Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Η Masdar επενδύει στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκουπο
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 0
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5959 Παρασκευή 07.05.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Παπουτσάνης:
Από 13/5
Εληνική Ένοση Εταιρειν Παγνίων
Αντιδράσεις για την τελική
ρύθμιση της αγοράς
Kleemann:
>>> ελ .
>>> ελ
η καταβολή
του μερίσματος
Πιστοποίησε τον πρτο αντιμικροβιακό
θάλαμο ανελευστήρα
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ανα κοιννει ότι σύμφωνα με την
απόφαση της Τοκτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της , την 05 Μαΐου 2021, το
μέρισμα της χρήσης 2020
Ποειριτείνο ΤαμέίΕγήταυν.
ανά μετοχή . Στο διανεμόμενο
μέρισμα θα γίνει παραχράτ
ηση φόρου με συντελεστή 5%
βάσει των άρθρων 61, 62 και
64 του Ν. 41722013 , έται το
καθορό πληρωτέο μέρισμα
ανά μετοχή.
Ημερομηνία αποχοπής από
την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χορίς το
δικαίωμα
μερίσματος oρίζεται η
Μαΐου 2021.
είσπραξης
JP Morgan:
Ποια είνα τάρα η δίκαη Ατοτμηση
Δικαιούχοι στην καταβολή
μερίσματος θα είναι
μέτοχοι που θα είναι εγγεγοαμμένοι στα αρχεία του
Συστήματος Αύλων TΤπλων
στις 10 Μciου 2021 (Record
Date).
Οι νέες μετοχές της Τράπεζας
Πειραις αναμένεται να ξεκι
νήσουν
αύριο 7/5
αποτίμηση τους με βάση τις
σχετικς
χυμαίνονται σε E 1 25-Ε1,50,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
αμερικανικής
τφάπεζας.
Οι αναλυτές της JP Morgan ,
παρότι είναι ενθουσιασμένοι ράζεται σε εύρος τιμής 1,25για τη λειτουργική ανάκαμψη
της τράπεζας, πιστεύουν ότι
υπάρχουν παράγοντες που
αιτιολογούν
έκπτωση
σχέση με τις άλλες ελληνικές τράπεζα συνεχίζει το πρόγρΜε τις εγχριες τράπεζες να
διαπραγματεύσιμες
διαπραγμάτευση τρα με 0,4x-0,5x τις εσωτεριη δίκαιη κές αξίες του 2022e (PTBV)
με περίπου 7ο-10%
2023e απόδοση ενσματων
ιδίων κεφαλαίων (ROTE),
βλέπει ένα εύρος 0,3x-0,35x
δείκτες για την Τράπεζα Πει
ραιςΠΕIΡ-6,00% ως δίκαιη
αποτίμηση, η οποία θα μεταφείναι
Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του
μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 13 Μαίου 2021.
Χρηματοδοτικοί πόροι ύψους 11,7 δισ. ευρ διατέθη
καν για τη στήριξη επιχειρήσεων της ΕΕ κατά τη διάρχεια της πανδημίας, από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο
Εγγυήσεων , σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
αποτιμήσεις
Η καταβολή του μερίσματος,
θα πραγματοποιηθεί από την
πληρτρια Τρόπεζα ΑΙPHA
ΒANK.
επενδυτικής
Με τις χρηματοδοτή- 2,1 δισ. ευρ υπογρά
σεις που έχουν εγκριθ- φηχαν στο τέλος Αποεί αναμένεται να κιν
ητοποιηθούν περίπου του Ταμείου φθάνουν
94 δισ. ευρ . Από τις ήδη στις επιχειρήσεις
χρηματοδοτήσεις που της ΕΕ.
έχει εγκρίνει το ΠΕ,
1,50 ευρ ανά μετοχή.
ιλίου . Έτσι, οι πόροι
σχετική
αποτίμησης
Πιο μακροπρόθεσμα ωστόσο,
βλέπει περιθρια για περαι τέρω αξιολόγηση, καθς η
PAPOUTSANIS
άτεζες τουλάχιστον oχ
κά , οι οποίοι περιλαμβάνουν
χαμηλότερα ενδιάμεσα επίπεδα κεφολαίου και μεγαλύτερη
περίοδο ανάκαμιψης .
αμμα καθαρισμού NPE και
ROTE και η εφαρμογή πιο
κανονικοποιημένων εκτιμήσεων για το 2024ε θα οδηγήΤΕΛ.
ανά μετοχή .
Created by Universal Document Converter