Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 11.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7601
29 χρόνια
Εκτός επιδόματος Ε534
δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι τον Μάιο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Οι θέσεις του ΣΕΦ
για το θεσμικό Πλαίσιο αποθηκευσης Νέργειας
Η αποθήκευση εέρrεας αποτελε μα nαστική απάντηση σε μα σειρά από θέματα Που
απασχολούν Τς αγορές ηλεκτρισμού, σχολιάζε ο Σίν δεσμος Εταιρειν Φωτοβολταίκων
Είνα, επισημαίνε, σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω Προθηση τον ΑΠΕ , την ευστ
θεια τον δικτύων, την αποσυμφόρηση κορεσμέων δικτύων, Την Προθηση της δοκατανάλωσης και την ενεργεακή μετήβαση σε έα καθαρότερο ειεργειακό μέλλον.
Είναι σαφές ότι το υπό διαμόρφωση θεσμικό Πλαίσο για την
αποθήκευση θα πρέπα να δια
σφαλίζα την απρόσκοπτη
συμμετοχή ταων συστημάτων
αποθήκευσης σε όλες Τις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας Που προβ
λέπα Το Target Model καθς και
σε επικουρικές υπηρεσίες προς
τους Διοχειριστές
Τη Σελαβενίτης Πιστο ποίησε η Τύν HELIAS
Συγκεκριμένα, η Σκλαβενίτης πιστοποΤη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον
χρο της λιανικής Πλησης τροφίμων, ήθηκε με βάση την Υπουργική Απόφαση
ειδν ευρείας κατανάλωσης και διαρκν ΑΥ86/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004
αγαθν , την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 328/16.1.2004 ) Που αφορά στις <αρχές
ΣΚΛΑΒΕΝΠΗΣ Α.Ε.Ε. Πιστοποίησε η Τυν
HELLAS (Tύν NORD) εγκαινιάζοντας τη Τικής
συνεργασία των δύο εταιρειν στην προϊόντων>.
πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης.
Δήνεια από Ε25,00
και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακ
διανομής ιατροτεχνολογικν
ΣτΟ Πλαίσιο της Συνεργασίας Ελληνικής Ένω - δύσεων και της κή Ένωση CFΑ
συνεργασίας μεταξύ των δυο
σης CFA Λουκά επαγγελματικής είναι σταθερός
της Ελληνικής φορέων.Το Δέδε έχει ως διαχείρισης συνομιλητής
στην Ελλάδα, μας επί σειρά
όφελος ετν και έχουμε
κοινού
CFA Μνημόνιο Συνε- στόχο
Society ργασίας
Ένωσης
Greece) με την υπεγράφη από δεσμν
ενίσχυση
της Προς
nteramerican
των επενδυτν από
συνδράμει
Πρόεδρο δυο φορέων και
ΚΟΙσε
Tο τρόνυπο ασφαλειας
ανάληψη νωνίας γενικό-ενέργει ες
κοινν δράσεων τερα . Εκ μέρους την ανάπτυξη
σε θέματα Που
προάγουν
της χρο των επενΘεσμικν Επενδυτν
Ένωσης την
(ΕΘΕ) Θεσμικν Επεν
ανακοιννεται η δυτν Θεοφάνη
υπογραφή Μυλωνά και Τον
Μνημονίου Πρόεδρο
της ΕΘΕ, ο κ.
Μυλωνάς ανέφ-κεφαλαιαγοράς.
ερε: Η Ελληνιτης ελληνικής
Created by Universal Document Converter