Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
7Μαϊου 2021
Ζοδόχου Πηγής, Μνήμη του έν ουρανφ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού
Σελήνη 25 ήμερων Ι Άνατολή ήλίου 6.22-Δύσις 8.21
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί μεταβλητοίάνεμοι, Θερμοκρασία έως 30β.
ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ Νεφσεις καινότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 26β
Αριθμ. φύλ . 41950
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΕΜΑΣΤΕ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΙΑ, ΑΠΥΠΤΟ, ΑΛΒΑΝΙΑ
Ή άνάγκη της έχμεταλλεύσεως
ύδρογονανθράκων σε Ίόνιο-Κρήτη
Ιόνιο
Ο Βουλευτής της ΝΔ Δημήτριος Βαρτζόπουλος καί ό Καθηγητής Ανδρέας Γεωργακόπουλος
παρεμβαίνουν μέσω της <Εστίας-Νομοθετική πρωτοβουλία για προγραμματική συμφωνία
έλληνικής καί κυπριακής έταιρείας
ύδρογονανθράκων
σικό Αέριο θά έχει κυρίαρχο ρόλο όρυκτν καυσίμων κατά 27,9% και
ς κένεργειακή γέφυραν γιά την πυρηνικής ένεργείας κατά 14,4%.
έπίτευξη τής πλήρους άπεξαρτή - Μόνον οί ΑΠΕ, ταρουσιάζοντας
αύξηση κατά 50%- παρά το ύψηλό
κόστος τους- άνέρχονται πλέον στό
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ έχει έπι βάλει τήν υίοθέτηση ένός νέου πα ραγωγικού μοντέλου γιά την Ενέρ
γεια, τό ότοϊο στοχεύει στήν ένσω - τικς ούδέτερη περιοχή παγκοσμίμάτωση όλο και περισσοτέρων ως έως τό 2050. Η χρα μας έχει
περιβαλλοντικν παραμέτρων , μεγαλύτερη διείσδυση τν άνανεωσίμων πηγν ένέργειας (ΑΠΕ ) , διερεύνηση τν προοπτικν άναπτύ- Δεδομένων όμως πολλν τεχνικν
ξεως αμπλέν ( άπό φυσικό άέριο)
και απράσινουν (άπό ΑΠΕ) ύδρο- ρείται έπιστημονικς βέβαιον πς
γόνου και κυρίως μείωση τής χρή- γιά πολλές δεκαετίες άκόμη τό Φυσεως τνόρυκτν καυσίμων. Η
Εύρωπαϊκή "Ένωσις έχει δεσμευ
θεϊ νά καταστεί ή πρτη κλιμασεως άπό τόν άνθρακα.
Η πολιτική αυτή έπιλογή της
ΕΕ έν συνδυασμφ μέ τήν έξάντληση τν πρτων ύλν δδήγησαν κατά την τελευταία δεκαετία σέ μεί-της πρωτογενούς παραγωγής-παωση τής πρωτογενούς παραγωγής ρα την αύξηση τν ΑΠΕ- δήγηφυσικού άερίου κατά 46,4% , άργου
πετρελαίου κατά 35,3% , στερεν
ήδη είσέλθει σέ περίοδο ένεργειακού μετασχηματισμού μέ πλήρη
άπολιγνιτοποίηση μέχρι τό 2028.
34,2% του συνόλου.
Αύτή ή δραματική μείωσις
και οίκονομικν παραμέτρων θεω
σε τήν "Ένωση σέ μία κατάσταση
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Oί πατέντες
Μπάιντεν διχάζουν
Από την συνδιοίκηση στήν έκχρηση
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ σέ όλον τόν κόσμοέπιστημονικές , πολιτικές και οίκονομικές- έχει προκαλέσει ή στήριξις του
Άμερικανού Προέδρου στήν πρόταση
του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας να
καταργηθεί ή πνευματική ίδιοκτησία στά
έμβόλια κατά του κορωνοϊού. Στήν Ελλά δα όμως ξέσπασε σύγκρουσις για τό ποιός
είχε καταθέσει νωρίτερα άντίστοιχη πρό Η 4ΔΙΩΤΙΚΗ έπίσκεψη του Τούρκου ύφυπουργού κή έπικράτεια καί άποστέλλουν κάθε τρείς και λί
Εξωτερικν Κιράν σέ Θεσσαλονίκη και Θράκη (ό γο νέους άξιωματούχους για νά αφορτσουνn και
όποιος έδωσε έμφαση κατά τήν παραμονή του στά άλλο τήν άτζέντα .
όθωμανικά μνημεία της περιοχής) συνέπεσε χρονικά μέ την άσκηση ποινικής δίωξης έναντίον του Δημάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ίμάμογλου γιά άσε - ανοικτων θυρν και άν πρέπει μαλλον νά κλείσουν
βεια πρός τόν όθωμανό Σουλτάνο Μωάμεθ, τόν τά- οι πορτες. Τινοημα έχει νά έπιτρέπουμε τήν περιοφο του όποίου έπισκέφθηκε . Τό νά σταυρσει τά
χέρια του πίσω άπό την πλάτη θεωρήθηκε άσέβεια τητες μετά το έπεισόδιο Δένδια-Τσαβούσογλου
και έγκλημα καθοσισεως. Ή χρονική άλληλουχία των γεγονότων πιστοποιει άπολύτως λοιπόν ξε καθαρισε ότι έμείς άναγνωρίζουμε μειονότητην νέα άνάγνωση πού γίνεται πλέον σε περισσότερες της μίας δυτικές πρωτεύουσες μεταξύ των
όποίων καί ή Αθήνα : τό Ίσλάμ όρίζει και καθ0οηγει συνθη κες, οϋτε άνεκτικές κοινωνίες πρότυπο, ούτε
Διερωτμαι πλέον τί νόημα έχει ή πολιτική των
Ασχήσεις
θοασυτητος
άπό Τσαβούσογλου
γιά την μειονότητα!
δεία ύφυπουργού άρμοδίου για τουρκικές μειονόκατά τήν διάρ κεια του όποίου ό Ελλην Υπουργός
όκ. Μητσοτάκης ή ό κ. Τσίπρας.
τα μουσουλμανική καί μόνον μέ βάση τήν Λωζάννη , τελεία και παυλα. Οι άνθρωποι δέν καταλαβαίνουν ούτε άπό διεθνές δίκαιο, οϋτε άπό διεθνείς
ταση,
(σελ . 4)
"Όταν ό ύπουργός Επικρατείας Γιργος
Γεραπετρίτης έπληροφορήθη τήν δήλωση Μπάιντεν, έσπευσε νά άναφέρει ότι δ
Πρωθυπουργός άπό τόν Άπρίλιο του 2020
σέ συνέντευξη σέγερμανική έφημερίδα
είχε ταχθεί ύπέρ της καταργήσεως της
ΕΝΦΙΑ:
μας άφορά έδω προκύπτουν δύο σοβαρότατα θέματα . Το πρτο είναι ότι ή πολιτική των άνοικτων
θυρν στήν Θράκη έξήντλησε τά όριά της . Δόθη κε οταν να μιλουν τήν γλσσα τους σέ δημόσιους χή εύκαιρία στόν Πρόεδρο Έρντογάν νά τήν έπισκε -ρους ει μή μόνον στίς οίκίες τους , ήρθε μετά άπό
φθεί ίδιωτικς δύο τούλάχιστον φορές μέσα στήν Ολα αυτά νά μάς κάνει μάθημα καί πάλι για ατουρτελευταία δεκαπενταετία . Δόθηκε ή εύκαιρία σε Κικη μειονότηταν και νά μας θέσει μεταξύ άλλων
πλήθος Υπουργν του νά περιοδεύσουν έκετ και Και θεμα χρήσης τουρκικής γλσσας ς έπισή
νά διαπιστσουν πόσο σέβεται ή Ελλάς τόσο τίς μου! Ερωταται: Γιατί στό όνομα της έξομάλυνσης
άτομικές όσο καί τίς θρησκευτικές έλευθερίες τη
μουσουλμανικής μειονότητας. Παρά ταυτα όμως οί Υου, πρέπει νά έπιτρέπουμε αύτό τό μπαράζ έπιάνθρωποι συνεχίζουν κακόπιστα την προπαγάνδα σκεψεων που μπορεί νά άποκτήσουν μέ τά χρόνια
έναντίον της χρας μας , βυσσοδομούν διαρκς , και χαρακτήρα έθίμου; Χαρακτήρα τετελεσμένου;
συμπεριφέρονται λές και ή περιοχή είναι τουρκι
ρα του όποίου οί"Ελληνες της Πόλεως άπαγορευΘά γράφω γι' αύτόν
μέχρι ν άσπρίσει
ό κόρακας ..
Συνέχεια στήν σελ . 3
Μόνο τό 40% τν Ελλήνων
πιστεύει πς έχουμε Δημοκρατία
τν σχέσεν μας, του κατευνασμοϋ καί του διαλόΓράφει ο Βύρων Γ Πολύδωρας
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
ΜΕΡΟΣ
Ακρα του τάφου σιωπή
στόν κάμπο βασιλεύει.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί
κι ή μάνα τό ζηλεύει .
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Τά μάτια ή πείνα έμαύρισε
στά μάτια ή μάνα μνέει, >
ΕΛ.ΠΕ: 0Οι 5 πυλνες
τής νέας στρατηγικής
Ό Σοσιαλισμός προϋποθέτει
αύξηση τν φόρων
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
(Από τούς Ελεύθερους
Πολιορκημένους , Σχεδίασμα Β .
. Στή φημισμένη Ψησταφιά μέ τήν έπωννμία Β βλιοθήκη στού Μιλούτινν που βρίσκεται στήν πόλη Κραγκούγεβατs, στήν κντρική Σερβία, Τόμενού
πλέον συνδέεται μέ τά έμβόλια . Η ίδιοκτήτρια του
καταστήματος Λιούμπινκα Ράσκοβιτς μέ την βοήθεια τν δημοτικν ύγειονομικν άρχν όργάνωσε τόν έμβολιασμό τν πελατν της καί κάθε ένας
που έμβολιαζόταν μπορούσε νά γευτεί δωρεάν βοδινό σούβλα που σιγοψηνόταν έπί 15 ρες στόν
προαύλιο χρο του καταστήματο, Έναλλακτικά
μπορούσε νά έπιλέξει μία μερίδα γκούλας άγριόχοιρου. Τά έδέσματα Τής Βιβλιοθήκης γεύτηκαν
έπίσης καί όσοι πήγαν νά δσουν αίμα, άφού ταυτόχρονα μέ τόν έμβολιασμό στήν Ψησταριά όργα
νθηκε καί έθελοντική αίμοδοσία κάτι που άποτε
λεί πλέον παράδοση , μιας και κάθε χρόνο στό κατάστημα αύτό διοργαννονται άνάλογες δράσεις
Η ΜΕΣΑΑ τάξις όχι μόνο δέν έπιβαρύνθηκε μέ
ύπερφορολόγηση έπί ΣΥΡΙΖΑ, όπως στελέχη τής τότε Κυβερνήσεως έχουν παραδεχθεί άλλά θά έπρεπε
νάκαταβάλλει άκόμη περισσότερους φόρους. Ο πρην ύφυπουργός Οίκονομικν Τρύφων Αλεξιάδης όχι
μόνο πιστεύει ότι ή μεσαία τάξις δέν ύπέστη βαρύτατο πλήγμα άπό την οίκονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ
άλλά και θεωρεί ότι είναι προπαγάνδα τν πολιτικν
Συνέχεια στήν σελ. 3
Διονύσιος Σολωμός)
ΤΟΥΣ ΠΕΝTΕ τυλνες άναπτύξεως των ΕΛΠΕ πού
θά συμβάλλουν στόν έταιρικό μετασχηματισμό του
δμίλου και σέ νέες δομές πού θά αύξήσουν τήν ένεργειακή μετβαση παρουσίασε ή διοίκησις τής έταιρείς . Η στρατηγική τού δμίλου συνοδεύεται άπό
νέο έπενδυτικό πρόγραμμα 4 δισ . εύρ μέ έμφαση
στίς καθαρές μορφές ένεργείας και τήν μείωση τν
έκπομπν CO .
Ο ΦΕΤΦΑΣ ήρθε άπό τίς Βρυξέλλες . Οι έκεί τοκογλύφοι ζητοϋσαν
Συνέχεια στήν σελ. 5
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μετά άπό σαράντα χρόνια, καί γιατί τρα..
έχουμε φωνή!
Βγήκε, πού λέτε , δ Σαρούνος Μαρστουλιόνις , ένας αύτοί δέν δέχθηκαν. Και
πρην σοβιετικός (Λιθου- φυσικά oί δηλσεις , που έγ ανός σήμερα) πολίτης και
πρην παίκτης τής καλαθόσφαιρας και κατήγγειλε σέ κάποια έλληνικά ΜΜΕ
ότι κκάποιοι τους πλησί - ( μάλιστα ό έν λόγω έδωσε
ασαν τό 1987 στήν Έλλάδα και τούς πρότειναν να
τους δσουν χρήματα γιά άθλητές , έeiνης Τής μεγάλης ό όρισμός του κάποιος, κάπου , κάποτε, προφανς μέ
κάποιο στόχο (αύτό δέν μας
τό έξήγησε ό Μαρτσουλιόσέ κάποια Βόλτα τους στούς νiS), τρείς και πλέον δεκαεΤές άργότερα. Και μάλιστα
μέ αίχμές κατά του cίερού
προπονητικού τέρατο τής
ΕΣΣΔ, του Άλεξάντρ Γκονά κερδίσει ή Ελλάδα , άλλά έθνικής όμάδας , έσπευσαν νά
Ανανεωμένη
και ακόμη πιο δυνατή !
.Η ίδηση του διαζυγίου τν Μελίντα καί Μπίλλ
Γκαίητs έπειτα άπό 27 χρόνια γάμου άπασχόλησε όπως ήταν λογικό τά ΜΜΕ άνά τόν κόσμο. Ίδιαίτερη άπήχηση είχε όμως στήν Κίνα Τό hashtag
γιά τό διαζύγιο αύτό έφερε περισσότερα άπό
830 έκατομμύρια θεάσεις στό κινεζικό Tvitter, τό
Weibo . Γιάνά άντιληφθεϊ κανείς Τίσημαίνει Τό όνομα Μπλλ Γκαίητς στήν Κίνα, θά πρέπει νά ύπενθυμίσουμε ότι διέκρινε Την εύκαιρία άναπτύξεως στην
τεράστια άγορά Της Κίνα , που τότε δέν είχε άκόμη
πρόσβαση στόν χρο του διαδικτύου .
του άπαντήσουν.
Ι έπε ό έν λόγω; Ότι
i φωνή των Ποντίων, των Μικρασιατάν,
τιμν ΘραKιων, του Ελληνισμού της Οικουμένης
ναν έπειτα άπό 34 όλόκληρα χρόνια , δημοσιεύθηκαν δρόμους τής Αθήνας , κάΗ Ιστορία, η Λαογραφία και ο 1ολιτισμός,
βρίσκουν φιλόξενα "σπίτ" στο. .
ποιοι Ελληνες τους πλησίασαν και τούς πρότειναν κάποιες χιλιάδες δολλάρια για
νά χάσουν Μέ δυό λόγια, μέλσκ, του όποίου τό όνομα
P pontosnews
κάπου συνέντευξη) και κάποιοι άπό τους δικούς μας
Συνέχεια στήν σελ. 4
7-5-2021