Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 06.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7598
29 χρόνια
Καθολική η αποδοχή του ανέπαφου τρόπου πληρωμν
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Ανέπαφες το 93% των συναλλαγν στην Ελλάδα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: |Τα δικαιματα και οι υποχρεσεις των ΜμΕ
Πάς προστατεύονται
Rheinische Post:
είναι η ελληνική
Silicon Valley
Αν κι στη συντριπτική Πλειονότητα τον περιπτάσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσες όχι μόνο
στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίας, Πέφτουν κθματαν των αθέμπων Πρακτικν Ττων μεγάλων
επιειρήσεων, δεν λείπουν, ωστόσο και οι περιπτσεις όπου μικρού μεγέθους οντότητες, συναστίζονται για να διατηρήσουν ή και να επεκτείνουν τα συμφέροντα ους , παραβιάζοντας τους
κανόνες ανταγωνισμού. Στις περιπτσεις αυτές, οι διοκητικές αλλά και οι νομικές κυρόσες, δε
εναι αμελητέες και για αυτό, θα Πρέπει να αποφεύγεται κάθε αντανταγωνιστική Πρικτική.
Αυτές, εν ολγοις είνα οι βασικές
επισημάνσεις της ελληνικής Επ
Τροπής Ανταγωνισμού (EA) η
οποία με έναν κατατοπιστικό
οδηγό, εξηγεί τους κανόνες του
ανταγωνισμού, το Πως μπορούν
να Προστατευθούν οι ΜμΕ από
αθέμτες Πρακτικές, αλλά και T
επακολουθεί ότι κάποια ΜμΕ
συμμετέχει σε παχίδια νόθευσης του ανταγωνισμού.
Αναβάθμισε τον ΟΤΕ σε BB η S&P, σταθερό το οutiook
της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα δο
ητας Του ΟΤΕOΤE-1,33% σε ΒBB, θέτοντας χρόνια. Πιστεύει επίσης ότι η επιχείρηση έχει
Παράλληλα σταθερό το outlook Προχρησε ισχυρό ισολογισμό και γ' αυτό η αξιολόγησή
η S&P μετά και την αναβάθμιση της ελληνι- της είναι τρεις μονάδες Πάνω από αυτή της
χρας Δεδομένης της Προσδοκίας γα
βελτίωση της ελληνικής οικονομίας , ο οίκος
δεν Πιστεύει Πλέον ότι θα υπάρξει μεταβ
λητότητα στη δημιουργία cash fow από τον
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότκής οικονομίας σε BB στις 23 Απριλίου .
Όπως εξηγεί ο οίκος προσδοκά ότι ο
ΟΤΕΟΤΕ -1,33% θα επωφεληθεί από το
βελτιωμένο περιβάλλον και την ανάκαμψη
Με 5ετές ομόλο-ομόλογο ωριμάγο ετοιμάζεται ζει τον Φεβρο- Τική) συναλλα-Αυτή θα είναι η
να βγει εκ νέου υάριο του 2026. γή θα Πραγμα - Τρίτη
στις αγορές η
Ελλάδα σύμφω - ανατεθεί
να με ανα κοίνω- Βarclays , BofA
ση Που εξέδωσε Securities, Citi, συνθήκες Που
ο ΟΔΛΗΧ.
Όπως αναφέρε-Morg an Stanley στην
ται στην ανακοίνωση,