Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Το ιστορικό διπλό ρεκόρ των ελληνικών τίτλων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜl1ΡΙΚΗ Μ!
771234
567140
Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.510
Καμπανάκιν 10BE
για την οικονομία
Η επαναφορά σημαντικν τομέων της οικονομίας στα επίπεδα πριν από την Πανδημία δεν θα
είναι αυτόματη, ούτε σίγουρη, και σε αυτή την
Πορεία εξεύρεσης νέας ισορροπίας Πολλές
θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις δεν θα επιβισουν, εν και οι αποφάσεις οικονομικής
Πολιτικής θα αποκτούν μεγάλη κρισιμότητα
αναφέρει το ΙΟΒΕ σχολιάζοντας την Πορεία
του δείκτη οικονομικού κλίματος τον μήνα
Απρίλιο. σελ. 3
Το ιστορικό διπλό ρεκόρ
των ελληvικν τίτλων
0,17%-0,2% το επιτόκιο του 5ετούς ομολόγου,-0,4% το επιτόκιο των 3μηνων εντόκων
Διπλό ιστορικό ρεκόργια τους ελληνικούς τίτλους αγοραστικό ενδιαφέρον της τάξεως των 20 δισ.
σημειθηκε χθες. Μέσα στο ίδιο 24ωρο ο ΟΔΛΗ ευρ, επιτρέποντας για μια ακόμη φορά να πε
άντλησε 3 δισ. ευρ με την έκδοση 5ετούς ομο
λόγου, η απόδοση του οποίου διαμορφθηκε στην σκοΠικν κεφαλαίων . Μετά και τη χθεσινή έκδοση
Περιοχή του 0,17%-0,2%, εν την ίδια ημέρα εκ
δόθηκε για Πρτη φορά έντοκο γραμμάτιο με αρ
Vητικό επιτόκιο 0,4%. Και στην 3η έξοδο της Ελλάδας
στις αγορές, το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν τε
ράστιο: μόνο για το 5ετές ομόλογο εκδηλθηκε
επίσης εκδηλθηκε Πολύ μεγάλη ζήτηση- να τοΠοθετείται χρονικά μέσα στο καλοκαίρι. Συνολικά
ο φρέσκος δανεισμός του 2020θα ξεπεράσει
Πλέον τα 20 δισ. ευρ αν συμπεριληφθούν και τα
του 5ετούς ομολόγου, ουσιαστικά έχει καλυφθεί χρήματα Που θα εισρεύσουν στη χρα μέσω του
το Πρόγραμμα δανεισμού της χρας για φέτος . Ταμείου Ανάκαμψης, του Προγράμματος Sure
αλλά και των τουλάχιστον 5-6 εκδόσεων ομολόγων,
εκ των οΠοίων μέχρι στιγμής έχουν ήδη ολοκληΑ' τρίμηνο
Στα 81 εκατ. ευρ τα κέρδη
Προ φόρων της Mytilineos
ριοριστεί στο ελάχιστο η συμμετοχή των κερδοΣτα 524 εκατ. ευρ και 81 εκατ. ευρ, αντίστοιχα, ανήλθαν για το α' τρίμηνο του 2021
κύκλος εργασιν και κέρδη Προ φόρων , Τόκων
και Αποσβέσεων της Μytilineos, Παραμένοντας
στα ίδια επίπεδα τόσο με την αντίστοιχη
Περίοδο του προηγούμενου έτους όσο και με
το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, με βάση τα
όσα σημεινει ανακοίνωση της εισηγμένης
χτες . σελ. 13
Ωστόσο, ο ΟΔΛΗΧ θα Προχωρήσει και σε νέες εκ
δόσεις, μετην Πρτηπιθανότατα την επανέκδοση
του 10ετούς ομολόγου του Ιανουαρίου, για το οποίο
ρωθεί οι τέσσερις. σελ.3
Χαμένοι-κερδισμένοι
τη χρονιά του Covid-19
Το manulal του ΥΠΟΙΚ
για τα ηλεκτρονικά βιβλία
Τουρισμός
Λιγότερες απαγορεύσεις
μεταξύ Ελλάδας -Γερμανίας
Να άρει το μέτρο της υποχρεωτικής καραντίνας
σε όποιον Γερμανό επιστρέφει από την Ελλάδα
εξετάζει η γερμανική κυβέρνηση, σύμφωνα με
όσα δήλωσε ο Ελληνας υπουργός Τουρισμού
Χάρης Θεοχάρης από το Βερολίνο. σελ.7
Νέος οδηγός από την ΑΑΔΕ
ΥΠοχρεωτικά μπαίνουν στη
ζωή των επιχειρήσεων τα ηλε
κτρονικά βιβλία από την 1η Ιουλίου 2021, οπότε και τα δεδομέ - σμός των καταχωρούμενων συνα αυτν θα πρέπει να διαβιβά-ναλλαγν.-Διενεργούνται οι
ζονται στην ψηφιακή πλατφόρ - αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές
μα myDΑΤΑ. Έως και την υΠΟ
βολή Πάντως της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολο- φορολογικού αποτελέσματος
γικού έτους 2021 οι επιχειρήσεις κάθε έτους. Καθς ο χρόνος με
έχουν ην υποχρέωση να δια
βιβάσουν όλα τα δεδομένα τους
με ακρίβεια σε σχέση με τα δε
δομένα των βιβλίων τους και του
E3. Θα Πρέπει να αναφερθεί ότι
στα ηλεκτρονικά βιβλία της Ανε
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό
δων: -Διαβιβάζεται και καταχρείται η Σύνοψη των Παραστατικν εσόδων / εξόδων των ΕΠχειρήσεων - Γίνεται Χαρακτηρι
TακτοΠοίησης για τονπροσδιο
ρισμό του λογιστικού και του
Πρόταση της Ελλάδας
Ειδικό Ταμείο για πράσινα
ναυτιλιακά καύσιμα
τρά αντίστροφα Πλέον για την
υιοθέτηση του εν λόγω μέτρου,
αλλά ταυτόχρονα και για τη δι
ευκόλυνση των υπόχρεων , η ΑΑ
ΔΕ εξέδωσε νέο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το Πός
θα εφαρμοστούν στην πράξη τα
ηλεκτρονικά βιβλία . σελ. 5
Τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού
Ταμείου υπό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας
Εκπομπν (ΕU ETS) Που θα εξασφαλίσει τη
σταθερότητα της τιμής του άνθρακα (carbon
price), τη μείωση της επιχειρηματικής αβεβαότητας και τον περιορισμό των οικονομικν και
διοικητικν επιβαρύνσεων για τις χιλιάδες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις Που αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, προτείνει ο υπουργός Ναυτλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
με στόχο τη σταδιακή απεξάρτηση της ναυτιλίας από τα ορυκτά καύσιμα. σελ. 8
Τα αποτελέσματα όλων των εισηγμένων για το2020
σελ.9-11
Δεύτερη
ευκαιρία,
αλλά και
Πς μεταλλάσσεται αταστιμοτα
Καταργείται
το ραντεβού
για αγορές
με dick in shop
η βιομηχανική
στρατηγική
Τρέχουν
να προλάβουν
οι υποψήφιοι
συνταξιούχοι
έλεγχοι
Καρέλιας: Μικτό μέρισμα
9,40 ευρ/μετοχή
Τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 9,40
ευρ ανά μετοχή θα Προτείνει το διοικπτικό
συμβούλιο της Καρέλιας στη γενική συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας Που έχει προγραμματιστεί για τς 30 Ιουνίου 2021.Όπως τονίζει η
εταιρεία , το προτεινόμενο μέρισμα είναι ισόποσο
με αυτό της χρήσης του έτους 2019. σελ. 13
Επιστρεπτέα 7
Κομισιόν
Όρια ηλικίας
σελ. 6
Μεγαλνει ο κατάλογος των δικαιούχωντης Επιστρεπέας Προ
καταβολής 7, καθς, κατ' εξαίρε
ση, μΠορούν να υποβάλουν από
σήμερα αίτmση και επιχειρήσεις
Που δήλωσαν, μεν, στοιχεία εσό
δων στηνe εφαρμογή Τα 'Εσοδά
μου, Που λειτουργεί στην Πλατ
φόρμα myBusiness Suppoυ ης
ΑΑΔΕ, αλλά εκ παραδρομής δεν
υπέβαλαν την αίτηση. σελ.4
Σε επικαιροποίηση τς βιομηχανικής στρατηγικής
Προχρησε χθες η Κομισιόν, λαμβάνοντας υπόψη
τα διδάγματα από την πανδημία αλλά και την προσαρμογή στον διττό στόχο της πράσινης και ψη
φιακής μετά βασης. Η νέα στρατηγική Προτείνει
μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ενιαίας
αγοράς, ιδίως σε Περιόδους κρίσης, εν αντιμετω
Πίζει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των
εξαρτήσεων της Ε.Ε. σε βασικούς στρατηγικούς τομείς και Παρουσιάζει μια εργαλειοθήκη για την
αντιμετπισή τους. σελ. 2
Μεγάλη Εβδομάδα
Πόσο ..
Πασχαλινός
ήταν ο τζίρος
του εμπορίου
Αθρόες αιτήσεις συνταξιοδό
τηoης, λόγω των νέων ορίων ηλ
κίας, αναμένουν το υπουργείο
Εργασίας και ο ΕΦΚΑ, από το β
εξάμηνο του 2021.Ο λόγος είναι
Πως από τον Ιανουάριο του 2022 ,
Που λήγει n επταετής μεταβατική Περίοδος από τη νομοθε
τική Παρέμβαση του 2015 , τα
γενικά όρια ηλικίας αυξάνονται
έως και τα 67 έτη. σελ.4
ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
TΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ I
σελ . 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα