Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997).
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 8-Κυριακή 9
Μαΐου 2021
Ιωάννου του Θεολόγου άπ Αρσενίου όσίου του μεγάλου
Σελήνης 26 ήμερων ΙΑνατολή ήλίου 6.21-Δύσις 8.22,
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 31β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία εως 29β.
Αριθμ φύλ . 41951
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΗΣΧΕΣΙΣΤΟΥΜΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΚΑΙ .
Ό άγνωστος έρως του Ναπολέοντος
μέ την Ελληνίδα Άδελαϊδα Θεολόγου
Αδελαΐδα Θεολόγου
Απέκτησαν υiό ό όποιος προήχθη σέ στρατηγό του Γαλλικού Στρατού
Αρρηκτοι οί δεσμοί του μέ τόν Ελληνισμό
Έπόμενος Έλληνας μέ τόν όποιο
έπικοιννησε ο Ναπολέων καί του
έστειλε μία μεγάλη παρτίδα πολεμοφοδίων , ύπηρξε ό τρόμος και φόβος των
Τούρκων , περί τά τέλη του 18ου αίνα,
. για Ζαχαρίας Μπαρμπιτσιτης (πρόγονος
του τέως ύπουργού Γιάννη Βαρβιτσιτου Τίτου Τo. Αθανασιάδη
Από την πρτη μεγάλη νικηφόρα
έκστρατεία του , στήν ταλία , κατά της
κραταιάς Αύστρίας, τό 1797, μέχρι τίς
Έλλήνων πολλαπλασιάστηκαν. Άρχισαν νά γίνονται σάρκα και όστάν.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΙστορία καί οί"Ελληνες δι εδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στή ζωή παραμονές του 1821 , oί "Ελληνες στήτου Γάλλου αύτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη, άπό τόλίκνο του στήν ξη του όθωμανικου ζυγού σ' αύτόν καί
Κορσική , τή φοίτησή του στή Στρατιω- στίς γαλλικές λόγχες .
τική Ακαδημία τν Παρισίων, τούς συνεχείς πολέμους του , μέχρι άκόμη καί
τήν έξορία του στή νησο Ελβα, άπό την
όποία ξεκίνησε τό άλμα του, για τήν C, έστειλε σπρατό στά Έπτάνητελευταία βασιλεία του , των <Εκατό
'Ημερν (Μάρτιος-Ιούνιος 1815 ).
Ο σημαντικότερος Ελληνας της
προεπαναστατικής περιόδου, που
στράφηκε πρός τόν Ναπολέοντα γιά
ένίσχυση των άπελευθερωτικν του
Έλληνισμου σχεδίων του , ήταν Pη- τη) , άρχικαπετάνιος του Μοριά (άρχ
γας Βελεστινλής , γιά τόν όποϊο , μά- στράτηγον άποκαλουσε ο ίδιος τόν
λιστα, πολλοί συγγραφείς υποστηρί-έαυτό του.)
ζουν ότι οί δύο άνδρες συναντήθη καν .
Τό γρήγορο όμως τέλος του "Ελληνα
Έθνεγέρτη έθεσε τέρμα και στήν διαπροσωπική αυτή σχέση.
ριξαν τίς έλπίδες τους για άποτίναΌταν , μάλιστα, το καλοκαίρι του
1797 ό Ναπολέων, μετά την έκ μέρους
του συντριβή της Δημοκρατίας τής ΒεΜετά τή δολοφονία του Μπαρμπιτσιτη άπό τους Τούρκους , οί όποίοι
σα καί τά έλευθέρωσε άπό τήν Βενετική κατοχή έξι αίνων , οι έλπίδες των
Συνέχεια στήν σελ. 6
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΣΤΕ: Πότε διακόπτεται
ήπροθεσμία
παραγραφής για
φόρους καί πρόστιμα
Η μεταρρύθμιση
τού δημοκρατικού καπιταλισμού
Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ και όχι ή έκδοσις καταλογιστικής πράξεως διακόπτει
τήν προθεσμία παραγραφής του δικαι ματος του Δημοσίου να έπιβάλει φόρους
και πρόστιμα. Στήν κρίση αυτή κατέληξε
ή Όλομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού
Δικαστηρίου μέ πρόεδρο τήν Μαίρη Σάρ
και είσηγήτρια τήν σύμβουλο Επικρατεί
ας Κωνσταντίνα Λαζαράκη, μέ τρείς άποφάσεις της (ύπ' άριθμ . 616-618/2021).
Συνέχεια στήν σελ. 2
οΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ τό φωνάζουν έδ και καιρό , τά γεγο-νια της ρωσσοφοβίας μολονότι έπικρατούσα τά νότα βοοϋν: τριάντα δύο χρόνια μετά τήν πλήρη ση στά ΜΜΕ δέν φέρνει καρπούς. Καί στήν Έλλάέπικράτησή του έναντι του κομμουνισμου ό δη- δα όμως τό χάσμα μεγαλνει. Έν τό 92% των
μοκρατικός καπιταλισμός πρέπει νά μεταρρυθμι - Έλλήνων δηλνει ότι άγαπά τήν δημοκρατία μόστεί . Νά άλλάξει. Νά άνανεωθεί Από σύστημαίσων λις το 40% θεωρεί ότι έχουμε δημοκρατία . Καί γι
εύκαιρινή έλεύθερη οίκονομία της άγορας με- αύτό εύθύνεται ή διαπλοκή του οίκονομικοϋ συτεβλήθη στήν παντοκρατορία της σέ σύστημα πα - στήματος πού άλλοινει τούς θεσμούς . Τίχρείγκόσμιων άνισοτήτων. Ποτέ τόσο λίγοι στήν ίστορία του κόσμου δέν συγκέντρωσαν τόσο πλουτο ΔΝΤ σέ πρό τετραετίας έκθεσή του , που δη μοσικαι δέν έξουσίασαν τόσους πολλούς όσο στίς μέ- εύτηκε στούς Financial Times", ύποστηρίζει ότι ό
ρες μας . Κάθε σοβαρός φιλελεύθερος και κάθε νεοφιλελευθερισμός μέ τήν παρούσα μορφή του
σοβαρός κεντροδεξιός που σέβεται τόν έαυτό του έξεμέτρησε τό ζην . Η συζήτηση πού άνοιξε λοιπόν
καί πιστεύει σε αύτό τό οίκονομικό σύστημα γνω - μέ τόλμη ό Πρόεδρος Μπάιντεν μέ άφορμή τίς παρίζει ότι ο καπιταλισμός χρειάζεται μεταρρύθμιση . τέντες δέν διεξάγεται έν κενφ . Τήν παρακολου
Άν δέν θέλουμε νά όδηγηθουμε έκπληκτοι κάποια θετ μια υποψιασμένη παγκόσμια κοινή γνμη καιρό
στιγμή σέ παγκόσμια έξέγερση και σέ νέο 1917 το τρα στήν όποία ό γηραιός Αμερικανός Πρόεδρος
όποιο μάλιστα μπορεί νά άρχίσει αυτήν τήν φορά έπιδρά ς καταλύτης. Καί τοϋτο για δύο λόγους.
( Καπιτλιο) άπό τίς ΗΠΑ!
(σελ. 9
Τά κεραμικά
του Sterling Ruby
στό Κυκλαδικό Μουσείο
αν άλλων μαρτύρων έχουμε λοιπόν; Άκόμη καί τό
Ό αίνιος
Παρθενν
Έχει άκόμη τίς δυνάμεις
καί τή σοφία ή Εύρπη;
Πρτον, γιατί αυτή ή νέα πολιτική, είτε διαφωνεί
του Τηλέμαχου Μαράτου *
Ο καπιταλισμός χρειάζεται μεταρρύθμιση και κανείς είτε όχι, είναι συνεκτική, έχει άρχή , μέση
στίς δομές λειτουργίας του άλλά και στό πολίτευ - καί τέλος. Σέ άντίθεση μέ τόν Πρόεδρο Τράμπ πού
μάτου . Τά άποτελέσματα της λίαν πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας πού διεξήχθη σέ δειγμα 53.000 γισεις άλλά άτακτα , άσύντακτα και χωρίς έρμα, ό
άτόμων γιά τήν Δημοκρατία είναι άρκούντως έντυ- διάδοχός του μοιάζει νά έχει σχέδιο. Ο Μπάιντεν
πωσιακά . Τό 44% αυτων θεωρουν τίς ΗΠΑ-ναί τίς επιχειρηματολογεί ς άλλος Σουηδός σοσιαλδηΗΠΑ- άπειλή για την Δημοκρατία, το 38% τήν Κί μοκράτης για τήν άνάγκη της αύξησης των φόρων
να και μόλις το 28% την Ρωσσία. Η δυτική καμπάΤου Μάζιμου Χαρακύπουλου
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ τίς πολλές δημοσιεύσεις
-κυρίως άντιρρήσειςσχετικς μέ δι άφορες έπεμβάσεις στόν βράχο της
Άκροπόλεως, σκέφθηκα ότι πιθανόν
θά είχε κάποιο ένδιαφέρον να άναφέ
ρω μία παλαιά ίστορία . Εάν μέ ρωτήσετε ποιό είναι το κόσμημα στήν ζωή
μου θά σάς π πς είναι ή φιλία μου
μέ τόν άείμνηστο Χαράλαμπο Μπούρα καί τόν Μανόλη Κορρέ , πού προέκυψε λόγω τής συνεργασίας μέ τήν
Κορνηλία Χατζηασλάνη, δημιουρ
γό των έκπαιδευτικν προγραμμάτων (Μία μέρα στήν Ακρόπολη) τς
Σχολής Κάμπιον, πού ήμουν διευθυντής. Το πρόγραμμα αύτό υίοθετήθηκε άπό τά Υπουργεία Παιδείας καί
Πολιτισμου.
Βουλευτου Ν.Δ.
επιχείρησε μέν ένστικτωδς παρόμοιες προσεγ Λεπτομέρειες στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ποοπύργιο τν Εργατικν
έξεπόρθησαν οί Τόρις
Υποκρισία Ερντογάν γιά
τους Έλληνες τής Πόλεως
. Σχέδια γιά τήν
κάλυψη τν ύπογείων χρων του
Κολοσσαίου καί τήν:
έπαναδημιουργία
τής άρένας Του έχει
ή Ιταλική κυβέρνησις Τό συνολικό κόστος άγγίζει τά 185 έκατομμύρια εύρ καί το έργο άναμένεται νά όλοκληρωθεί
μέσα στό 2023. Ή νέα άρένα θά έχει έκταση τριν
χιλιάδων τετραγωνικν μέτρων καί για τήν δημιουργία της θά χρησιμοποιηθούν δοκάρια άπό ξύλο καί άνθρακονήματα . Χάρη σέ Ενα ύπερσύγχρονο
σύστημα έλέγχου, Τά δοκάρια αύτά άπό τήν όριζόντια θέση θά μπορούν νά μετακινούνται, στε
να άερίζονται και νά φωτίζονται τά ύπόγεια του
άμφιθεάτρου Η νέα ξύλινη έπιφάνεια θά άκουμπήσει κατ' εύθείαν στά άρχαία τείχη του μνημείουσυμβόλου τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας, Πάντως
δέν προγραμματίζεται νά γίνονται έκεί μονομαχίς
άλλά πολιτιστικές έκδηλσεις
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ 6 Μπόρις Τζόνσον άπό τις έπαναληπτικές έκλογές , γιά τίς όποίες δόρισμένοι θεωρούσαν ότι θά ήσαν δοκιμασία. Συνήθως άλλως τε
οί κυβερνήσεις τής Βρεταννίας βγαίνουν ήττημένες
άπό έπαναληπτικές έκλογές, στίς όποίες έκφράζεται ψήφος διαμαρτυρίας. Έν προκειμένφ , όμως, ή διαμαρτυρία έξεφράσθη κατά του ήγέτου των Εργα
τικν Κήρ Στάρμερ.
TΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ του νά έλίσσεται διπλωματικς
άπέδειξε δ Ταγίπ 'Ερντογάν , ό ότοϊος τείνει χείρα
φιλίας πρός την Ελλάδα και την Αίγυπτο, άλλά ταυτοχρόνως οί ύπουργοί του κάνουν ό,τι μπορουν για
νά προκαλέσουν τίς γειτονικές χρες , ΟΤούρκος
Πρόεδρος έξέπληξε τόν Οίκουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαϊο, δταν στό δείπνο Ίφτάρ πού παρέ θεσε στούς θρησκευτικούς ήγέτες στήνΑγκυρα, τού
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέπεσε στό Κάμπιον νά είναι
τότε μέλος του Δ.Σ. ό καθηγητής της
Όξφόρδης Κωνσταντίνος Τρυπάνης (Πρτος πρόεδρος της ΕΣΜΑ) Ο
όποιος είχε την καλοσύνη να μέ διδάξει όρισμένα βασικά , σέ άπογεύματα
μέ τσάι στό σπίτι του στήν Κηφισσιά.
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
Ο Μπούρας μέ καλοϋσε σέ διάφορες συνεδριάσεις κ.ά. κάτι γιά το
όποιο είμαι εύγνμων, όπως και στόν
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ό Ραχόι, ό Τγγλέσιας καί ή κυρία Μπρούντλαντ
Νά σάς π, έμένα μού σφοράς καί όταν άποφορτί - Ίσπανίας, Μαριάνο Ροχό .
ζεται, πρέπει νά άντικαθί - Κύριοι, χάσαμε , φεύγω ,
σάς χαιρετ καί άντίο ίπε
κή. Ποδέμοςξεποδέμος, χά - πόν , ό Πάμπλο Ίγγλέσιας στούς βουλευτές του τό βρά εχαν έργασία . Δέν έμειναν
στήν πολιτική κάπό άλλο
πόστο ούτε προσελήφθησαν ς σύμβουλοιν (πού
άρεσε ή άποχρηση τού
Ίγγλέσιας άπό την πολιτισταται . Πολύ σωστά , λοι. Στις προεδρικς έλογές τν ΗΠΑ
του 2020 ό ήθοποιός καί παλαιστής
Ντουαίην The Rock Τζόνσον
ύπεστήριξε τόν Τζό Μπάιντεν καί Τήν Κάμαλα Χάρριs στόσο πλέον δέν άπτοκλείει μία δική του πιθανή διεκδίκηση του Λευκού
σαμε, κύριοι, τελεισαμε. άφησε την πολιτική . Προ - δυτής ήττας του και σέλίγες λέει ό λόγος ) σέ κάποια με
Καιρός νά κάνουμε καμμιά σέςτε Δέν άφησε τήν κήγ- μέρες έπέστρεψε στήν πρότΕ γάλη έταιρεία ή σέ κάποια
δουλειά! Καθ' ότι ή πολιτική δέν είναι ( δέν πρέππει νά πολιΤική.
είνα ) έπάγγελμα . Πρέπει νά
είναι ένας συσσωρευτής προτρα
εχουμεφωνή!
ρη έργασία του . Ληξίαρχος πολυεθνική . Εύτυχς, δηλαδή, που ύπάρχουν κάποιοι
σύγχρονοι Κινγκινάτοιν,
σία του κόμματο άλλά τήν
Ανανεωμένη καιακομη ππο δυνατή!
στό Άλγκεθίρας!
Βλέπετε, δ Ραχόι (όπως
Όπως τήν άφησε και ό
τέως πρωθυπουργός τής φαίνεται και ό "γγλέσιας)
PpontoSTKVS
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 10
8-5-2021