απέ
ναντ στα μεταβαλλόμενα Πρότ
υnα κατανάλωσης και στις διαφορ
ετικές δυναμικές των καναλιν
διανομής, Πάτα με την στήριξη
του ισχυρού και Ποικιλόμορφου
Προϊοντικού χαρτοφυλακίου του,
αλλά και τις συνεχείς προστάθαες
και την αφοσωση Των ανθρπων
Όπως δήλωσε ο εφοπλιστής , οι αλλαγές ότ θα Πρέπει να εμβολιαστούν οι ναυτικοί
φαίνονται Πρτα στην οικονομία και μετά είτε στις χρες τους είτε σε λιμάνια. Σε ό,τι
στη ναυτιλία . Σε ό,Τι αφορά δε στα προβ - αφορά Τις απαιτήσεις για μείωση των
λήματα Που προκάλεσε η Πανδημία στον
κλάδο, ο επιχειρηματίας στάθηκε ιδιαίτερα απατήσεις Που Τίθενται, στάθηκε υπέρ της
στην προσπάθεια που έγινε στε να μπορ- άποψης να υπάρχει ένας επιμερισμός του
ούν να επαναπατριστούν τα Πληρματα, κόστους και να μην απαιτείται να καλυφθμια διαδικασία Πολύ δύσκολη. Υποστήριξε εί στο σύνολό του από τους πλοιοκτήτες.
εκπομπν ρύπων στη ναυτιλία και Τις
Διτική Μακεδονί ,
η μπάβαση στη
μπαλιντική
Η αλυσίδα λιανι- βιολογικν Συγκεκριμένα, εκδόθηε
κής βιολογικν Προϊόντων,
Τροφίμων < ΒιO-συνεχίζει απρόσ- κή συνέλευση σφάλιση νέων χρηματοδότηση
λογικό χωριό>,
με ομολογιακού
σε έκτακτη γεν σκοπό την εξα- εκτός από τη
που Πραγματο- κεφαλαίων για νέων
της Ποιήθηκε
Τρίτη 04 Μαΐου,
κΟπτα την επιΤεπιχειρτην ανάπτυξη ηματικν κινήσεων, θα υπΟ>>
ΕΝΟΤ. ΣΙΟ0 1 έχοντας στον υχημένη
της Πο ρεία
πυρήνα
φιλοσοφίας της εκπονντας ένα η
να ενημερσει διευρυμένο Προχρησε εντός, και εκτός δημιουργία υποΤου δικτύου Των
Επιμένει η ΕPS Woods
εταιρεία καταστημάτων στηρίξει
για την επαναλετουργία
της Shelnan
αλλά δομν για την
και επέκτασης υποστήριξη του
επενδυτικό
έγκριση ΑΤτικής
εκπαιστην
ανά - ομολογιακού
δεύσει
καταναλωτές για πτυξης.
την αξια των
τους πλάνο
δανείου ύψους στο εξωτερικό . διευρυμένου
Ε9.570.000, Που
Η έκδοση του
δικτύου.
Created by Universal Document Converter