Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
1 ΔΡΥΣΕΩΣ
Κυρίλλου καί Μεθοδίου ίσαποστόλων
Νέα Σελήνη 19 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 6.18-Δύσις 8.25
ΑTΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 23β.
Αριθμ. φύλ .41953
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Τρίτη 11 Μαΐου 2021
ΟΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕΣΤΟ ΕΛΚ
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣΜΑΣ
Ασήμαντη ή Εύρπη
τούς πολίτες της καί τόν κόσμον
Ήπολιτικς όρθή άριστερά ύπονομεύει τήν κοινωνική συνοχή καί ή άνροδεξιά τήν δημοκρατία
TΗΝ έκδηλη άνησυχία του γιά τήν πορεία της Εύρπης, ή όποία τείνει να μετα- γκεκριμένως, όπρην Πρωθυπουργός άνέτραπεί σέ πολιτικς άσήμαντη ήπειρο για φερε ότι δέν πρέπει νά θεωρούμε δεδομένα
τούς πολίτες της, έξέφρασε ό πρην Πρω - τήν δημοκρατία, τά άνθρπινα δικαιματα ,
θυπουργός Άντνης Σαμαράς . Το ίδιο τό
εύρωπαϊκό σχέδιο κινδυνεύει νά συρρικνωθεί έάν δέν γίνουν τό συντομτερο δυ νατόν άλλαγές και κτεράστιες μεταρρυ θμί- χικής άκροδεξιάρ, πού ύπονομεύουν τήν
σεις ς πρός την λειτουργία της ΕΕ. Μ
λντας σέ think tank τού Εύρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δ κ . Σαμαράς περιέγραψε
τούς πολιτικούς χρους άπό δπου κινδυνεύει ή συνοχή της Εύρπης και οί κατακτή
σεις πού έχει έπιτύχει τίς τελευταϊες δεκαετίες. Καί δέν είναι άλλοι άπό τήν άκροδεξιά άτζέντω, πού θά βελτισει τήν άνταγωνικαι την (πολιτικά όρθήν άκροαριστερά . Συστικότητα μέσω τής άναδιαρθρσεως και κότητα νά έξελίσσεται διαρκς, οί προτε
νέα απροοδευτική άτζέντων για τήν διατή- ραιότητες άλλάζουν συμπαρασύροντας και
ρηση τής Δημοκρατίας μέσω της άναπτύ-τούς κανόνες πού πρέπει και αυτοί νά προξεωςΟμως κατά τόν κ Σαμαρά ή Ε χρει- σαρμόζονται. Εξήγησε ότι έάν οί κανόνες
άζεται και μία νέα κσυντηρητική άτζέντων, γίνουν αύστηροί και άκαμπτοι τότε δέν πρόπού θά έξασφαλίσει τήν διατήρηση τής κοινωνικής συνοχής. Αύτές θά συνοδεύονται
άπό νέες γεωπολιτικές προτεραιότητες και
προστασία τν προοτικν γιά την μεσαία
τάξη. Η Εύρπη δέν θά έμπνεύσει ποτέ
τούς πολίτες της, έκτός έάν κερδίσει διεθνή δημία, που δέν ήταν ακολακευτικόν γιά τον
Η σεβασμό πέρα άπό τά σύνορά τη9 δήλωσε
χαρακτηριστικά. Έπεσήμανε έκ νέου ότι ή τροπο μέ τόν οποίο λειτουργούν οί κανόνες
Εύρπη γιά να έπιβισει χρειάζεται κανόνες και προτεραιότητες. Μέ την πραγματιτό κράτος δικαίου και τήν οίκονομική δύναμη τής ΕE, καθς διατρέχουν τόν κίνδυνο νά διαβρωθούν από όμάδες τής καύταρκειται νά έξελιχθούμε . Εάν όμως γίνουν
χαλαροί τότε ύπάρχει ή πιθανότης ή Εύρπη νά κινηθεϊ πρός διαφορετικν μονοπάτια ή και άκόμη νά άποσυντεθεί. Εφερε ς
παράδειγμα τό πς έχειρίσθη ή ΕΕ τήν πανΔημοκρατία, ή τής πολιτικά όρθήςν άκροαριστεράς , πού ύπονομεύουν την κοινωνική συνοχή .
Γιά νά άποφευχθούν αυτοί οί κίνδυνοι
ή Εύρπη χρειάζεται νέα κάναπτυξιακή
μας έν όψει τέτοιων προκλήσεων"Όμως και
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Νιθω άσφάλεια στά μικρά έξωκκλήσια !ν
άπλήρωτων φόρων
τόν Μάρτιο
Απόφασις σταθμός τού ΣΤΕ
για έμβόλια: Τό δημόσιο
θά άποζημινει σέ περίπτωση
ΒΑΡΥ άποτύπωμα άφήνει ή πανδημία στά νοικοκυριά και τίς έπιχειρήσεις, καθς οι άπλήρωτοι φόροι έφθα
σαν στό πρτο τρίμηνο του 2021 στά
2,164 δισ. εύρ . Τά στοιχεία τής Άνεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεί
χνουν στό πρτο τρίμηνο του έτους ότι τά
φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη στήν Εφορία άνήλθαν σε 2,312 δισ. εύρ , έκ τν
όποίων 684 έκατ. εύρ γεννήθηκαν τόν
Μάρτιο. Τήν ίδια ρα ή ΑΑΔΕ πάτησε
τό <γκάζυν τν έπιστροφν ΦΠΑ ίκανοποιντας τό 95% τν αίτημάτων μέσα σέ
90 ήμέρες. Συγκεκριμένα οί έπιστροφές
ΦΠΑστότρίμηνο ξεπέρασαν τά 488 έκατ.
εύρ μέ τήν διεκπεραίωση 18.509 αίτημάτων . Τηνίδια ρα όμως 975 αίτήματα
Συνέχεια στήν σελ. 2
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ καθεστηκυία διανόηση καί το νέο δευτικν έφημερίδων όπως ό βρεταννικός Γκάρφιλελευθεράτο που έχει έγκατασταθεί έσχάτως ντιαν; Τί έχουν νά πουνγι' αύτό οί άθεοι κοσμοτόσο σέ τμήμα του κρατικού-κυβερνητικού μηχα - πολίτες μας; Η συνάδελφος στό iefimerida.gr Έλένισμού όσο και σέ άλλους θεσμούς , μιλά συνήθως νη Μπολοβίνη έντόπισε τήν έξομολόγηση μιας
άπαξιωτικά γιά τήν Ορθοδοξία . Τήν περιφρονει. . Βρεταννίδος δημοσιογράφου για τήν έλξη και την
Δέν τήν σέβεται Έντάσσει κληρικούς και πιστούς γοητεία που της άσκουν τά άπέριττα έλληνικά έξωστά κατ' αύτό καθυστερημένα και όπισθοδρομικά κλήσσια της Καλύμνου και μετέφρασε τίς σκέψεις
στρματα της κοινωνίας . Στούς ψεκασμένους και της. Άν κρίνω άπό τό πόσες μέρες έμεινε τό κεί
στούς άρνητές. Γι' αύτό άλλως τε δέν μπόρεσε νά μενο είς περίοπτον θέσιν στίς πρτες άναρτήσεις
κατανοήσει ούτε θά τό καταφέρει ποτέ τήν δύναμη τοϋ γνωστού σάιτ, μπορ εύλογα νά καταλήξω στό
καί τήν άκτινοβολία του Άγίου Φωτός στε νά μερι- συμπέρασμα, για τό πόσο δημοφιλές ήταν. Απλς
μνήσει για τήν έγκαιρη διανομή του σέ όλους τούς τό παραθέτω συνοδεύοντάς το μέ μία μελαγχολιΕλληνες Όρθοδόξους μέ τόν πρέποντα σεβασμό . κή σκέψη : Όταν ή άλήθεια για τήν Όρθοδοξία καί
Ακόμη καί άν τους είχε έξηγηθεϊ ότι ό Πατριάρχης τόν Χριστιανισμό είναι είσαγόμενη καί έρχεται άπ'
πού το διανέμει στήν Τερά πόλη της Ιερουσαλήμ έξω καμαρνουμε πιό εύκολα γι' αύτήν^. Άκολουείναι Έλληνόρθοξος γιατί θεωρείται ό μόνος άπο - θεί αύτούσιο το κείμενο τής συναδέλφου: Δέν πδεκτός έγγυητής όλων των τάσεων του Χριστιανι - στεύω, άλλά μέ συνεπαίρνουν τά ξωκκλήσια στήν
σμου καί ότι ς έκτούτου έχει πανορθόδοξη σημασία ο τρόπος μεταφοράς του Φωτός στήν πατρίδα φος Χάνα Τζαίην Πάρκινσον του -Guardian., γράφομας, οι άνθρωποι καί πάλι θά ήταν άνίκανοι νά κατα λάβουν τό συγκριτικό πλεονέκτημα τής Ορθοδοξί- τίς έλληνικές μικροσκοπικές έκκλησίες που ξεφυας, Του δόγματος της άνοχής της άλληλεγγύης καί τρνουν σέ κάθε γωνιά της χρας.
της έλλειψης κοινωνικν διακρίσεων-πολλοί ίερείς
μας είναι άπλοϊκοί λαϊκοί άνθρωποι, χωρίς μεγάλη ρίζει: Δέν είμαι θρήσκα. Δέν μου άρέσει ή ύποκριμόρφωση άλλά μέ μεγάλη καλοσύνη.
- πυ σοβαρων παρενεογειν
( σελ. 3 )
AstraZeneca
Τεράστια
(σελ4)
AstraZeneca
Τό Γένος πρίν
καί μετά τό 1821
Έλλάδαν . Αύτό, λίγο πολύ, δηλνει ή δημοσιογράντας τόν δικό της ύμνο, στό βρεταννικό μέσο, για
του Νικολάου Ι.Μέρτζου *
ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ τά διακόσια χρόνια
άπό το 1821 παρουσιάζουν ένδιαφέ ρον όρισμένα στάδια που διήνυσε τό
Γένος πρίν καί μετά τήν Έθνεγερσία . Όρισμένα προεπαναστατικά μεγέθη είναι χαρακτηριστικά . Ο θρυλικός Δρόμος της Μετάξης άπό τήν
Κίνα κατέληγε μέ τόν βόρειο άξονά
του στήν Τραπεζουντα και στή Σαμ
ψουντα του Πόντου άπό όπου τά πολύτιμα έμπορεύματά της μεταφέρονταν στήν Εύρπη μέ πλοτα . Άδειες ναυσιπλοϊας στόν Εύξεινο καί στά
Στενά του Βοσπόρου ή Πύλη χορηγουσε άποκλειστικά σέ Ρωμιούς άπό
το έτος 1581 μέχρι καί τό 1799.
Ήίστορική παράστασις
<Η Αύλή τν Θαυμάτων
Στήν άρχή του άρθρου της ή Πάρκινσον ξεκαθα σία. Οί περίεργες στολές, τό έμπορικό στοιχείo. ".
Τίγίνεται όμως όταν ή Όρθοδοξία άσκει γοητεία Στή συνέχεια στόσο άναφέρει πς ύπάρχουν δύο
σέ συντάκτες μεγάλων άριστερόστροφων προοστό διαδίκτυο
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7
Συμπόρευσις Μητσοτάκη
μέ Σοσιαλιστή Σάντσεθ
Έκθεσις του Γ. Ρόρ0η
στό Μουσείο Εουλανδρη.
στην Ανδ0
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ άπό τόν Σοσιαλιστή Ίσπανό
Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ γιά τήν πολιτική της
Ελλάδος στούς τομείς τν έπενδύσεων , τόν τουρισμό
άλλά και τήν άντιμετπιση τής πανδημίας λαβε ό Κυ
ριάκος Μητσοτάκης. Οί δύο ήγέτες συνηντήθησαν
στό Μέγαρο Μαξίμου ένω έδωσαν κοινή συνέντευξη στό Οίκονομικό Φόρουμ τν Δελφν. Από τίς δηλσεις πού έκαναν φαίνεται ότι ύπάρχει συμπόρευσις
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ένας άγρότης στό Βέλγιο άπεφάσισε νά μετατοπίσει τά σύνορα Τής χρας τουμέ την Γαλλία με τακινντας τήν ένδεικτική πέτρα έπειδή έκοβε τόν
δρόμο στό τρακτέρ Του Τό γεγονός παρατήρησε
ένας ντόπιος, λάτρης Τής ίστορίας, κατά τήν διάρκεια βόλτας του στό δάσος, όταν πρόσεξε ότι ή πέ
τρασύνορο μεταξύ τν δύο χωρν είχε μετατοπισθεί κατά 229 μέτρα Ο Βέλγοςάγρότης ήταν
προφανς ήνωχλημένος άπό Την πέτρα που ήταν
στό μονοπάτι Του τρακτέρ του, Τήν μετακίνησε
Αντί τό συμβάν να προκαλέσει διεθνή άναταραχή .
άντιμετωπίσθηκε μέ χαμόγελα καί στίς δύο πλευρές τν συνόρων . Αύτά συμβαίνουν όταν οί γείτο
νές σοθ δέν είναι Τουρκοι . .
Έλληνες Φαναριτες όρίζονταν
Ήγεμόνες ύποτελείς στήν Πύλη στίς
αυτόνομες Ήγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας άδιαλείπτως
μεταξύ 1721 -1 821. Μετέτρεψαν τό
Βουκουρέστι και τό Ιάσιο σέ κέντρα
ύψηλής έλληνικής παιδείας, σύμφωνα
μέ τους ίστορικούς Γιόγκα και Μάρκ
Μαζάουερπου ύπογραμμίζει:
Συνέχεια στήν σελ . 3
Λεπτομρειες στην σε
.Οί λέξεις Ρουμανία καί Βουλγαρία ήσαν έννοιες άγνωστες, οί όποιες,
άκόμη καί το 1830, ένέπνεαν μονάχα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ήκαθημερινότητα στόν κύκλο τής βίας
Δέν πίστευαν στά μάτια τους οί κάτοικοι Τής
Λάρισας, όταν είδαν ένα καφέ άλογο στή γέφυρα
Ναϊάδων Νιμφν Φαίνεται πς άπό τήν όχθη
του Πηνειού, έκεί όπου βρίσκονται συνήθως τά
άλογα, ένα άπό άποφάσισε νά άναζητήσει λίγη . . .
ποικιλία στήν τροφή του, καί αύτό κατευθύνθηε στόν δρόμο . Πέρασε μπροστά άπό ένα σουπερ
μάρκετ κι ένα φουρνο καί κατευθύνθηκε πρός έναν
πλανόδιο πωλητή φρούτων και λαχανικν , ό
όποίος άνησυχντας προφάνως για Τήν πραμά
τεια του, τό άπεμάκρυνε καί τό όδήγησε πίσω
στήν όχθη του Πηνειού.
Θά πείτε <Καί τί θέλεις ; λογαριασμν συμμοριν, <έπιχειρηματιν , μέ διοΝά άποκρύπτεται ή άλήθεια;>. Όχι, πρός Θεού . Γνω
Άνοίξτε τήν τηλεόραση. Κάθε λεπτό και μία σκηνή βίας . Προπαγάνδα, προβολή, άποθέωση, έξιδανίκευ- ρίζουμε όλοι ότι περνάμε μιά ταία χρόνια, στήν Ελλάδα
ση Τής βίας! Piξτε μιά ματιά έποχή που ή βία κυριαρστους τίτλους τν έφημερί-χε, πού ή άνθρπινη ζωή κότατος δρος γκάνγκστερω όμάδα νεαρν, πού ένοχλήδων. Βία, τρόμος, συστηματική θηση του άναγνστη παρά τίς διαβεβαισεις τον
στόν χρο τής βίας , τν
συμμοριν , τής άνωμαλίας.
<νοννο καί γκάνγκστερ.
κητικό συμβούλιο, γραφεία
καί Επιδότηση άπό εύρωπαίκά προγράμματα.
Μόνο πού τά τελευτρα
εχουμε φωνή!
δ δόκιμος και παραστατιΠροχθές , λοιπόν, μιά
δέν έχει καμμία άξία, πούάποδίδεται μέ τόν θολό όρο θηκε έπειδή ό όδηγός του λεβνονεωμένη κη ακόμη nιο δυνατη;
κέπιχειρηματίαφ. Σιγά-σι- ωφορείσυ στό όποίο έπέβαιναν πήγαινε άργά , τον
άρμοδίων-ή χρα μας έχει γά, θά δούμε νά ξεφυτρνει
γίνει πεδίο κτοκτοποιήσεως και . Έπιμλητήριο τέτοιων
P pontosrews
Συνέχεια στήν σελ. 4
11-5-2021