Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

23oC, 21:00

€0.80

17oC - Υγρασία 65%-100% - Άνεμοι: Ν-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:29 - Δύση ηλίου: 20:44

Ðüóá áõãÜ êÜíåé ç óôñïõèïêÜìçëïò;

Η αναμενόμενη αύξηση των λοιμώξεων στην Κέρκυρα γίνεται σε μια φάση, που το νησί θα ήθελε (;) να δείξει άλλη εικόνα. Όχι μόνον διότι προσδοκάται η επανενεργοποίηση της οικονομίας αλλά διότι τα περιοριστικά μέτρα, τόσους μήνες, κούρασαν. Δικαιολογημένα, με το που ανοίγει ο καιρός και μεγαλώνει η μέρα, να επιθυμεί ο καθένας να ανασάνει... Η αύξηση των
κρουσμάτων είναι ευθέως απότοκη της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων, γεγονός που συνέτεινε στη διασπορά του ιού. Στη
ζυγαριά μπήκαν ως γνωστόν, από τη μια οι προφυλάξεις κι από την άλλη η αμετροέπεια, ο προκλητικά λανθασμένος τοπικός σχεδιασμός των τελετών και η αυθαιρεσία. 3»

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5351

ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Ðüôå îåêéíÜåé åðéôÝëïõò ç óåæüí;

Áíçóõ÷ßá ãéá ôéò
óõíå÷åßò áêõñþóåéò
êáé ôéò ëéãïóôÝò
êñáôÞóåéò

ÔÏÕ

ÁÐÏÓÔÏËÇ ÊÏÕÑÓÏÂÉÔÇ (ÊÏÕÑÓÏ)

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΣΕΛΙΔΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κραυγή αγωνίας
υψώνουν οι επαγγελματίες
τουριστικών καταλυμάτων αλλά και οι τουριστικοί πράκτορες της Κέρκυρας μετά και το
πρόσφατο χαστούκι της Βρετανίας που έθεσε προσωρινά
τουλάχιστον εκτός «πράσινης
λίστας» ασφαλούς ταξιδιωτικού προορισμού την Ελλάδα.
ΣΕΛΙΔΑ

ÐñïôÜóåéò ôçò Éïíßïõ
Ïìïóðïíäßáò ãéá ôçí
åðßëõóç ôïõ
»
êõêëïöïñéáêïý
7

Èåï÷Üñçò óôï Sky
News: «Ôá åëëçíéêÜ
íçóéÜ èá Ýðñåðå íá åßíáé
óôçí ÐñÜóéíç Ëßóôá ôçò
Âñåôáíßáò»

5»

ΣΕΛΙΔΑ

ÏËÊÅ: ÐñåìéÝñá
ãéá ôçí êñïõáæéÝñá
óôéò 18 ÌáÀïõ 4»

4»

Ðáãêüóìéá áíçóõ÷ßá
ãéá ôçí éíäéêÞ
ìåôÜëëáîç ôïõ
»
êïñïíïúïý

53 íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá, ôçí
Ôñßôç 6»

ΣΕΛΙΔΑ

Êùíóôáíôßíá
Ñùìáßïõ:
ÍéêÞôñéá óå
áèëçôéóìü êáé
óðïõäÝò 13»»

6



Τελευταία νέα από την εφημερίδα