Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 08.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7600
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ στα νέα δάνεια, στασιμότητα στις καταθέσεις
Αυξημένα τα επιτόκια
Βορείου Ελλάδος
Με στόχο
την ενίσχυση της καινοτομίας των Θεσσαλικν επιχειρήσεων
υνεργασία μεταξύ
Δικτύου ΠΡΑΞΗ
μiοpμn Του ΣΘΕΒ και Του Δικτυου ΠΡΑΞΗ
Ο Σίνδεσμος Θθεσσαλικν Επχερήσεων και Βομηχανιν (ΣΘΕΒ) και το Δίκτιο ΠΡΑΞΗ,
μονάδα του δρύματος Τενολογίας και Ερευνας (ΤΕ, στο Πλαίσο της συνεργασίας Που
έχουν αναπτίξε από τ 1992 για Τς δράσες διάχυσης καινοτομίας και τεχνολογίας του
Δκτύου ΠΡΑΕΗ, συνεχζουν αδιαλεπτος παρέχοντες υπηρεσίς Πληροφόρησης, διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θάματα καινοτομίας μεταφοράς τεχνολογίας
και ερευνητικής συνεργασίας στην επιχειριματική και ακαδημαϊκή κοινότητα
της περιοχής στοχεύοντας στην
είσχυση της απαγωνιστικότ
ητας των θεσσαλικν επιχερήσεων.
Σύμφωνα με τη σχετική ανα
κοίνωση, οι δύο φορείς λαμβά
νοντας υπόψη την ανάγκη
στενότερης συνεργασίας μεταξύ
της ερευνητικής και της επιχειρ
ηματικής κοινότητας καθς και
Τς εθνικές
Το Χρηματιστήριο Αθηνν και ο οίκος FTSE μέσου καταγραφής των τάσεων της αγοράς
Russell ανακοιννουν ότι μετά την ολοκλήρωση της μέσω συνδυασμένης Προσφοράς αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της στοιχεία της τλευταίας εργάσιμης ημέρας
εταιρείας <ΠΕΙΡΑΙΩΣ IΝANCIAL HOLDINGS
Α.Ε. και προκειμένου να εξασφαλιστεί η εταιρείας θα ενσωματνει και τις νέες
αντικειμενικότητα των δεικτν FTSE/XΑ ως μετοχές Που εκδόθηκαν.
κατά τη τακτική εξαμηνιαία αναθερηση
του Ιουνίου 2021
Που διενεργείται με
του μηνός Απριλίου-η κεφαλαιοποίηση της
Κόμος για ελάδος
Και εριφέρειες
Aναπροσιρμογή του ο
ανότιτου όρου
της μετοχής της Το καττατο μετοχής δεν θα
της μεταβληθεί.
Χρηματι - σης
στήριο Αθηνν 06.05.2021, συνεδρίασης όριο
για Τις ανάγκες αναπροσαρμό-Τ
της Προαιρετ ζει το αντατο 07.05.2021.
κής Δημόσιας όριο διακύμανη
διακύμανσης της Πτης σς
της Η εν
< αλλαγή
ηυποβολή δηλστων
μαης αναστολές Μiου
Τις μετοχές της μετοχής
εισηγμένης ΙΑΣΩ
εταιρίας <ΙΑΣΩ +14,51% από για τη συνε
Α.Ε..Χ
σε ισχύσει μόνο
τιμή δρίαση
Της ανακοίνω - εκκίνησης της 07.05.2021.
βάσει την,
Created by Universal Document Converter