Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Της Διακαινησίμου, Ιβ του δικαίου
Σελήνη 24 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.23-Δύσις 8.21,
ΑΤΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 26β.
Αριθμ. φύλ . 41949
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Πέμπτη 6 Μαΐου 2021
ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΧΑΝΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
ΝΑΠΕΡΙΟΔΕΥΣΟΥΝ ΕΚL ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝΑΚΟΜΗ ΕΝΑΣ
Γιατί έπιτρέπετε στόν Τούρκο
ύφυπουργό νά περιοδεύει τήν Θράκη;
Θέμα <τουρκικής μειονότητος στήν Θεσσαλονίκη
δότοιος ζητεί νά λειτουργήσουν ς λατρευτικοί χροι δύο παλαιά τεμένη
άνοιξε δ θρασύτατος κύριος Κιράν
ΑΠΟΧΘΕΣ κινείται μεταξύ Θεσσα
λονίκης και Θράκης ό Τούρκος ύφυπουργός Εξωτερικν Γιαβούζ Σελίμ πιέσεις καί οί περιορισμοί στήν έλευ
Κιράν. Θά έορτάσει τό ραμαζάνι μαζί θερία θρησκείας , γλσσης και προμέ τήν μειονότητα, την δποία ή Αγκυ σευχής τν όμογενν μας . Είμεθα δί
ρα έπιμένει νά όνομάζει τουρκικήν .
Ανοίγει όμως καιζήτημα μειονότητος
στήν Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστική είναι σχετική άνάρτησίς του στό
Twitter: Στή Θεσσαλονίκη συνα
ντηθήκαμε μέ τούς έκπροσπους της και είχε έπικοινωνία μέ άνυπόστατουρκικής κοινωνίας , τούς θρησκευ- τες όργανσεις όπως κάποια Ενωσις
τικούς λειτουργούςν καί όπως είπε
Μουσουλμάνων Μακεδονίας Θρά - πρός τό διεθνές δίκαιον νά χαρακτηκης! Ο Τουρκος ύφυπουργός προ- ρίζει ατουρκικήν μία μειονότητα πο
καλεί εύθέως , Θέτει ζήτη μα κόμο-είναι άναγνωρισμένη ς μουσουλγεννν του πού καταπιέζονται. Όπότε τό έρτημα είναι ποιός και για ποι-έλληνικό Κράτος νά έπισκέπτεται
όν λόγο συνεφνη σε νά γίνει αυτη η τούς ψευτομουφτήδες, όταν ύπάρ έπίσκεψις . Γιατί έπιτρέπεται σε έναν
Τουρκο κυβερνητικό παράγοντα νά
έρχεται νάμας έπιδεικνύει έδω την οάν) μουφτήδες τούς όποίους άνα
κιδένμπορούν νά γίνουνάποδεκτές οί
μανική. Είναι περιφρόνησις πρός τό
πλαστούς όμογενείς μας πού παρά τίς
δυσκολίες διατηρούν τήν ταυτότητα
καί την θρησκεία τους
χουν κανονικς όρισμένοι (σύμφωνα
μέ όλα τά προβλεπόμενα άπό τό ΚοΚαί αυτά έν έπεσκέπτετο κόθωμανικά μνη μείων όπως τό Γενί τζαμί
ΜΌ Τουοχος ύφυπουργός Εξωτερικν, άομόδιος για τις μειονότητες
Γιαβούζ Σελίμ Κιράν. Είναι ό ίδιος ό ότοιος πρό έτους κατηγορούσε
την Ελλάδα, ότι είχε νερούς στόν Έβρο
περιφρόνησή του πρός τό διεθνές δι
καιο και πρός τούς νόμους του έλλη-γνωρίζει ή Ελλάς.
νικού Κράτους . Είναι περιφρόνησις
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Ή Ισπανίδα Τράμπν
Άγιούσο συνέτρυψε
σοσιαλιστές-Ποδέμος
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό διεθνές περιβάλλον και οι έκλογές
Ό καθηγητής
Δεβλέτογλον
για τήν άλλοτε
φοιτήτριά
του Κατερίνα.
Σαχελλάοοπούλου
ΑΦΗΣΑΜΕ έσκεμμένα έκτός της πρόσφατης άνα-οί έκλογές στήν Ελλάδα λοιπόν διεξαχθουν μετά
λύσες μας για τίς έκλογές το διεθνές περιβάλ- τίς γερμανικές , μετά τις γαλλικές και μετά τίς ίτα λον που παίζει πάντοτε καθοριστικό ρόλο στήν λή-λικές , ό άέρας θά είναι μολυσμένος και <άντισυΨη μειζόνων άποφάσεων . Το άφήσαμε έσκεμμένα , στημικός" . Το τσουνάμι θά πλήξει καί τήν ΝΔ. Έάν
γιατί θέλουμε νά διεξέλθουμε αύτό. Θεωρ, θεω - οί έκλογές στήν Ελλάδαα προηγηθουν άλλάζουν κάρουμε πς ύπάρχουν τρείς σημαντικές παράμετροι πως τά δεδομένα.
που όφείλει νά λάβει ύπ' όψιν του ό κύριος Μητσοτάκης γιά τήν διαμόρφωση τν τελικν του αποφα - έκλογν είναι τά έλληνοτουρκικά . Σήμερα λόγω
σεων . Ή πρτη παράμετρος είναι οι έκλογές στην τής ένδιάμεσης τακτικής κόντρας Η ΠΑ- Τουρκίας ή
Ίσπανία , τήν Γερμανία, τήν Γαλλία και τήν ταλία,
χρες όδηγό γιά τήν"Ενωση. Στήν Μαδρίτη έπικράτησε των Σοσιαλιστν καί των Ροdemos ή Ισπανίδα
Τράμπ Ίσαμπέλ Δίαθ Άγιουσο, ή όποία θά διοικήσει Ανεβάζει τούς τόνους διαθέτοντας κάλυψη , όπως
τήν περιφέρεια της Μαδρίτης σέ συνεργασία μέ το έπισημάναμε καί άλλοτε . Το ίδιο κάνει καί ή νέα κυάκροδεξιό Vox. Έκει έπικρατεί ήδη άρνητική άτμό- βέρνηση της Λιβύης άπαιτντας τήν άπόσυρση των
σφαιρα γιά τίς δυνάμεις τής εύρωπαϊκής συστη-τουρκικν στρατευμάτων άπό τήν περιοχή . Τό ίδιο
μικής δεξιάς στήν όποία άνήκει και ή παροϋσα ΝΔ.
οίΧριστιανοδημοκράτες είναι σταθερά δεύτεροι σε Συμβαίνει έτσι τό πολιτικό όξύμωρον: ένω στό Μαόλες τίς δημοσκοπήσεις και κινδυνεύουν μέ βαριά ξιμου είναι έγκατεστημένοι οί θεωρητικοί τοϋ συμήττα ύπό τήν ήγεσία Λάσετ. Το άδερφάκι τους Χρι - βιβασμού καί του κατευνασμού , ή ΝΔ κερδίζει στίς
στιανοκοινωνική"Ενωση κινδυνεύει νά βρεθεί έκτός δημοσκοπήσεις πόντους άπό τήν ζυγισμένη κόντρα
Βουλής. Στήν Γαλλία ή Λεπέν μέ προσαρμογές στόν πού έκανε ό Ύπουργός Έξωτερικν στήν Άγκυρα
πολιτικό της λόγο άπειλεί εύθέως ήδη τόν Εμμα- σέ γνση των συμμάχων .
νυέλ Μακρόν. Είναι λίαν άμφίβολο άν θα δουλέψει
αυτή τήν φορά ή συσπείρωση κατά της Άκροδεξιάς.
Στήν Ίταλία ό Σαλβίνι έμεινε όρθιος και έγινε μέλος ζεται και μέ άρθρα γνμης ξένων καθηγητν ύπέρ
του Εύρωπαϊκοϋ Λαϊκου Κόμματος. Παρά τίς δι - της άποπομπής της Τουρκίας άπό τό ΝΑΤΟ δέ θά
ξεις διατηρεϊ ίσχυρότατα έρείσματα στόν λαό. Εάν
Μαδρίτη.-Η άπόλυτη έπικράτησις
της Δεξιάς και ή
όλοκληρωτική κατάρρευσις τν σοσιαλιστν και των
Η δεύτερη παράμετρος έπίσπευσης τν
συμμάχων τους Πο δέμος έχαρακτήρισαν τίς πρόωρες τοπικές έκλογές της Μαδρίτης, οί όποίες
θεωρούνται πρόκριμα γιά όλόκληρη τήν
Ισπανία . Χαρακτηριστικό είναι ότι ό
ήγέτης τν Ποδέμος Πάμπλο Ίγκλέσι
ας, ταπεινωμένος, έδήλωσε ότι άποχω
ρεί άπό την πολιτική . Πρέπει να σημει ωθεί ότι ηύξημένη ήταν ή συμμετοχή τν
όποία θά κρατήσει τούλάχιστον μέχρι το ραντεβού
Μπάιντεν-Έρντογάν στίς 14Ιουνίου, ή Έλλάς συμ μετέχει άνέτως στήν συμμαχία κατά της Αγκύρας .
(σελ. 3)
Ήμπλόφα
της Αγκύρας
καί ο ΟΗΕ στίς διαπραγματεύσεις για τό Κυπριακό.
Συνέχεια στήν σελ . 5
του Κστα Κόλμερ
ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ κάτυπην διάσκεΨη για το Κυπριακό πού συνέρχεται
κατ' αυτάς στήν Γενεύη (27-29 Απριλίου) ό γεν. γραμματέας των Ήνωμένων Εθνν Άντνιο Γκουτέρρες θά
προσπαθήσει να συγκεράσει τίς δι αφορές τής Κυπριακής Δημοκρατίας μέ τήν Τουρκία . Όστε σέ μία τυπική πλέον σύνοδο των τριν έγγυητριν δυνάμεων καί της ήγεσίας
των δύο κοινοτήτων , Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής, άργότεραμέσα στό θέρος, νά διευθετηθη τό
Κυπριακό πρόβλημα. Δηλ. νά τερματισθή ή Τουρκική είσβολή και κατοχή
της Κύπρου που χρονολογείται άπ
τόν Αύγουστο του 1974. Κανονικς ή
κάτυπην διάσκεψη θά έπρεπε ν' άσχοληθή μέ τό θέμα της άσφαλείας
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ήδιεθνής άντιτουρκική άτμόσφαιρα πού έκφράΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
.Τήν άκυρωση καί του έφετινού Oktobertest, τής
διάσημης γιορτής Τής μπύρας, άνεκοίνωσαν ό Πρω
θυπουργός τής Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ καί ό δήμαρχος τού Μονάχου, Ντίττερ Ράιτερ. Aίτία γιά
τήν άκύρωση του δεύτερου συνεχούς Oktobertfest
είναι τά μέτρα γιά τόν περιορισμό Τής πανδημίας
του κορωνοϊού. Τό μεγαλύτερο παγκόσμιο φεστι
βάλ θά κατεστρέφετο έάν έπρεπε νά πραγματοποΙ
ηθεί υπό όρουρ Τόνισε όκ Ζαντερ, ξηγντας τήν
είσήγησή του νά ματαιωθεί και ή φετινή διοργάνωστ, ή όποία ήταν προγραμματισμένη γιά τό διάστημα άπό 21 Σεπτεμβρίου έως Τις 3 Όκτωβρίου.
Τό Oktoberfest είναι τό μεγαλύτερο λαϊκό φεστι
βάλ στόν κόσμο καί συγκεντρνει περισσότερους
άπό 6,5 έκατομμύρια έπισκέπτες Ο τζίρος γιά Τς
έπιχειρήσεις που συμμετέχουν ξεπερνά τό ένα δισε
κατομμύριο εύρ, ένω οί θέσεις έργασίας που προ
σφέρει είναι τούλάχιστον 13.000.
Ποοσφορές άνω τν 20 δισ.
για τό πενταετές
Ό Ράμα καθαιρεί
τόν Πρόεδρο Μέτα
ΝΕΑ ΨΗΦΟ έμπιστοσύνην στήν έλληνική οίκονομία έδωσαν οί άγορές, καθς οί προσφορές για τήν χθεσινή έκδοση νέου πενταετούς όμολόγου ξεπέρασαν τά
20 δισ . εύρ . Τό δημόσιο ήντλησε 3 δισ. εύρ , μέ σχεδόν μηδενικό έπιτόκιο, πού άποτελεί νέο ίστορικό χαμηλό ς πρός τό κόστος δανεισμού του 'Ελληνικού Δημοσίου, άνεξαρτήτως διαρκείας . Τά ταμειακά διαθέσιμα.
τής χρας παραμένουν σέ άσφαλές ύψος, άνω τν 30 δισ.
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
Ο ΕΝΤΙΡΑΜΑ μετά την νίκη του στίς κάλπες έτοιμάζει την καθαίρεση του Προέδρου τής Δημοκρατίας Ιλίρ Μέτα, μέ την κατηγορία ότι παρεβίασε τό Σύνταγμα, ύπεκίνησε την διάσπαση και την άντιπαράθεση μεταξύ τν Αλβανν στήν προεκλογική περίοδο
και προσέβαλε έκπροσπους δυτικν στρατηγικν
έταίρων στήν Άλβανία.Ο Μέτα άρνείται νά παραι τηθεί καταγγέλλων έκτεταμένη νοθεία.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
.Ένα ζευγάρι στήν Όλλανδία μετακόμισε στό
πρτο στήν Εύρπη σπίτι που κατασκευάστηκε πλήρως άπό 3D έτυπωτή. Ή ίδέα δημιουργί
ας κατοικιν μέ τή βοήθεια 3D έτυπωτή δέν είναι ,
βέβαια, καινούργια , άλλά τό άλλόκοτο νέο σπίτι
τν 94 τ.μ., ένα μπανγκαλόου δύο ύπνοδωματίων
τής 70χρονης Ελίζ Λούτζ καί του 67χρονου Χάρι
Ντέερ-συνταξιούχων ίδιοκτητν καταστήματοςστό Αντχόβεν θυμίζει έναν τεράστιο βράχο μέ πα
ράθυρα Αλλά, παρά τό φυσικό του look, ένσωματνει Τήν τεχνολογία αίχμής στήν κατασκευή κατοικιν καί τυπθηκε σέ ένα κοντινό έργοστάσιο.
Τό ζευγάρι άπέκτησε τήν περασμένη Πέμπτη τό
Ψηφιακό κλειδί, μία έφαρμογή που τούς έπιτρέπει
νά άνοίγουν μέ τό πάτημα ένός κουμπιού τήν έξθυρα του σπιτιού τους Είναι όμορφον, λέει ή Ελίζ
Σού δίνει την αίσθηση ένός καταφυγίου , νοιθεις
άσφαλή προσθέτει ό άντρας της.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ηταν πράγματι, πρτη ήμέρα έλευθερίας
έχουμε φωνή!
Βγήκα κι έγ στά καντούνια καί στίς ρούγες (πού
λέει ό λόγo ) γιά νά άπολαύσω τήν πρτη ήμέρα λινο μπουκάλι στό γυάλινο μένης μας δμάδας, του Έθνιέλευθερίας , δηλαδή έναν καφέσέ κανονικό φλυτζάνι, ένα
νερό σέ γυάλινο ποτήρι ..
νει τό καφεδάκι ό σερβιτόρos και έπειδή άκους τό νε
ρό νά κελαρύζει άπό τό γνάΚαι τό μεσημεράκι, κατηφόρισα πρός τό κστέKI) τν φίλων τής άγαπηκός Πειραις μονοπωλούσε
τά πρωταθλήματα μέ όνοματα θρυλικά, όπως Γαρύφαλλος , Θυμαράς, Καλφακού στόν πεζόδρομο της μανλης , Χατζηγεωργίου, άδελφοί Καραλόγοι καί
που θά άπολαύσεις έκλεκτές
Ανανεωμένη
και ακόμη πιο δυνατή!
Η φωνή των Ποντίων, των Μικρασιατν,
των Θρακν, του Ελληνισμού της Οικουμένης
ποτήρι!
είναι εδω.
Πόσο μεγάλη έίναι τελικά
ή άξία τν μικρν , καθημε- ούζερί Χάλκη . Έκει , που
όδού Ζωσιμάδων, στό καφέ
Η Ιστορία, η Λαογραφία και ο Πολιτισμός,
βρίσκουν φιλόξενο "σηίτ "στο..
Για σκέψου! Νά λές κτί ρινν , άπολαύσεων ; Τόση ,
όμορφα πού είναι , μόνο
και μόνο έπειδή σού φέρ- γιά νά την έκτιμήσεις..
θά συναντήσεις παλιές δό- γεύσεις, πολίτικες Πό σο μας είχε λείψει έκείνη ή
P pontosnews
που χρειάζεται νά τά χάσεις ξες τής ύδατοσφαιρίσεως ,
του σπόρ στό όποίο ό ΕθνιΣυνέχεια στήν σελ. 4
6-5-2021