Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4956 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Τίμησαν τον Καραϊσκάκη
• Η Αυτού Εξοχότης, η
Πρόεδρος της Ελληνικής κ. Κατερίνα Σακελαροπούλου, η
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του τόπου,
τίμησαν την μνήμη του
μεγάλου ήρωα του 1821
Γεώργιου Καραΐσκάκη.
στην γενέτειρα του, το
Μαυρομμάτι
Καρδίτσας…

s

Έργα

Eκκλησία

Σοφάδες: Αναδεικνύονται οι γέφυρες και ο Σοφαδίτης
ποταμός

Το γηροκομείο Καρδίτσας επισκέφθηκε ο
Υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας

s

Óåë. 11

s

Óåë. 9

Óåë. 4-5