Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα ήμαίτα
10 Μαϊου 2021
Σίμωνος άποστόλου του Ζηλωτου
Λαυρεντίου όσίου του Μεγαρέως
Σελήνη 28ήμερων 1Ανατολή ήλίου 6,19-Δύσις 824
ΑΤΚΗ Αίθριος καιρός μέίσχυρούς άνέμους Θερμοκρασία έως 24β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός μέ μετρίους άνεμους. Θερμοκρασία έως 23β
Αριθμ φύλ . 41952
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΡΟΡΟΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣ
Σέ ποιά σημεία
μέ τόν νόμο γιά την συνεπιμέλεια
διαφωνω
Περιέχει σοβαρές άστοχίeς πού προσχρούουν στό συμφέρον του παιδιούνΝομικς
προβληματική ή διατύπωση για έξίσου γονική μέρμναω- Μτορείνά όδηγήσει
σε έναλλασσόμενη κατοικία
νομοθέτης νά μήν ύποκαθιστά την δικαστική έξουσίαν
ΟΙ ΑΡΧΕΣ τής δεκαετίας του 80 άποτέλε - φιλοδοξεί να άπαντήσει στίς νέες κοινωνισαν μία περίοδο σταθμό για την έλληνική κές άνάγκες πού διαμορφνονται γύρω άπό
κοινωνία , δσον άφορά τή ρύθμιση τν σχέσεων τν συζύγων άλλά και των σχέσεων μετά τό χωρισμό τν γονέων.
τν γονέων μέ τά παιδιά . Μεταξύ πολλν
και ριζικν άλλαγν πού έφερε δ νόμος
1329/83 , ήταν και ότι ή γονική μέριμνα θά
άσκουνταν πλέον άπό κοινού και άπό τού νικές άναγκες ή σημερινή νομοθετική
δύο γονείς , σέ άντίθεση μέ τό παρελθόν ,
κατά τό όποίο ό πατέρας και σύζυγος ήταν
δάπολύτως κυρίαρχος στά ζητήματα αυτά .
Σήμερα, τό Σχέδιο Νόμου του ύπουργείου γούνται και τά θέματα πού χρειάζονται διευΔικαιοσύνης που κατατέθηκε στή Βουλή , κρίνηση είναι πολλά.
Μέσα στή πολυπλοκότητα και τή δυναμι - νου άσκησης τής γονικής μέριμνας-και με κή τν άνθρωπίνων σχέσεων, πού δοκιμάζονται και άλλάζουν μέ τόν χρόνο, καιί γίνονται πή συμφνου συμβίωσης- στήν όποία , έπί
είτε άπόμακρες είτε , πολλές φορές , έντονα
συγκρουσιακές, όνομοθέτης καλείται νά παραμείνει άπόλυτα έπικεντρωμένος στό συμφέρον τούπαιδιού . Αύτή είναι καί ή μεγαλύτερη πρόκληση σέ ένα τέτοιο έγχείρημα , μάλιστα κανείς ότι μάλλον διαφαίνεται μία
στε νά διατηρηθεί καιί να ένισχυθεϊ ό παιδοκεντρικός χαρακτήρας του οίκογενειακού έμφατική άναφορά σέ αυτούς , και μάλιστα
δικαίου. Στό προτεινόμενο άπό τόύπουργείο
τά τή λύση ή άκύρωση τού γάμου ή διακοτό θέμα της άσκησης τής γονικής μέριμνας
τής άρχής, βεβαίως και δέν διαφωνεί κανείς.
Δέν κατορθνεται, στόσο, νά παραμένει
στό έπίκεντρο τν νέων αυτν ρυθμίσεων
τό ίδιο το συμφέρον τού παιδιού . Θά έλεγε
Καταφέρνει όμως και σέ ποιό βαθμό
νά άνταποκριθεί σέ αύτές τίς νέες κοινωπρωτοβουλία ;
Τό μόνο σίγουρο είναι ότι τά έρωτήματα πούγεννιούνται , οι άπορίες πού δημιουρ
"προσήλωση στίς στοχεύσεις τν γονέων, μέ
ίδιαίτερα στόν γονέα πού δέν διαμένει μέτό
" Ηβουλευτής καί πρην ύπουργός Όλγα Δικαιοσύνης σχέδιο νόμου δίνεται έμφαση
Κεφαλογιάννη
στή σημασία τής συνέχισης της άπό κοιΣυνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
Πρότυπο σχολείο
χριστιαννμουσουλμάνων
στήν Θράκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τί όφείλουν νά γνωρίζουν
οί συμπέθεροι άπό τά Τίρανα!
Τουρκία - Σαουδική
Αραβία καί HAE
κατά του Ίσραήλ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ τν έθνικν έκλογν στήν Άλβα- Κυβέρνηση στό πρόσφατο παρελθόν να μετατεθεί
| νία ήταν τό άναμενόμενο . Δέν έπεσε άπό τά σύν-ή υπογραφή αυτου του κειμένου σέ χρόνο μετά τίς
νεφαή έλληνική έξωτερική πολιτική. Τούναντίον . Ο έκλογές προκειμένου νά μήν άποτελέσει άντικείμεφιλότουρκος Εντι Ρμα ό όποιος έκλεισε τήν προεκλογική του έκστρατεία έγκαινιάζοντας ένα νοσοκομείο πού κατασκευάστηκε έξόλοκλήρου μερίμνη τικς έπείγεται, έν τούτοις του έκανε τήν χάρη. Πλητου τουρκικού δημοσίου-πολιτικό δρο του Ερντο- σιάζει ή ρα της άλήθειας , λοιπόν.
γάν πρός τόν ίδιο-φρόντισε στά χρόνια που έφυγαν
να έμβαθύνει τήν σχέση του μέ τό διεθνές οίκονομικό σύστημα καί νά άπολαμβάνει έτσι θηριωοους Αλβανίας . Τήν άνάρμοστη σχέση της μέ την Τουρστήριξης έξω άπό τά σύνορα τής χωρας ου. 2τηριξης που έλαβε έμπρακτη μορφή σέ μερικές δύ - κια. Το μελλοντικό έδαφικό καθεστς στά Βαλκάσκολες στροφές της καμπάνιας του . Μετεκλογικς
διανύουμε τρα τήν περίοδο του ξεκαθαρίσματος
λογαριασμν. Αμέσως μετά τις εκλογες η αΛβανί- λον: τήν σύσταση της Μεγάλης Άλβανίας ή όποία
κή βουλή ξεκίνησε τις διαδικασίες καθαίρεσης το
Προέδρου της χρας Ίλίρ Μέτα άπό τό άξίωμά του .
Καίτουτο διότι ο τελευταίος κατήγγειλε έκτεταμέ
νη νοθεία στίς έκλογές. Όταν καί άν ξεκαθαρίσει μέ ρους του κράτους των Σκοπίων. Είδικτερα , στό Τέτόν ένα ή τόν άλλο τρόπο και ή πολιτειακή κρίση- τοβο. Ο μελλοντικοίΥπουργοί Εξωτερικν της πα
Μέτα άρνείται νά παραιτηθεί έως σήμερα- ένα άπό τριδας μας θά κληθουν μετά δέκα, μετά δεκαπέντε
τά πρτα θέματα στήν άτζέντα του Άλβανο0 Πρω - χρόνια νά διαχειριστούν σχέσεις μέ έναν γείτονα
θυπουργού είναι ή ύπογραφή συνυποσχετικου για αλυτρωτικό , μέ βλέψεις έπιθετικές (Τσαμουριά/ Πρέτήν παραπομπή της διαφοράς όριοθέτησης ύφαλο-βεζα κλπ ) . Πλέον αύτου όμως θά άντιμετωπίσουν κρηπίδας και ΑΟΖ μέ τήν Ελλάδα στό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Οίδιος ζήτησε άπό τήν έλληνική
TΗΝ ΙΔΡΥΣΗ πενήντα πειραματικν
και προτύπων σχολείων σέ όλη τήν χρα
προανήγγειλεχθές ή ύπουργός Παιδείας.
"Εως τρα τά συγκεκριμένα σχολεία λειτουργούσαν μόνο σέ έπτά άπό τίς 13 Πε ριφερειακές Διοικήσεις, μέτήν Νίκη Κεραμέως νά δηλνει ότι σέ κάθε Περιφέ
ΑΝΚΑΙοί δύο χρες άντιπαρατίθενται γε ωπολιτικς πρός τήνΆκυρα, τά έκτεταμένα έπεισόδια στήν Ιερουσαλήμ τίς όδήγησαν σε δηλσεις συμπαραστάσεως πρός
τούς Παλαιστινίους και σε μία μάλλον
εύκαιριακή σύμπλευση μέ τήν Τουρκία , ή
όποία διά στόματος Ερντογάν κατηγορεί
εύθέως τό Τέλ Αβίβ.
νο έσωτερικής πολιτικής άντιπαράθεσης στόν δρόμο πρός τίς έκλογές . Καί μολονότι ή Άθήνα θεωρηοι έλληνοαλβανικές σχέσεις στρατηγικς έχουν
. τρείς διαστάσεις . Τήν εύρωπαϊκή προοπτική της
θά υπάρχουν πειραματικά-πρότυπα
σχολεία . Οί σχετικές άνακοινσεις πού
θά γίνουν έντός τής έβδομάδος θά άφορούν-συμφνως πρός πληροφορίες τής
(Εστίας και στό πρότυπο χριστιανικό-μουσουλμανικό σχολείο μέ έδρα τήν
Εάνθη . Πρόκειται ούσιαστικς για όλοποίηση της προεκλογικής δεσμεύσεως
( σελ. 5
νια. Ξεκινντας άπό τό τελευταίο όλοι οί έγκυροι δι
εθνείς άναλυτές συμφωνούν ότι ή Ελλάς άντιμετωπίζει έναν τεράστιο γεωπολιτικό κίνδυνο στό μέλΗ άνάπτυξη
ξεκινάει άπό
τόν τουρισμό
ένδεχομένως θά προκύψει άπό τήν ένωση έδαφν
του παρόντος κράτους, του Κοσσυφοπεδίου καί μέΣυνέχεια στήν σελ. 3
Ο Σίσι πήρε τό πάνω χέρι
άπό τόν Έρντογάν
του Δημήτρη Θωμα ( σελ. 5)
του Γιργου Κουρή
ΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είναι ένας άπό τούς σημαντικότερους τομείς οίκονομικής
δραστηριότητας και πηγής έσόδων
για τήν Ελλάδα . Συντηρέι μια πλειάδα έπαγγελμάτων καί περίπου ένα
έκατομμύριο θέσεις έργασίες . Παράλ
ληλα είναι πυλνας ζωτικής σημασίας για τήν τοπική κοινωνία και οίκονομία στά περισσότερα νησιά μας . Η
άναθέρμανση έπομένως του τουρισμου άποτελεί πρωταρχικό κυβερνητικό στόχο προκειμένου νά έπιτευχθεί
έφέτος άνάπτυξη της οίκονομίας. Τό
2019 , πού ήταν ή τελευταία ακαλήν
χρονιά, δεχτήκαμε 31,3 έκατομμύρια
τουρίστες πού ξόδεψαν 18,2 δισ. εύρ,
, αυτό άπό τρα-ένα κράτος δορυφόρο της Τουρκίας
Μετανάστευση,
χθές και στήμερα
της Μαρίας Κορνάρου (σελ. 8 )
Συνέχεια στήν σελ. 3
Γεωπονικό: Ανίχνευση
κορωνοϊού μέχινητό σε 3'
Τό διδακτορικό .
τής συγγνμης
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΣΕ ΜΟΛΙΣ τρία λεπτά το καινοτόμο τέστ του Γεω πονικού Πανεπιστημίου Αθηνν δίδει έγκαιρο άποτέ
λεσμα γιά τόν κορωνοϊό . Και αυτό μπορεί νά γίνει μέσω του κινητού τηλεφνου και άπλς μέ δείγμα σά
λιου! Η τεχνολογία της συγκεκριμένης μεθόδου είναι
πρωτοποριακή και άποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.
Η καινοτομία του συγκεκριμένου τέστ είναι πολλαπλή. Ητεχνολογία κατ' άρχάς δέν έχει καμμία σχέση
ΠΑ μία άκόμη φορά οί άπόψεις του έπί κεφαλής τού
Οίκονομικοΰ Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξη Πα
τέλη προκαλούν άντιδράσεις και φέρνουν σέ δύσκολη
θέση τήν Κυβέρνηση και τόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Η
δήλωσίς του, ότι δέν θά προσελάμβανε κάποιον μέ διδακτορικό γιατί όχι μόνο είναι κάτι άρνητικό () άλλά
και ύποδηλοί ότι δέν έχει όρεξη γιά δουλειά, έλαβε
άμέσως διαστάσεις, άναγκάζοντάς τον μετά λίγες ρες
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 2
Μιά 47χρονη άπό Τήν Γερμανία είχε στηήσει Τήν πιό
καλοκουρδισμένη κομπίνα προκειμένου νάζήσει μιά όνειρμένη ζωή μακρυά άπό σκοτούρες καί έγνοιs στήν πα
νέμορφη Μαγιόρκα, άφού ύπεξήρεσε ένα έκατομμύριο
εύρ άπό τήν έταιρεία στήν όποία έργαζόταν καί διέδωσε ότι είχε σκοτωθί σέ τροχαίο . Oί ύπεύουνοι της έταιρείας στήν Γρμανία προσέλαβαν ίδιωτικούς ντετέκτιβ
προκεμένου νά έρευνήσουν ήν ύπόθεση. Αύτοί ένετό
πισαν Τόμεγαλόσωμο κανίς στά social media τής ύποπτης Από έεί καί πέρα όλα ήσαν εύκολα ό σκυλάκι
όδήγησε Τς άρχς στήν σύλληψη της γυναίκο, ή όποία
ζούσε μέ πλαστά έγγραφα όλο αύτό τό διάστημα
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ.3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Έπ' εύκαιρία της έορτής τής μητέρας .
έχουμε φωνή!
Είναι βέβαιο ότι ή μά- ήμάνα είναι τό cάποκούμπιν, είπα άλλη λέξη άπό τό μά- νά σού πουν Δέν πάς στή
να είναι ό πιό πολύτιμος κοντινός μας άνθρωπος. Αλλο
τόσο βέβαιο είναι ότι όλους
τους πολύτιμους και άγαπητούς μας άνθρπου, κυρίως
έκείνους πού θεωρούμε δεδομένουs, τους έτιμούμε πολύ
περισσότερο όταν μας λείΨυν Γιάέμος, τους άνδρεs ,
Ανανεωμένη
και ακόμη πιο δυνατή !
Όπλάτης έστιατορίου στήν Αργεντινή έρινε πς
όλογαριασμός ήταν ύπερβολικά ύψηλός και ξεκίνησε καυγά. Άφού λοιπόν έφαγε καί ήπιε ήρθε ή στιγμή
γιά Τον λογαρασμό, ό όποίος άπεδείχθη. . λιπητερή μ.
όλη τήν σημασία Της λέξεως Όπελάτης έρινε ύπερβολικό τό ποσόν που του ζητούσαν νά πληρσει Έτσ ,
έχοντας καταναλσει μάλλον μεγάλη ποσότητα άλκοόλ , άρχισε νά καιγαδίζa μέ τους σερβιτόρους Αποτλεσμα νά πέσει στό έδαφο κτυπημένος καί νά άπέρχε
τα μέ τήν .. ούρά στά σκέλια, άλλά πάντως χωρίς νά
πληρσει Τόν λογαριασμό.
τό σημείο άναφοράς μας, τό
καταφύγιό μας, τό λιμάνι. . . ρέ μάναν σέ μια δύσκολη
μάνα σου, καλύτερα;Όπως
καί νά έχει, δμως, ή μάνα έίνα
να μου , άπό τό πού 'σα
Όσο καλή , δσο άριστη, στιγμή .. Όταν λείψει ή μά - μέσα σέ κάθε οίκογενειακή συδσο πολύτιμη και άν είναι
ή σύντροφός μας , ή μητέρα <βαθμός, άναφοράς μας. Οσο
τν παιδιν μας , ή γυνα- ζ μπορες νά πές Πηγανω έρχεται στό νού κυρίως στό
κατής ζωής μαφ , ή σχέση μέ στή μάνα μου , μπορέίς νά τραπέζ! Εc, θά θυμηθ πά
τή μάνα είναι σέ άλλη βαe - πές Εχω νά πάω στή μάνα
μία . Δέν θυμάμαι ποτέ νά
Η qωνή τιων ηγτίωρ, Τν Μικρασιατ)ν,
τηων Θρσκί, 1, του Ελληνισμού της Qικουμένης
να, έκλείπει καί ό τελευταίος
ζήτηση .
είναι χλο)
Έμένα, πάλι, ή μάνα μου
11 1στορν,, η Ληγ) σψία και Ο ΠΟλιτισμός,
βρίσκουν φρήξενα σπίτ στο
P pontOShCVS
ντα κάποια στιγμή της, κάμου . Και, φυσικά, μπορούν
Συνόχεια στήν σελ. 4
10-5-2021