Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
.1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
12 Μαΐου 2021
Επιφανίου έπισκ. Κωνσταντίας Κύπρου , Γερμανου Κων/πόλεως
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και νοτιοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 24β.
Αριθμ. φύλ 41954
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Σελήνη 1 ήμέρας !Ανατολή ήλίου 6.18 -Δύσις 8.26
ΙΔΕΙΚΝΥΕΙΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ 37ΧΩΡΕΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Αύξήσεις στούς φόρους κληρονομιάς
καί δωρεάς συστήνει ό 0ΟΣΑ
Γιά νά καταπολεμηθεί ή άνισότης στόν πλούτο
Oι εύποροι δηλνουν 50 φορές
περισσότερες κληρονομιές-δωρεές άπό τούς άδυνάμους
ΑΥΞΗΣΗ τής φορολογίας στίς κληρονο- λαγν για στενούς συγγενείς και στοιχεία
νειμία συγκριτική παρουσίαση τνφόρων άπό αύτές πού δηλνουν τά φτωχότερα νοιμιές καί τις δωρεές προτείνει ό Οργανισμός ένεργητικού , όπως είναι οι οίκογενειακές κληρονομιάς καί δωρεάς στίς 37χρες μέ - κοκυριά (τό καττερο 20%
Οίκονομικής Συνεργασίας και Άναπτύξε- έπιχειρήσεις.
ως, καθς οίσυγκεκριμένοι φόροι έμμέσως
μπορούν να συμβάλλουν στήν πολύ ύψηλή
άνισότητα στήν κατανομή του πλούτου. Οί
- λις 0,2% στίς ΗΠΑ και 3,9% στήν Βρεταννία, έν τά ποσοστά είναι ύψηλότερα στην
Ελβετία ( 12,7%) και τό Βέλγιο (48).
λη του Οργανισμού καί έξετάζει τόν ρόλο
Κατά την έκθεση, ή πλειονότης των
πού θάμπορούσαν να παίξουν αυτοί για την χωρν του 00ΟΣΑ έπιβάλλουν σήμερα φόαύξηση τν κρατικν έσόδων, άντιμετω- ρους κληρονομιάς-24 άπό τίς 37 χρες.
βουν πολλές χρες σέ δλον τόν κόσμο για πιζοντας τις ανισότητες και βελτιωνοντας Ωστόσο, οί φόροι κληρονομιάς και δωρεύς α
την άποδοτικότητα τν φορολογικν συ- άποφέρουν κατά κανόνα πολύ λίγα έσοδα
Oί προτάσεις του Οργανισμού έντάσσονται στά νέα μέτρα πού καλούνται νά λάΑν και ή πλειονότης των χωρν το
0ΟΣΑ έπιβάλλουν φόρους κληρονομίας,
αύτοί παίζουν έναν μικρότερο ρόλο άπό
αυτόν πού θά μπορούσαν για τήν άντληση έσόδων καί την αντιμετπιση τν άνισοτήτων , λόγω του τρόπου πού έχουν σχεδιασθείν δήλωσε ο διευθυντής τοϋ 00ΣΑ για την φορολογική πολιτική , Pascal
Saint-Amans. "Υπάρχουν ίσχυρά έπιχειρήματα για μεγαλύτερη χρήση τν φόρων
φορολογικές άπαλλαγές οδηγουν στήν μι - την άντληση έσόδων, πού θά βοηθήσουν
κρήσυμβολή των φόρων κληρονομιάς στά στήν άνάκαμψη τν οίκονομιν τους με
τά την πανδημία . κΣέ αυτή την κατεύθυνση, ΗΠΑ και Βρεταννία σχεδιάζουν νά
στημάτων στό μέλλον Όπως διαπιστνει ,
συνολικά φορολογικά έσοδα τν περισσοτέρων χωρν , και συχνά αύξάνουν τίς άνισότητες, άναφέρει δ ΟΟΣΑ. Είναι ένδεικτικό δτι σέ μερικές χρες ή πλειοψη- έπιχειρήσεων. Είδικτερα, στήν έκθεση νομιές και οί δωρεές πού δηλνονται άπό
πού άνήρχοντο κατά μέσον δρον τό 2019
ή υψηλή συγκέντρωσις πλούτου ένισχύεται μόλις στό 0,5% τν συνολικν έσόδων τν
άπό τίς κληρονομιές καί δωρεές . Είναι χα- χωρν του τούς έπιβάλλουν . Χαρακτηρι
αύξήσουν τήν φορολογία γιά τά κέρδη των ρακτηριστικό ότι κατά μέσο όρο οί κληρο- στικά στήν Ελλάδα, τά σχετικά έσοδα άντι φία τν κληρονομιν διαφεύγει έντελς Inheritance Taxation in ΟECDCountries,
πού δημοσιοποιήθηκε χθές , ό 0ΟΣΑ κάστοιχούσαν το 2018 μόλις στό 0,19% του
τά πλουσιότερα νοικοκυριά (τό άντερο ΑΕΠ. Τό ποσοστό τν κληρονομιν πού
209%) είναι περίπου 50 φορές μεγαλύτερες ύπόκειται σέ φορολογία άνέρχεται σέ μό
της φορολογίας λόγω των μεγάλων άπαλΣυνέχεια στήν σελ. 2
του Μανλη Κοττάκη
Υπέρ της καννάβεως
καί ή ΝΔ!
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Η ούσία γιά τά 40.554 διδακτορικά
ΟΤόμας Οστερμάιε
έπιστρέφει στήν Επίδαυρο
μέ τόν Οίδίποδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ σύμβουλος του Πρωθυπουργου βουλοι των Πρωθυπουργν . Δέν λαμβάνει ύπ' όψιν
Αλέξης Πατέλης θεωρεΐται καλό μυαλό στό άντικεί- τόν κανόνα που λέε: Οσο πιό κοντά στά κέντρα
μενό του . Πρην Υπουργοί Οίκονομικν οίόποιοι λήψης άποφάσεων είσαι, τόσο πιό πολύ μεινεται
δέν χαρίζουν του άγγέλου τους νερό μου έχουν τό όπτικό σου πεδίον . Μέ τήν μέθην του άνθρπου
πεί σέ άνύποπτη στιγμή ότι τό άλλοτε στέλεχος τής πού θεωρεϊ ότι διαθέτει τήν πολιτική εύνοια του ποGoldman Sachs γνωρίζει άπό οίκονομία . Και οί δημό-λιτικού του προϊσταμένου, άρα καί τήν άνεση νά κισιες προβλέψεις πού έχει κατά καιρούς διατυπ- νεϊται μέ σχετική αύτονομία , κύριος Πατέλης ποσει, είδικς για τό μέλλον της τουρκικής οίκονομί- λιτεύεται διαρκς. Υποστήριξε κατ' άρχάς ότι ή παας, έπιβεβαινονται. Σέ αυτό πού του άνετέθη μέ ραγωγικότης τν έργαζομένων μέ διαφορετικό σετήν ίδιότητα του τεχνοκράτη μοιάζει νά άνταποκρί- ξουαλικό προσανατολισμό είναι μεγαλύτερη άπό
νεται λοιπόν . Θέλω νά είμαι δίκαιος. Τό πρόβλημα έκείνων πού όνομάζονται straight στίς μέρες μας.
για τόν κύριο Πατέλη, ό όποιος βρέθηκε στό έπί- Διακήρυξε έπειτα τήν γκαίυ ταυτότητά του φωτοκεντρο θυ ελλδους κριτικής τήν τελευταία έβδο- γραφιζόμενος μέ τόν σύντροφό του . Αύτοεπαινέμάδα λόγω της άστοχης δήλωσής του για τά διδα - θηκε προσφάτως σέ συνέντευξή του σε ξένο Μέσο
κτορικά , είναι πς πολιτικά είναι παντελς άπει - Ένημέρωσης και βεβαίως ήρθε καί τό άποκορύφω
ρος . Καί έν τινι μέτρφ άλαζν , καθς διορισμένος μα: ή έπίθεσή του στά διδακτορικά και ή άπόδοση
μετακλητός ύπάλληλος ν διακινεϊ σέ παραπολιτι - τής ίδιότητας του τεμπέλη σέ όλους όσοι τά έκποκές στήλες καιρό τρα τό σενάριο ότι αύτός είναι ο νουν. Προσέγγιση καί πάλι μέ όρους ίδεολογικούς ,
πραγματικός CEO και Υπουργός Οίκονομικν , όχι ή ποία έρχεται σέ πλήρη άντίθεση μέ τήν στρατηγιό Χρήστος Σταϊκούρας. Οι διαρροές που έγιναν τήν κή της άριστείας καί των βιογραφικν που άκολουέπαύριον της παρουσίασης του σχεδίου Άνάκαμψης θετή κυβέρνηση Μητσοτάκη.Έδωσε μάχες ο πρωκαι Άνθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 μέ άφορμή τήν θυπουργός-έως και Μητρο στελεχν ίδρυσε-γιά
μή πρόσκληση του Υπουργού Οίκονομικν στήν νάπείσει ότι προηγούνται τά μεταπτυχιακά και τά
συνέντευξη, ήταν άπολύτως άπαράδεκτες . Ακομ- διδακτορικά τν κομματικν τίτλων πού φέρουν οί
ψες. Αστοχες. Unfair.
Τό πρόγραμμα του
Φεστιβάλ Αθηνν & Επιδαύρου 2021
( σελ. 7 )
ΑΙΣΘΗΣΗ έχει προκαλέσει δ τρόπος μέ
τόν όποίο δύπουργός Άναπτύξεως Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίσθηκε τήν πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ γιά την κάνναβι καί
ίδίως την στάση πού είχε τηρήσει ό το τε σύμβουλος του Αλέξη Τσίτρα, Νίκος
Καρανίκας. Και ένω πρίν άπό μερικά
χρόνια ή ΝΔ έτάσσετο άναφανδόν κατά
Ληστεία μετά
φόνου ίδιαζόντως
άπεχθής" Ενοχος
καί ή Πολιτεία
Συνέχεια στήν σελ. 4
Και ή Γιανάκου άντίθετη
μέ την συνεπιμέλεια
του Σπυρίδωνος Ηλραντάκη*
Λεπτομέρειες στήν σελ . 3
πολιτευτές , και αίφνης ήρθε ό ιδιος ό οίκονομικός
του σύμβουλος καί τά γκρέμισε όλα!
Η ΕΙΔΗΣΙΣ (notitia criminis) συγκλονίζει και τόν έμπειρότερον του τάγματος των ποινικολόγων: είς Γλυκά Νερά Αττικής, πλείονες κουκουλοφόροι ,
στραγγαλίσαντες καί άπαγχονίσαντες
τόν κύναν της οίκογενείας, είσηλθον
είς τήν οίκίαν της, έδεσαν και άκινητοποίησαν τόν σύζυγον, έδεσαν , άκινητοποίησαν , ύπέβαλον είς βασάνους
έπίσκοπφ άποσπάσεως πληροφοριν
και έστραγγάλισαν τήν σύζυγον ένπιόν του και ένπιον τής μόλις ένδεκα μηνν θυγατρός των και έφυγον
μέχρήματα καί κοσμήματα . Η πραξις ,
μετ ' ίδιαιτέρας σκληρότητος έκτελεσθείσα, συνεπεία της όποίας έπηλθεν
ό θάνατος μίας μητρός και συζύγου
είκοσι έτν, είναι όπως δήποτε , λαμβανομένων ύπ' όψιν και των λοιπν
περιστάσεων τελέσες της , ίδιαζόντως άπεχθής (έν τή έννοία του καταργηθέντος άρθρου 86 του παλαιου Ποινικου Κδικος) , οί δέ δρασται,
είς ούς καταλέγεται καί ό έξωθεν της
οίκίας παραμείνας άπλούς συνεργός
Πλέον αυτν , ο κύριος Πατέλης διαπράττει ένα
κλασσικό πολιτικό λάθος που κάνουν όλοι οι σύμΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Αγωγή τού Mr Bitcoin i
στήν Σακελλαροπούλου
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
έπικηρύχθηκαν οί δράστες
. Μπορεί νά έληξε ό συναγερμός γιά τόν κινεζκό πίραυλο και τήν άνεξέλεγκτη έπανείσοδό του
στήν άτμόσφαιρα , άλλά έπανέφερε στό προσκήνιο
Τό Τεράστιο πρόβλημα μέ τά διαστημικά σκουπδια γύρω άπό τήν Γή Οι έταιρείε που δραστη
ριοποιούνται στό διάστημα, άναμένεται μέσα στά
έπόμενα χρόνια νά θέσουν σέχαμηλή τροχιά γύρω
άπό τήν Γή 45.000 δορυφόρους . Καί άν προσθέσει
κανείς και τούς περίπου 9.300 τόνους διαστημικν
σκουπιδιν που ήδη περιφέρονται γύρω άπό τόν
πλανήτη μα , Τό πρόβλημα τν συγκρούσεων στό
διάστημα καί της μολύνσες του μέ σντρίμμια π
ροδοτεί έντονες άνησυχίς .
ΕΞΕΔΙΚΑΣΘΗ χθές τό άπόγευμα ένπιον του Δικα στηρίου Κακοδικιν ή άγωγή κακοδικίας πού ήσκησε δ Άλεξάντερ Βίννικ, γνωστός ς Mr Bitcoin, κα τά της Πρην Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρα τείας (καί νύν Προέδρου τής Δημοκρατίας ) Αίκατερίνης Σακελλαροπούλου, του έπίσης Πρην Προέδρου
του Συμβουλίου της Επικρατείας Αθανασίου Ράντου
και 28 άκόμη μελν του Συμβουλίου της Επικρατείας
ΕΝΑ άπό τά πλέον είδεχθή έγκλήματα τν τελευταί
ων έτν έγινε χθές τά ξημερματα στά Γλυκά Νερά.
Ένα νεαρό ζευγάρι ήλθε άντιμέτωπο μέ άδίστακτους
έγκληματίες πού δολοφόνησαν τήν 20χρονη μητέρα.
μπροστά στό όλίγων μηνν παιδί της και τόν 32χρονοσύζυγό της. Από την πρωτοφανή βαρβαρότητα των
ληστν δέν γλίτωσε καιί τό σκυλί της οίκογενείας πού
όχι μόνο τό έπνιξαν άλλά και τό κρέμασαν!
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Δέν λέει νά φύγει άπό τόν Τάμεση νκαρή φάλαινα
ή όποία τόν άνέπλευσε και πάλι παρ' ότι σέ πρτη
φάση διασστες τήν άπεγκλβισαν. Ήρυγχοφάλαινα , μέ μήκος 3-4 μέτρα , έντοπίσθηκε στό νοτιοδυτικό Λονδίνο . Ανήσιχος γιά πιθανό Τραυματισμό
της ένας κτηνίατρος έξέτασε και φρόντισε τό κητο
ειδές, πρίν άπό Τήν έπέμβαση του Royal National
Liteboat Instiute (RN), μία έπιχείρηση πού χαρέτισαν ζητωκραυγάζοντας έκατοντάδες θεατές άπό
Τίς όχθεςς Οί όμάδες του RNLI πυροσβέστες τού
Λονδίνου και τής ύπηρεσίας διασσεως Τής θαλασσίας ζωής κατάφεραν νά άπελευθερσουν Τήν φά
λαινα, μέ τήν βοήθεια ένός φουσκωτού πλωτήρα.
Έκείνη, όμως κατάφερε νά διαφύγει, τήν ρα πού
οί διασστς τήν όδηγούσαν σέ ένα βαθύτερο σημίο του ποταμούν .
Συνέχεια στήν σελ. 3
Όκύκλος τού έγκλήματος καί οί πυλνες
Τρείς είναι οί πυλνες τήν καθημερινή συμπεριφο - έγκλημα στά Γλυκά Νερά, μέ που έχε δίπλα της τό ένδεκα μηνν βρέφος της ! Προη
γουμένως είχαν στραγγαλσει και τόν σκύλο τής οίκογ νεας και τόν είχαν κρεμάσει
για τήν άντιμετπιση ρά μας , Κλείνοντας τό χθεσ- θύμα Τήν είκοσάχρονη μητέτου έγκλήματος . Η Δίωξη νό μας δημοσίευμα άναφέρα(Αστυνομία), ή Δικαιοσύνη
και ό Σωφρονισμός.
ρα καί φοιτήτρια .
με: Καί ό κύκλος Τής βίας με
γαλνει κοθημερινά . Καί δέν
Oι ληστές (πιθανότατρα
εχουμέ φωνή!
τα άλλοδαποί ) μπήκαν στήν κουπαστή τής σκάλας!
Χοέs, άναφερθήκομε στήν πρόκειτα νά βγούμε εύκολα
βία, ή όποία έκτέμπεται άπό
κάθε πηγή δραστηριότηστό σπίτι του νεαρού ζεύ γοuς σπάζοντας τό παράάπό αύπόν .
Δυστυχς, άγαπηΑνανεωμένη καακομη πιο δυνατη!
Δυστυχς, δέν πέρασαν θυρο, έδεσαν τόν σύζυγο και τοί, περάσαμε πλέον στήν
σφαίρα τού κάθε μέρα και
Tος τής έλληνικής κοινωνίας . παρά έλάχιστες ρε , μέχρι βασάνισαν μέχρι θανάτου
νά μάθουμε γιά τό στυγερό τήν είκοσάχρονη γυναίκα,
Από τά ΜΜΕ , Τις ταινίες,
Συνέχεια στήν σελ.4
PpontOShCVS
12-5-2021