Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A Δούκας ( 1916-1932) ,
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970 ) , Μιxonλ K. Δούκος ( 1970-1997) , Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007
Ιδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευουντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Ap. φύλhou: 4275
Σάμος, Σάββατο 8 Μαίου 2021
Κορωνοϊός - Κατέληξαν ακόμη
2 ασθενείς στο Νοσοκομείο Σάμου
Χρονικές και οικονομικές
Παρατάσεις για τη Σάμο
0 ορμός των οoθενν noυ κάνουν n &un toυς ano m νόο0 SACOV 3
Covid . 19 ουξάνετον στο νnσί μος
-Ano tmv αρή tης novonuίaς κατό του |Τραντonouou για nopornon καταβολής φοροΜογικν unoρεσεων.
Πapάτoon στην καταβοή φορολογκν unopεσεων
Oικονομικής Πολτις του unouργείου Οκονομκν κο ουτονιστής αnοo
τόστοσης του νηoοu ano tον αεομό της 300ς Οκτωβρίου 2020, κ. Χρηστο
φορολογκν uηaxpeσεων nou εov ανοστολεί κατό το εξμvo μετο τον
σειομό και trv nnpύρα της 50ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο , ως ttnoς του
2021. Τοunoupreio Οκονομιiν. nopoxonoυ0ντος υς εεnεκ στην οκo
να φpοντίζουμε κα να δίνουμε τmw
καθημερνή μος μάη ς όφελος ωv
Εντατικής θερoneioc ntoς 85 ετν ,
npopnoε cε μία νέο δευκόλυνon , στε να δσει nερατέρω ανόσο τόoο σε
της npoθεσμίας καταβολnς βεβαωμένων οφεnν , δόσεων ρυθμίσεων και δ .
δυστικς δεν κατόφερε νο βγει νn Aευομενο 4 οσθεντίς , Στη MEO έo
Aηξnpoeεομον οφεiλν uno opoυς no tς ηρόopoτες nερπσες θεομmν .
ουνέχεια ένος ακόμη ουμnoniτης μος 54 ετν, nou κατόφερε να pγε νκπtήe
κορωνοίο , και nopaμένουν ακόμο νο
uhonoinonς των μέτρων στήρξη και onoκaτόστοσης των nepoν nou εnnn
4 Anpnioυ και στη ουνέεo συς 11
tων nepοκν nou έχουν nMnyεί ano Βecμπνςς σε στενή συνεργοοία με τους
nεpooότερο στο να δσει Aύσεις στο τερόστια npoβλήματα nou
δημιουργmoov ο cεσμός του Οκτωpρου 2020 και οι nλnμμύρες του
Με προβλήματα
τα λιμάνια του Νομού
σεις στς δύσκολες στημές nou βνουν. Προςουτή tmv κστεύθυνσn εντόσοετο
κα η pononoya nou κατατέθηκt ano toν Υmουργό Οκoνομικν στο rpόopatο
51 Οκτβρίου 2020) του oεσμού 7 Pίτερ nου tnaξαν το νno στα αντίσκηνα
βολής και ανοστολης ntpμής oφειλν nou έουν δημιουργmθεί σε φυσκ κο
Η χpονn nopάtoon δρκoς 6 εmmέov μπνν n opή nopdtooη oyu κ
μ. ης nmρατnρησες των n nws00κ0ν oneonσεωv ιδutν και εreepnoεων nou tnάnoov ρno τm
μος Τα nροβλήματα συτό είνοι διαpo
tAoς του 2021, Αυτό οφορά α nopoδeημ στς nερnτσες του ovού, του
εw unoρnουν ntn κ 90gος |κυptoνησn θα κνηθεί npoς nερατtρω noρότοon ακόμη 5 μηνν , Υnενouμεουμε napayuyκους φορες των εν όγω nepiaκν, onς ενoι tο Εομελαερι1ου
οκtδοoμν και tpvuν. Το oβoρό ουτό
εnόμενη συνοντηoή μος ούτως στ 50 Αολou aa nς κρίοεων κ Νίκοu Χοpδohd εttmνεε onμt .
ens tων Αμενκων τελν και να npo.
Τουρισμός
Προσπάθεια για 21 Πτή σεις από το Ισραήλ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Το τείχος
Επιτέλους , άνοιξε η εστί αση!
nρος τα μέοα Ιουνίοu yνoντο ουνεχς πρoomoθεες γo εnuriκuνon της nεpoδοu τους μήνες Σεπτέν
μές ευαριστίες στους κατοστημοτάρκες τους nεhoτες αλλά κοι την Αστυνομ
το τtλος Μαίοu ένος στους τρεις noitες θα έχε κάνει
EL aL E
όηως ανέφερε ο unoργός μντος οε τηλεoπτική
στόμων όνω των 60 ετν θα έεi μβοιοστεί
ο rμεpnoος op0μός των εμβοnομν ξεπεpρνδει ις
100.000, ο opθμός των εμβοοστικν κέντρων ανέp
των τ0 ετν tκouν tη υνατoτητα νο nooγρομματί.
οουν ραντεpού για να εμβοηοστούν , tστω κα εόν νια
τα 6τομα έως 44 ετν npoς το noρόν ενoι δοθέομο
noς θα tονοουν nρottpu τmν toupσuκή κnon
μόνο το εμβόλιο της Αstra2eneca. Τtoocpς μήνες μετά
Σόμου ως κορυφαίου τουριστικού npoopooμoύ.
Έντονη διομορτυρία για τrv anουσία της Σόμου
ano τον κατάλογο -npόσινων νηoν .
την έναpξη του εμβοδιοστικού nρογράμματος έnον
neene ναvpopε tvoν ano τους x εnatρήσες τουςκnοο e0 τ0 0- κα Ypομματέο του EuAnoγοu npotορων Τουριστκν
τουριστκή αγορά του opcrn ra τη oεζόν 2021
poA μίο νεότερη εξΑη ee νο οuννεφοε
και τη δεύτερη δόοn είoν κάνει 1.057.129 ότομα Το
μου και το Λμενορείο γo την ανοή
το καλό κλμ Σε εnoτολη δομορτυρίος npouρηγια τη Σάμο , με npoδομενο ουνοnκό οpeμό
ντε νοοοομείa της Αττκής και με 447 εμβολιοσμούς
στη ουντριnτική nονότmτό τους σε υγεκνομικούς ,
ουνανepρων μος Στον κρο της εστί.
νες κατο tn δopεο tuν κατοακεμόν επoεπtν nepiroυ στο 000 ότουs . ο 0ar
επoεπtν nepiroυ στο 5000 άτομα . 0 πnoες
των εnoαρήσεων μος κας επionς
uν κοςφτοo 20υ tων npρόoων νoνν nou δημοοuoε npoφοτο
και γα την napoυoίο τους στην noλη
της novenμίος nopa tς 5 cnuλeες ουνανeρnων μας
onuς orμενει ο npόεδρος της Eνωont κ Μ .
Μομού Σαμου θtλεi να ενημερσει ους τους
δσει μα σνόα στο nonunoθο νποί μος και θα
φορείς του τουρομού nως στο λαίo εnoνεκυ
μελnoν νο avo κtίoouν το όνειpo τους ο nδοτείςς κοηόpηστους χpους κα εnoun hwv των ευpunov npoopouov Λύγω ηonoio enionκ pοuonrκε στον αδύτμο Πρέopη
του cυνonικοu εμβobooμοu των nonmν της Η της ΕAn5oς στο Λονδίνο oλno κe στο κυptερo
ως Ποροοκεun nou 7/5), Δυστυος όμς trouv φύ .
και το κστόφερον. ανοφέρει ο ΕΜΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα